Return   Facebook   Zip File

Lawḥ-i-Karmil: Tafel van Karmel

Alle glorie zij deze Dag, de Dag waarin de geuren van barmhartigheid over al het geschapene zijn verspreid, een Dag, zo gezegend dat voorbije tijdperken en eeuwen niet kunnen hopen deze ooit te evenaren, een Dag waarin het aangezicht van de Aloude van Dagen naar Zijn heilige zetel is gekeerd. Daarop hoorde men de stemmen van al het geschapene en daarenboven die van de Schare in den hoge luide roepen: “Haast u, o Karmel, want zie het licht van het aangezicht Gods, de Heerser van het Koninkrijk van Namen en de Maker der Hemelen, is over u opgegaan.”

In vreugdevolle vervoering verhief zij luide haar stem en riep aldus uit: “Moge mijn leven voor U worden geofferd, aangezien Gij Uw blik op mij hebt gevestigd, mij Uw milddadigheid hebt betoond en Uw schreden naar mij hebt gericht. Het van U gescheiden zijn, o Gij Bron van eeuwig leven, heeft mij welhaast doen wegkwijnen en het veraf-zijn van Uw tegenwoordigheid heeft mijn ziel verteerd. Alle lof zij U dat Gij mij in staat hebt gesteld naar Uw roep te luisteren, dat Gij mij met Uw voetstappen hebt geëerd, en dat Gij mijn ziel hebt opgewekt met de levengevende geur van Uw Dag en de doordringende stem van Uw Pen, welke Gij hebt bestemd tot Uw bazuingeschal onder Uw volk. En toen het uur sloeg waarop Uw onweerstaanbaar Geloof geopenbaard moest worden, hebt Gij een ademtocht van Uw geest in Uw Pen geblazen en zie, de gehele schepping schudde op haar grondvesten, waardoor die geheimen voor de mensheid werden ontsluierd, welke verborgen lagen in de schatkamers van Hem Die de Bezitter is van al het geschapene.”

Nauwelijks had haar stem de meest verheven Plek bereikt of Wij gaven ten antwoord: “Betuig dank aan uw Heer, o Karmel. Het vuur van uw gescheiden zijn van Mij was u snel aan het verzengen, toen de oceaan van Mijn tegenwoordigheid voor uw gelaat oprees, en uw ogen en die van de gehele schepping vreugde bracht en alle zichtbare en onzichtbare dingen met verrukking vervulde. Verheug u, want God heeft in deze Dag Zijn troon op u gevestigd, heeft u tot het ochtendgloren Zijner tekenen gemaakt en tot de dageraad van de bewijzen Zijner Openbaring. Wel ga het hem die zich rond u beweegt, die de openbaring van uw heerlijkheid verkondigt en verhaalt van hetgeen de milddadigheid van de Heer, uw God, over u heeft uitgestort. Grijp de Kelk der Onsterfelijkheid in naam van uw Heer, de Alglorierijke en betuig dank aan Hem, aangezien Hij als teken van Zijn barmhartigheid jegens u, uw droefheid in blijdschap en uw leed in zalige vreugde heeft veranderd. Hij bemint waarlijk de plek die tot de zetel van Zijn troon is gemaakt, waar Hij Zijn voetstappen heeft gezet, die door Zijn tegenwoordigheid is geëerd, vanwaar Hij Zijn roep aanhief en waarop Hij Zijn tranen stortte.

“Roep luide tot Zion, o Karmel, en verkondig de vreugdevolle tijding: Hij die voor het sterfelijk oog verborgen was, is gekomen! Zijn allesoverwinnende soevereiniteit is duidelijk, Zijn allesomvattende pracht is onthuld. Hoed u er voor dat gij niet aarzelt of draalt. Spoed u voort en schrijd rondom de stad Gods die uit de hemel is neergedaald, de hemelse Kaäba, waaromheen de uitverkorenen Gods, de zuiveren van hart en de schare der meest verheven engelen zich in aanbidding hebben bewogen. O, hoe verlang Ik ernaar de blijde boodschap van deze Openbaring op elke plek op aarde te verkondigen en naar iedere stad te brengen, een Openbaring waartoe het hart van Sinaï werd aangetrokken en in naam waarvan de Brandende Braamstruik roept: ‘Aan God, de Heer der Heren, behoren de koninkrijken van hemel en aarde.’ Waarlijk, dit is de Dag waarop zowel het land als de zee zich over deze aankondiging verheugen, de Dag waarvoor de dingen bewaard zijn die God met een aan alle sterfelijk verstand en hart te boven gaande milddadigheid bestemd heeft voor openbaring. Eerlang zal God Zijn Ark op u doen varen en zal Hij het volk van Bahá bekend maken, waarvan melding wordt gemaakt in het Boek van Namen.”

Geheiligd zij de Heer der gehele mensheid, bij het noemen van Wiens naam alle atomen der aarde tot trilling zijn gebracht en de Tong van Grootheid werd bewogen te onthullen hetgeen in Zijn kennis en in de schatkamer van Zijn macht diep verborgen lag. Hij is waarlijk, door de kracht van Zijn naam, de Machtige, de Almogende, de Meest Verhevene, de Heerser over al wat in de hemel en op aarde is.

Lawḥ-i-Aqdas: De Heiligste Tafel

Dit is de Heiligste Tafel neergezonden uit het heilige koninkrijk tot degeen die zijn gelaat naar het Voorwerp van aanbidding van de wereld heeft gekeerd, Hij Die uit de hemel van eeuwigheid is gekomen, bekleed met alles te boven gaande heerlijkheid.

In de naam van de Heer, de Heer van grote heerlijkheid.

Dit is een Epistel vanuit Onze tegenwoordigheid tot hem die de sluiers van namen niet van God, de Schepper van hemel en aarde, hebben kunnen afhouden, opdat zijn ogen verblijd mogen worden in de dagen van zijn Heer, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

Zegt, o volgelingen van de Zoon! Hebt gij uzelf van Mij afgesloten omwille van Mijn Naam? Waarom overweegt gij niet in uw hart? Dag en nacht hebt gij uw Heer, de Almachtige, aangeroepen, maar toen Hij in Zijn grote heerlijkheid uit de hemel van eeuwigheid kwam hebt gij u van Hem afgekeerd en zijt gij verzonken gebleven in achteloosheid.

Denk aan degenen die de Geest hebben verworpen toen Hij met duidelijke heerschappij tot hen kwam. Hoe talrijk waren de farizeeërs die zichzelf in Zijn naam in de synagogen hadden afgezonderd, weeklagend over het van Hem gescheiden zijn, en toch, toen de deuren van hereniging wijd geopend werden en het goddelijke Licht overvloedig vanuit de Dageraad van schoonheid scheen, geloofden zij niet in God, de Verhevene, de Machtige. Zij slaagden er niet in Zijn tegenwoordigheid te bereiken, niettegenstaande Zijn komst hun in het Boek Jesaja evenals in de Boeken van de Profeten en Boodschappers was beloofd. Geen van hen keerde zijn gelaat naar de Dageraad van goddelijke milddadigheid behalve degenen die verstoken waren van enige macht onder de mensen. En toch, vandaag beroemt ieder mens, bekleed met macht en soevereiniteit, zich op Zijn Naam. Herinnert u bovendien degene die Jezus ter dood veroordeelde. Hij was de meest geleerde van zijn tijd in zijn eigen land, terwijl hij die slechts een visser was in Hem geloofde. Hoedt u en behoort tot hen die deze waarschuwing ter harte nemen.

Bedenkt evenzo hoe talrijk in deze tijd de monniken zijn die zichzelf in hun kerken hebben afgezonderd en de Geest aanroepen, maar toen Hij door de kracht van Waarheid verscheen, faalden zij Hem nabij te komen en worden gerekend tot hen die ver zijn afgedwaald. Gelukkig zijn zij die hen verlaten hebben en hun gelaat hebben gericht tot Hem Die het Verlangen is van allen die in de hemelen zijn en van allen die op aarde zijn.

Zij lezen het Evangelie en toch weigeren zij de Alglorierijke Heer te erkennen, niettegenstaande Hij door de macht van Zijn verheven, Zijn machtige en genadevolle heerschappij gekomen is. Wij zijn waarlijk om uwentwille gekomen en hebben de rampspoeden van de wereld gedragen om u te redden. Ontvlucht gij Degene Die Zijn leven heeft geofferd, opdat gij tot leven mag komen? Vreest God, o volgelingen van de Geest, en wandelt niet in de voetsporen van iedere geestelijke die ver is afgedwaald. Gelooft gij dat Hij uit eigenbelang handelt, terwijl Hij voortdurend door de zwaarden van de vijanden werd bedreigd, of dat Hij de vergankelijkheden van deze wereld zoekt, nadat Hij in de meest troosteloze stad gevangen gezet werd. Weest rechtvaardig in uw oordeel en volgt niet in de voetsporen van de onrechtvaardigen.

Opent de deur van uw hart. Hij Die de Geest is staat er waarlijk voor. Waarom stuurt gij Hem weg Die tot doel heeft u naar een Luisterrijke Plek te voeren? Zeg: Wij hebben waarlijk de poorten van het Koninkrijk voor u geopend. Houdt gij de deuren van uw huizen voor Mijn gelaat gesloten? Dit is werkelijk niets minder dan een grove vergissing. Hij is waarlijk wederom vanuit de hemel nedergedaald, evenals Hij de eerste keer daaruit is nedergedaald. Hoedt u ervoor te betwisten wat Hij verkondigt, evenals het volk voor u Zijn uitspraken betwistte. Aldus onderricht u de Ware, kon gij het slechts begrijpen.

De rivier de Jordaan is in de Grootste Oceaan uitgestroomd en de Zoon in de heilige vallei roept luide: “Hier ben Ik, hier ben Ik, o Heer mijn God!” terwijl Sinaï rond het Huis cirkelt en de Brandende Braamstruik luide roept: “Hij Die de Verlangde is, is in Zijn alles te boven gaande majesteit gekomen.” Zeg, ziet! De Vader is gekomen en dat wat u beloofd werd in het Koninkrijk is vervuld. Dit is het Woord dat de Zoon verborgen hield toen Hij tot degenen om Hem heen zei: “Gij kunt het thans niet verdragen.” En toen het vastgestelde uur vervuld was en het uur geslagen had, scheen het Woord boven de horizon van de Wil van God uit. Hoedt u, o volgelingen van de Zoon, dat gij het niet achter u werpt. Grijpt u er stevig aan vast. Dit is beter voor u dan al wat gij bezit. Waarlijk Hij is hen die goed doen nabij. Het Uur dat Wij voor de kennis van de volkeren van de wereld en van de uitverkoren engelen verhulden is aangebroken. Zeg, waarlijk, Hij heeft van Mij getuigd en Ik getuig van Hem. Waarlijk, Hij heeft geen ander dan Mij bedoeld. Hiervan getuigt iedere rechtvaardige en begrijpende ziel.

Hoewel bezocht door ontelbare beproevingen, roepen Wij de mensen op tot God, de Heer van namen. Zeg, streeft ernaar datgene te bereiken wat u beloofd werd in de Boeken van God en bewandelt niet de wegen der onwetenden. Mijn lichaam heeft gevangenschap verduurd, opdat gij van de ketenen van het zelf bevrijd mag worden. Keert uw gelaat dan naar Zijn gelaat en volgt niet in de voetsporen van iedere vijandige onderdrukker. Waarlijk, Hij heeft toegelaten dat hij diep vernederd werd, opdat gij mag worden verheerlijkt, en toch vermaakt gij u in de vallei van achteloosheid. Hij woont waarlijk om uwentwille in het meest troosteloze verblijf, terwijl gij in uw paleizen woont.

Zeg, hebt gij niet naar de Stem van de Roepende geluisterd, Die in de wildernis van de Bayán riep, en u de blijde boodschap van de komst van uw Heer, de Genadevolle bracht. Ziet! Hij is gekomen in de beschuttende schaduw van de Heilige Schrift, bekleed met duidelijk bewijs en getuigenis, en zij die waarlijk in Hem geloven beschouwen Zijn aanwezigheid als de belichaming van het Koninkrijk van God. Gezegend de mens die zich tot Hem keert en wee hem die twijfelt of Hem verloochent.

Verkondigt aan de godsdienstleiders: Ziet! Hij Die de Heerser is, is gekomen. Komt van achter de sluier naar voren in de naam van uw Heer, Hij Die alle mensen aan Zich onderwerpt. Verkondigt dan de gehele mensheid de blijde tijding van deze machtige, deze glorierijke Openbaring. Waarlijk, Hij Die de Geest van Waarheid is, is gekomen om u tot de volle waarheid te leiden. Hij spreekt niet, zoals ingegeven door Zijn eigen zelf, maar op bevel van Hem Die de Alwetende, de Alwijze is.

Zeg, dit is Degene Die de Zoon verheerlijkte en Die Zijn Zaak verhief. Werpt de dingen die gij bezit van u af, o volkeren van de wereld, en houdt u stevig vast aan de dingen die u bevolen worden door de Almachtige, Hij Die de Drager is van het Vertrouwen Gods. Reinigt uw oren en keert uw hart tot Hem opdat gij naar deze meest wondere roep mag luisteren die vanuit de Sinaï, de woonplaats van uw Heer, de Allerheerlijkste is aangeheven. Het zal u waarlijk nader brengen tot de Plaats waar gij de luister van het licht van Zijn gelaat dat boven de lichtende horizon schijnt kunt waarnemen.

O schare van priesters! Verlaat uw klokken en komt tevoorschijn uit uw kerken. Het betaamt u in deze Dag de Grootste Naam luid onder de natiën te verkondigen. Verkiest gij te zwijgen, nu iedere steen en iedere boom luid roept: “De Heer is gekomen in Zijn grote Heerlijkheid!” Wel ga het de mens die zich tot Hem spoedt. Waarlijk, hij wordt tot diegenen gerekend wier namen voor eeuwig zullen worden opgetekend en die door de Scharen in den Hoge zullen worden genoemd. Aldus is door de Geest bevolen in deze wondere Tafel. Hij die de mensen in Mijn naam oproept is waarlijk van Mij en hij zal datgene voortbrengen wat buiten de macht van allen die op aarde zijn ligt. Volgt gij de wegen van uw Heer en wandelt niet in de voetsporen van hen die in achteloosheid zijn verzonken. Wel ga het de sluimeraar die door de Bries van God wordt gewekt en die opstaat uit de dood en zijn schreden richt naar de weg van de Heer. Waarlijk, zulk een mens wordt in de ogen van God, de ware, gezien als een juweel onder de mensen en wordt gerekend tot de gelukzaligen.

Zeg: In het oosten is het Licht van Zijn Openbaring doorgebroken, in het westen zijn de tekenen van Zijn heerschappij verschenen. Overweegt dit in uw hart, o mensen, en behoort niet tot degenen die doof waren voor de vermaningen van Hem Die de Almachtige is, de Alomgeprezene. Laat de Bries van God u wekken. Deze heeft waarlijk over de wereld gewaaid. Wel ga het hem die de geur ervan heeft ontdekt en gerekend wordt tot hen die zeker zijn.

O schare van bisschoppen! Gij zijt de sterren aan de hemel van Mijn kennis. Mijn genade wenst niet dat gij op de aarde zou vallen. Mijn gerechtigheid verklaart echter: “Dit is hetgeen de Zoon heeft beschikt.” En wat er ook ooit uit Zijn onbezoedelde, Zijn waarheidsprekende, betrouwbare mond is voortgekomen kan nooit worden gewijzigd. De klokken verkondigen waarlijk luid Mijn Naam en treuren om Mij, maar Mijn geest verblijdt Zich in zichtbare vreugde. Het lichaam van de Geliefde verlangt naar het kruis en Zijn hoofd verlangt naar de speer in het pad van de Algenadige. Het overwicht van de onderdrukker kan Hem in geen geval van Zijn doel weerhouden. Wij hebben al het geschapene opgeroepen om de tegenwoordigheid van uw Heer, de Koning van namen te bereiken. Gezegend de mens die zijn gelaat naar God, de Heer van de Dag van Afrekening, heeft gekeerd.

O schare van monniken! Als gij ervoor kiest Mij te volgen zal Ik u de erfgenamen van Mijn Koninkrijk maken, en als gij overtredingen jegens mij begaat, zal Ik die in Mijn lankmoedigheid geduldig verdragen, en Ik ben waarlijk de Immervergevende, de Algenadige.

O land van Syrië! Wat is er van uw rechtschapenheid geworden? Gij zijt waarlijk geadeld door de voetstappen van uw Heer. Hebt gij de geuren van hemelse hereniging waargenomen, of moet gij tot de achtelozen worden gerekend?

Bethlehem is in beroering door de Bries van God. Wij horen zijn stem zeggen: “O grootmoedigste Heer! Waar is Uw grote heerlijkheid gevestigd? De zoete geuren van Uw aanwezigheid hebben mij opgewekt, toen ik was weggekwijnd door het van U gescheiden zijn. Lof zij U dat Gij de sluiers hebt weggenomen en met macht en duidelijke heerlijkheid gekomen zijt.” Van achter de Tabernakel van Majesteit en Grootheid riepen Wij tot haar: “O Bethlehem! Dit Licht is in het oosten opgekomen en is naar het westen gereisd tot het u bereikte in de nadagen van zijn leven. Vertelt u Mij: Herkennen de zonen de Vader en erkennen zij Hem, of verloochenen zij Hem evenals de mensen in het verleden Hem verloochend hebben?” Waarop zij luid riep en zei: “Gij zijt waarlijk Degene die alles weet, Degene die van alles op de hoogte is.” Waarlijk, Wij zien hoe al het geschapene ertoe bewogen wordt om getuigenis van Ons af te leggen. Sommigen kennen Ons en getuigen, terwijl de meerderheid getuigt, maar Ons niet kent.

De berg Sinaï is verrukt van blijdschap door het aanschouwen van Ons gelaat. Zij heeft haar betoverende stem verheven in verheerlijking van haar Heer, en zegt: “O Heer! Ik neem de geur van Uw Kleed waar. Mij dunkt dat Gij nabij zijt, bekleed met de tekenen van God. Gij hebt deze streken met Uw voetstappen geadeld. Groot is de gezegendheid van Uw volk, konden zij U slechts kennen en Uw zoete geuren inademen, en wee degenen die in diepe slaap zijn.”

Gelukkig zijt gij die uw gelaat naar Mijn gelaat hebt gekeerd, daar gij de sluiers vaneen hebt gereten, de afgoden hebt verbrijzeld en uw eeuwige Heer hebt erkend. Het volk van de Koran is zonder enig duidelijk bewijs tegen Ons opgestaan en kwelt Ons ieder ogenblik met een nieuwe kwelling. Zij verbeelden zich tevergeefs dat tegenspoed Ons doel kan verijdelen. Werkelijk nutteloos is hetgeen zij zich inbeelden. Waarlijk, uw Heer is Degene Die beveelt wat Hem behaagt.

Nooit ging ik aan een boom voorbij of Mijn hart keerde Zich erheen en zei: “O dat gij in Mijn naam omgehakt en Mijn lichaam aan u gekruisigd mag worden.” Wij openbaarden deze passage in de Brief aan de Sháh, opdat het als waarschuwing voor de volgelingen van de religies zou dienen. Waarlijk, uw Heer is de Alwetende, de Alwijze.

Laat u door de dingen die zij begaan hebben niet bedroefd maken. Waarlijk, zij zijn als doden en leven niet. Laat hen aan de doden. Keert dan uw gelaat tot Hem die de Levengever van de wereld is. Hoedt u, dat de uitspraken van de achtelozen u niet bedroeven. Weest standvastig in de Zaak en onderricht de mensen met volmaakte wijsheid. Aldus gebiedt u de Heerser van aarde en hemel. Hij is waarlijk de Almachtige, de Grootmoedigste. Eerlang zal God uw gedachtenis verheerlijken en met de Pen van Heerlijkheid neerschrijven wat gij omwille van Zijn liefde hebt geuit. Hij is in waarheid de Beschermer der weldoeners.

Breng Mijn groeten over aan hem die Murád wordt genoemd en zeg: “Gezegend zijt gij, o Murád, daar gij u hebt losgemaakt van de inblazingen van uw eigen begeerte en Hem gevolgd zijt Die het Verlangen van de hele mensheid is.”

Zeg: Gezegend de sluimerende die gewekt is door Mijn Ademtocht. Gezegend de levenloze die door Mijn levengevende adem tot nieuw leven is gewekt. Gezegend het oog dat wordt door het aanschouwen van Mijn Schoonheid wordt getroost. Gezegend de reiziger die zijn schreden richt naar het Tabernakel van Mijn glorie en majesteit. Gezegend de bedroefde die zijn toevlucht zoekt onder de schaduw van Mijn baldakijn. Gezegend de zeer dorstige die zich haast naar de zacht stromende wateren van Mijn goedertierenheid. Gezegend de onverzadigde ziel die zijn zelfzuchtige begeerten verre van zich werpt uit liefde voor Mij en plaats neemt aan de feestdis welke Ik heb neergezonden uit de hemel van goddelijke milddadigheid voor Mijn uitverkorenen. Gezegend de vernederde die zich krachtig vastgrijpt aan het koord van Mijn heerlijkheid, en de behoeftige die zich begeeft onder de schaduw van het Tabernakel van Mijn rijkdom. Gezegend de onwetende die de bron van Mijn kennis zoekt, en de achteloze die zich vastklemt aan het koord van het Mij gedenken. Gezegend de ziel die tot leven is gewekt door Mijn levengevende ademtocht en die toegang heeft gekregen tot Mijn hemels Koninkrijk. Gezegend de mens die door de zoete geuren van hereniging met Mij werd beroerd, en die daardoor de Dageraad van Mijn Openbaring naderbij is gekomen. Gezegend het oor dat heeft gehoord, de tong die heeft getuigd en het oog dat heeft gezien en de Heer Zelf heeft herkend in Zijn verheven glorie en majesteit, bekleed met grootheid en gezag. Gezegend zij die Zijn tegenwoordigheid hebben bereikt. Gezegend de mens die verlichting heeft gezocht bij de Dagster van Mijn Woord. Gezegend hij die zijn hoofd heeft getooid met de diadeem van Mijn liefde. Gezegend hij die van Mijn leed hoorde en is opgestaan om Mij onder Mijn volk te helpen. Gezegend hij die zijn leven in Mijn pad heeft gegeven en velerlei ontberingen heeft geleden om wille van Mijn Naam. Gezegend de mens die, overtuigd van Mijn Woord, onder de doden is opgestaan om Mijn lof te zingen. Gezegend hij die in vervoering is geraakt door Mijn wondere melodieën en de sluiers vaneen heeft gereten door de kracht van Mijn macht. Gezegend hij die trouw bleef aan Mijn Verbond en die niet door wereldse zaken werd weerhouden Mijn Hof van heiligheid te bereiken. Gezegend de mens die zich aan alles buiten Mij heeft onthecht, opgestegen is naar de sfeer van Mijn liefde, die toegang heeft verkregen tot Mijn Koninkrijk, Mijn rijken van heerlijkheid heeft aanschouwd, diep gedronken heeft van de levende wateren van Mijn milddadigheid en zijn dorst heeft gelest uit de hemelse rivier van Mijn liefderijke voorzienigheid, zich met Mijn Zaak bekend heeft gemaakt, datgene heeft begrepen wat Ik in de schatkamer van Mijn Woorden heb verborgen, en die vanuit de horizon van goddelijke kennis heeft gestraald, bezig Mij te loven en te verheerlijken. Waarlijk, hij hoort bij Mij. Op hem rust Mijn barmhartigheid, Mijn goedertierenheid, Mijn milddadigheid, Mijn heerlijkheid.

Bishárát: Blijde Tijdingen

Dit is de Roep van de Alglorierijke welke werd verkondigd vanuit de
Verheven Horizon in de Gevangenis van ‘Akká.

Hij is de Uitlegger, de Alwetende, Degene die van alles op de hoogte is.

God, de Ware, betuigt en de Onthullers van Zijn Namen en hoedanigheden getuigen dat bij het aanheffen van de Roep en bij het verkondigen van Zijn verheven Woord, Ons enig doel is het oor van de gehele schepping te zuiveren van leugenverhalen met de levende wateren van goddelijke uitspraken, opdat het in harmonie zal geraken met het heilige, het glorierijke en verheven Woord dat is voortgekomen uit de schatkamer van kennis van de maker der hemelen en de Schepper van Namen. Gelukkig zijn zij die eerlijk oordelen.

O volk der aarde!

De eerste Blijde Tijding

die het Moederboek, in deze grootste Openbaring, aan alle volkeren der wereld heeft medegedeeld is dat de wet van de heilige oorlog uit het Boek is gewist. Verheerlijkt zij de Albarmhartige, de Heer van overvloedige genade, door Wie de deur van hemelse milddadigheid wijd is geopend voor allen die in de hemel en op de aarde zijn.

De tweede Blijde Tijding

Het is aan de volkeren en geslachten der aarde toegestaan met elkaar in stralende vreugde om te gaan. O volk! Gaat met de volgelingen van alle godsdiensten om in een geest van vriendschap en kameraadschap. Aldus heeft de dagster van Zijn goedkeuring en gezag helder geschenen boven de horizon van het gebod van God, de Heer der werelden.

De derde Blijde Tijding

betreft het bestuderen van verschillende talen. Dit gebod is voorheen uit de Pen van de Allerhoogste voortgevloeid: het betaamt de heersers van de wereld –moge God hen bijstaan– of de bestuurders op aarde samen te beraadslagen en een van de bestaande talen of een nieuwe taal aan te nemen om die aan de kinderen op alle scholen over de gehele wereld te onderwijzen, alsook eenzelfde schrijfwijze. Aldus zal de gehele aarde als één land worden beschouwd. Wel gaat het hem die aan Zijn Roep gehoor geeft en nakomt al wat is geboden door God, de Heer van de machtige troon.

De vierde Blijde Tijding

Zou er onder de koningen –moge God hen bijstaan– iemand opstaan om dit onderdrukte volk te beschermen en te helpen, dan moeten allen met elkaar wedijveren om hem te beminnen en te dienen. Deze plicht rust op een ieder. Wel gaat het hem die ernaar handelt.

De vijfde Blijde Tijding

In elk land waar een van deze mensen woont, moeten zij zich loyaal, eerlijk en oprecht jegens de regering van dat land gedragen. Dit is hetgeen geopenbaard werd op bevel van Hem, Die de bestierder, de Aloude van Dagen is.

Het is voor alle volkeren der wereld bindend en verplicht onvoorwaardelijk hulp te verlenen aan deze ontzagwekkende Zaak welke is gekomen uit de hemel van de Wil van de immerverblijvende God, opdat wellicht het vuur van vijandschap dat in het hart van enkele volken op aarde brandt, door de levende wateren van goddelijke wijsheid en krachtens de hemelse raadgevingen en aanmaningen moge worden geblust en het licht van eenheid en eendracht helder moge schijnen en zijn pracht over de wereld moge verspreiden.

Wij koesteren de hoop dat door de ijverige inspanningen van hen die exponenten zijn van de kracht Gods –verheven zij Zijn heerlijkheid– over de gehele wereld de oorlogswapens omgezet zullen worden in werktuigen voor de wederopbouw en dat tweedracht en strijd onder de mensen zullen verdwijnen.

De zesde Blijde Tijding

is de vestiging van de Kleine Vrede, waarvan de details reeds eerder zijn onthuld door Onze meest verheven Pen. Groot is de gelukzaligheid van hem die deze hooghoudt en die nakomt al hetgeen door God, de Alwetende, de Alwijze, is beschikt.

De zevende Blijde Tijding

De keuze van kleding en de baarddracht en verzorging ervan worden overgelaten aan het inzicht van de mensen. Maar hoedt u, o mensen, uzelf niet tot speelbal van de onwetenden te maken.

De achtste Blijde Tijding

De godvruchtige daden van de monniken en priesters onder de volgelingen van de Geest –op Hem ruste de vrede van God– worden in Zijn tegenwoordigheid niet vergeten. Laten zij echter in deze Dag het leven van afzondering opgeven en hun schreden richten naar de wijde wereld en zich bezig houden met wat henzelf en anderen tot voordeel strekt. Wij hebben hun toegestaan in het huwelijk te treden, opdat zij iemand zullen voortbrengen die melding zal maken van God, de Heer van het geziene en ongeziene, de Heer van de Verheven Troon.

De negende Blijde Tijding

Wanneer de zondaar geheel onthecht en bevrijd is van alles buiten God, moet hij Hem vergiffenis en kwijtschelding vragen. Het biechten van zonden en overtredingen tegenover mensen is niet geoorloofd, daar dit nooit werd en nooit zal worden beschouwd als vergeving door God. Daarenboven resulteert een dergelijk biechten in iemands vernedering en verlaging, terwijl God –verheven zij Zijn heerlijkheid– de vernedering van Zijn dienaren niet wenst. Hij, waarlijk, is de Meedogende, de Barmhartige. De zondaar moet, hij alleen tegenover God, om barmhartigheid smeken uit de oceaan van barmhartigheid, om vergiffenis vragen uit de hemel van edelmoedigheid en zeggen:

O God, mijn God! Ik smeek U bij het bloed van Uw ware geliefden die zo in vervoering waren door Uw zoete woorden dat zij zich spoedden naar het Hoogtepunt van Heerlijkheid, de zetel van het meest glorieuze martelaarschap, en ik smeek U bij de mysteriën die besloten liggen in Uw kennis en bij de parelen die als een schat bewaard liggen in de oceaan van Uw milddadigheid mij, mijn vader en mijn moeder vergiffenis te schenken. Van hen die barmhartigheid betonen zijt Gij in waarheid de Meest Barmhartige. Geen God is er buiten U, de Immervergevende, de Almilddadige.

O Heer! Gij ziet deze kern van zondigheid zich keren naar de oceaan van Uw gunst en deze zwakke het koninkrijk van Uw goddelijke macht zoeken en dit arme schepsel zich neigen naar de dagster van Uw rijkdom. Bij Uw barmhartigheid en Uw genade, stel hem niet teleur, o Heer, en sluit hem niet uit van de openbaringen van Uw milddadigheid in Uw dagen, en verwijder hem niet van Uw deur die Gij wijd hebt geopend voor allen die in Uw hemel en op Uw aarde wonen.

Helaas! Helaas! Mijn zonden hebben mij ervan weerhouden de Hof van Uw heiligheid te naderen en mijn overtredingen hebben mij ver doen afdwalen van de Tabernakel van uw majesteit. Ik heb datgene bedreven wat Gij mij hebt verboden te doen en heb terzijde geschoven wat Gij mij hebt bevolen na te komen.

Ik bid U bij Hem Die de soevereine Heer van Namen is voor mij neer te schrijven met de Pen van Uw milddadigheid hetgeen mij in staat zal stellen U nabij te komen en mij zal zuiveren van mijn overtredingen die zich tussen mij en Uw vergiffenis en Uw kwijtschelding hebben geplaatst.

Gij zijt waarlijk de Krachtige, de Milddadige. Geen God is er dan Gij, de Machtige, de Genadige.

De tiende Blijde Tijding

Als een teken van de genade Gods, de Openbaarder van de Allergrootste Aankondiging, hebben Wij de wet die de vernietiging van boeken voorschrijft, uit de heilige Geschriften en Tafelen verwijderd.

De elfde Blijde Tijding

Het is geoorloofd om wetenschappen en kunsten te bestuderen, doch slechts die wetenschappen welke nuttig zijn en bijdragen tot de vooruitgang en ontwikkeling van de mensen. Aldus werd bevolen door Hem, Die de Bestierder is, de Alwijze.

De twaalfde Blijde Tijding

Op een ieder van u rust de plicht een of ander beroep uit te oefenen, zoals ambachten, handel en dergelijke. Wij hebben het bezig zijn met zulk werk verheven tot de rang van aanbidding tot God, de Ware. Overweeg in uw hart de genade en de zegeningen van God en betuig Hem dank in de avondstond en bij het aanbreken van de dag. Verspil uw tijd niet in luiheid en ledigheid. Houd u bezig met datgene wat uzelf en anderen tot voordeel strekt. Aldus is bevolen in deze Tafel van welks horizon de dagster van wijsheid en uitspraken schitterend schijnt.

In de ogen van God zijn zij de meest verachtelijke mensen die niets doen en bedelen. Houd vast aan het koord van bestaansmiddelen, terwijl gij uw volle vertrouwen stelt op God, de Voorziener van alle middelen. Wanneer iemand zich bezighoudt met een ambacht of vak wordt zulk een bezigheid op zichzelf naar het oordeel van God als een daad van aanbidding beschouwd, en dit is niet anders dan een teken van Zijn oneindige en aldoordringende milddadigheid.

De dertiende Blijde Tijding

De mannen van Gods Huis van Gerechtigheid zijn belast met de aangelegenheden van het volk. Zij, in waarheid, zijn de gevolmachtigden van God onder Zijn dienaren en de dageraden van gezag in Zijn landen.

O volk van God! Datgene wat de wereld tot lering strekt, is Gerechtigheid, want ze wordt gesteund door twee pilaren, beloning en straf. Deze twee pilaren zijn de levensbronnen voor de wereld. Aangezien iedere dag een nieuw probleem brengt en er voor ieder probleem een geschikte oplossing is, moeten zulke aangelegenheden worden voorgelegd aan de leden van het Huis van Gerechtigheid, opdat zij overeenkomstig de noden en vereisten van de tijd zullen handelen. Zij die omwille van God opstaan om Zijn Zaak te dienen, zijn de ontvangers van goddelijke inspiratie uit het ongeziene Koninkrijk. Op allen rust de plicht hen te gehoorzamen. Alle staatsaangelegenheden moeten worden voorgelegd aan het Huis van Gerechtigheid, maar handelingen van aanbidding moeten worden nagekomen overeenkomstig hetgeen God in Zijn Boek heeft geopenbaard.

O volk van Bahá! Gij zijt de dageraadsplaatsen van de liefde van God en de dageraden van Zijn goedertierenheid. Bezoedel niet uw tongen met het vervloeken en beschimpen van enig mens, en bescherm uw ogen tegen hetgeen onbetamelijk is. Draag uit hetgeen gij bezit. Als het gunstig wordt ontvangen, is uw doel bereikt; zo niet, dan heeft tegenspraak geen zin. Laat die mens aan zichzelf over en keert u tot de Heer, de Beschermer, de Bij-Zich-Bestaande. Wees niet de oorzaak van droefenis, nog veel minder van tweedracht en strijd. Wij koesteren de hoop dat gij ware opvoeding mag verkrijgen onder de bescherming van de boom van Zijn tedere barmhartigheid en mag handelen overeenkomstig hetgeen God wenst. Gij zijt allen de bladeren van één boom en de druppels van één oceaan.

De veertiende Blijde Tijding

Het is niet noodzakelijk speciale reizen te ondernemen om de rustplaatsen van overledenen te bezoeken. Als mensen die aanzien en rijkdom genieten het bedrag voor zulke reizen aan het Huis van Gerechtigheid zouden schenken, zal dit voor God aangenaam en aanvaardbaar zijn. Gelukkig zij die zich aan Zijn voorschriften houden.

De vijftiende Blijde Tijding

Ofschoon een republikeinse regeringsvorm alle volkeren der wereld ten goede komt, is toch de majesteit van het koningschap een van de tekenen van God. Wij wensen niet dat de landen der wereld daarvan verstoken zullen blijven. Als de scherpzinnigen de twee vormen verbinden tot één, zal hun beloning groot zijn in de tegenwoordigheid van God.

In voorgaande religies waren zulke verordeningen als de heilige oorlog, vernietiging van boeken, het verbod op omgang en vriendschap met andere volkeren of het lezen van bepaalde boeken, vastgelegd en bevestigd in overeenstemming met de vereisten van de tijd. In deze machtige Openbaring, in deze ontzagwekkende Verkondiging, hebben evenwel de menigvuldige gaven en gunsten van God alle mensen onder Zijn beschutting gesteld en vanuit de horizon van de Wil van de immerverblijvende Heer, heeft Zijn onfeilbaar gebod datgene voorgeschreven wat Wij hierboven hebben vermeld.

Wij prijzen God –geheiligd en verheerlijkt moge Hij zijn– om alles wat Hij in deze gezegende, deze glorierijke en onvergelijkelijke Dag heeft geopenbaard. Als een ieder op aarde werkelijk zou zijn begiftigd met ontelbare tongen en God voortdurend zou prijzen en Zijn Naam verheerlijken tot het einde dat geen einde kent, dan nog zouden hun dankbetuigingen niet voldoende blijken te zijn voor ook maar één van de genadige gunsten welke Wij in deze Tafel hebben vermeld. Hiervan legt ieder wijs en scherpzinnig, ieder begrijpend en geleerd mens getuigenis af.

Wij smeken God –verheven zij Zijn glorie– vurig de heersers en vorsten die de exponenten zijn van de kracht en de dageraden van glorie, bij te staan om Zijn wetten en verordeningen uit te voeren. Hij is in waarheid de Almachtige, de Almogende, Hij Die de aanroep der mensen pleegt te verhoren.

Ṭarázát: Ornamenten

In Mijn Naam, die verheven is boven alle namen.

Het is passend de Heer van Namen en de Schepper der hemelen te loven en te eren, Hij van Wiens oceaan van Openbaring de golven aanzwellen voor de ogen van de volkeren der wereld. De Dagster van Zijn Zaak schijnt door iedere sluier heen en Zijn bevestigend Woord is boven elke loochening verheven. Noch het overwicht van de onderdrukker noch de tirannie van de verdorvenen heeft Zijn Plan kunnen verijdelen. Hoezeer is Zijn soevereiniteit verheerlijkt, hoe verheven Zijn heerschappij.

Grote God! Ofschoon Zijn tekenen de wereld hebben omvat en Zijn bewijzen en getuigenissen helder en duidelijk schijnen als het licht, blijken de onwetenden achteloos te zijn, ja zelfs opstandig. Hoe wenste Ik dat zij zich tevreden gesteld hadden met het bieden van verzet. Maar voortdurend zijn zij plannen aan het smeden om de geheiligde Lotusboom om te hakken. Sinds de dageraad van deze Openbaring hebben zij die de belichaming van zelfzucht zijn door hun toevlucht te nemen tot wreedheid en onderdrukking, zich ingespannen het Licht van goddelijke openbaring te doven. Maar God openbaarde, na hen een halt te hebben toegeroepen, dit Licht door Zijn oppermachtig gezag geopenbaard en beschermde het door de kracht van Zijn macht tot aarde en hemel door zijn stralende luister werden verlicht. Geprezen zij Hij onder alle omstandigheden.

Verheerlijkt zijt Gij, o Gij God van de wereld en het Verlangen van de natiën, o Gij Die openbaar geworden zijt in de Grootste Naam, waarbij de parels van wijsheid en woorden uit de schelpen van de grote zee van Uw kennis te voorschijn zijn gekomen en de hemelen van goddelijke Openbaring zijn getooid met het licht van de opkomst van de zon van Uw aangezicht.

Ik smeek U –bij dat Woord waardoor Uw bewijs onder Uw schepselen werd vervolmaakt en Uw getuigenis temidden van Uw dienaren werd voltooid– om Uw volk te sterken in hetgeen het aanzicht van de Zaak zal doen stralen in Uw gebied, waardoor de vaandels van Uw macht te midden van Uw dienaren zullen worden geplant en de banieren van Uw leiding door heel Uw gebieden zullen worden geheven!

O mijn Heer! Gij ziet hen zich vastklemmen aan het koord van Uw genade en zich vasthouden aan de zoom van de mantel van Uw goedgunstigheid. Bestem voor hen wat hen nader tot U zal brengen en houd hen verre van alles buiten U. Ik smeek U, o Gij Koning van het bestaan en Beschermer van het geziene en het ongeziene, om al wie opstaat om Uw Zaak te dienen te maken als een zee, deinend op Uw wens; als iemand die in gloed is gezet door het vuur van Uw Heilige Boom, dat straalt van de hemelse horizon van Uw wil. Waarlijk, Gij zijt de Machtige, Die noch door de macht der wereld noch door de kracht van natiën kan worden verzwakt. Er is geen God dan Gij, de Ene, de Onvergelijkelijke, de Beschermer, de Bij-Zich-Bestaande.

O gij die met volle teugen van de wijn van Mijn woorden hebt gedronken uit de kelk van Mijn kennis! Deze verheven woorden werden heden gehoord uit het geritsel van de goddelijke Lotusboom die de Heer van Namen met de hand van hemelse macht heeft geplant in het allerhoogste Paradijs:

Het eerste Ṭaráz

en de eerste uitstraling die van de horizon van het Moederboek heeft gegloord, is dat de mens zichzelf behoort te kennen en behoort in te zien wat tot verhoging en verlaging, tot glorie of vernedering, tot rijkdom of armoede leidt. Nu de mens in het stadium van vervulling is gekomen en zijn volwassenheid heeft bereikt, heeft hij rijkdom nodig en deze rijkdom, welke hij verwerft door een ambacht of door een beroep, is aan te bevelen en prijzenswaardig naar het oordeel van wijze mensen en speciaal in de ogen van dienaren die zichzelf wijden aan de opvoeding van de wereld en aan de verheffing van haar volkeren. Zij zijn waarlijk de dragers van de beker met het levengevende water van kennis en de gidsen naar de ideale weg. Zij leiden de volkeren der wereld naar het rechte pad en maken hen bekend met datgene wat ertoe leidt dat de mens opgetogen en in vervoering raakt. Het rechte pad is het pad dat de mens leidt naar de dageraad van waarneming en naar het ochtendgloren van waar begrip en dat hem voert tot datgene wat hem tot glorie, eer en grootheid zal strekken.

Wij koesteren de hoop, dat door de goedertierenheid van de Alwijze, de Alwetende, het verduisterende stof kan worden verdreven en het waarnemingsvermogen vergroot, opdat de mensen het doel mogen ontdekken waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Al wat in deze Dag dient om blindheid te verminderen en inzicht te vermeerderen is het overwegen waard. Dit inzicht werkt als het middel en de gids tot ware kennis. Voorwaar, naar de mening van wijze mensen is helderheid van begrip te danken aan een scherp inzicht. Het volk van Bahá moet onder alle omstandigheden datgene in acht nemen wat gepast en betamelijk is en de mensen dienovereenkomstig aansporen.

Het tweede Ṭaráz

is met de volgelingen van alle religies om te gaan in een geest van vriendelijkheid en kameraadschap, te verkondigen wat de Spreker op de Sinaï heeft uiteengezet en in alle zaken eerlijkheid te betrachten.

Zij die zijn begiftigd met oprechtheid en betrouwbaarheid zouden blij en stralend met alle volkeren en geslachten van de aarde moeten omgaan, aangezien omgang met mensen bevorderlijk is geweest en zal blijven voor eenheid en eendracht, welke op hun beurt leiden tot handhaving van orde in de wereld en tot het herboren worden van de volkeren. Gezegend zijn zij die vasthouden aan het koord van vriendschappelijkheid, tedere barmhartigheid en vrij zijn van vijandschap en haat.

Deze Verguisde spoort de volkeren van de wereld aan verdraagzaamheid en rechtvaardigheid in acht te nemen, welke twee lichten zijn temidden van de duisternis der wereld en twee opvoeders voor de verheffing van de mensheid. Gelukkig zijn zij die dit bereiken en wee de achtelozen.

Het derde Ṭaráz

betreft een goed karakter. Een goed karakter is, waarlijk, de beste mantel van God voor de mensen. Daarmee siert Hij de tempels van Zijn geliefden. Bij Mijn leven! Het licht van een goed karakter overtreft het licht van de zon en de straling ervan. Al wie dat bereikt wordt als een juweel onder de mensen beschouwd. De glorie en de verheffing van de wereld zijn daar volkomen van afhankelijk. Een uitnemend karakter is een middel waardoor mensen naar het Rechte Pad worden geleid en naar de Grote Aankondiging worden gebracht. Wel gaat het hem die gesierd wordt met de heilige eigenschappen en het karakter van de Schare in den hoge.

Het past u onder alle omstandigheden uw blik te richten op rechtvaardigheid en eerlijkheid. In de Verborgen Woorden zijn deze verheven woorden door Onze meest verheven Pen geopenbaard:

“O Zoon van Geest! Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid. Keer u niet van haar af indien gij Mij begeert, en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u Mijn vertrouwen kan schenken. Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien en niet door de ogen van anderen, uit eigen kennis weten en niet door de kennis van uw naaste. Overweeg in uw hart hoe het u betaamt te zijn. Waarlijk, rechtvaardigheid is Mijn gave aan u en het teken van Mijn goedertierenheid. Houd dit voor ogen.”

Zij die rechtvaardig en eerlijk zijn in hun oordeel nemen een hoge plaats in en bezitten een verheven rang. Het licht van vroomheid en rechtschapenheid straalt luisterrijk uit deze zielen. Wij hopen vurig dat de volkeren en landen der wereld niet verstoken blijven van de pracht van deze twee hemellichten.

Het vierde Ṭaráz

betreft betrouwbaarheid. Waarlijk, het is de deur naar veiligheid voor allen die op aarde verblijven en een teken van heerlijkheid van de zijde van de Albarmhartige. Wie daar aan deel heeft, heeft voorwaar deel gehad aan de schatten van rijkdom en voorspoed. Betrouwbaarheid is de meest verheven poort die leidt naar de rust en veiligheid der mensen. Waarlijk, de stabiliteit van iedere zaak is daarvan afhankelijk geweest en is dat nog. Alle domeinen van macht, van grootsheid en van rijkdom worden door haar licht verlicht.

Deze verheven woorden zijn niet lang geleden geopenbaard door de Pen van de Allerhoogste:

“Wij zullen u nu vertellen over betrouwbaarheid en haar rang in de achting van God, uw Heer, de Heer van de machtige Troon. Op zekere dag begaven Wij Ons naar Ons groene Eiland. Bij Onze aankomst aanschouwden Wij zijn vliedende stromen, zijn weelderige bomen en hoe het zonlicht temidden daarvan speelde. Toen Wij Ons gelaat naar rechts wendden, aanschouwden Wij wat de pen niet bij machte is te beschrijven, en evenmin kan zij benoemen waarvan het oog van de Heer der Mensheid getuige was op die heiligste, meest verheven, die gezegende en allerhoogste Plek. Toen Wij Ons daarna naar links wendden, aanschouwden Wij één van de Schoonheden van het Verhevenste Paradijs, staande op een zuil van licht, luid roepend, zeggende: ‘O bewoners van aarde en hemel! Aanschouwt Mijn schoonheid, Mijn schittering, Mijn openbaring en Mijn luister. Bij God, de Waarachtige! Ik ben betrouwbaarheid, haar openbaring en haar schoonheid. Ik zal eenieder belonen die zich aan Mij vastklemt en die Mijn rang en staat erkent en zich vasthoudt aan Mijn zoom. Ik ben het grootste sieraad van het volk van Bahá en het kleed van heerlijkheid voor allen die in het koninkrijk der schepping zijn. Ik ben het meest verheven instrument voor de voorspoed van de wereld en de horizon van zekerheid voor alle wezens.’ Aldus hebben Wij voor u neergezonden hetgeen de mensen de Heer der schepping zal doen naderen.”

O volk van Bahá! Betrouwbaarheid is voorwaar het beste kleed voor uw tempel en de meest glorierijke kroon voor uw hoofd. Houdt gij daar aan vast op bevel van Hem Die de Bestierder is, de Alwetende.

De vijfde Ṭaráz

betreft de bescherming en het behoud van de positie van Gods dienaren. Men zou aan de waarheid van geen enkele zaak voorbij mogen gaan, veeleer zal men uitdrukking moeten geven aan dat wat juist en waar is. Het volk van Bahá zou geen enkel mens de beloning mogen onthouden die hem toekomt, zou ambachtslieden met eerbied moeten behandelen en zou, anders dan de mensen vroeger, zijn tong niet moeten bezoedelen met beschimpingen.

In deze Dag schijnt de zon van vakmanschap boven de horizon van het westen en de rivier van kunsten stroomt uit de zee van dat gebied. Men moet eerlijk spreken en zo een gave waarderen. Bij het leven van God! Het woord “Rechtvaardigheid” schijnt helder en schitterend als de zon. Wij bidden God dat Hij genadiglijk haar stralen op iedereen laat schijnen. Hij heeft waarlijk macht over alle dingen, Hij Die gewoon is de gebeden van alle mensen te verhoren.

In deze dagen worden betrouwbaarheid en oprechtheid zwaar gekweld in de klauwen van onwaarheid, en rechtvaardigheid wordt gefolterd door de gesel van onrecht. De rook van verdorvenheid heeft de hele wereld zo omhuld dat in geen enkele richting iets anders gezien kan worden dan regimenten soldaten en dat uit geen enkel land iets anders wordt gehoord, dan het gekletter der zwaarden. Wij smeken God, de Waarachtige, degenen die Zijn macht uitoefenen, te sterken in datgene, wat de wereld zal doen herstellen en de volkeren rust zal brengen.

Het zesde Ṭaráz

Kennis is één van de wondere gaven van God. Het is ieders plicht die te verwerven. De kunsten en stoffelijke middelen die nu zichtbaar zijn, zijn bereikt dankzij Zijn kennis en wijsheid, die geopenbaard zijn in Epistels en Tafelen door Zijn Meest Verheven Pen, uit welks schatkamer parels van wijsheid en woorden, en de kunsten en ambachten van de wereld aan het licht zijn gebracht.

In deze Dag worden de geheimen van de aarde voor de ogen van de mensen blootgelegd. De bladzijden van snelverschijnende nieuwsbladen zijn werkelijk de spiegel van de wereld. Zij weerspiegelen de daden en bezigheden van verschillende volkeren en geslachten. Zij weerspiegelen ze en maken ze tevens bekend. Zij zijn een spiegel die begiftigd is met gehoor, gezicht en spraak. Dit is een verbazingwekkend en machtig fenomeen. De schrijvers daarvan dienen evenwel gezuiverd te zijn van de aandriften van boze hartstochten en begeerten, en getooid te zijn met het gewaad van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Zij behoren zoveel mogelijk de situatie te onderzoeken, zich van de feiten te vergewissen en ze daarna op schrift te stellen.

Wat deze Verguisde betreft, zijn de meeste dingen die in de kranten zijn geschreven van waarheid verstoken. Eerlijk spreken en waarheidlievendheid worden, vanwege hun verheven rang en plaats, beschouwd als een zon die schijnt boven de horizon van kennis. De golven die opkomen uit deze Oceaan, zijn zichtbaar voor de ogen van de volkeren der wereld en de uitstortingen van de Pen van wijsheid en uiting zijn overal duidelijk waarneembaar.

In de pers wordt geschreven dat deze Dienaar uit het land van Tá naar Irak is gevlucht. Genadige God! Geen enkel moment heeft deze Verguisde Zichzelf ooit verborgen. Hij is eerder te allen tijde standvastig en duidelijk zichtbaar voor het oog van alle mensen gebleven. Nooit hebben Wij Ons teruggetrokken noch zullen Wij ooit vluchten. In waarheid zijn het de dwaze mensen die Onze aanwezigheid ontvluchten. Wij verlieten Ons vaderland, vergezeld van twee begeleiders te paard, die de twee geëerde regeringen van Perzië en Rusland vertegenwoordigden, totdat Wij in volle glorie en macht in Irak aankwamen. God zij geprezen! De Zaak waarvan deze Verguisde de Drager is, is hoog verheven als de hemel en schijnt stralend als de zon. Geheimhouding heeft geen toegang tot deze rang noch is er reden voor vrees of zwijgen.

De mysteriën van de Verrijzenis en de gebeurtenissen van het Laatste Uur zijn duidelijk zichtbaar, maar de mensen zijn verzonken in achteloosheid en hebben toegelaten dat ze in sluiers gehuld werden. “En wanneer de zeeën zullen koken… En wanneer de Geschriften ontrold zullen worden.” Bij de gerechtigheid Gods! De Dageraad is waarlijk opgeklaard en het licht heeft geschenen en de nacht is geweken. Gelukkig zijn zij die begrijpen. Gelukkig zijn zij die dat bereikt hebben.

Verheerlijkt zij God! De Pen is verbijsterd over wat hij moet schrijven en de Tong vraagt zich af wat hij moet zeggen. Ondanks ongekende ontberingen en na het doorstaan van jaren van gevangenschap, opsluiting en treurige beproevingen, nemen Wij nu waar dat sluiers dikker dan die Wij al uiteengescheurd hebben, ertussen gekomen zijn, waarbij ze het zicht belemmeren en maken dat het licht van begrip verduisterd wordt. Bovendien zien Wij dat de nieuwe laster die nu wijd verbreid is, kwaadaardiger is dan die van vroeger dagen.

O volk van de Bayán! Vreest de genadige Heer. Denk na over de mensen uit vroeger tijden. Wat waren hun daden en wat voor vruchten oogstten zij? Al wat zij uitten was slechts bedrog en wat zij ook maakten, is zonder waarde gebleken, behalve voor diegenen die God genadig beschermd heeft door Zijn macht.

Ik zweer bij Hem Die het Verlangen der wereld is! Zou een mens het in zijn hart overwegen dan zou hij zich, vrij van elke gehechtheid aan de wereld, haasten naar het Allergrootste Licht en zou zich louteren en zuiveren van het stof van ijdele waan en van de rook van nutteloze verbeelding. Wat kon de mensen uit het verleden ertoe aangezet hebben om te dwalen en door wie werden zij misleid? Zij verwerpen nog steeds de waarheid en hebben zich gericht op hun eigen zelfzuchtige begeerten. Deze Verguisde roept luide omwille van God. Al wie dat wenst, laat hem zich daartoe wenden; al wie dat wenst, laat hem zich afwenden. Waarlijk God kan het Zich goed veroorloven om het zonder alle dingen te stellen, of die nu van het verleden of van de toekomst zijn.

O volk van de Bayán! Het zijn mannen als Hádí Dawlat-Ábádí die, met tulband en staf , de bron zijn geweest van verzet en tegenwerking, en de mensen zo zwaar hebben belast met bijgeloof dat ze zelfs op dit moment nog steeds de verschijning van een denkbeeldig persoon uit een denkbeeldige plaats verwachten. Weest gewaarschuwd, o mensen van begrip.

O Hádí! Leen uw oor aan de Stem van deze betrouwbare Raadgever: richt uw schreden van links naar rechts, dat wil zeggen keer u af van nutteloze verbeelding naar zekerheid. Breng de mensen niet tot dwaling. Het goddelijk Licht schijnt, Zijn Zaak is duidelijk zichtbaar en Zijn tekenen zijn alomvattend. Wend uw gezicht naar God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande. Geef uw leiderschap op omwille van God en laat de mensen aan zichzelf over. Gij kent de essentiële waarheid niet, gij zijt er niet mee bekend.

O Hádí! Toon slechts één gezicht op het pad van God. Wanneer gij in het gezelschap van de goddelozen zijt, zijt gij een goddeloze en bij de vromen zijt gij vroom. Denk na over de zielen die hun leven en hun vermogen geofferd hebben in dat land, zodat gij misschien vermaand moge worden en uit uw sluimer gewekt. Overdenk: wie heeft de voorkeur, hij die zijn lichaam, zijn leven en zijn bezittingen behoudt of degene die van alles wat hij heeft afstand doet op het pad van God? Oordeel eerlijk en behoor niet tot de onrechtvaardigen. Houd u stevig vast aan rechtvaardigheid en blijf trouw aan billijkheid dat gij wellicht niet, vanwege zelfzuchtige motieven, religie gebruikt als een valstrik en ook de waarheid niet veronachtzaamt omwille van goud. Uw onrechtvaardigheid en de onrechtvaardigheid van zulke mensen als gij zelf zijn inderdaad zo ernstig geworden dat de Pen van Heerlijkheid ertoe bewogen werd zulke opmerkingen te maken. Vrees God. Hij die deze Openbaring aankondigde, heeft verklaard: “Hij zal onder alle omstandigheden verkondigen: ‘Waarlijk, waarlijk, Ik ben God, geen God is er dan Ik, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.’”

O volk van de Bayán! Het is U verboden met de geliefden van God contact te zoeken. Waarom is dit verbod opgelegd en met welk doel? Wees eerlijk, bezweer Ik u bij God, en behoor niet tot de achtelozen. Voor degenen die met inzicht begiftigd zijn en voor de Allergrootste Schoonheid is het doel van dit verbod bekend en duidelijk; het is opdat niemand zich bewust mag worden van zijn (Hádí’s) geheimen en daden.

O Hádí! Gij zijt niet in Ons gezelschap geweest; gij zijt daarom niet op de hoogte van de Zaak. Handel niet volgens uw ijdele inbeeldingen. Onderzoek, naast deze dingen, de Geschriften met uw eigen ogen en denk na over datgene wat gebeurd is. Heb medelijden met uzelf en met de dienaren van God en wees niet de oorzaak van weerspannigheid zoals de mensen van vroeger. Het pad is onmiskenbaar en het bewijs is duidelijk. Verander onrecht in recht en onbillijkheid in billijkheid. Wij koesteren de hoop dat de ademtochten van goddelijke inspiratie u mogen sterken en dat uw innerlijk oor in staat gesteld mag worden de gezegende woorden te horen: “Zeg, het is God, laat hen zichzelf dan vermaken met hun haarkloverijen.” Gij zijt daar (Cyprus) geweest en hebt hem (Mírzá Yaḥyá) gezien. Spreek u nu eerlijk uit. Stel de zaak niet onjuist voor, noch aan uzelf, noch aan de mensen. Gij zijt zowel onwetend als slecht geïnformeerd. Leen uw oor aan de Stem van deze Verguisde en haast u naar de oceaan van goddelijke kennis, opdat gij misschien getooid moge worden met het sieraad van begrip en al het andere behalve God moge verwerpen. Luister naar de Stem van deze welwillende Raadgever die luide roept, zonder sluier en duidelijk zichtbaar, voor het aangezicht van koningen en hun onderdanen, en ontbied de mensen van de wereld allemaal tot Hem Die de Heer van Eeuwigheid is. Dit is het Woord aan de Horizon waarvan de dagster van nimmer falende genade schitterend straalt.

O Hádí! Deze Verguisde, vrij van iedere gehechtheid aan de wereld, heeft zich tot het uiterste ingespannen om het vuur van vijandigheid en haat dat heftig brandt in het hart van de volkeren der aarde, te doven. Het past ieder eerlijk en rechtvaardig persoon om God dank te betuigen –verheven zij Zijn heerlijkheid– en om op te staan om deze voortreffelijke Zaak te bevorderen, opdat het vuur in licht moge veranderen en haat plaats maakt voor kameraadschap en liefde. Ik zweer bij de gerechtigheid Gods! Dit is het enige doel van deze Verguisde. Ja, door deze gewichtige Zaak te verkondigen en door de Waarheid ervan aan te tonen hebben Wij een veelvoud aan lijden, ontberingen en beproevingen te verduren gekregen. Gij zelf zou getuigenis afleggen van datgene wat we genoemd hebben, kon gij maar eerlijk spreken. Waarlijk, God spreekt de waarheid en gaat voor op de Weg. Hij is de Krachtige, de Machtige, de Genadige.

Moge Onze Heerlijkheid rusten op de mensen van Bahá die zich noch door de tirannie van de verdrukker noch door de overheersing van de agressor hebben laten afhouden van God, de Heer der werelden.

Tajallíyyát: Schitteringen

Dit is de Zendbrief van God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

Hij is Degene Die hoort vanuit Zijn Rijk van Heerlijkheid.

God getuigt dat er geen ander God is dan Hij en dat Hij Die is verschenen het Verborgen Mysterie is, het Gekoesterde Symbool, het Grootste Boek voor alle volkeren, en de Hemel van milddadigheid voor de gehele wereld. Hij is het Machtigste Teken onder de mensen en het Ochtendgloren van de meest verheven hoedanigheden in het rijk van schepping. Door Hem is verschenen hetgeen sinds onheuglijke tijden voor de ogen der mensen verborgen en verhuld was. Hij is Degeen Wiens Verschijnen in vroeger tijden en korter geleden werd aangekondigd door de hemelse Geschriften. Al wie in Hem en in Zijn tekenen en getuigenissen zijn geloof erkent, heeft in waarheid erkend hetgeen de Tong van Grootheid heeft gesproken vóór de schepping van hemel en aarde en de openbaring van het Koninkrijk van Namen. Door Hem is de oceaan van kennis onder de mensen gerezen en heeft de rivier van goddelijke wijsheid overvloedig gestroomd in opdracht van God, de Heer van Dagen.

Wel gaat het de mens met onderscheidingsvermogen die de Waarheid heeft herkend en opgemerkt, en degene die een oor heeft dat hoort en die heeft geluisterd naar Zijn zoete Stem, en de hand die Zijn Boek in ontvangst heeft genomen met een vastberadenheid zoals die uit God, de Heer van deze wereld en van de volgende, voortkomt en de vurige reiziger die zich heeft gehaast naar Zijn glorierijke Horizon, en degene die begiftigd is met kracht die noch de overweldigende macht van de heersers, noch het tumult dat wordt veroorzaakt door de godsdienstleiders hebben kunnen doen wankelen. En wee hem die de genade van God en Zijn milddadigheid heeft verworpen en zijn tedere genade en gezag heeft ontkend, zulk een mens wordt voorwaar gerekend tot degenen die door de eeuwigheid heen het getuigenis van God en Zijn bewijs niet hebben erkend.

Rijk gezegend is hij die zich in deze Dag heeft ontdaan van de dingen die gangbaar zijn onder de mensen en zich heeft vastgeklemd aan hetgeen is beschikt door God, de Heer van Namen en de Vormer van al het geschapene, Hij Die is gekomen van de hemel van eeuwigheid door de kracht van de Grootste Naam, bekleed met zulk een onoverwinnelijk gezag dat al de machten der aarde Hem niet kunnen weerstaan. Hiervan legt het Moederboek getuigenis af, roepend vanuit deze Meest Verheven Staat.

O ‘Alí-Akbar! Wij hebben uw stem herhaaldelijk gehoord en hebben u geantwoord met dat wat de lof van de gehele mensheid nooit kan evenaren; waarvan de oprechten de zoete geuren van de uitspraken van de Albarmhartige inademen, en Zijn ware geliefden de zoete geur van hemelse hereniging opmerken, en de hevig dorstenden het gemurmel ontdekken van het water dat het ware leven is. Gezegend de mens die dat heeft bereikt en heeft erkend hetgeen op dit ogenblik door de Pen van God, de Helper in nood, de Almachtige, de Almilddadige, wordt verspreid.

Wij getuigen dat gij uw gelaat naar God hebt gekeerd en ver hebt gereisd tot gij Zijn tegenwoordigheid bereikte en hebt geluisterd naar de Stem van deze Verguisde, Die in de gevangenis is geworpen door de wandaden van degenen die niet in de tekenen en bewijzen van God hebben geloofd en die hebben verloochend deze hemelse genade die de wereld heeft doen schitteren. Gezegend is uw gelaat, want het heeft zich tot Hem gekeerd, en uw oor, want het heeft Zijn Stem gehoord, en uw tong, want die heeft de lof van God, de Heer der Heren, verkondigd. Wij bidden God u genadiglijk te helpen een vaandel voor de bevordering van Zijn Zaak te worden en u in staat te stellen Hem te allen tijde en onder alle omstandigheden nader te komen.

Wij gedenken de uitverkorenen Gods en Zijn geliefden in dat land en Wij brengen hun de vreugdevolle tijding over datgene wat ter ere van hen is neergezonden vanuit het Koninkrijk van de woorden van hun Heer, de soevereine Heerser van de Dag des Oordeels. Spreek tot hen over Mij en verlicht hen met de luisterrijke heerlijkheid van Mijn woorden. Waarlijk uw Heer is de Genadige, de Milddadige.

O gij die Mijn lof verheerlijkt! Luister naar hetgeen het volk van tirannie aan Mij toeschrijft in Mijn dagen. Sommigen van hen zeggen: “Hij maakt er aanspraak op God te zijn”; anderen zeggen: “Hij heeft een leugen tegen God beraamd”; weer anderen zeggen: “Hij is gekomen om tot ordeverstoring aan te zetten”. Verachtelijk en erbarmelijk zijn zij. Zie! Zij zijn in waarheid de slaaf van hun nutteloze verbeeldingen geworden.

Wij zullen nu niet langer de welsprekende taal gebruiken. Waarlijk uw Heer is de Machtige, de Onbeperkte. Wij spreken gaarne in de Perzische taal opdat wellicht het volk van Perzië, allen zonder uitzondering, zich bewust mag worden van de woorden van de barmhartige Heer en tevoorschijn mag komen om de Waarheid te ontdekken.

De eerste Tajallí

die heeft gegloord van de Dagster van Waarheid is de kennis van God, verheven zij Zijn Heerlijkheid. En de kennis van de Koning van eeuwigdurende dagen kan op generlei wijze worden bereikt behalve door het erkennen van Hem Die de Drager van de Grootste Naam is. Hij is waarlijk de Spreker op de Sinaï, Die nu gezeten is op de troon van Openbaring. Hij is het Verborgen Mysterie en het Gekoesterde Symbool. Al de vroegere en latere Boeken van God zijn getooid met Zijn lof en verheerlijken Zijn heerlijkheid. Door Hem is het vaandel van kennis in de wereld geplant en zijn de vlaggen van het een-zijn van God temidden van alle volkeren ontrold. Het bereiken van de goddelijke Tegenwoordigheid kan alleen worden verwerkelijkt door het bereiken van Zijn tegenwoordigheid. Door Zijn macht is alles wat sinds onheuglijke tijden is verhuld en verborgen nu geopenbaard. Hij heeft zich gemanifesteerd door de kracht van Waarheid en heeft een Woord gesproken dat allen die in de hemelen en op aarde zijn verstomd heeft doen staan, behalve diegenen die het de Almachtige behaagde daarvan uit te zonderen. In God geloven en Hem kennen, kan slechts ten volle worden verwezenlijkt door het aanvaarden van hetgeen Hij heeft geopenbaard en door toepassing van al hetgeen Hij heeft bevolen en van al hetgeen in het Boek van de Pen van Heerlijkheid is geopenbaard na te leven.

Zij die zich dompelen in de oceaan van Zijn woorden moeten te allen tijde de grootste achting hebben voor de door God geopenbaarde geboden en verboden. Zijn geboden vormen voorwaar de machtigste vesting voor de bescherming van de wereld en de beveiliging van haar volkeren; een licht voor hen die de waarheid erkennen en herkennen, en een vuur voor diegenen die zich afkeren en ontkennen.

De tweede Tajallí

is standvastig te blijven in de Zaak van God –verheven zij Zijn glorie– en onwankelbaar in Zijn liefde te zijn. En dit kan op generlei wijze worden bereikt dan door Hem volledig te erkennen; en volledige erkenning kan niet worden verkregen behalve door het geloof in de gezegende woorden: “Hij doet al wat Hij wil.” Al wie zich stevig vastklemt aan dit verheven woord en volop drinkt van de levende wateren van woorden die daarin opgesloten liggen, zal worden vervuld van zulk een standvastigheid dat alle boeken van de wereld machteloos zullen zijn hem van het Moederboek af te brengen. O hoe glorierijk is deze hoge staat, deze verheven rang, dit ultieme doel!

O ‘Alí-Akbar! Zie hoe rampzalig de staat van de ongelovigen is. Zij allen uiten de woorden: “Waarlijk Hij dient te worden geprezen in Zijn daden en te worden gehoorzaamd in Zijn bevel.” Als Wij desondanks ook maar iets openbaren, ook al is het ter grootte van het oog van een naald, dat indruist tegen hun zelfzuchtige wegen en begeerten, zullen zij het minachtend verwerpen. Zeg, niemand kan ooit de menigvuldige eisen van Gods volmaakte wijsheid peilen. Waarlijk, zou Hij verklaren dat de aarde de hemel is, dan heeft niemand het recht Zijn gezag in twijfel te trekken. Dit is hetgeen waarvan het Punt van de Bayán heeft getuigd in alles wat tot Hem in waarheid werd neergezonden op bevel van God, Hij Die het Ochtendgloren heeft doen aanbreken.

De derde Tajallí

betreft kunsten, ambachten en wetenschappen. Kennis geeft vleugels aan ’s mensen bestaan en is gelijk een ladder waarlangs men omhoog stijgt. Allen zijn verplicht kennis te vergaren, maar slechts van die wetenschappen die de mensen op aarde ten goede komen en niet van die wetenschappen die beginnen met woorden en eindigen met woorden. De volkeren van de wereld zijn de wetenschappers en de handwerkslieden waarlijk veel verschuldigd. Hiervan getuigt het Moederboek op de dag van Zijn wederkomst. Gelukkig zijn zij die een oor hebben dat hoort. Waarlijk, kennis is een ware schat voor de mens en een bron van heerlijkheid, milddadigheid, vreugde, vervoering, geluk en blijdschap. Aldus heeft de Stem van Heerlijkheid gesproken in deze Allergrootste Gevangenis.

De vierde Tajallí

betreft het Opperwezen, de Godheid, en dergelijke. Zou een mens met inzicht zijn blik richten naar de gezegende, de duidelijk zichtbare Lotusboom en zijn vruchten, dan zou hij daardoor zo worden verrijkt dat hij onafhankelijk is van al het andere en zijn geloof erkent in hetgeen de Spreker op de Sinaï heeft gezegd vanaf de troon van Openbaring.

O ‘Alí-Akbar! Laat de mensen kennis nemen van de heilige verzen van uw Heer en maak hun Zijn rechte Pad, Zijn machtige Aankondiging bekend.

Zeg: O mensen, indien gij eerlijk en rechtvaardig oordeelt, zult gij getuigen van de waarheid van al hetgeen is voortgestroomd vanuit de Meest Verheven Pen. Indien gij behoort tot het volk van de Bayán, zal de Perzische Bayán u goed leiden en voldoende bewijs voor u blijken te zijn; en indien gij behoort tot het volk van de Qur’án, denk dan na over de Openbaring op de Sinaï en de Stem vanuit de Braamstruik die tot de Zoon van ‘Imrán sprak.

Genadige God! Het was de bedoeling dat ten tijde van de openbaring van de Ene ware God het vermogen Hem te herkennen zou zijn ontwikkeld en gerijpt en zijn hoogtepunt zou hebben bereikt. Thans wordt echter duidelijk aangetoond dat dit vermogen bij de ongelovigen onontwikkeld gebleven is, ja zelfs gedegenereerd is.

O ‘Alí! Dat wat zij hebben aanvaard van de Braamstruik hebben zij nu geweigerd te aanvaarden van Hem Die de Boom van de wereld van bestaan is. Zeg, o volk van de Bayán, spreek niet overeenkomstig de ingevingen van hartstocht en zelfzuchtig verlangen. De meeste volkeren der aarde getuigen van de waarheid van het gezegende Woord dat is voortgekomen uit de Braamstruik.

Bij de gerechtigheid Gods! Ware het niet vanwege het loflied aangeheven door Hem Die de goddelijke Openbaring aankondigde, dan zou deze Verguisde nooit een woord gefluisterd hebben dat het hart der onwetenden vrees zou aanjagen en hen zou doen omkomen. Terwijl Hij stilstaat bij de verheerlijking van Hem Die door God zal worden geopenbaard –verheven zij Zijn Manifestatie– zegt de Báb in het begin van de Bayán: “Hij is Degene die onder alle omstandigheden zal verkondigen: ‘Waarlijk, waarlijk, Ik ben God, er is geen God dan Ik, de Heer van al het geschapene. Waarlijk, alle anderen buiten Mij zijn Mijn schepselen. O Mijn schepselen! Mij alleen zult gij aanbidden.’” Evenzo zegt Hij, terwijl Hij de naam verheerlijkt van Hem Die zal worden geopenbaard, bij een andere gelegenheid: “Ik zou de eerste zijn om Hem te aanbidden.” Nu is het betamelijk na te denken over de betekenis van de “Aanbidder” en de “Aangebedene”, opdat wellicht de mensen op aarde deel mogen hebben aan een dauwdruppel van de oceaan van goddelijke kennis en in staat mogen worden gesteld de grootsheid van deze Openbaring waar te nemen. Waarlijk, Hij is verschenen en heeft Zijn tong losgemaakt om de Waarheid te verkondigen. Wel ga het hem die de waarheid heeft erkend en herkend, en wee de weerspannigen en de eigenzinnigen.

O geslachten der aarde! Neigt uw oren naar de Stem uit de goddelijke Lotusboom die de wereld overschaduwt en behoort niet tot het volk van tirannie op aarde –mensen die de Manifestatie van God en Zijn onoverwinnelijk gezag hebben verworpen en afstand hebben gedaan van Zijn gunsten– zij worden in waarheid in het Boek van God, de Heer der gehele mensheid, tot de verachtelijken gerekend.

De Heerlijkheid die gloort boven de horizon van Mijn tedere genade, rust op u en op al wie met u is en luistert naar uw woorden betreffende de Zaak van God, de Almachtige, de Alomgeprezene.

Kalimát-i-Firdawsíyyih: Woorden van het Paradijs

Hij is Degene Die spreekt door de kracht van de Waarheid in het Koninkrijk van Spraak.

O gij belichamingen van gerechtigheid en rechtvaardigheid en de manifestaties van oprechtheid en hemelse gaven! In tranen en klagende, roept deze Verguisde luide en zegt: O God, mijn God! Tooi de hoofden van Uw geliefden met de kroon van onthechting en bekleed hun slapen met het kleed van rechtvaardigheid.

Het past het volk van Bahá de Heer te doen zegevieren door de kracht van hun woorden en het volk te manen door hun goede daden en hun karakter, aangezien daden grotere invloed uitoefenen dan woorden.

O Ḥaydar-‘Alí! Op U ruste de lof van God en Zijn glorie. Zeg: Eerlijkheid, deugdzaamheid, wijsheid en een godvruchtig karakter dragen bij tot de verheffing van de mens, terwijl oneerlijkheid, misleiding, onwetendheid en huichelarij leiden tot zijn vernedering. Bij Mijn leven! De mens onderscheidt zich niet door versierselen of rijkdom, doch eerder door godvruchtig gedrag en waar begrip. De meeste mensen in Perzië zijn verzonken in misleiding en ijdele waan. Hoe groot is het verschil tussen de toestand van deze mensen en de staat van zulke dappere zielen die voorbij zijn gegaan aan de zee van namen en hun tenten hebben opgeslagen op de kusten van de oceaan van onthechting. Inderdaad, slechts enkelen van de huidige generatie hebben tot nog toe de verdienste verworven van het luisteren naar de gezangen van de duiven van het allerhoogste Paradijs. “Weinigen van Mijn dienaren zijn waarlijk dankbaar.” Het merendeel der mensheid schept behagen in bijgeloof. Zij beschouwen een druppel uit de zee van bedrog verkieslijker dan een oceaan van zekerheid. Door zich vast te houden aan namen onthouden zij zichzelf de innerlijke werkelijkheid en door zich vast te klampen aan nutteloze verbeeldingen worden ze weerhouden van de Dageraad van hemelse tekenen. God geve dat u genadiglijk onder alle omstandigheden geholpen mag worden de afgoden van bijgeloof te verbrijzelen en de sluiers van inbeeldingen der mensen weg te scheuren. Gezag ligt in de greep van God, de Bron van openbaring en bezieling en de Heer van de Dag der Opstanding. Wij hebben datgene gehoord wat de persoon in kwestie heeft vermeld aangaande bepaalde leraren van het Geloof. Inderdaad heeft hij de waarheid gesproken. Sommige achteloze zielen zwerven door de landen in de naam van God, terwijl ze metterdaad actief bezig zijn met het vernietigen van Zijn Zaak en noemen dit het bevorderen en onderwijzen van het Woord van God; en dit niettegenstaande dat de bekwaamheid van de leraren van het Geloof, gelijk sterren, overal luisterrijk schijnt in de hemelen van de goddelijke Tafelen. Ieder rechtvaardig mens getuigt en een ieder met inzicht is zich welbewust dat de Ene ware God –verheven zij Zijn glorie– onophoudelijk naar voren heeft gebracht en uiteengezet datgene wat de staat zal verhogen en de rang van de kinderen der mensen zal verheffen.

Het volk van Bahá schijnt helder temidden van de bijeenkomsten gelijk een kaars en houdt vast aan datgene wat God heeft bedoeld. Deze staat is verheven boven elke staat. Wel gaat het hem die de dingen heeft verworpen die de mensen van de wereld bezitten, verlangend naar datgene wat aan God, De Soevereine Heer van eeuwigheid toebehoort.

Zeg: O God, mijn God! Gij ziet mij cirkelen rond Uw Wil met mijn ogen gericht naar de horizon van Uw overvloed, verlangend uitziend naar de openbaring van de schitterende glans van de zon van Uw gunsten. Ik smeek U, o Geliefde van ieder begrijpend hart en het Verlangen van ieder die U dicht kan naderen, toe te staan dat Uw geliefden zich geheel mogen losmaken van hun eigen neigingen, zich vasthoudend aan datgeen U behaagt. Tooi hen, o Heer, met het kleed van rechtvaardigheid en verlicht hen met de schittering van het licht van onthechting. Ontbied dan de heerscharen van wijsheid en woorden om hen te helpen dat zij Uw Woord mogen verheffen onder Uw schepselen en Uw Zaak mogen verkondigen temidden van Uw dienaren. Waarlijk, machtig zijt Gij om de doen wat Gij wilt, en in Uw greep liggen de teugels van alle dingen. Geen God is er dan Gij, de Machtige, de Immervergevende.

O gij die uw blik naar Mijn Gelaat hebt gericht! In deze dagen heeft datgene plaatsgevonden dat Mij in uiterste droefheid heeft gestort. Zekere kwaadwilligen die voorwenden aan de Zaak van God te zijn toegewijd bedreven zodanige daden dat de ledematen van oprechtheid, van eerlijkheid, van gerechtigheid, van rechtvaardigheid ervan beefden. Een bekende aan wie de uiterste vriendelijkheid en gunst was verleend, bedreef zodanige daden dat zij tranen brachten in het oog van God. Voorheen lieten wij berispingen en waarschuwingen horen, toen hebben Wij de kwestie een aantal jaren geheim gehouden opdat hij zich mogelijk in acht zou nemen en berouw zou tonen. Maar dat alles vergeefs. Uiteindelijk bundelde hij zijn krachten voor het belasteren van de Zaak van God voor de ogen der mensen. Hij scheurde de sluier van rechtvaardigheid uiteen en voelde geen genegenheid, noch voor zichzelf, noch voor de Zaak van God. Op dit ogenblik echter, hebben de daden van bepaalde personen leed gebracht zoveel smartelijker dan dat wat de daden van de eerder genoemde hadden veroorzaakt. Smeekt gij God, de Ene Ware, dat Hij genadiglijk de achtelozen in staat mag stellen tot inkeer en berouw. Waarlijk, Hij is de Vergevende, de Milddadige, de Almilddadige.

In deze dagen is het ieders plicht met volharding vast te houden aan eenheid en eendracht en ijverig te werken aan het bevorderen van de Zaak van God, opdat wellicht de eigenzinnige zielen datgene mogen bereiken wat tot blijvende voorspoed zal leiden.

In het kort, tweedracht tussen de verschillende sekten heeft de weg geopend naar zwakheid. Elke sekte heeft voor zich een weg uitgezocht en klemt zich aan een bepaald koord. Ondanks duidelijke blindheid en onwetendheid beroemen zij zich op hun inzicht en kennis. Onder hen zijn mystici die trouw zijn aan de islam, van wie sommigen toegeven aan dat wat leidt tot ledigheid en afzondering. Ik zweer bij God! Het verlaagt de staat van de mens en doet hem zwellen van trots. De mens moet vruchten voortbrengen. Wie geen vruchten voortbrengt is, met de woorden van de Geest , als een boom zonder vruchten, en een boom zonder vruchten is slechts geschikt voor het vuur.

Datgene wat de voornoemde personen hebben vermeld aangaande de hoedanigheden van Goddelijke Eenheid zal in niet geringe mate bijdragen tot ijdelheid en nutteloze inbeeldingen. Deze sterfelijke mensen hebben klaarblijkelijk de verschillen van rang opzij gezet en beschouwen zichzelf als God, terwijl God onmetelijke verheven is boven alle dingen. Alle geschapen dingen echter openbaren Zijn tekenen welke slechts uit Hem voortkomen en niet Hem Zelf zijn. Al deze tekenen zijn weerspiegeld en kunnen worden waargenomen in het boek van bestaan, en de geschriften die de vorm en patronen van het universum beschrijven zijn waarlijk een groots boek. Daarin kan ieder mens met inzicht begiftigd datgene waarnemen wat zou leiden naar het Rechte Pad en hem in staat zou stellen de Grote Aankondiging te bereiken. Beschouw de stralen van de zon welks licht de wereld omvat. De stralen komen voort van de zon en onthullen haar natuur, maar zijn niet de zon zelf. Al hetgeen waargenomen kan worden op aarde toont rijkelijk de macht van God aan, Zijn kennis en de uitstortingen van Zijn milddadigheid, terwijl Hij Zelf onmetelijk is verheven boven alle schepselen.

Christus sprak: “Gij hebt aan kinderen verleend wat gij aan geleerden en wijzen hebt onthouden.” De wijze van Sabzivár heeft gezegd: “Helaas! Opmerkzame oren schieten tekort, anders zouden de fluisteringen van de Braamstruik van de Sinaï gehoord worden uit iedere boom.” In een Tafel gericht aan een wijze man die navraag had gedaan naar de betekenis van de Zuiver Werkelijkheid, richtten Wij ons tot deze beroemde wijze met deze woorden: “Als dit gezegde waarlijk het uwe is, hoe is het dan mogelijk dat gij gefaald hebt gehoor te geven aan de Roep welke de Boom der Mensheid heeft aangeheven vanuit de hoogste hoogten van de wereld? Indien gij de Roep gehoord hebt, doch vrees en verlangen uw leven te behouden u ertoe dreef onachtzaam te blijven, zijt gij zulk een mens als nimmer geweest is en noch waard is genoemd te worden; indien gij het niet gehoord hebt, dan zijt gij verstoken van het vermogen te horen.” In het kort, zulke mensen zijn zij wiens woorden de hoogmoed van de wereld en wiens daden de schande van de natiën zijn.

Waarlijk Wij hebben de Trompet doen klinken welke geen ander is dan de Pen van Mijn Glorie, en zie, de mensheid viel erdoor in onmacht, behalve hen wie het God behaagde te verlossen als blijk van Zijn genade. Hij is de Heer van milddadigheid, de Aloude van Dagen.

Zeg: O schare van godgeleerden! Verkondig uw afkeuring tegen deze Pen naar wie, zodra hij zijn schrille stem verhief, het koninkrijk van woorden zich opmaakte te luisteren, en voor wiens machtig en glorieus onderwerp ieder ander onderwerp verbleekte in onbeduidendheid. Vreest gij God en volg niet uw ijdele hersenschimmen en verdorven inbeeldingen, maar volg liever Hem Die tot u is gekomen bekleed met onloochenbare kennis en onwrikbare zekerheid.

Ere zij God! ’s Mensen schat is zijn spraak, doch deze Verguisde weerhield Zijn Tong, omdat de ongelovigen in hinderlaag liggen; hoewel, bescherming is verleend door God, de Heer aller werelden. Waarlijk, in Hem hebben Wij Ons vertrouwen gesteld en aan Hem hebben Wij al onze aangelegenheden toevertrouwd. Al-Toereikend is Hij voor Ons en voor alle geschapen dingen. Hij is Degene door Wiens toestemming, en door de kracht van Zijn gebod, de Dagster van soevereine macht heeft luisterrijk geschenen boven de horizon van de wereld. Wel gaat het hem die de Waarheid begrijpt en herkent en rampspoed overkome de weerspannige en de trouweloze.

Deze Miskende heeft onveranderlijk de wijze met genegenheid behandeld. Met de wijzen wordt bedoeld mensen wier kennis niet beperkt is tot woorden alleen en wiens levens vruchtbaar zijn geweest en blijvende resultaten hebben voortgebracht. Het is de plicht van een ieder deze zielen te eren. Gelukkig zijn zij die zich aan Gods geboden houden; gelukkig zijn zij die de Waarheid hebben erkend; gelukkig zijn zij die met rechtvaardigheid oordelen in alles en zich vasthouden aan het Koord van Mijn onschendbare Rechtvaardigheid.

Het volk van Perzië heeft zich afgekeerd van hem Die de Beschermer en de Helper is. Zij klemmen zich vast aan en hebben zichzelf verstrikt in de ijdele waan en nutteloze verbeeldingen der dwazen. Zo krachtig houden zij vast aan hun bijgeloof dat niets hen daarvan kan scheiden behalve de sterke arm van God – verheven zij Zijn glorie. Smeek gij de Almachtige dat Hij met de vingers van goddelijke kracht de sluiers mag wegnemen welke de diverse volkeren en verwanten hebben uitgesloten, dat zij de dingen mogen bereiken die bevorderlijk zijn voor veiligheid, voortgang en verbetering en zich mogen haasten tot de onvergelijkelijke Vriend.

Het woord van God dat de Pen van Abhá heeft geopenbaard en geschreven op het

eerste blad

van het Verhevenste Paradijs is dit: Waarlijk Ik zeg: De vreze Gods is altijd al een betrouwbaar verweer en veilig bolwerk voor alle volkeren der wereld geweest. Zij is de voornaamste oorzaak voor de bescherming van de mensheid en het voortreffelijkste werktuig voor haar behoud. Er bestaat in de mens inderdaad een eigenschap die hem afhoudt van en beschermt tegen alles wat onwaardig en ongepast is, en welke bekend staat als zijn schaamtegevoel. Dit is echter aan weinigen voorbehouden; niet allen hebben het bezeten en niet allen zullen het bezitten.

Het woord van God welke de Verheven Pen heeft opgetekend op het

tweede blad

van het Verhevenste Paradijs is het volgende: De Pen van de Allerhoogste vermaant op dit ogenblik de manifestaties van gezag en de bronnen van macht, met name de koningen, de vorsten, de presidenten, de leiders, de godgeleerden en de wijzen, en gebiedt hun de zaak van religie hoog te houden en daaraan trouw te blijven. Religie is waarlijk het hoofdwerktuig voor de vestiging van orde in de wereld en rust onder haar volkeren. Het verval van de pijlers van religie heeft de dwazen gesterkt en hen aangemoedigd en aanmatigender gemaakt. Waarlijk Ik zeg: Hoe groter het verval van religie, hoe ernstiger de eigenzinnigheid van de goddelozen. Dit kan uiteindelijk slechts tot wanorde en verwarring leiden. Hoort Mij, o mensen met inzicht, en weest gewaarschuwd, gij die begiftigd zijt met opmerkzaamheid!

Het woord van God welk de Verheven Pen heeft opgetekend op het

derde blad

van het Verhevenste Paradijs is dit: O Mensenzoon! Indien uw ogen op genade zijn gericht, verzaak de dingen die u ten goede komen en houd u vast aan hetgeen de mensheid ten goede komt. En als uw ogen op gerechtigheid zijn gericht, kies voor uw naaste hetgeen u voor uzelf kiest. Nederigheid verheft de mens tot de hemel van luister en kracht, terwijl hoogmoed hem verlaagt tot de diepten van armzaligheid en vernedering.

O volk van God! Groot is de Dag en machtig de Roep! In een van Onze Tafelen hebben Wij de verheven woorden geopenbaard: “Zou de wereld van de geest in zijn geheel omgezet worden in het gehoor, dan zou hij aanspraak kunnen maken waardig te zijn te luisteren naar de Stem die roept van de Hoogste Horizon; want anders, deze oren die besmeurd zijn met valse geruchten waren nooit, en zijn ook nu niet, geschikt hem te horen.” Wel gaat het hen die horen en slecht vergaat het de eigenzinnigen.

Het woord van God welk de Verheven Pen heeft opgetekend op het

vierde blad

van het Verhevenste Paradijs is het volgende: O volk van God! Smeekt gij de Ene Ware –geprezen zij Zijn Naam– dat Hij genadiglijk de manifestaties van heerschappij en macht mag beschermen tegen de inblazingen van het zelf en begeerte en de glans van gerechtigheid en leiding over hen uitstorten.

Zijne Majesteit Muḥammad Sháh, ondanks de uitmuntendheid van zijn rang, bedreef twee gruwelijke daden. Eén was het bevel de Heer van de Verblijven van Genade en Milddadigheid, het Eerste Punt, te verbannen; en de andere de moord op de Prins van de Stad van Staatsmanschap en Letterkundige Bekwaamheid.

De fouten van koningen, zoals hun gunsten, kunnen groot zijn. Een koning die niet wordt weerhouden door de grootspraak van macht en gezag van het naleven van gerechtigheid, noch is verstoken van de schittering van de dagster van rechtvaardigheid door overvloed, rijkdom en eer of het aanvoeren van heerscharen en legioenen zal een hoge rang en een verheven staat innemen onder de Schare in de hoge. Het is een ieder verplicht aan zulk een nobele ziel hulp te verlenen en vriendelijkheid te betonen. Wel gaat het met de koning die een vaste greep heeft op de teugels van zijn hartstocht, zijn boosheid inperkt en gerechtigheid en eerlijkheid de voorkeur geeft boven onrecht en onderdrukking.

Het woord van God welk de Verheven Pen heeft opgetekend op het

vijfde blad

van het Verhevenste Paradijs is dit: Boven alles, is Wijsheid de grootste gave en meest wonderbaarlijke zegen die ooit was en zal voortduren te zijn. Het is ’s mensen nooit falende Beschermer. Zij helpt hen en sterkt hen. Wijsheid is Gods Afgezant en de Onthuller van Zijn Naam de Alwetende. Daardoor is de verhevenheid van ’s mensen staat bekend en zichtbaar gemaakt. Het is alwetend en de belangrijkste leraar in de school van het bestaan. Het is de gids en is bekleed met hoge onderscheiding. Dankzij haar opvoedende invloed zijn aardse wezens doortrokken van een op een juweel gelijkende geest die de hemelen in luister overtreft. In de stad van gerechtigheid is het de ongeëvenaarde Spreker Die, in het jaar negen, de wereld verlichtte met de vreugdevolle tijding van de Openbaring. En het was deze weergaloze Bron van wijsheid die aan het begin van het ontstaan van de wereld de ladder van innerlijke betekenis beklom en toen getroond op het gestoelte van uiting, door de werking van de goddelijke Wil, twee woorden verkondigde. Het eerste kondigde de belofte van beloning aan, terwijl het tweede stem gaf aan de onheilspellende waarschuwing van straf. De belofte gaf reden tot hoop en de waarschuwing verwekte vrees. Aldus werd het fundament van de wereldorde stevig gegrondvest op deze bij elkaar horende principes. Verheven is de Heer van Wijsheid, de Bezitter van Grote Gaven.

Het woord van God welk de Verheven Pen heeft opgetekend op het

zesde blad

van het Verhevenste Paradijs is het volgende: Het licht van de mens is Gerechtigheid. Doof het niet met de tegenwind van onderdrukking en tirannie. Het doel van gerechtigheid is het verschijnen van eenheid onder de mensen. De oceaan van goddelijke wijsheid zwelt aan met dit verheven woord, terwijl de boeken der wereld de innerlijke betekenis ervan niet kunnen bevatten. Zouden de mensen getooid zijn met dit kleed, dan zouden zij de dagster van het gezegde “Op die dag zal God een ieder vanuit Zijn overvloed voldoen” aanschouwen, luisterrijk schijnend boven de horizon van de wereld. Weest gij u bewust van de waarde van deze uitspraak; het is een edele vrucht die de Boom van de Pen van Glorie heeft voortgebracht. Gelukkig is de mens die hier gehoor aan geeft en aan deze voorschriften gehoorzaamt. Waarlijk Ik zeg, wat ook wordt neergezonden uit de hemel van de Wil van God is het middel voor de vestiging van orde in de wereld en het werktuig en voor het bevorderen van eenheid en kameraadschap onder zijn volkeren. Aldus heeft de Tong van deze Verguisde gesproken vanuit Zijn Allergrootste Gevangenis.

Het woord van God welk de Verheven Pen heeft opgetekend op het

zevende blad

van het Verhevenste Paradijs is dit: O gij mensen van wijsheid onder de naties! Sluit uw ogen voor vervreemding, richt dan uw blik op eenheid. Klem u krachtig vast aan datgene wat zal leiden tot het welzijn en rust van de gehele mensheid. Deze gehele aarde is slechts een vaderland en een woonplaats. Het past u alle grootspraak die verwijdering veroorzaakt op te geven en uw harten te zetten op alles wat harmonie veilig stelt. In het oordeel van het volk van Bahá ligt ’s mensen roem in zijn kennis, zijn oprecht gedrag, zijn prijzenswaardig karakter, zijn wijsheid en niet in zijn nationaliteit of klasse. O volk der aarde! Schat dit hemelse woord op de juiste waarde. Het mag waarlijk vergeleken worden met een schip op de oceaan van kennis een lichtende ster voor het rijk van inzicht.

Het woord van God welk de Verheven Pen heeft opgetekend op het

achtste blad

van het Verhevenste Paradijs is dit: In de eerste plaats moeten de scholen de kinderen onderrichten in de beginselen der religie, dat de Belofte en de Bedreiging die in de boeken van God zijn vermeld, hen van verboden dingen zullen weerhouden en hen zullen tooien met de mantel der Geboden. Maar op zulk een wijze, dat het de kinderen geen kwaad doet doordat het uitloopt op dom fanatisme en dweepzucht.

Het is de plicht van de Gevolmachtigden van het Huis van Gerechtigheid om gezamenlijk te beraadslagen aangaande die dingen die niet klaarblijkelijk in het Boek zijn geopenbaard, en datgene ten uitvoer te brengen wat aanvaardbaar is voor hen. God zal hen waarlijk bezielen met al hetgeen Hij wil, en Hij, waarlijk, is de Voorzienige, de Alwetende.

Eerder hebben wij beschikt dat mensen zouden spreken in twee talen, thans moet men zich inspannen dat tot een terug te brengen, zoals ook de schrijfwijze van de wereld, zodat de levens van mensen niet worden verspil en verkwist in het leren van verschillende talen. Aldus zal de hele aarde gezien worden als een stad en een land.

Het woord van God welk de Verheven Pen heeft opgetekend op het

negende blad

van het Verhevenste Paradijs is dit: In alle aangelegenheden is gematigdheid wenselijk. Als iets tot het uiterste wordt doorgevoerd, zal het een bron van kwaad blijken te zijn. Overweegt hoe de beschaving van het westen de volkeren der wereld heeft verontrust en in opschudding gebracht. Een helse machine is ontworpen en heeft bewezen zo’n wreed vernietigingswapen te zijn, dat nog nooit iemand iets dergelijks heeft gezien of gehoord. De uitbanning van zulke diepgewortelde en vernietigende misbruiken kan slechts tot stand worden gebracht, als de volkeren der wereld zich verenigen om één gemeenschappelijk doel na te streven en één universeel geloof te omhelzen. Neig uw oor naar de Roep van deze Verguisde en houd u stevig vast aan de Kleine Vrede.

Vreemde en verbazingwekkende dingen bestaan er in de aarde, maar deze zijn verborgen voor het verstand en het begrip der mensen. Deze dingen zijn in staat de hele dampkring van de aarde te veranderen en besmetting erdoor zal dodelijk blijken te zijn. Grote God! Wij hebben een verbazingwekkend iets waargenomen. Bliksem of een gelijkwaardige kracht wordt beheerst door een uitvoerder en beweegt op zijn gezag. Onmetelijk verheven is de Heer van Kracht Die duidelijk heeft gemaakt wat Hij bedoelde door de kracht van zijn gezaghebbende en onwrikbare gebod.

O volk van Bahá! Ieder voorschrift dat Wij hebben geopenbaard is een machtige vesting voor het behoud van de wereld van bestaan. Waarlijk deze Verguisde verlangt niets dan uw veiligheid en verheffing.

Wij sporen de mannen van het Huis van Gerechtigheid aan en gebieden hun de bescherming en veiligheid te verzekeren van mannen, vrouwen en kinderen. Het is hun plicht de belangen der mensen ten zeerste te respecteren, te allen tijde en onder alle omstandigheden. Gezegend is de heerser die de gevangene bijstaat, en de rijke die voor de arme zorgt, en de rechtvaardige die de rechten der vertrapten beveiligt tegen de onrechtpleger, en gelukkig de gevolmachtigde die zich houdt aan hetgeen de Beschikker, de Aloude van Dagen, hem heeft voorgeschreven.

O Ḥaydar-‘Alí! Op u ruste Mijn glorie en Mijn Lof. Mijn raadgevingen en mijn vermaningen hebben de wereld omvat. Doch in plaats van vreugde en blijdschap te brengen hebben zij droefheid veroorzaakt, omdat sommigen van hen die beweren Mij lief te hebben hooghartig zijn geworden en Mij zulke beproevingen hebben toegebracht als geen der volgelingen van vroegere godsdiensten, noch de godgeleerden van Perzië ooit toebrachten.

Wij hebben gezegd: “Mijn gevangenschap doet Mij geen kwaad, noch de dingen die Mij zijn overkomen door de handen van Mijn vijanden. Datgene wat Mij benadeelt is het gedrag van Mijn geliefden die, hoewel zijn Mijn Naam dragen, toch datgene begaan wat Mijn hart en Mijn pen doet weeklagen.” Zulke woorden als deze zijn steeds weer geopenbaard, doch de achtelozen hebben gefaald hier baat bij te hebben, daar zij gekluisterd zijn aan hun eigen kwade hartstochten en verdorven begeerten. Smeekt gij de Ene ware God dat Hij ieder in staat mag stellen berouw te tonen en tot Hem terug te keren. Zolang iemands wezen neigt naar kwade hartstochten, zullen misdaad en het begaan van overtredingen de overhand hebben. Wij koesteren de hoop dat de hand van goddelijke macht en de uitstorting van hemelse zegeningen alle mensen moge ondersteunen, hen moge tooien met het kleed van vergiffenis en genade en hen mag beschermen tegen datgene dat Zijn Zaak onder Zijn dienaren zou schaden. Hij, in waarheid, is de Krachtige, de Almachtige, en Hij is de Immervergevende, de Barmhartige.

Het woord van God welk de Verheven Pen heeft opgetekend op het

tiende blad

van het Verhevenste Paradijs is dit: O volk van de aarde! Leven in afzondering of een ascetisch leven leiden is niet aanvaardbaar in de tegenwoordigheid van God. Het past hun die begiftigd zijn met inzicht en begrip datgene na te leven wat vreugde en glans veroorzaakt. Die praktijken die zijn ontsprongen uit de lendenen van ijdele inbeeldingen of zijn ontvangen uit de schoot van bijgeloof betamen geleerden slecht. In vroeger tijden en nog onlangs hebben sommigen hun verblijfplaats gemaakt in bergspelonken terwijl anderen bij nacht hun toevlucht hebben gezocht op begraafplaatsen. Zeg, geef gehoor aan de raadgevingen van de Verguisde. Keer u af van de dingen die gangbaar zijn onder u en aanvaard datgene wat de trouwe Raadgever u gebiedt. Ontzeg u niet de milddadigheden die om uwentwil zijn geschapen.

Liefdadigheid is in Gods ogen welgevallig en prijzenswaardig, en wordt beschouwd als de prins onder de voortreffelijke daden. Overdenkt gij en roep in gedachten datgene wat de Al-Barmhartige geopenbaard heeft in de Koran: “Zij stellen hen boven zichzelf, zelfs wanneer armoede hun eigen deel is. En met dezulken die behoed worden voor hun eigen hebzucht zal het goed gaan.” In dit licht bezien is bovenvermelde gezegende uitspraak waarlijk de morgenster van uitspraken. Gezegend is hij die zijn broeder boven zichzelf verkiest; zo iemand wordt waarlijk, krachtens de Wil van God, de Alwetende, de Alwijze, gerekend tot het volk van Bahá dat in de Karmozijnrode Ark woont.

Het woord van God welk de Verheven Pen heeft opgetekend op het

elfde blad

van het Verhevenste Paradijs is dit: Wij bevelen hun die de zinnebeelden zijn van Zijn namen en eigenschappen zich van nu af aan stevig vast te klemmen aan dat wat voorgeschreven is in deze Allergrootste Openbaring, zichzelf niet toe te staan de oorzaak van strijd te worden, en, tot het eind dat geen einde kent, de ogen gericht te houden op de dageraad van deze luisterrijke woorden die zijn neergeschreven in deze Tafel. Strijd leidt tot bloedvergieten en brengt beroering onder de mensen teweeg. Luistert gij naar de Stem van deze Verguisde en wijk daar niet van af.

Zou iemand in zijn hart datgene overwegen, dat in deze Openbaring uit de Pen van Glorie is gestroomd, dan zou hij er zeker van zijn dat wat deze Verguisde ook heeft verklaard, Hij geen bedoeling heeft gehad zichzelf een rang of onderscheiding toe te kennen. De bedoeling was eerder zielen aan te trekken, door de verhevenheid van Zijn woorden, tot aan de top van alles overtreffende glorie en hen te begiftigen met het vermogen datgene waar te nemen dat de volkeren der wereld zal verlossen en zuiveren van de strijd en onenigheid welke godsdienstige verschillen veroorzaken. Hiervan getuigt Mijn hart, Mijn Pen, Mijn innerlijk en Mijn uiterlijk Wezen. God geve dat alle mensen zich mogen keren naar de schatten verborgen in hun eigen wezen.

O volk van Bahá! De bron van ambachten, wetenschappen en kunsten is de kracht van overdenking. Beijver u dat er uit deze denkbeeldige mijn zulke parelen van wijsheid en woorden te voorschijn mogen komen welke het welzijn en de eendracht van alle volkeren der aarde zullen bevorderen.

Onder alle omstandigheden, zij het in tegenspoed of in voorspoed, hetzij geëerd of gekweld, deze Verguisde heeft alle mensen opgedragen liefde, genegenheid, mededogen en eensgezindheid te betonen. En toch wanneer er het geringste bewijs van vooruitgang en verbetering was, diegenen verborgen achter sluiers sprongen tevoorschijn en uitten lasteringen, kwetsender dan het zwaard. Zij houden vast aan misleidende en laakbare woorden en benadelen zichzelf door beroofd te zijn van de oceaan van verzen geopenbaard door God.

Als deze belemmerende sluiers er niet tussen waren gekomen zou Perzië, in ongeveer twee jaar, zijn onderworpen door de kracht van uiting, de positie van zowel de regering als het volk zou zijn verhoogd en het Hoogste Doel, onthuld en openlijk, zou zijn verschenen in volkomen glorie. In het kort, soms in duidelijke taal, andere keren in zinspelingen, zeiden Wij wat gezegd moest worden. Aldus, ware Perzië in ere hersteld, de zoete geuren van het Woord van God zouden over alle landen hebben gezweefd, aangezien dat wat is voortgestroomd uit de Verhevenste Pen bevorderlijk is voor de luister, de vooruitgang en opvoeding van alle mensen en volkeren der aarde. Voorwaar het is het onovertroffen geneesmiddel voor iedere kwaal, konden zij het slechts bevatten en beseffen.

Recentelijk hebben de Afnáns en Amín –op hen ruste Mijn glorie en liefderijkheid– Onze tegenwoordigheid bereikt en Ons aangezicht aanschouwd; evenzo zijn Nabíl, de zoon van Nabíl en de zoon van Samandar –op hen rustte de glorie van God en Zijn liefderijkheid– aanwezig en hebben de beker van hereniging gedronken. Wij smeken God dat Hij genadiglijk voor hen moge beschikken het goede van deze wereld en van de volgende en dat de uitstortingen van Zijn zegeningen en genade mogen neerdalen op hen uit de hemelen van Zijn milddadigheid en de wolken van Zijn tedere barmhartigheid. Waarlijk van degenen die vergiffenis schenken is Hij de Meest Vergevende, en hij is de Genadige, de Weldadige.

O Ḥaydar-‘Ali! Uw andere brief die u had meegezonden door hem die de titel Júd (Milddadigheid) draagt heeft Onze heilige hof bereikt. Ere zij God! Hij was getooid met het licht van goddelijke eenheid en onthechting en stond in vlam met het vuur van liefde en genegenheid. Bid gij tot God dat Hij u helderheid van de ogen mag verlenen en hen verlichten met een nieuw licht, mogelijk mogen zij datgene waarnemen dat geen gelijkenis noch weerga heeft.

In deze dag zijn de verzen van het Moederboek schitterend en onmiskenbaar gelijk de zon. Zij kunnen op generlei wijze verwisseld worden met enige uit het verleden of meer onlangs verschenen gezegden. Waarlijk deze Verguisde verlangt niet Zijn Eigen Zaak aan te tonen met bewijzen voortgebracht door anderen. Hij is de Ene Die alle dingen omvat, terwijl al het andere buiten Hem is begrensd. Zeg, o volk, bestudeer datgene dat gangbaar is onder u en Wij zullen grondig doornemen dat wat tot Ons behoort. Ik zweer bij God! Noch de lof van de volkeren der wereld, noch de dingen die de volkeren der aarde bezitten zijn het waard genoemd te worden voor het gedenken van Zijn Naam. Hiertoe getuigt Hij die onder alle omstandigheden uitroept, “Waarlijk Hij is God, de soevereine Heerser van de Dag des Oordeels en de Heer van de machtige Troon.”

Geloofd zij God! Men vraagt zich af door welk bewijs of argument de ongelovigen onder het volk van de Bayán zich hebben afgekeerd van de Heer van het bestaan. In waarheid de rang van deze Openbaring overtreft de rang van alles wat is verschenen in het verleden of in de toekomst verschijnen zal.

Zou de Punt van de Bayán in deze dag aanwezig zijn en zou Hij, God verhoede, aarzelen deze Zaak te erkennen, dan zouden dezelfde gezegende woorden welke gestroomd zijn uit de bron van Zijn Eigen Bayán op Hem van toepassing zijn. Hij zegt, en Zijn woord is de waarheid, “Gerechtigd is Hij Die door God zal worden geopenbaard hem te verwerpen die de grootste der aarde is.” Zeg, o gij die beroofd zijt van begrip! Heden verkondigt dat Meest Verheven Wezen: “Waarlijk, waarlijk, Ik ben de eerste die Hem aanbid.” Hoe oppervlakkig is de fundering van ‘s mensen kennis en hoe zwak is hun vermogen tot begrip. Onze Pen van Glorie getuigt van hun troosteloze armoede en de rijkdom van God, de Heer aller werelden.

Geloofd en geprezen is Hij Die de schepping in leven heeft geroepen. Hij is de soevereine Waarheid, de Kenner van ongeziene dingen. Het Moederboek is geopenbaard en de Heer van Milddadigheid is gevestigd op de meest gezegende zetel van glorie. De Dageraad is aangebroken, maar de mensheid bevat het niet. De tekenen zijn ingeluid, terwijl Hij die hen heeft geopenbaard overweldigd is door ontwijfelbare smarten. Waarlijk Ik heb datgene doorstaan wat de wereld van bestaan heeft doen weeklagen.

Zeg: O Yaḥyá (Azal), vervaardig één enkel vers, indien gij goddelijk geïnspireerde kennis bezit. Deze woorden werden voorheen gesproken door Mijn Heraut Die op dit moment verkondigt: “Waarlijk, waarlijk, Ik ben de eerste die Hem aanbidt.” Wees oprecht, o Mijn broeder. Zijt gij in staat uzelf duidelijk uit te drukken wanneer van aangezicht tot aangezicht gebracht met de aanzwellende oceaan van Mijn woorden? Kunt gij uw tong losmaken wanneer gij uzelf gesteld ziet tegenover de schrille stem van Mijn Pen? Hebt gij enige macht tegenover de openbaringen van Mijn almacht? Oordeelt gij rechtvaardig, bezweer ik u bij God, en roep u in gedachten toen u zich in de aanwezigheid bevond van deze Verguisde en Wij u de verzen oplegden van God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande. Hoed u dat de bron van leugenachtigheid u niet weerhoudt van de duidelijke Waarheid.

O gij die uw ogen heeft gericht op Mijn gelaat! Zeg: O gij achtelozen! Vanwege één druppel hebt gij uzelf de oceaan van hemelse verzen onthouden en vanwege het belang van één onbeduidend atoom hebt gij uzelf buitengesloten van de heerlijkheden van de Dagster van Waarheid. Wie behalve Bahá heeft de macht zich uit te spreken voor het aangezicht der mensheid? Oordeelt gij oprecht en behoor niet tot de onrechtvaardigen. Door Hem zijn de oceanen aangezwollen, zijn de mysteriën ontsluierd, en hebben de bomen hun stemmen verheven, uitroepend: De koninkrijken van hemel en aarde zijn van God, de Onthuller van tekenen, de Fontein van duidelijke bewijzen. Bestudeert gij de Perzische Bayán geopenbaard door Hem Die deze Openbaring heeft aangekondigd en bezie het met een rechtvaardig oog. Waarlijk Hij zal u rechtstreeks leiden naar Zijn Pad. Op dit moment verkondigt hij datgene wat Zijn tong eerder heeft geuit toen Hij gezeten was op de troon van Zijn meest verheven Naam.

Gij hebt melding gemaakt van de geliefden in die gebieden. Geprezen zij God, ieder van hen heeft de eer bereikt in de gedachtenis van de Ene Ware –verheven zij Zijn glorie– geweest te zijn, en de namen van elk van hen stroomden van de Tong van Grootheid in het koninkrijk van uitingen. Groot, waarlijk, is hun gezegende staat en gelukzaligheid, aangezien zij hebben gedronken van de uitgelezen wijn van openbaring en bezieling uit de hand van hun Heer, de Meedogende, de Vergevende. Wij smeken God hen te sterken onbuigzame standvastigheid te tonen en tot hun steun de heerscharen van wijsheid en woorden te ontbieden. Hij in waarheid is de Machtige, de Almogende. Breng mijn groeten aan hen over en geef hun de vreugdevolle tijding dat de Dagster van het hen gedenken is opgekomen en zijn stralen uitstort boven de horizon van overvloedige gunsten van hun Heer, de Immervergevende, de Albarmhartige.

Gij hebt gewag gemaakt van Ḥusayn. Wij hebben zijn voorhoofd getooid met het kleed van vergiffenis en zijn hoofd gesierd met de kroon van genade. Het betaamt hem onder alle mensen fier te zijn op deze schitterende, deze stralende en kenbare genade. Zeg: Wees niet terneergeslagen. Na de openbaring van dit gezegende vers is het alsof gij wederom geboren zijt uit uw moeders schoot. Zeg: Gij zijt vrij van zonden en dwalingen. Waarlijk God heeft u gezuiverd met de levende wateren van Zijn woorden in Zijn Allergrootste Gevangenis. Wij smeken Hem –gezegend en verheven is Hij– om u genadiglijk te bevestigen in het Hem loven en zijn glorie te verheerlijken en u te sterken door de kracht van Zijn onzichtbare heerscharen. Waarlijk, Hij is de Almachtige, de Almogende.

Gij hebt gewag gemaakt van het volk van Tár. Wij hebben Ons gelaat gekeerd naar de dienaren van God aldaar en raden hun eerst te overwegen hetgeen de Punt van de Bayán heeft geopenbaard betreffende deze Openbaring waarbij alle namen en titels door elkaar geschud zijn, de afgoden van ijdele inbeeldingen zijn verschrompeld en de Tong van Grootheid heeft, uit het rijk van glorie, verkondigd: Bij de rechtvaardigheid van God! De Verborgen Schat, het Ondoordringbare Mysterie, is voor ’s mensen oog onthuld, alle dingen, zowel in het verleden als in de toekomst, reden gevend zich te verheugen. Hij heeft gezegd, en Zijn woord is de waarheid: “Van alle de eer die Ik bewezen heb aan Hem die na Mij zal komen, is de grootste deze, Mijn geschreven getuigenis, dat geen Mijner woorden Hem afdoende kunnen beschrijven, noch kan enige verwijzing naar Hem in Mijn Boek, de Bayán Zijn Zaak recht doen.”

Sterker nog, Wij raden hen aan rechtvaardigheid, gerechtigheid, oprechtheid, getrouwheid, en dat waardoor zowel het Woord van God als hun eigen rang verheven zal worden onder de mensen, in acht te nemen. Waarlijk Ik ben de Ene Die vermaant met gerechtigheid. Hiertoe getuigt Hij uit Wiens Pen rivieren van genade zijn gevloeid en uit Wiens woorden fonteinen van levende wateren zijn gestroomd naar alle geschapen dingen. Onmetelijk verheven is Zijn grenzeloze goedheid; oneindig gezegend is deze stralende gunst.

O volk van Tár! Geef gehoor aan de Roep van Hem Die doet al wat Hij wil. In waarheid Hij brengt u in gedachten hetgeen u nader zal brengen tot God, de Heer der werelden. Hij heeft Zijn gelaat vanuit de Gevangenis van ‘Akká naar u gekeerd en heeft terwille van u geopenbaard datgene wat uw gedachtenis en uw namen onsterfelijk zal maken in het Boek dat niet uitgewist kan worden en onaangetast blijft voor de twijfels van de weerspannigen. Werpt van u de dingen die gangbaar zijn onder de mensen en houdt u stevig vast aan datgene dat u is geboden krachtens de wil van de Bestierder, de Aloude van dagen. Dit is de Dag waarin de goddelijke Lotusboom luide uitroept, zeggende: O volk! Aanschouwt gij Mijn vruchten en Mijn bladeren, en neig uw oor naar Mijn geritsel. Hoed u dat de twijfels der mensen u niet uitsluiten van het licht van zekerheid. De Oceaan van woorden roept luide uit en zegt: “O gij bewoners der aarde! Aanschouw Mijn aanzwellende wateren en de parels van wijsheid en woorden die Ik rijkelijk heb doen vloeien. Vreest gij God en behoor niet tot de achtelozen.”

In deze Dag vindt een grote feestelijke gebeurtenis plaats in het hemelse Rijk; omdat hetgeen beloofd was in de heilige Geschriften vervuld is geworden. Dit is de Dag van grote vreugde. Het betaamt een ieder zich te spoeden naar de hof van Zijn nabijheid in uitzonderlijke vreugde, blijdschap, opgetogenheid en verrukking en zichzelf te bevrijden van het vuur van veraf zijn.

O volk van Tár! Door de sterkende kracht van Mijn Naam grijpt gij de kelk van kennis en drink dan met volle teugen in weerwil van de mensen der wereld die het Verbond van God en Zijn Testament verbroken hebben, Zijn bewijzen en klare tekenen verworpen hebben, en vitten op Zijn tekenen die allen die in de hemelen en op aarde zijn, hebben doordrongen.

De ongelovigen onder het volk van Bayán zijn gelijk de volgelingen van de shí’ih-sekte en in hun voetstappen volgen. Laat hen over aan hun ijdele wanen en nutteloze inbeeldingen. Zij worden in waarheid gerekend tot de verlorenen in het Boek van God, de Alwetende, de Alwijze. De shí’ih-geleerden, zij allen, houden zich bezig met het beschimpen en ontkennen van de Ware Ene vanaf hun kansels. Genadige God! Ook Dawlat-Ábádí sloot zich aan. Hij besteeg de kansel en verkondigde datgeen dat de Tafel vol smart deed uitschreeuwen en de Pen deed weeklagen. Overdenk zijn gedrag en het gedrag van Ashraf –op hem ruste Mijn heerlijkheid en Mijn tedere barmhartigheid– en alzo gedenk deze geliefden die zich hebben gehaast naar het martelaarschap in Mijn naam, en hun leven hebben gegeven op het pad Hem Die het Verlangen van de wereld is.

De Zaak is bewezen, hij schijnt stralend gelijk de zon, maar de mensen zijn als sluiers voor zichzelf geworden. Wij smeken God dat Hij hen genadiglijk mag bijstaan terug te keren tot Hem. Hij, in waarheid, is de Vergevende, de Barmhartige.

O volk van Tár! Wij groeten u vanuit de Plek en smeken God–gezegend en verheven is Hij– u de uitgelezen wijn van standvastigheid te geven uit de hand van Zijn gunst. Waarlijk, Hij is de Heer van Barmhartigheid, de Genadige, de Algeprezene. Laat gij de onvolwassenen van de wereld aan zichzelf over – zij die zich laten leiden door hun zelfzuchtige begeerte en zich vasthouden aan de vertolkers van ijdele wanen. Waarlijk Hij is uw Helper en Toevlucht. Hij is in waarheid machtig te doen al hetgeen Hij wil. Geen God is er dan Hij, de Ene, de Onvergelijkelijke, de Machtige, de Grootste.

Moge de heerlijkheid van Onze tegenwoordigheid rusten op hen die hun gelaat hebben gekeerd naar de Dageraad van Zijn Openbaring hebben erkend en aangenomen hetgeen de Tong van uiting heeft gesproken in het koninkrijk van kennis in deze gezegende, deze glorierijke en onvergelijkelijke Dag.

Lawḥ-i-Dunyá: Tafel van de Wereld

In Mijn Naam, die luide roept in het Koninkrijk van Woorden.

Lof en dank komen de Heer van duidelijk waarneembare heerschappij toe Die de machtige gevangenis heeft getooid met de aanwezigheid van de geëerde ‘Alí-Akbar en de geëerde Amín, en haar heeft verlicht met het licht van zekerheid, standvastigheid en vertrouwen. De heerlijkheid Gods en de heerlijkheid van allen die in de hemelen en op aarde zijn, zij met hen.

Licht en glorie, groeten en lof zij de Handen van Zijn Zaak, door wie het licht van standvastigheid werd verspreid en de waarheid is vastgesteld dat de macht om te kiezen berust bij God, de Krachtige, de Machtige, de Onafhankelijke, door wie de oceaan van overvloed is aangezwollen en de geur van de genadige gunsten van God, de Heer der mensheid, is verspreid. Wij smeken Hem –verheven is Hij– hen te beschutten door de kracht van Zijn scharen, hen te beschermen door de macht van Zijn heerschappij en hen te helpen met Zijn onbedwingbare macht, die over al het geschapene heerst. De Heerschappij is aan God, de Maker der hemelen en de Heer van het Koninkrijk van Namen.

De Grote Aankondiging maakt bekend: O volk van Perzië! In vroeger tijden zijt gij het symbool van genade geweest en de belichaming van genegenheid en zachtmoedigheid. De landstreken van de wereld werden door de luister van het licht van uw kennis en door de felle gloed van uw eruditie verlicht en verfraaid. Hoe komt het dat gij zijt opgestaan om uzelf en uw vrienden met uw eigen handen te vernietigen?

O Afnán, o gij die zijt voortgesproten uit Mijn oude Stam! Mijn heerlijkheid en Mijn goedertierenheid ruste op u. Hoe onmetelijk groot is het tabernakel van de Zaak Gods! Het heeft alle volkeren en geslachten der aarde onder zijn bescherming gebracht en zal eerlang de gehele mensheid onder zijn beschutting bijeenbrengen. Uw dag van dienen is nu aangebroken. Ontelbare Tafelen getuigen van de gaven die u werden verleend. Verheft u voor de triomf van Mijn Zaak en beteugelt door de kracht van uw woorden het hart der mensen. Gij moet datgene verkondigen wat de vrede en het welzijn van de armzaligen en vertrapten zal verzekeren. Omgordt de lendenen van uw streven, opdat gij misschien de gevangene kunt verlossen van zijn ketenen en hem in staat kunt stellen ware vrijheid te bereiken.

Gerechtigheid betreurt in deze tijd haar staat en Billijkheid kreunt onder het juk van verdrukking. De donkere wolken van tirannie hebben het aangezicht van de aarde verduisterd en haar volkeren omhuld. Door de beweging van Onze Pen van heerlijkheid hebben Wij, in opdracht van de almachtige Beschikker, ieder menselijk omhulsel nieuw leven ingeblazen en ieder woord met nieuwe kracht begiftigd. Al het geschapene verkondigt de bewijzen van deze wereldomvattende wedergeboorte. Dit is de grootste, de meest vreugdevolle tijding die door de Pen van deze Verguisde aan de mensheid is gegeven. Waarvoor zijt gij bevreesd, o Mijn geliefden? Wie is het die u angst aanjaagt? Een weinig vocht is voldoende om de hard geworden klei waaruit deze eigenzinnige generatie is gevormd, op te laten lossen. Alleen al het feit van uw samenkomen is voldoende om de strijdkrachten van deze ijdele en nietswaardige mensen te verstrooien.

Strijd en vechten past de beesten in het wild. Dankzij de genade Gods en met behulp van gepaste woorden en prijzenswaardige daden werden de getrokken zwaarden van de bábí-gemeenschap teruggestoken in hun schede. De rechtvaardigen zijn er inderdaad door de kracht van goede woorden altijd in geslaagd de beheersing te verkrijgen over de weiden van het menselijk hart. Zegt, o gij geliefden! Laat voorzichtigheid niet varen. Neigt uw hart naar de raadgevingen die zijn gegeven door de Meest Verheven Pen, en hoedt u dat uw hand of tong geen leed berokkene aan wie dan ook onder de mensen.

Met betrekking tot het land van Ṭá (Teheran) hebben Wij in de Kitáb-i-Aqdas datgene geopenbaard wat de mensheid zal vermanen. Zij die tirannie bedrijven in de wereld hebben zich de rechten van de volkeren en geslachten der wereld wederrechtelijk toegeëigend en jagen onverdroten hun zelfzuchtige neigingen na. De tiran van het land van Yá (Yazd) beging datgene waardoor de Scharen in den Hoge tranen van bloed vergoten.

O gij die gretig gedronken hebt van de wijn van Mijn woorden en uw blik vast gericht hebt op de horizon van Mijn Openbaring! Hoe vreemd dat het volk van Perzië, dat ongeëvenaard was in wetenschappen en in kunsten, onder de geslachten der aarde tot het laagste peil van ontaarding gezonken is. O volk, berooft uzelf niet van de gulle uitstortingen van milddadigheid die de Heer van overvloedige genade u in deze gezegende, deze glorierijke Dag heeft verleend. Een vloed van wijsheid en woorden stroomt in deze Dag vanuit de wolken van goddelijke genade neer. Wel gaat het hen die Zijn Zaak eerlijk beoordelen en wee de onrechtvaardigen.

Ieder weldenkend mens zal in deze tijd gaarne toegeven dat de raad die de Pen van de Verguisde heeft geopenbaard, de hoogste bezielende kracht vormt voor de vooruitgang van de wereld en de verheffing van haar volkeren. Verheft u, o mensen, en besluit door de kracht van Gods macht de overwinning op uzelf te behalen, zodat wellicht de gehele mensheid kan worden bevrijd en gelouterd van haar knechtschap aan de goden van haar ijdele verbeelding – goden die haar zulk een schade berokkenen en verantwoordelijk zijn voor de ellende van hun rampzalige aanbidders. Deze afgoden vormen de hindernis die de mens belemmert in zijn pogingen tot vooruitgang op de weg naar volmaaktheid. Wij koesteren de hoop dat de Hand van goddelijke macht de mensheid bij mag staan en haar verlost uit haar staat van jammerlijke vernedering.

In een van de Tafelen zijn deze woorden geopenbaard: O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbeperkte Wil voor een ieder van u uitkoos.

O vrienden! Het betaamt u uw ziel te verkwikken en te verlevendigen door de genadige gunsten die in deze goddelijke, deze zielvervoerende Lente over u worden uitgestort. De Dagster van Zijn verheven heerlijkheid spreidt haar licht over u uit en de wolken van Zijn onbegrensde genade beschutten u. Hoe groot is de beloning voor hem die zich een zo grote milddadigheid niet heeft onthouden, noch faalde de schoonheid van Zijn Meest Geliefde in Zijn nieuwe gewaad te herkennen. Waakt over uzelf want de Boze ligt op de loer, klaar om u te verstrikken. Staalt u tegen zijn snode listen en ontvlucht, geleid door het licht van de naam van de alziende God, de u omringende duisternis. Laat uw blik veeleer de wereld omvatten in plaats van beperkt te blijven tot uw eigen ik. De Boze is hij die de vooruitgang tegenhoudt en de geestelijke ontwikkeling van de mensenkinderen belemmert.

In deze Dag is het de plicht van ieder mens zich te houden aan al hetgeen het belang van alle natiën en rechtvaardige regeringen bevordert en hun staat verhoogt. Door ieder vers dat de Pen van de Allerhoogste heeft geopenbaard, zijn de deuren van liefde en eenheid ontsloten en wijd voor het gezicht der mensen geopend. Wij hebben eertijds verklaard, en Ons Woord is de waarheid: “Verkeert met de volgelingen van alle religies in een geest van vriendelijkheid en kameraadschap.” Al wat de mensenkinderen ertoe heeft gebracht elkander te mijden en onenigheid en verdeeldheid onder hen heeft veroorzaakt, is door de openbaring van deze woorden nietig verklaard en afgeschaft. Met het doel de wereld van het bestaan te veredelen en ’s mensen geest en ziel te verheffen, is uit de hemel van Gods Wil neergezonden hetgeen het doeltreffendste middel is voor de opvoeding van de gehele mensheid. De diepste zin en volmaaktste uitdrukking van al hetgeen de volkeren eertijds hebben gezegd of geschreven, is door middel van deze machtigste Openbaring neergezonden uit de hemel van de Wil van de Albezittende, de Eeuwig Blijvende God. Vroeger is geopenbaard: “Liefde voor het vaderland is een bestanddeel van het Godsgeloof.” De Tong van Verhevenheid heeft echter ten tijde van Zijn manifestatie verkondigd: “Men beroeme zich er niet op zijn vaderland lief te hebben, doch stelle er een eer in de wereld lief te hebben.” Door de kracht die door deze verheven woorden vrijkwam, heeft Hij aan de vogels der mensenharten een frisse impuls en een nieuwe richting gegeven en ieder spoor van voorbehoud en beperking uit Gods Heilig Boek gewist.

Deze Verguisde heeft het volk van God verboden zich in te laten met strijd en onenigheid en heeft hen aangespoord tot voortreffelijke daden en het hebben van een prijzenswaardig karakter. In deze dag zijn voortreffelijk gedrag en een heilig karakter de heerscharen die de overwinning van de Zaak kunnen verzekeren. Gezegend zijn zij die zich daar stevig aan vasthouden en wee hen die zich ervan afkeren.

O volk van God! Ik spoor u aan hoffelijkheid in acht te nemen, want boven alles is zij de koningin der deugden. Wel gaat het hem die verlicht is met het licht van hoffelijkheid en getooid met het kleed van rechtschapenheid. Al wie begiftigd is met hoffelijkheid heeft werkelijk een verheven staat bereikt. Het is te hopen dat deze Verguisde en ieder ander in staat moge zijn haar te verwerven, aan haar vast te houden, haar in acht te nemen en onze blik op haar te vestigen. Dit is een bindend gebod dat is gevloeid uit de Pen van de Allergrootste Naam.

Dit is de dag waarop de juwelen van standvastigheid die verborgen liggen in de mijn van het diepste wezen van de mens, moeten worden blootgelegd. O volk van Gerechtigheid! Weest zo stralend als het licht en zo schitterend als het vuur dat opvlamde in de Brandende Braamstruik. De helderheid van het vuur van uw liefde zal zonder twijfel de strijdende volkeren en geslachten op aarde samensmeden en verenigen, terwijl de felheid van de vlam van vijandschap en haat slechts strijd en vernietiging kan teweegbrengen. Wij smeken God, Zijn schepselen te beschermen tegen de snode plannen van Zijn vijanden. Voorwaar, Hij heeft macht over alle dingen.

Eer en lof zij de ene ware God –verheven zij Zijn glorie– daar Hij door de Pen van de Allerhoogste de deur van ’s mensen hart heeft geopend. Ieder vers dat deze Pen heeft geopenbaard, is een helder stralende poort die de heerlijkheden ontsluit van een heilig en godvruchtig leven, van zuivere en onbevlekte daden. De oproep en boodschap die Wij gaven, waren nooit bedoeld om slechts één land of één volk te bereiken of te bevoordelen. De mensheid in haar geheel moet zich vastberaden houden aan al hetgeen haar werd geopenbaard en geschonken. Dan en slechts dan zal zij ware vrijheid bereiken. De gehele aarde is verlicht met de stralende heerlijkheid van Gods Openbaring. In het jaar zestig stond Hij die het licht van goddelijke Leiding aankondigde –moge de gehele schepping Hem ten offer zijn– op om een nieuwe openbaring van de goddelijke Geest te verkondigen, en Hij werd, twintig jaar later, opgevolgd door Hem door wiens komst de wereld tot ontvanger van deze beloofde heerlijkheid, deze wonderbaarlijke gunst werd gemaakt. Ziet hoe het merendeel van de mensheid werd begiftigd met het vermogen om te luisteren naar Gods meest verheven Woord – het Woord waarvan het bijeenbrengen en de geestelijke opstanding van alle mensen moet afhangen.

Terwijl Wij in de Gevangenis van ‘Akká verbleven, openbaarden Wij in het Karmozijnrode Boek hetgeen bijdraagt tot de vooruitgang van de mensheid en de wederopbouw van de wereld. De woorden die daarin zijn bekendgemaakt door de Pen van de Heer der schepping behelzen de volgende woorden die de fundamentele beginselen voor het beheer van de aangelegenheden van de mensen vormen:

Ten eerste: De leden van het Huis van Gerechtigheid hebben de plicht om de Kleine Vrede te bevorderen, zodat de mensen op aarde verlost kunnen worden van de last van buitensporige uitgaven. Deze kwestie is onontkoombaar en uiterst belangrijk, aangezien vijandschap en strijd ten grondslag liggen aan kwellingen en rampspoed.

Ten tweede: De talen dienen te worden teruggebracht tot één gemeenschappelijke taal die op alle scholen van de wereld moet worden onderwezen.

Ten derde: Het betaamt de mens zich met volharding te houden aan dat wat kameraadschap, vriendelijkheid en eenheid bevordert.

Ten vierde: Een ieder, hetzij man of vrouw, moet een gedeelte van wat hij of zij door handel, landbouw of een ander beroep verdient aan een vertrouwd persoon overhandigen voor de opleiding van en het onderricht aan kinderen, voor dit doel te besteden met medeweten van de Gevolmachtigden van het Huis van Gerechtigheid.

Ten vijfde: Aan de landbouw moet speciale aandacht worden besteed. Ofschoon het op de vijfde plaats genoemd is, heeft dit punt zonder twijfel voorrang boven de andere. De landbouw is in het buitenland ver ontwikkeld, in Perzië is zij tot nu toe echter schromelijk verwaarloosd. Het is te hopen dat Zijne Majesteit de Sháh –moge God hem door Zijn genade bijstaan– zijn aandacht op deze essentiële en belangrijke zaak zal richten.

Zouden de mensen strikt naleven hetgeen de Pen van de Allerhoogste in het Karmozijnrode Boek heeft geopenbaard, dan zouden zij het heel goed zonder de voorschriften kunnen stellen die in de wereld gangbaar zijn. Bepaalde aansporingen vloeiden bij herhaling uit de Pen van de Allerhoogste, opdat wellicht de manifestaties van macht en de dageraadplaatsen van gezag ooit in staat kunnen worden gesteld ze met kracht uit te voeren. Ja, zouden er oprechte zoekers te vinden zijn, dan zou elke emanatie van Gods allesdoordringende en onweerstaanbare Wil omwille van Zijn liefde worden geopenbaard. Maar waar zijn oprechte zoekers en onderzoekende geesten te vinden? Waarheen zijn de rechtvaardigen en de oprechten gegaan? Tegenwoordig gaat er geen dag voorbij zonder dat het vuur van nieuwe tirannie hoog oplaait, of dat het zwaard van nieuwe agressie wordt getrokken. Genadige God! De voornamen en edelen in Perzië beroemen zich op daden die zo wreed zijn dat men volslagen verbijsterd is als men de verhalen ervan hoort.

Dag en nacht betuigt deze Verguisde dank en lof aan de Heer der mensen, want men is er getuige van dat de raadgevende en vermanende woorden die Wij hebben gesproken doeltreffend blijken te zijn en dat dit volk dat karakter en gedrag aan de dag heeft gelegd dat in Onze ogen aanvaardbaar is. Dit wordt bevestigd door de gebeurtenis die de ogen der wereld werkelijk heeft verblijd, en dat is niets anders dan de tussenkomst van de vrienden bij de hoge autoriteiten ten gunste van hun vijanden. Waarlijk, iemands rechtvaardige daden getuigen van de waarheid van diens woorden. Wij koesteren de hoop dat godvruchtige mensen de wereld mogen verlichten door het stralende licht van hun gedrag en Wij smeken de Almachtige –verheerlijkt en verheven is Hij– te schenken dat een ieder in deze Dag standvastig in Zijn liefde mag blijven en vast mag houden aan Zijn Zaak. Hij is waarlijk de Beschermer van diegenen die Hem geheel zijn toegewijd en die Zijn voorschriften naleven.

O volk van God! Talloos zijn de rijken die Onze Pen van Heerlijkheid heeft geopenbaard en menigvuldig de ogen waaraan de Pen ware verlichting heeft geschonken. Niettemin blijven de meeste mensen in Perzië verstoken van de voordelen van nuttige raadgevingen en hebben zij een ernstig gebrek aan nuttige wetenschappen en kunsten. Voorheen werden deze verheven woorden speciaal geopenbaard door de Pen van Heerlijkheid ter ere van een der gelovigen, opdat wellicht degenen die zijn afgedwaald de Waarheid mogen omhelzen en bekend raken met de fijne nuances van de Wet Gods.

De ongelovigen en de trouwelozen hebben hun zinnen op vier zaken gezet: ten eerste, het vergieten van bloed; ten tweede, het verbranden van boeken; ten derde, het zich afkeren van de volgelingen van andere godsdiensten; ten vierde, het uitroeien van andere gemeenschappen en groepen. Nu echter door de sterkende genade en kracht van het Woord van God deze vier hindernissen zijn vernietigd, zijn deze duidelijke bevelen van de Tafel gewist en zijn onmenselijke neigingen omgevormd tot geestelijke eigenschappen. Verheven is Zijn doel, geloofd is Zijn macht, verheerlijkt is Zijn heerschappij! Laat ons nu God smeken –geprezen zij Zijn heerlijkheid– de volgelingen van de shí-ih-sekte genadiglijk op de juiste weg te leiden en hen te zuiveren van onbetamelijk gedrag. Van de lippen van de leden van deze geloofsrichting komen onophoudelijk walgelijke verwensingen, waarbij zij het woord “Mal‘ún” (“vervloekt”) –uitgesproken met een keelklank van de letter ‘ayn– aanroepen als hun dagelijks vermaak.

O God, mijn God! Gij hoort het zuchten van Hem Die Uw Licht (Bahá) is, luistert hoe Hij bij dag en bij nacht weeklaagt, en weet dat Hij niets voor Zichzelf wenst, maar er veeleer naar streeft de zielen van Uw dienaren te heiligen en hen te verlossen van het vuur, waardoor zij te allen tijde worden ingesloten. O Heer! De handen van Uw welbegunstigde dienaren zijn naar de hemel van Uw milddadigheid geheven en de handen van hen die U oprecht liefhebben naar de verheven hoogten van Uw grootmoedigheid. Ik smeek U, stel hen niet teleur in hetgeen zij zoeken uit de oceaan van Uw gunst en uit de hemel van Uw genade en van de dagster van Uw milddadigheid. Help hen, o Heer, die deugden te verwerven die hun staat onder de volkeren der wereld zal verheffen. Waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Machtige, de Edelmoedigste.

O volk van God! Geef gehoor aan datgene wat, indien het in acht wordt genomen, de vrijheid, het welzijn, de rust, de verheffing en de vooruitgang van alle mensen zal verzekeren. Bepaalde wetten en beginselen zijn voor Perzië noodzakelijk en onmisbaar. Het is evenwel passend dat deze maatregelen worden genomen in overeenstemming met de weloverwogen inzichten van Zijne Majesteit –moge God hem bijstaan door Zijn genade– en van de godgeleerden en de hooggeplaatste bestuurders. Met hun instemming moet er een plaats worden vastgesteld waar zij bijeenkomen. Daar moeten zij vasthouden aan het koord van beraadslaging en datgene aanvaarden en bekrachtigen wat bevorderlijk is voor de veiligheid, voorspoed, rijkdom en rust van het volk. Want zou er enige maatregel anders dan deze worden genomen, zou dat slechts wanorde en onrust tot gevolg kunnen hebben.

Overeenkomstig de fundamentele wetten die Wij voorheen in de Kitáb-i-Aqdas en andere Tafelen hebben geopenbaard, worden alle aangelegenheden toevertrouwd aan de zorg van rechtvaardige koningen en presidenten en aan de Gevolmachtigden van het Huis van Gerechtigheid. Na te hebben nagedacht over hetgeen Wij hebben verkondigd, zal ieder billijk en scherpzinnig mens, met zijn innerlijk en uiterlijk oog de glans van de dagster van gerechtigheid die daarvan afstraalt, zonder aarzeling waarnemen.

Het regeringsstelsel dat het Britse volk in Londen heeft aanvaard lijkt goed te zijn, want het is zowel getooid met het licht van het koningschap als met het licht van de beraadslaging van het volk.

Bij het formuleren van de principes en wetten is een deel gewijd aan straffen die een effectief instrument zijn voor de veiligheid en bescherming van de mensen. Angst voor straf echter weerhoudt de mensen slechts uiterlijk van het begaan van lage en verachtelijke daden, terwijl datgene wat de mens zowel uiterlijk als innerlijk beschermt en in bedwang houdt altijd de vreze Gods is geweest en nog steeds is. Zij is de ware beschermer van de mensen en hun geestelijke behoeder. Het betaamt de mens zich volhardend vast te klemmen aan datgene wat zal leiden tot het verschijnen van deze opperste milddadigheid. Wel gaat het hem die luistert naar al wat Mijn Pen van Heerlijkheid heeft verkondigd en in acht neemt hetgeen hem is gelast door de Beschikker, de Aloude van Dagen.

Neig uw hart, o volk van God, naar de raadgevingen van uw ware, uw weergaloze Vriend. Het Woord Gods kan worden vergeleken met een jong boompje, waarvan de wortels in de harten der mensen zijn geplant. Het is uw plicht de groei ervan te bevorderen met de levende wateren van wijsheid, van gewijde en heilige woorden, opdat zijn wortel zich stevig in de aarde mag vasthechten en zijn takken zich hemelhoog en nog verder zullen uitspreiden.

O gij die op aarde woont! Het onderscheidende kenmerk, dat het bijzondere karakter van deze meest voortreffelijke Openbaring tekent, bestaat hieruit, dat Wij enerzijds al datgene wat de oorzaak is geweest van strijd, kwaadwilligheid en onheil onder de mensenkinderen uit de bladzijden van Gods heilig Boek hebben gewist en anderzijds de essentiële vereisten voor eendracht, begrip en voor volledige en blijvende eenheid hebben vastgesteld. Wel gaat het hen die Mijn wetten nakomen.

Herhaaldelijk hebben Wij Onze geliefden aangespoord alles, wat dan ook, waaraan een zweem van kwaad te bespeuren valt niet alleen te vermijden, ja zelfs te ontvluchten. De wereld is in grote beroering, en de mensen zijn in een toestand van volslagen geestelijke verwarring. Wij smeken de Almachtige dat Hij hen genadiglijk moge verlichten met de glorie van Zijn Gerechtigheid, en hen in staat moge stellen om datgene te ontdekken wat voor hen te allen tijde en onder alle omstandigheden heilzaam zal zijn. Hij is waarlijk de Albezitter, de Hoogste.

Wij hebben voorheen deze verheven woorden gesproken: Laat hen die trouw zijn aan deze Verguisde, gelijk een regenwolk zijn in momenten van liefde en vrijgevigheid en gelijk een laaiend vuur in het bedwingen van hun lage en begerige aard.

Genadige God! Onlangs is er iets voorgevallen wat grote verbazing heeft gewekt. Naar verluidt ging een zeker iemand naar de plaats waar de keizerlijke troon in Perzië zich bevond, en slaagde erin door zijn vleiend gedrag de gunst van enkele edellieden voor zich te winnen. Voorwaar, hoe erbarmelijk, hoe betreurenswaardig! Men vraagt zich af waarom diegenen die het symbool van de hoogste glorie zijn geweest zich nu verlagen tot grenzeloze schande. Wat is er van hun grote moed terechtgekomen? Waar is het gevoel van waardigheid en eer gebleven? De zon van glorie en wijsheid heeft onophoudelijk boven de horizon van Perzië geschenen, maar heden ten dage is ze zo laag gezonken dat zekere hoogwaardigheidsbekleders zich als een speelbal in de handen van de dwazen hebben laten behandelen. Voornoemd persoon heeft over dit volk zulke dingen geschreven in de Egyptische pers en de Encyclopedie van Beiroet dat zij die goed op de hoogte zijn en de geleerden verbaasd waren. Hij begaf zich vervolgens naar Parijs waar hij een krant met de titel ‘Urvatu’l-Vuthqá (De Betrouwbare Handgreep) uitgaf en exemplaren ervan naar alle delen van de wereld zond. Hij zond ook een exemplaar naar de Gevangenis van ‘Akká, en wilde daarmee genegenheid tonen en zijn daden uit het verleden weer goed maken. Kortom, deze Verguisde heeft jegens hem stilzwijgen betracht. Wij smeken God, de Ware, hem te beschermen en het licht van gerechtigheid en eerlijkheid op hem te doen schijnen. Het betaamt hem te zeggen:

O God, mijn God! Gij ziet mij staan voor de deur van Uw vergeving en welwillendheid, terwijl ik mijn blik keer naar de horizon van Uw milddadige gunsten en menigvuldige zegeningen. Ik smeek U bij Uw zoete spraak en bij het schelle geluid van Uw Pen, o Heer der gehele mensheid, Uw dienaren genadiglijk bij te staan naar het Uw dagen past en de heerlijkheid van Uw manifestatie en Uw majesteit betaamt. Gij zijt waarlijk machtig te doen al wat Gij wilt. Allen die in de hemelen en op de aarde verblijven, getuigen van Uw kracht en Uw macht, van Uw heerlijkheid en Uw milddadigheid. Geprezen zijt Gij, o Heer der werelden en Welbeminde van het hart van ieder begrijpend mens!

Gij ziet, o mijn God, de essentie van armoede de oceaan van Uw rijkdom zoeken en de kern van onrechtvaardigheid smachten naar de wateren van Uw vergiffenis en Uw tedere genade. Schenk, o mijn God, hetgeen Uw grote heerlijkheid betaamt en de verhevenheid van Uw onbegrensde genade past. Gij zijt in waarheid de Almilddadige, de Heer van overvloedige genade, de Beschikker, de Alwijze. Er is geen God dan Gij, de Machtigste, de Onweerstaanbare, de Almachtige.

O volk van God! In deze dag moet een ieder zijn ogen gericht houden op de horizon van deze gezegende woorden: “Alleen en zonder hulp doet Hij al wat Hem behaagt.” Al wie deze staat bereikt, heeft waarlijk het licht van de wezenlijke eenheid van God bereikt en wordt daardoor verlicht, terwijl alle anderen in het Boek van God worden gerekend tot hen die ijdele waan en nutteloze inbeelding volgen. Neig uw oor naar de Stem van deze Verguisde en stel de integriteit van uw staat veilig. Het is hoogst noodzakelijk en onontkoombaar dat een ieder dit in acht neemt.

Onverholen en openlijk heeft deze Verguisde te allen tijde voor het aangezicht van alle volkeren der wereld datgene verkondigd wat zal dienen als de sleutel voor het ontsluiten van de deuren van kunst en wetenschap, van kennis, van welzijn, van voorspoed en rijkdom. Evenmin hebben het door de onderdrukkers gepleegde onrecht het schelle geluid van de Verhevenste Pen tot zwijgen kunnen brengen, noch hebben de twijfels van de verdorvenen of van de oproerlingen Hem kunnen beletten het Verhevenste Woord te openbaren. Ik smeek God vurig dat Hij het volk van Bahá mag beschermen en zuiveren van de ijdele waan en verdorven voorstellingen van de volgelingen van het vroegere Geloof.

O volk van God! Rechtschapen geleerden die zich wijden aan het leiden van anderen en die verlost zijn van en goed beschermd tegen de ingevingen van een lage en begerige aard, zijn, in de ogen van Hem Die het Verlangen der wereld is, de sterren aan de hemel van ware kennis. Het is uiterst belangrijk hen met eerbied te bejegenen. Zij zijn waarlijk bronnen van zacht stromend water, sterren die schitterend stralen, vruchten van de gezegende Boom, exponenten van hemelse macht en oceanen van hemelse wijsheid. Gelukkig is hij die hen volgt. Waarlijk, zulk een ziel wordt in het Boek van God, de Heer van de machtige Troon, gerekend tot hen die het wel zal gaan.

De heerlijkheid die voortkomt uit God, de Heer van de Troon in den Hoge en van de aarde beneden, ruste op u, o volk van Bahá, o gij metgezellen van de Karmozijnrode Ark, en op diegenen die hun oor hebben geneigd naar uw zoete stemmen en datgene in acht hebben genomen, waartoe zij werden gelast in deze machtige en wonderbaarlijke Tafel.

Ishráqát: Pracht

Dit is de Zendbrief van God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

Hij is God, verheven is Hij, De Heer van wijsheid en woorden.

Geprezen zij God, onvergelijkelijk in majesteit, kracht en schoonheid, weergaloos in heerlijkheid, macht en grootsheid; te hoogverheven is Hij dat het menselijk voorstellingsvermogen Hem kan bevatten of dat van iemand kan worden gezegd dat hij gelijk of evenwaardig is aan Hem. Hij heeft Zijn rechte Pad duidelijk uiteengezet in hoogst welsprekende woorden en uitingen. Waarlijk, Hij is de Albezittende, de Meest Verhevene. Toen Hij Zich voornam de nieuwe schepping tot aanzijn te roepen, zond Hij het Duidelijk Zichtbare en Stralende Punt uit vanaf de horizon van Zijn Wil; het ging door elk teken heen en openbaarde zich in iedere vorm tot het, zoals bevolen door God, de Heer aller mensen, het zenit bereikte.

Dit Punt is de centrale focus van de cirkel van Namen en duidt het hoogste punt aan van de manifestatie van Letters in de wereld der schepping. Door dit Punt zijn aanduidingen verschenen van het ondoordringbare Mysterie, het verfraaide Symbool, Hij Die geopenbaard is in de Grootste Naam – een Naam die vermeld staat in de lichtende Tafel en opgetekend staat in de heilige, de gezegende, de sneeuwwitte Boekrol. En toen het Punt bij de tweede Letter werd gevoegd die voorkomt in het begin van de Mathání , doorkruiste het de hemelen van uiteenzetting en uiting. Toen verspreidde het eeuwige Licht van God zijn luister, laaide op in het binnenste hart van het firmament van getuigenis en bracht twee Hemellichten voort. Verheerlijkt zij de Barmhartige, Hij op wie men niet kan zinspelen, Die men door geen uitdrukking kan omschrijven, noch door enige bewering kan onthullen, noch door enig getuigenis kan beschrijven. Hij is waarlijk de Beschikker, de Almilddadige, zowel in het begin als aan het einde. En Hij voorziet hun van beschermers en verdedigers uit de heerscharen van kracht en macht. Waarlijk, Hij is de Helper in nood, de Machtige, de Onbeperkte.

Het voorwoord van deze Zendbrief wordt voor de tweede maal geopenbaard, evenals de Mathání.

Geprezen zij God Die het Punt heeft geopenbaard en vanuit dit Punt de kennis aller dingen, hetzij van het verleden hetzij van de toekomst, heeft ontvouwd; een Punt dat Hij uitverkoren heeft de Heraut te zijn van Zijn Naam en de Voorbode van Zijn Verheven Openbaring die de ledematen van de gehele mensheid heeft doen beven en de pracht van Zijn licht helder deed schijnen boven de horizon van de wereld. Waarlijk, dit is het Punt dat God heeft beschikt tot een oceaan van licht voor de oprechten onder Zijn dienaren en tot een vurige vlam voor de weerspannigen onder zijn schepselen en de goddelozen onder Zijn volk; zij die de gave van God hebben verkwanseld voor ongeloof, en het hemelse voedsel voor schijnheiligheid, en hun metgezellen naar een ellendig verblijf hebben geleid. Dit zijn de mensen die overal ter wereld blijk gaven van opstandigheid en Zijn Verbond hebben geschonden op de Dag dat het onsterfelijke Wezen Zijn troon besteeg en de Omroeper Zijn Stem verhief vanuit het toevluchtsoord van veiligheid en vrede in de heilige Vallei.

O volgelingen van de Bayán! Vreest de Algenadige. Dit is Degene Die verheerlijkt is door Muḥammad, de Apostel van God en vóór Hem door de Geest en nog vóór Hem door Degene Die met God sprak. Dit is het Punt van de Bayán, dat luide roept voor de Troon, terwijl Hij zegt: “Bij de gerechtigheid Gods; gij zijt geschapen om deze Allergrootste Aankondiging te verheerlijken, deze Volmaakte Weg die verborgen lag in de ziel van de Profeten, die als een schat bewaard werd in het hart van de uitverkorenen Gods en neergeschreven werd door de roemrijke Pen van uw Heer, de Bezitter van Namen.”

Zeg: Sterft in uw toorn, o kwaadaardigen! Waarlijk, Hij aan Wiens kennis niets ontgaat, is verschenen. Hij Die maakte dat het gelaat van goddelijke kennis met een glimlach werd omgeven, is gekomen. Door Hem is de schoonheid van het koninkrijk van woorden vergroot, heeft iedere ontvankelijke ziel zijn gezicht gekeerd naar de Heer van Openbaringen, is iedereen die op zijn knieën lag, opgestaan en heeft ieder traag mens zich voortgehaast om de Sinaï van zekerheid te bereiken. Dit is de Dag die God beschikt heeft als een zegen voor de rechtvaardigen, een vergelding voor de slechten, een milddadigheid voor de getrouwen en een woede van Zijn toorn voor de trouwelozen en de weerspannigen. Waarlijk Hij is duidelijk zichtbaar gemaakt, door God bekleed met onoverwinnelijke soevereiniteit. Hij heeft datgene geopenbaard waarmee niets op aarde of in de hemelen vergeleken kan worden.

Vrees de Algenadige, o volk van de Bayán en bega niet datgene wat de volgelingen van de Koran hebben begaan – zij die dag en nacht hun geloof beleden in het Geloof van God, doch toen de Heer van alle mensen verscheen, zich van Hem afkeerden en zo’n wreed vonnis over Hem uitspraken dat op de Dag van Wederkeer het Moederboek Zijn toestand bitter beweende. Roep ze u in herinnering en denk na over hun daden en woorden, hun rang en verdiensten en de dingen die zij teweegbrachten, toen Hij Die sprak op de Sinaï Zijn tong losmaakte, toen er een Trompetstoot klonk, waarop allen die in de hemel en op de aarde zijn, in onmacht vielen, behalve diegenen die tot de letters van bevestiging gerekend worden.

O volk van de Bayán! Laat uw nutteloze inbeeldingen en ijdele waan varen, kijk dan met het oog van rechtvaardigheid naar de Dageraad van Zijn Openbaring en beschouw de dingen die Hij aan de dag gelegd heeft, de woorden die Hij op goddelijke wijze geopenbaard heeft en het lijden dat Hem door toedoen van Zijn vijanden overkomen is. Hij is Degene Die bereidwillig elk soort beproeving aanvaard heeft voor de verbreiding van Zijn Zaak en de verheffing van Zijn Woord. Op een gegeven moment onderging Hij gevangenschap in het land van Ṭá (Teheran), op een ander in het land van Mím (Mázindarán), toen nog weer in het vorige land, ter wille van de Zaak van God, de Maker der hemelen. In Zijn liefde voor de Zaak van God, de Almachtige, de Almilddadige werd Hij onderworpen aan ketenen en boeien.

O volk van de Bayán! Bent u Mijn aansporingen vergeten die Mijn Pen heeft geopenbaard en Mijn tong heeft geuit? Hebt u Mijn zekerheid verkwanseld in ruil voor uw nutteloze inbeeldingen en Mijn Weg voor uw zelfzuchtige verlangens? Hebt u de voorschriften van God en het Hem gedenken verworpen en hebt u Zijn wetten en verordeningen verzaakt? Vrees God en laat ijdele waan over aan hen die het voortgebracht hebben, en laat bijgeloof over aan de bedenkers ervan, en twijfels aan hen die ze gezaaid hebben. Trek dan met een stralend gezicht en een vlekkeloos hart op naar de horizon waarboven de Dagster van zekerheid schijnt op bevel van God, de Heer van Openbaringen.

Lof zij God Die de Allergrootste Onfeilbaarheid tot het schild voor de tempel van Zijn Zaak heeft gemaakt in het rijk der schepping en aan niemand een deel heeft toebedeeld van deze verheven en hoge rang – een rang die een kleed is dat de vingers van alles te boven gaande macht geweven hebben voor Zijn verheven Zelf. Het past niemand behalve Hem Die gezeten is op de machtige troon van “Hij doet wat Hem behaagt”. Wie datgene aanvaardt en erkent wat op dit moment neergeschreven is door de Pen van Heerlijkheid, wordt inderdaad in het Boek van God, de Heer van het begin en het einde, gerekend tot de exponenten van goddelijke eenheid, zij die het begrip van het één-zijn van God hooghouden.

Toen de stroom woorden deze fase bereikte, werden de zoete geuren van ware kennis naar alle kanten verspreid en scheen de dagster van goddelijke eenheid boven de horizon van Zijn heilige woorden. Gezegend is hij die door Zijn roep is aangetrokken tot het hoogtepunt van heerlijkheid, die genaderd is tot het uiteindelijke Doel en die door de luide stem van Mijn Pen van Heerlijkheid datgene herkend heeft wat de Heer van deze wereld en van de volgende gewenst heeft. Al wie er niet in slaagt van de uitgelezen wijn die wij door de kracht van Onze Naam, de Algebiedende, geopend hebben te drinken, zal niet in staat zijn de schitteringen van het licht van goddelijke eenheid te ontwaren, of het essentiële doel te vatten dat ten grondslag ligt aan de Geschriften van God, de Heer van hemel en aarde, de soevereine Heerser over deze wereld en over de wereld die komen zal. Zo iemand zal gerekend worden tot de trouwelozen in het Boek van God, de Alwetende, de Welingelichte.

O gij, geëerde onderzoeker! Wij getuigen dat gij volhardend en op passende wijze geduld hebt betracht gedurende de dagen dat de Pen ervan werd weerhouden te bewegen en de Tong aarzelde uitleg te geven over het wonderbaarlijke teken, de Allergrootste Onfeilbaarheid. Gij hebt deze Verguisde gevraagd voor u de sluiers en omhulsels hiervan te verwijderen, en haar mysterie en aard, haar staat en positie, haar voortreffelijkheid, verhevenheid en zaligheid toe te lichten. Bij het leven van God! Zouden Wij de parelen van getuigenis die verborgen liggen in de schelpen van de oceaan van kennis en zekerheid onthullen, of de schoonheden van het goddelijk mysterie die verborgen liggen in de kamers van uiting in het Paradijs van waar begrip uit hun woning laten treden, dan zou van alle kanten onder de godsdienstleiders hevige beroering ontstaan en zoudt gij er getuige van zijn hoe het volk van God wordt vastgehouden in de tanden van die wolven die God hebben verloochend, zowel in het begin als aan het einde. Daarom hielden Wij de Pen gedurende een aanzienlijke spanne tijds tegen, overeenkomstig goddelijke wijsheid en om de gelovigen te beschermen tegen diegenen die hemelse zegeningen hebben verkwanseld voor ongeloof, en die voor hun volk het verblijf van verdoemenis hebben gekozen.

O gij zoeker die zijt begiftigd met een scherp inzicht. Ik zweer bij Hem die de Schare in de Hoge heeft aangetrokken door de kracht van Zijn Meest Verheven Woord! Waarlijk, de vogels die verblijven in het domein van Mijn Koninkrijk en de duiven die in de rozentuin van Mijn wijsheid verblijven, laten die melodieën en dat gezang horen die ondoorgrondelijk zijn voor allen behalve God, de Heer van de koninkrijken in de hemel en op aarde; en zou van deze melodieën zo weinig worden geopenbaard dat het zelfs minder is dan het oog van een naald, dan zou het volk van tirannie zulk een laster uiten als niemand onder de vroegere generaties ooit heeft geuit, en zou het zulke daden begaan als niemand in voorbije tijden en eeuwen ooit heeft begaan. Zij hebben de milddadigheid Gods en Zijn bewijzen verworpen en hebben het bewijs van God en Zijn tekenen afgewezen. Zij zijn afgedwaald en hebben de mensen doen afdwalen; toch bemerken zij het niet. Zij aanbidden holle denkbeelden, maar weten het niet. Zij beschouwen nutteloze inbeeldingen als hun heer en hebben geen acht geslagen op God; toch begrijpen zij het niet. Zij hebben de grootste Oceaan verlaten en haasten zich naar de poel, maar bevatten het niet. Zij volgen hun eigen nutteloze inbeeldingen, terwijl zij zich afwenden van God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

Zeg, bij de gerechtigheid Gods! De Albarmhartige is gekomen bekleed met macht en heerschappij. Door Zijn macht hebben de fundamenten der religies gebeefd en heeft de Nachtegaal van Uiting zijn melodie gezongen op de hoogste tak van waar begrip. Waarlijk, Hij Die in de kennis Gods verborgen was en in de Heilige Geschriften wordt vermeld, is verschenen. Zeg, dit is de Dag waarop Hij Die op de Sinaï sprak, de troon van Openbaring heeft bestegen en de mensen voor de Heer der werelden hebben gestaan. Dit is de Dag waarop de aarde haar tijdingen heeft verkondigd en haar schatten heeft blootgelegd, de Dag waarop de oceanen hun parelen hebben voortgebracht en de goddelijke Lotusboom zijn vruchten, waarop de Zon haar straling heeft uitgestort en de Manen hun licht hebben verspreid, en de Hemelen hun sterren hebben onthuld, en het Uur zijn tekenen, en de Wederopstanding haar ontzagwekkende majesteit, de pennen hun ontboezemingen hebben geuit en de geesten hun mysteriën hebben blootgelegd. Gezegend is de mens die Hem erkent en Zijn tegenwoordigheid bereikt en wee degenen die Hem verloochenen en zich van Hem afkeren. Ik smeek God Zijn dienaren te helpen tot Hem terug te keren. Waarlijk, Hij is de Vergever, de Barmhartige.

O gij die uw gelaat hebt gericht naar het Rijk in den Hoge en met diepe teugen Mijn verzegelde wijn hebt gedronken uit de hand van milddadigheid! Weet dat de term “Onfeilbaarheid” talrijke betekenissen en verschillende rangen heeft. In één betekenis is het van toepassing op Degene Die God vrij van dwaling heeft gemaakt. Op soortgelijke wijze wordt het toegepast op iedere ziel die God heeft behoed voor zonde, overtreding, opstand, goddeloosheid, ongeloof en dergelijke. De Allergrootste Onfeilbaarheid is evenwel beperkt tot Degene Wiens rang onmetelijk verheven is boven geboden en verboden en Die is geheiligd van fouten en nalatigheden. Waarlijk, Hij is een Licht dat niet door duisternis wordt gevolgd en een Waarheid die niet door dwaling wordt achterhaald. Zou Hij verkondigen dat water wijn of de hemel de aarde of licht vuur is, dan spreekt Hij de waarheid en zou daar geen twijfel over bestaan; en niemand is het recht gegeven Zijn gezag te betwijfelen of te zeggen waarom of waartoe. Al wie bezwaren oppert zal in het Boek van God, de Heer der werelden, tot de weerspannigen worden gerekend. “Waarlijk, Hem zal niet worden gevraagd naar Zijn daden, maar alle anderen zal naar hun daden worden gevraagd.” Hij is gekomen uit de onzichtbare hemel, de banier “Hij doet al wat Hij wil” dragend en is vergezeld van de heerscharen van macht en gezag, terwijl het de plicht is van allen buiten Hem al de wetten en verordeningen die hun door Hem zijn opgelegd nauwgezet na te komen; en zou iemand daarvan afwijken, ook al is het maar een haarbreedte, dan zullen zijn werken op niets uitlopen.

Overdenk en roep u de tijd dat Muḥammad verscheen in herinnering. Hij zei, en Zijn woord is de waarheid: “Een pelgrimstocht naar het Huis is een dienst die men God verschuldigd is.” En dat geldt ook voor het dagelijks gebed, de vasten en de wetten die helder schijnen boven de horizon van het Boek van God, de Heer der Wereld en de ware Opvoeder van de volkeren en geslachten der aarde. Op een ieder rust de plicht Hem te gehoorzamen in al wat God heeft beschikt; en al wie Hem verloochent, heeft niet in God, in Zijn verzen, in Zijn Boodschappers en in Zijn Boeken geloofd. Zou Hij verklaren dat juist onjuist en ontkenning geloof is, dan spreekt Hij de waarheid zoals door God bevolen. Dit is een rang waarin zonden en overtredingen niet bestaan noch worden genoemd. Denk diep na over het gezegende, het goddelijk geopenbaarde vers, waarin een ieder de pelgrimstocht naar het Huis wordt opgedragen. Aan diegenen die bekleed waren met gezag na Hem viel de taak toe om al hetgeen hun was voorgeschreven in het Boek na te komen. Niemand is het recht gegeven van de wetten en verordeningen Gods af te wijken. Al wie daarvan afwijkt, wordt in het Boek van God, de Heer van de Machtige Troon, tot de overtreders gerekend.

O gij die uw blik hebt gevestigd op de Dageraadsplaats van de Zaak van God! Weet voorzeker dat de Wil van God niet beperkt wordt door de maatstaven der mensen, en dat God hun wegen niet bewandelt. Veeleer betaamt het een ieder vastberaden vast te houden aan Gods rechte Pad. Zou Hij verklaren dat rechts links of het zuiden het noorden is, dan spreekt Hij de waarheid en bestaat daaraan geen twijfel. Waarlijk, Hij dient te worden geprezen in Zijn daden en te worden gehoorzaamd in Zijn bevelen. Hij heeft geen deelgenoot in Zijn oordeel noch enige helper in Zijn heerschappij. Hij doet al wat Hij wil en beveelt al wat Hem behaagt. Weet bovendien dat allen buiten Hem zijn geschapen door de kracht van een woord van Zijn tegenwoordigheid, terwijl zij uit zichzelf niet in beweging of rust zijn, behalve op Zijn bevel en met Zijn verlof.

O gij die zweeft in de sfeer van liefde en kameraadschap en uw blik hebt gevestigd op het licht van het gelaat van uw Heer, de Koning der schepping! Breng dank aan God, aangezien Hij datgene ontrafeld heeft wat verborgen en bewaard was in zijn kennis, opdat iedereen zich ervan bewust moge worden dat Hij binnen Zijn rijk van verheven onfeilbaarheid niemand tot Zijn deelgenoot of raadgever gemaakt heeft. Hij is in waarheid de Dageraad van goddelijke voorschriften en bevelen en de Bron van kennis en wijsheid, terwijl al het andere buiten Hem slechts Zijn onderdanen zijn en onder Zijn heerschappij vallen, en Hij is de hoogste Heerser, de Beschikker, de Alwetende, de Welingelichte.

Wat uzelf betreft, wanneer gij ook maar verrukt zijt door de levengevende ademtochten van de geopenbaarde verzen en in vervoering gebracht door het zuivere levenschenkende water, aangeboden door de hand van de milddadigheid van uw Heer, de Soevereine Heerser van de Dag van Wederopstanding, verhef dan uw stem en zeg:

O mijn God! O mijn God! Ik breng U dank dat Gij mij naar Uzelf geleid hebt, mij begeleid hebt naar Uw horizon, Uw Pad duidelijk voor mij hebt uiteengezet, Uw getuigenis voor mij hebt geopenbaard en mij in staat hebt gesteld mijn gezicht naar U te keren, terwijl de meeste geleerden en geestelijken onder Uw dienaren, tezamen met degenen die hen volgen, zich zonder het minste bewijs of bewijsmateriaal van U afgekeerd hebben. Gezegend zijt Gij, o Heer van Namen en eer zij U, o Schepper van de hemelen, aangezien Gij, door de kracht van Uw Naam, de Bij-Zich-Bestaande, mij te drinken hebt gegeven van Uw verzegelde wijn, mij U hebt doen naderen en mij in staat gesteld hebt de Dageraad van Uw woorden, de Manifestatie van Uw tekenen, de Oorsprong van Uw wetten en geboden en de Bron van Uw wijsheid en gaven te erkennen. Gezegend is het land dat geadeld is door Uw voetstappen, waarin de troon van Uw soevereiniteit gevestigd is en de geur van Uw gewaad verspreid is. Bij Uw heerlijkheid en majesteit, bij Uw kracht en macht; ik verlang er niet naar om te zien, behalve om Uw schoonheid te aanschouwen noch om te horen, behalve om naar Uw roep en Uw verzen te luisteren.

O mijn God! O mijn God! Belet de ogen niet datgene te zien waarvoor Gij ze geschapen hebt noch de gezichten zich naar Uw horizon te keren of hulde te brengen aan de poorten van Uw majesteit of te verschijnen in de tegenwoordigheid van Uw troon of te buigen voor de schitteringen van de Dagster van Uw milddadigheid.

Ik ben degene, o Heer, wiens hart en ziel, wiens ledematen, wiens innerlijke en uiterlijke tong getuigen van Uw eenheid en Uw eenzijn, en er getuigenis van afleggen dat Gij God zijt en dat er geen God is dan Gij. Gij bracht de mensheid tot bestaan om U te kennen en om Uw Zaak te dienen, opdat hun rang daardoor op Uw aarde verhoogd mocht worden en hun ziel verheven krachtens de dingen die Gij geopenbaard hebt in Uw Geschriften, Uw Boeken en Uw Tafelen. Doch nauwelijks maakte gij Uzelf bekend en openbaarde Uw tekenen of zij keerden zich van U af, en verwierpen U, en wezen datgene af wat Gij voor hun ogen ontsluierde door de werking van Uw macht en Uw kracht. Zij stonden op om U kwaad te doen, om Uw licht te doven en de vlam die laaide in Uw Brandende Braamstruik, te blussen. Hun ongerechtigheid nam zo’n ernstige vorm aan dat zij samenzwoeren om Uw bloed te vergieten en U in Uw eer te schenden. En evenzo handelde hij die Gij had gekoesterd met de hand van Uw goedertierenheid, had beschermd tegen het kwaad van de opstandigen onder Uw schepselen en de weerspannigen onder Uw dienaren en die Gij de taak had gegeven om voor Uw troon Uw heilige verzen op te schrijven.

Helaas, helaas, de dingen die hij beging in Uw dagen zodanig dat hij Uw Verbond en Uw Testament schond, Uw heilige Schrift verwierp, in opstand kwam en datgene bedreef wat de bewoners van Uw koninkrijk deed weeklagen! Hij had nauwelijks zijn hoop zien vervliegen en de geur van mislukking waargenomen, of hij verhief zijn stem en gaf uiting aan datgene wat Uw uitverkorenen, die U nabij zijn en de bewoners van het verblijf van heerlijkheid volkomen verbijsterde.

Gij ziet mij, o mijn God, ineenkrimpend van smart in het stof, gelijk een vis. Verlos mij, heb genade met mij, o Gij, Wiens hulp door alle mensen wordt ingeroepen, o Gij, in Wiens greep de teugels van macht over alle mannen en vrouwen rusten. Steeds wanneer ik mijn ernstige tekortkomingen en mijn zware zonden overweeg, grijpt wanhoop mij van alle kanten aan en steeds wanneer ik tijd neem om te mediteren over de oceaan van Uw milddadigheid, de hemel van Uw genade en de dagster van Uw tedere erbarmen, adem ik de geur in van hoop die van links en rechts, van noord en zuid verspreid wordt alsof elk geschapen ding mij de vreugdevolle tijding meedeelt dat de wolken van de hemel van Uw genade hun regen op mij zullen uitstorten. Bij Uw macht, o Gij, die de Steunpilaar zijt van de oprechten en het Verlangen van hen die zich er in verheugen U nabij te zijn! Uw menigvuldige gunsten en zegeningen, de openbaringen van Uw genade en goedertierenheid hebben mij waarlijk aangemoedigd. Hoe kan anders de uiterste nietigheid de Naam verheerlijken van Hem Die door een woord de schepping tot stand heeft gebracht en hoe kan een vergankelijk schepsel Hem prijzen, Die aangetoond heeft dat geen beschrijving Hem ooit kan uitdrukken en geen woord van lof Zijn glorie kan verheerlijken? Hij is in alle eeuwigheid onmetelijk verheven geweest boven het begrip van Zijn schepselen en geheiligd boven de voorstelling van Zijn dienaren.

O Heer! Gij aanschouwt deze levenloze voor Uw aangezicht; laat, door Uw edelmoedigheid en overvloedige gunst, niet toe dat hij verstoken blijft van de kelk van onsterfelijk leven. En Gij ziet deze gekwelde voor Uw troon staan; stuur hem niet weg van de oceaan van Uw genezing. Ik smeek U mij in staat te stellen om te allen tijde en onder alle omstandigheden U te gedenken, Uw naam te verheerlijken en Uw Zaak te dienen, hoewel ik mij er goed van bewust ben dat al wat van een dienaar afkomstig is de beperkingen van zijn ziel niet te boven kan gaan, en evenmin kan passen bij Uw Heerschappij, noch de hof van Uw heerlijkheid en Uw majesteit waardig kan zijn.

Uw macht is mij tot getuige! Ware het niet om Uw lof te prijzen, mijn tong zou mij van geen nut zijn en ware het niet omwille van het u dienen, dan zou mijn bestaan mij niet baten. Ware het niet voor het genoegen de pracht te aanschouwen van Uw koninkrijk van heerlijkheid, waarom zou ik het gezichtsvermogen liefhebben? Ware het niet voor de vreugde het oor te neigen naar Uw allerzoetste stem, van wat voor nut is dan het gehoor?

Helaas! Helaas! Ik weet niet, o mijn God, mijn Steunpilaar, mijn Hartsverlangen of Gij datgene voor mij beschikt hebt wat mijn ogen troost zal brengen, mijn hart zal verblijden en vreugde zal geven of dat Uw onherroepelijke bevel, o Koning van eeuwigheid en de soevereine Heer van alle volkeren, mij van het verschijnen voor Uw troon zal uitsluiten. Ik zweer bij Uw heerlijkheid en majesteit en bij Uw heerschappij en macht, het duister van mijn ver verwijderd zijn van U heeft mij vernietigd. Wat is er geworden van het licht van Uw nabijheid, o Verlangen van ieder begrijpend hart? De martelende pijn van scheiding van U heeft mij verteerd. Waar is het schitterende licht van de hereniging met U, o Geliefde van diegenen die U geheel zijn toegewijd?

Gij ziet, o mijn God, wat mij is overkomen op Uw Pad door toedoen van hen die Uw Waarheid hebben ontkend, Uw Verbond hebben geschonden, uw tekenen onnodig hebben bekritiseerd, de zegeningen hebben verworpen die gij verleend hebt, de verzen niet geloofd hebben die Gij neergezonden hebt en geweigerd hebben het bewijs te erkennen dat Gij leverde.

O Heer! De tong van mijn tong en het hart van mijn hart en de geest van mijn geest, mijn uiterlijk en innerlijk wezen getuigen van Uw eenheid en Uw eenzijn, Uw macht en Uw almacht, Uw grootheid en Uw soevereiniteit, en leggen getuigenis af van Uw heerlijkheid, verhevenheid en gezag. Ik getuig dat Gij God zijt en dat er geen andere God is dan Gij. Eeuwigdurend zijt Gij een schat geweest verborgen voor het gezicht en de geest der mensen en Gij zult voor eeuwig en altijd dezelfde blijven. De machten der aarde kunnen U nooit dwarsbomen, noch kan de macht der volkeren U verontrusten. Gij zijt Degene Die de deur van kennis hebt ontsloten voor het oog van Uw dienaren opdat zij Hem mogen erkennen Die de Dagster is van Uw Openbaring, de Dageraadsplaats van Uw tekenen, de Hemel van Uw manifestatie en de Zon van Uw goddelijke schoonheid. In Uw heilige Boeken, in Uw geschriften en Uw Boekrollen hebt gij alle volkeren der wereld beloofd dat Gij Zelf zult verschijnen en de sluiers van heerlijkheid van Uw gezicht zult verwijderen, gelijk Gij in Uw woorden verkondigde aan Uw Vriend door Wie de Dagster van Openbaring helder scheen boven de horizon van Ḥijáz en het dageraadslicht van de goddelijke Waarheid haar glans verspreidde onder alle mensen, waarbij het verkondigde: “De Dag waarop de mensheid voor de Heer der werelden zal staan.” En voor Muḥammad bracht Gij deze blijde boodschap over aan Hem Die met U sprak , waarbij Hij zei: “Breng uw volk uit de duisternis naar het licht en herinner hen aan de dagen van God.” Bovendien verkondigde Gij de waarheid aan de Geest en aan Uw Profeten en Uw Boodschappers, van het verre dan wel van het meer recente verleden. Als al datgene wat Gij neergezonden hebt ter verheerlijking van dit Allergrootste Gedenken, deze Grote Aankondiging, zou stromen uit de bron van Uw meest verheven Pen, dan zouden de bewoners van de steden van kennis en begrip met stomheid geslagen worden, behalve diegenen die Gij zoudt verlossen door de kracht van Uw macht en zoudt beschermen als teken van Uw overvloedige gunst en Uw genade. Ik getuig dat Gij in waarheid Uw belofte vervuld hebt en Degene openbaar gemaakt hebt Wiens komst was voorzegd door Uw profeten, Uw uitverkorenen en door hen die U dienen. Hij is gekomen uit de hemel van heerlijkheid en macht, waarbij Hij de banieren van Uw tekenen en de standaarden van Uw getuigenissen droeg. Door de sterkte van Uw ontembare macht en kracht stond Hij op voor het oog van alle mensen en riep de gehele mensheid op naar het hoogtepunt van alles overtreffende heerlijkheid en naar de allerhoogste Horizon, op zulk een wijze dat noch de onderdrukking van de geestelijken, noch de aanval van de heersers in staat waren Hem af te schrikken. Hij stond op met onwrikbare vastbeslotenheid en, terwijl Hij Zijn tong losmaakte, verkondigde Hij met luider stem: “Hij Die de Almilddadige is, is gekomen terwijl Hij hoog op de wolken rijdt. Gaat voort, o mensen der aarde met een stralend gezicht en een stralend hart.”

Groot inderdaad is de gelukzaligheid van hem die Uw tegenwoordigheid bereikt, de wijn van vereniging drinkt, aangeboden met de hand van Uw milddadigheid, de geur inademt van Uw tekenen, zijn tong losmaakt in het verkondigen van Uw lof, hoog zweeft in Uw hemel, in vervoering gebracht wordt door de zoetheid van Uw Stem, toegang verkrijgt tot het meest verheven Paradijs en de rang bereikt van openbaring en inzicht voor de troon van Uw majesteit.

Ik smeek U bij de Allergrootste Onfeilbaarheid die Gij verkozen hebt tot de bron van Uw Openbaring en bij Uw meest verheven Woord door de kracht waarvan Gij de schepping in het leven riep en Uw Zaak openbaarde, en bij deze Naam die gemaakt heeft dat alle andere namen luid kreunden en dat de ledematen van de wijzen beefden, smeek ik U mij onthecht te maken aan alles buiten U, op zodanige wijze dat ik alleen beweeg in overeenstemming met het welbehagen van Uw Wil en niet spreek behalve op bevel van Uw Doel en niets hoor dan de woorden van Uw lof en Uw verheerlijking.

Ik verheerlijk Uw Naam, o Mijn God en breng dank aan U, o mijn Verlangen, aangezien Gij mij in staat gesteld hebt duidelijk Uw rechte pad waar te nemen, Uw Grote Aankondiging voor mijn ogen hebt onthuld en mij geholpen hebt mijn gezicht te wenden naar de Dageraad van Uw Openbaring en de Bron van Uw Zaak, terwijl Uw dienaren en Uw mensen zich van U afkeerden. Ik smeek U, o Heer van het Koninkrijk van eeuwigheid, bij de luide stem van de Pen van Heerlijkheid en bij het Brandende Vuur dat luide roept vanuit de groene boom en bij de Ark die Gij speciaal gekozen hebt voor het volk van Bahá, te geven dat ik standvastig mag blijven in mijn liefde voor U, tevreden mag zijn met al wat Gij voor mij in Uw Boek hebt voorgeschreven, en sterk mag staan in dienstbaarheid aan U en aan Uw geliefden. Help dan genadiglijk Uw dienaren, o mijn God, om datgene te doen wat Uw Zaak zal verheffen en hen in staat stellen al wat Gij geopenbaard hebt in Uw boek in acht te nemen.

Waarlijk Gij zijt de Heer van Kracht, Gij hebt de macht om te bevelen wat Gij maar wilt en in Uw greep houdt Gij de teugels van al het geschapene. Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Alwetende, de Alwijze.

O Jalíl! Wij hebben voor uw ogen de zee en haar golven, de zon en zijn stralen, de hemelen en hun sterren, de schelpen en hun parelen onthuld. Betuig dank aan God voor zulk een grote milddadigheid, zulk een genadige gunst die de gehele wereld heeft doordrongen.

O gij die uw aangezicht hebt gewend naar de pracht van Mijn Gelaat! Vage hersenschimmen hebben de bewoners der aarde omgeven en hebben hen ervan weerhouden zich te keren naar de Horizon van Zekerheid, en haar luister en haar manifestaties en haar lichten. Nutteloze verbeelding heeft hen afgehouden van Hem Die de Bij-Zich-Bestaande is. Zij praten zoals ingegeven door hun eigen grillen, en hebben geen begrip. Onder hen zijn diegenen die gezegd hebben: “Zijn de verzen neergezonden?” Zeg: “Jazeker, bij Hem Die de Heer der hemelen is!” “Is het Uur gekomen?” “Ja, zelfs meer nog, het is voorbij, bij Hem Die de Openbaarder is van duidelijke tekenen! Waarlijk, het onvermijdelijke is gekomen en Hij, de Ware, is verschenen met bewijs en getuigenis. De Vlakte is ontsloten en de mensheid is hevig verontrust en angstig. Aardbevingen zijn uitgebroken en de stammen hebben geweeklaagd uit vrees voor God, de Heer van Kracht, de Onweerstaanbare.” Zeg: “De verdovende trompetstoot is luid aangeheven en de Dag is aan God, de Ene, de Onbeperkte.” En zij zeggen: “Heeft de Catastrofe al plaats gevonden?” Zeg: “Ja, bij de Heer der Heerscharen!” “Heeft de Verrijzenis plaats gehad?” “Ja, zelfs meer nog; Hij Die de Bij-Zich-Bestaande is, is verschenen met het Koninkrijk van Zijn tekenen.” “Ziet gij mensen neergelegd?” “Ja, bij mijn Heer, de Verhevene, de Hoogste!” “Zijn de boomstronken ontworteld?” “Ja, meer nog; de bergen zijn in stof verstrooid; bij Hem, de Heer van eigenschappen!” Zij zeggen: “Waar is het Paradijs en waar is de Hel?” Zeg: “Het ene is vereniging met Mij, het andere uw eigen ik, o gij die u gelijk stelt aan God en twijfelt.” Zij zeggen: “Wij zien de Waag niet.” Zeg: “Zeker, bij mijn Heer, de God van barmhartigheid! Niemand kan hem zien behalve zij die begiftigd zijn met inzicht.” “Zijn de sterren gevallen?” Zeg: “Ja, toen Hij Die de Bij-Zich-Bestaande is verbleef in het Land van Mysterie . Hoedt u, gij die begiftigd zijt met onderscheidingsvermogen!” Al de tekenen verschenen toen Wij de Hand van Gezag tevoorschijn trokken uit de boezem van majesteit en macht. Waarlijk, de Schreeuwer heeft het uitgeschreeuwd toen de beloofde tijd kwam, en zij die de pracht van de Sinaï hebben herkend zijn weggekwijnd in de wildernis van twijfel, voor de verschrikkelijke majesteit van uw Heer, de Heer der schepping. De trompet vraagt: “Heeft de Bugel geklonken?” Zeg: “Ja, bij de Koning van Openbaring, toen Hij de troon van Zijn Naam, de Albarmhartige besteeg!” Duisternis is verdreven door het dageraadslicht van de barmhartigheid van uw Heer de Bron van alle licht. De zachte wind van de Albarmhartige heeft gewaaid en de zielen zijn verkwikt in de graftomben van hun lichaam. Zo is het besluit vervuld door God, de Machtige, de Weldadige. Zij die de verkeerde weg opgegaan zijn, hebben gezegd: “Wanneer werden de hemelen vaneen gespleten?” Zeg: “Terwijl gij in het graf van eigenzinnigheid en dwaling lag.” Onder de achtelozen is hij die zijn ogen uitwrijft en naar rechts en links kijkt. Zeg: “Blind zijt gij. Geen toevluchtsoord hebt gij om heen te vluchten.” En onder hen is hij die zegt: “Zijn er mensen tezamen vergaderd?” Zeg: “Ja, bij Mijn Heer! Terwijl gij in de wieg van ijdele waan lag?” En onder hen is hij die zegt: “Is het Boek neergezonden door de kracht van het ware Geloof?” Zeg: “Het ware Geloof zelf is ontzet. Vreest gij, o gij mensen met een begrijpend hart!” En onder hen is hij die zegt: “Ben ik met anderen verzameld, blind?” Zeg: “Ja, bij Hem, Die op de wolken rijdt!” Het paradijs is bedekt met mystieke rozen en de hel is in lichterlaaie gezet met het vuur van de goddelozen. Zeg: “Het licht heeft geschenen van de horizon van openbaring en de hele aarde is verlicht bij de komst van Hem Die de Heer is van de Dag van het Verbond!” De twijfelaars zijn omgekomen, terwijl het hem, die zich geleid door het licht van verzekering naar de Dageraad van Zekerheid heeft gewend, goed is gegaan. Gezegend zijt gij, die uw blik op Mij hebt gevestigd vanwege deze Tafel die voor u is neergezonden – een Tafel die maakt dat de zielen der mensen zich hoog verheffen. Leer haar uit uw hoofd en zeg haar op. Bij Mijn leven! Het is een deur naar de barmhartigheid van uw Heer. Wel gaat het hem die haar ’s avonds en bij het ochtendgloren opzegt. Wij, waarlijk, horen uw lofprijzing van deze Zaak, waardoor de berg van kennis werd verbrijzeld en ’s mensen voeten zijn uitgegleden. Mijn heerlijkheid ruste op u en op al wie zich heeft gekeerd tot de Almachtige, de Almilddadige. De Tafel is beëindigd, maar het thema is niet uitgeput. Wees geduldig, want uw Heer is geduldig.

Dit zijn verzen die Wij eerder neerzonden, en Wij hebben ze tot u gezonden, opdat gij op de hoogte mag zijn met wat hun leugenachtige tongen hebben gesproken, toen God tot hen kwam met macht en soevereiniteit. De grondvesten van ijdele waanvoorstellingen zijn geschokt en de hemel van nutteloze inbeeldingen is vaneen gespleten en toch zijn de mensen in twijfel en in strijd met Hem. Zij hebben de getuigenis van God en Zijn bewijs ontkend, nadat Hij vanuit de hemel van gezag gekomen was met het koninkrijk van Zijn tekenen. Zij hebben verworpen wat was voorgeschreven en begingen wat hen verboden was, in het Boek. Zij hebben hun God verlaten en zich vastgeklemd aan hun begeerten. Zij zijn waarlijk verdoofd en in dwaling. Zij lezen de verzen en verloochenen ze. Zij aanschouwen de duidelijke bewijzen en wenden zich af. Zij zijn waarlijk in vreemde twijfel verstrikt.

Wij hebben Onze geliefden aangespoord God te vrezen, een vrees die de bron is van alle voortreffelijke daden en deugden. Het is de bevelhebber van de legerscharen van gerechtigheid in de stad van Bahá. Gelukkig de mens die de schaduw heeft bereikt van haar lichtende standaard en deze stevig heeft vastgegrepen. Hij, waarlijk, behoort tot de Metgezellen van de Karmozijnen Ark, die vermeld is in de Qayyúm-i-Asmá.

Zeg: O volk van God! Sier uw slapen met het sieraad van betrouwbaarheid en vroomheid. Help dan uw Heer met de heerscharen van voortreffelijke daden en een prijzenswaardig karakter. Wij hebben u onenigheid en conflict verboden in Mijn Boeken en Mijn Geschriften en Mijn Rollen en Mijn Tafelen en hebben daarmee niets anders gewenst dan uw verheffing en vooruitgang. Hiervan getuigen de hemelen en haar sterren, en de zon en haar straling en de bomen en haar bladeren en de zeeën en haar golven en de aarde en haar schatten. Wij bidden God om Zijn geliefden bij te staan en hen te helpen in wat hen betaamt in deze gezegende, deze machtige en wonderbaarlijke staat. Bovendien smeken Wij Hem degenen die Mij omringen genadiglijk in staat te stellen in acht te nemen hetgeen Mijn Pen van Heerlijkheid hun heeft opgelegd.

O Jalíl! Op u ruste Mijn heerlijkheid en Mijn liefdevolle voorzienigheid. Waarlijk Wij hebben de mensen opgelegd te doen hetgeen gepast en betamelijk is en toch hebben zij die dingen begaan die Mijn hart en Mijn Pen hebben doen weeklagen. Neig uw oor naar hetgeen is neergezonden uit de hemel van Mijn Wil en het rijk van Mijn welbehagen. Ik treur niet over Mijn gevangenschap, noch over de dingen die Mij zijn overkomen door de handen van Mijn vijanden. Neen, Mijn smart wordt veroorzaakt door degenen die er aanspraak op maken aan Mij verwant te zijn en toch datgene begaan waardoor de stem van Mijn weeklagen zich verheft en Mijn tranen stromen. Wij hebben hen uitgebreid in verschillende Tafelen vermaand en smeken God hen genadiglijk bij te staan en hen in staat te stellen Hem te naderen, en hen te bekrachtigen in datgene dat de harten vrede en de zielen rust brengt en hen hun handen doet afhouden van hetgeen Zijn dagen slecht betaamt.

Zeg, o Mijn geliefden in Mijn Landen! Luistert naar de raadgevingen van Hem Die u vermaant omwille van God. Hij heeft u in waarheid geschapen, heeft voor uw ogen geopenbaard hetgeen u verheft en uw belangen bevordert. Hij heeft u Zijn rechte Pad bekendgemaakt en heeft u op de hoogte gesteld van Zijn Grote Aankondiging.

O Jalíl! Spoor de mensen aan om God te vrezen. Bij God! Deze vrees is de opperbevelhebber van het leger van uw Heer. De heerscharen ervan zijn een prijzenswaardig karakter en uitnemende daden. Door haar zijn de steden van de harten der mensen door alle eeuwen en tijden heen geopend en de banieren van overwicht en zegepraal boven alle andere banieren uit geheven.

Wij zullen u nu gewagen van Betrouwbaarheid en haar rang naar het oordeel van God, uw Heer, de Heer van de machtige Troon. Op zekere dag begaven Wij Ons naar Ons groene Eiland. Bij Onze aankomst aanschouwden wij zijn zachtvloeiende stromen, zijn weelderige bomen en het zonlicht dat temidden daarvan speelde. Toen Wij Ons gelaat naar rechts wendden, aanschouwden Wij wat de pen niet bij machte is te beschrijven, en evenmin kan zij vermelden waarvan het oog van de Heer der Mensheid getuige was op die heiligste, verhevenste, die gezegende en allerhoogste Plek. Toen Wij Ons daarna naar links wendden, aanschouwden Wij één van de schoonheden van het verhevenste paradijs, staande op een pilaar van licht, luid roepend, zeggende: “O bewoners van aarde en hemel! Aanschouwt gij Mijn schoonheid, Mijn schittering, Mijn openbaring en Mijn luister. Bij God, de Waarachtige! Ik ben betrouwbaarheid, haar openbaring en haar schoonheid. Ik zal belonen al wie Mij trouw blijft en Mijn rang en staat erkent en vasthoudt aan Mijn zoom. Ik ben het grootste sieraad van het volk van Bahá en het kleed van heerlijkheid voor allen die in het koninkrijk van schepping zijn. Ik ben het verhevenste instrument voor de voorspoed van de wereld en de horizon van zekerheid voor alle wezens.” Zo hebben Wij voor u neergezonden hetgeen de mensen de Heer der schepping zal doen naderen.

De Pen van de Allerhoogste gaat over van de welsprekende taal op de duidelijk taal opdat gij, o Jalíl, de tedere genade van uw Heer, de Onvergelijkelijke naar waarde mag schatten en mag behoren tot hen die waarlijk dankbaar zijn.

O gij die uw blik hebt gericht op de alglorierijke Horizon! De Roep is aangeheven maar horende oren zijn te tellen, ja ze bestaan zelfs niet. Deze Verguisde bevindt zich in de bek van de slang, toch maakt Hij melding van de geliefden Gods. Zo verschrikkelijk is Ons Lijden in deze dagen dat de Schare in den Hoge tot tranen toe en tot weeklagen is bewogen. Noch de tegenspoed van de wereld noch het kwaad toegebracht door haar natiën kon Hem Die de Koning van Eeuwigheid is beletten Zijn aanmaningen te verwoorden of Zijn plan te verijdelen. Toen degenen die zich jarenlang achter sluiers verborgen hadden gehouden bemerkten dat de horizon van de Zaak prachtig schitterde en dat het Woord van God tot alles doordrong, snelden zij voorwaarts en brachten met zwaarden van boosaardigheid zulk een schade toe als geen pen kan uitbeelden, noch enige tong kan beschrijven.

Zij die rechtvaardig oordelen getuigen dat sinds de eerste dagen van de Zaak deze Verguisde openlijk en stralend is opgestaan voor het aangezicht van koningen en de gewone man, voor de heersers en de godgeleerden, en in welluidende tonen alle mensen aanspoort tot het rechte Pad. Hij heeft geen helper behalve Zijn Pen, noch is er iemand die Hem ondersteunt behalve Hijzelf.

Zij die onwetend zijn van het bezielende doel van de Zaak van God of er geen acht op slaan zijn tegen Hem in opstand gekomen. Zulke mensen zijn de voorboden van het kwaad, die God heeft vermeld in Zijn Boeken en Tafelen en tegen wiens invloed, misbaar en misleiding Hij Zijn volk heeft gewaarschuwd. Wel gaat het hen, die tegenover het gedenken van de Heer van Eeuwigheid, de volkeren der wereld beschouwen als volledig niets, als iets dat vergeten is, en zich op zulk een wijze vasthouden aan de stevige handgreep van God dat noch twijfels, noch bedekte aantijgingen, noch zwaarden, noch kanonnen hen zouden kunnen afhouden of beroven van Zijn tegenwoordigheid. Gezegend zijn de standvastigen; gezegend zijn zij die onwrikbaar blijven in Zijn Geloof.

In antwoord op uw verzoek heeft de Pen van Heerlijkheid genadiglijk de rangen en graden beschreven van de Allergrootste Onfeilbaarheid. Het doel is dat allen met zekerheid weten dat het Zegel der Profeten –moge de ziel van alle anderen dan Hij omwille van Hem worden geofferd– in Zijn Eigen rang zonder evenbeeld, deelgenoot of partner is. De Heiligen –mogen Gods zegeningen op hen rusten– werden geschapen door de kracht van Zijn Woord, en na Hem waren zij de geleerdsten en de voortreffelijksten onder de mensen en verblijven zij in de uiterste staat van dienstbaarheid. De goddelijke Essentie, geheiligd van iedere vergelijking en gelijkheid, is gevestigd in de Profeet, en de innerlijkste Werkelijkheid van God, verheven boven deelgenoot of partner, wordt in Hem geopenbaard. Dit is de rang van ware eenheid en van werkelijk één-zijn. De volgelingen van de vroegere Beschikkingen hebben smartelijk gefaald adequaat begrip van deze rang te verwerven. Het Eerste Punt –moge het leven van alle anderen dan Hij omwille van Hem worden geofferd– zegt: “Als het Zegel der Profeten niet het woord ‘Opvolgerschap’ had uitgesproken, zou een dergelijke rang nooit zijn geschapen.”

De mensen van vroeger stelden zich gelijk aan God, ofschoon zij geloof in Zijn eenheid beleden; en hoewel zij de onwetendsten onder de mensen waren, beschouwden zij zich zelf als de volleerdsten. Maar, als een teken van goddelijke vergelding jegens deze achtelozen, werden in deze Dag des Oordeels hun verkeerde opvattingen en bezigheden voor ieder scherpzinnig en begrijpend mens duidelijk zichtbaar gemaakt.

Smeek God, de Ware, dat Hij de volgelingen van deze Openbaring genadiglijk mag beschermen tegen de nutteloze denkbeelden en verdorven voorstellingen van degenen die behoren tot het vroegere Geloof, en hen niet verstoken doet zijn van de luisterrijke pracht van de dagster van ware eenheid.

O Jalíl! Hij Dien de wereld heeft verguisd verkondigt nu: Het licht van Gerechtigheid is verduisterd, en de zon van Rechtvaardigheid is aan Zijn blik onttrokken. De rover bezet de zetel van de beschermer en behoeder, en de positie van de getrouwe is in beslag genomen door de verrader. Een jaar geleden heerste een onderdrukker over deze stad, en veroorzaakte ieder ogenblik een nieuw kwaad. Bij de gerechtigheid van de Heer! Hij veroorzaakte hetgeen het hart der mensen schrik aanjoeg. Maar voor de Pen van Heerlijkheid is de tirannie van de wereld nooit een belemmering geweest en zal dat nooit zijn. In de overvloed van Onze genade en goedertierenheid hebben Wij in het bijzonder voor de heersers en leiders van de wereld datgene geopenbaard wat bevorderlijk is voor veiligheid en bescherming, rust en vrede, opdat wellicht de mensenkinderen gevrijwaard zullen blijven voor het kwaad van onderdrukking. Hij, waarlijk, is de Beschermer, de Helper, de Schenker van overwinning. De mannen van Gods Huis van Gerechtigheid hebben de plicht bij dag en bij nacht hun blik te richten op hetgeen is geschreven vanuit de Pen van Heerlijkheid voor de vorming der volkeren, de opbouw van Natiën, de bescherming van de mens en de waarborg van zijn eer.

De eerste Ishráq

Toen de Dagster van Wijsheid boven de horizon van Gods Heilige Beschikking rees, gaf ze uiting aan deze alglorierijke woorden: Zij die rijkdom bezitten en bekleed zijn met gezag en macht moeten de diepste achting tonen voor religie. Waarlijk, religie is een stralend licht en een onaantastbare vesting voor de bescherming en het welzijn van de volkeren der aarde, want de vreze Gods zet de mens er toe aan vast te houden aan wat goed is en alle kwaad te schuwen. Zou de lamp van religie verduisterd worden, dan zullen daar chaos en verwarring uit voortkomen en de lichten van eerlijkheid en rechtvaardigheid, van rust en vrede zullen ophouden te schijnen. Hier zal ieder mens met waar begrip van getuigen.

De tweede Ishráq

Wij hebben de gehele mensheid voorgeschreven de Kleine Vrede te vestigen – het zekerste van alle middelen voor de bescherming van de mensheid. De heersers der wereld zouden hier eenstemmig aan vast moeten houden, want dit is het verheven instrument dat de veiligheid en het welzijn van alle volkeren en natiën kan verzekeren. Zij zijn waarlijk de manifestaties van Gods macht en de dageraden van Zijn gezag. Wij smeken de Almachtige, dat Hij hen genadiglijk moge bijstaan in datgene wat bevorderlijk is voor het welzijn van hun onderdanen. Een volledige uitleg betreffende deze zaak is eerder door de Pen van Heerlijkheid uiteengezet; wel gaat het hen die er naar handelen.

De derde Ishráq

Het is ieders plicht Gods heilige geboden na te komen, aangezien zij de bron van leven zijn voor de wereld. De hemel van goddelijke wijsheid wordt verlicht door de twee hemellichten van consultatie en mededogen en het baldakijn van wereldorde wordt opgericht op de twee pilaren van beloning en straf.

De vierde Ishráq

In deze Openbaring zijn de heerscharen van prijzenswaardige daden en een oprecht karakter die haar de overwinning kunnen doen behalen. De leider en bevelhebber van deze heerscharen is altijd de vreze Gods geweest, een vrees die alle dingen omvat en over alle dingen heerst.

De vijfde Ishráq

Regeringen behoren zich volledig op de hoogte te stellen van de omstandigheden van hen die zij regeren, en behoren hun posities te verlenen overeenkomstig hun verdiensten en talenten. Het is de plicht van iedere heerser en vorst aan deze zaak de grootste aandacht te besteden, opdat de verrader zich niet wederrechtelijk de positie van de getrouwe moge toeëigenen en evenmin de plunderaar moge heersen in plaats van de betrouwbare. Onder de gezagsdragers die in het verleden in deze Allergrootste gevangenis het bewind voerden, waren sommigen, geprezen zij God, gesierd met rechtvaardigheid, maar wat anderen aangaat, zoeken Wij onze toevlucht bij God. Wij smeken de Ene ware God hen allen te leiden, opdat zij wellicht niet verstoken zullen blijven van de vruchten van geloof en betrouwbaarheid, en opdat zij niet afgehouden zullen worden van het licht van billijkheid en rechtvaardigheid.

De zesde Ishráq

is eenheid en eendracht onder de mensenkinderen. Vanaf het begin der tijden heeft het licht van eenheid zijn goddelijke stralen over de wereld uitgestort en het beste middel voor de bevordering van die eenheid is, dat de volkeren der wereld elkaars schrift en taal begrijpen. In eerdere Epistels hebben Wij de Gevolmachtigden van het Huis van Gerechtigheid opgedragen om ofwel één taal uit te kiezen uit de nu bestaande of een nieuwe aan te nemen, en op dezelfde manier een gemeenschappelijk schrift uit te kiezen, welke beide op alle scholen van de hele wereld onderwezen zouden moeten worden. Zo zal de aarde beschouwd worden als één land en één huis. De heerlijkste vrucht van de boom van kennis is dit verheven woord: Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van één tak. Men beroeme er zich niet op zijn vaderland lief te hebben, doch stelle er een eer in de mensheid lief te hebben. Wat dit betreft hebben Wij eerder geopenbaard wat het middel is voor het herstel van de wereld en de eenheid der volkeren. Gezegend zijn zij die dat bereiken. Gezegend zijn zij die overeenkomstig handelen.

De zevende Ishráq

De Pen van Heerlijkheid geeft iedereen raad betreffende het onderwijs en de opvoeding van kinderen. Aanschouw wat de Wil van God bij Onze aankomst in de Gevangenisstad heeft geopenbaard en opgeschreven in het Heiligste Boek . Het is de plicht van iedere vader zijn zoon en dochter te onderwijzen in de kunst van het lezen en schrijven en in alles wat neergelegd is in de Heilige Tafel. Als hij naast zich neerlegt wat hem bevolen is te doen, moeten de Gevolmachtigden, als hij rijk is, datgene van hem nemen, wat noodzakelijk is voor hun onderwijs, en als hij niet rijk is, dan zal de zaak overgedragen worden aan het Huis van Gerechtigheid. Waarlijk, Wij hebben het tot een toevlucht voor de armen en behoeftigen gemaakt. Als iemand zijn zoon of de zoon van een ander grootbrengt, is het alsof hij een zoon van Mij heeft grootgebracht; op hem ruste Mijn Heerlijkheid, Mijn Goedertierenheid, en Mijn Genade, die de wereld hebben omvat.

De achtste Ishráq

Deze passage, die nu wordt geschreven door de Pen van Heerlijkheid, wordt beschouwd als een deel van het Heiligste Boek: De mannen van Gods Huis van Gerechtigheid zijn belast met de aangelegenheden van de mensen. Zij zijn in waarheid de Gevolmachtigden van God onder Zijn dienaren en de dageraden van gezag in Zijn landen.

O volk van God! Hetgeen de wereld opvoedt, is Rechtvaardigheid, want zij wordt geschraagd door twee pilaren: beloning en straf. Deze twee pilaren zijn de bronnen van leven voor de wereld. Daar er voor iedere dag een nieuw probleem is en voor ieder probleem een passende oplossing, dienen deze zaken te worden verwezen naar het Huis van Gerechtigheid opdat de leden daarvan mogen handelen overeenkomstig de behoeften en vereisten van de tijd. Zij die terwille van God opstaan om Zijn Zaak te dienen, zijn de ontvangers van goddelijke inspiratie vanuit het ongeziene Koninkrijk. Het is ieders plicht hen gehoorzaam te zijn. Alle staatsaangelegenheden dienen naar het Huis van Gerechtigheid te worden verwezen, doch daden van aanbidding dienen in acht genomen te worden overeenkomstig hetgeen God heeft geopenbaard in Zijn Boek.

O volk van Bahá! Gij zijt de dageraadsoorden van de liefde Gods en de dageraden van Zijn goedertierenheid. Bezoedel uw tong niet met het vervloeken en bespotten van enige ziel, en bescherm uw ogen voor hetgeen ongepast is. Maak bekend hetgeen gij bezit. Als het welwillend wordt ontvangen is uw doel bereikt; zo niet, dan is protesteren zinloos. Laat die ziel aan zichzelf over en keert u naar de Heer, de Beschermer, de Bij-Zich-Bestaande. Wees niet de oorzaak van verdriet, nog minder van onenigheid en tweedracht. Wij koesteren de hoop dat gij waar onderricht mag verkrijgen onder de beschutting van de boom van Zijn tedere genade en mag handelen overeenkomstig hetgeen God verlangt. Gij zijt allen de bladeren van één boom en de druppels van één oceaan.

De negende Ishráq

Het doel van religie, zoals geopenbaard uit de hemel van Gods heilige Wil, is om eenheid en eendracht te vestigen onder de volkeren van de wereld; maak haar niet tot de oorzaak van tweedracht en strijd. De religie van God en Zijn goddelijke wet zijn de krachtigste werktuigen en de zekerste van alle middelen voor het dagen van het licht van eenheid onder de mensen. De vooruitgang der wereld, de ontwikkeling der natiën, de rust der volkeren, en de vrede van allen die op aarde wonen behoren tot de beginselen en verordeningen van God. Religie schenkt de mens de kostbaarste van alle gaven, biedt de kelk van voorspoed, verleent eeuwig leven en stort onvergankelijke weldaden over de mensheid uit. Het betaamt de leiders en heersers van de wereld, en in het bijzonder de Gevolmachtigden van Gods Huis van Gerechtigheid, zich naar hun uiterste vermogen in te spannen om haar plaats veilig te stellen, haar belangen te bevorderen en haar staat in de ogen van de wereld te verheffen. Evenzo is het hun plicht de toestand van hun onderdanen te onderzoeken en zich op de hoogte te stellen van de aangelegenheden en bezigheden van de verschillende gemeenschappen in hun gebied. Wij doen een beroep op de manifestaties van Gods macht –de vorsten en heersers op aarde– zich in te spannen en alles te doen wat in hun vermogen ligt, opdat zij wellicht onenigheid uit deze wereld mogen verdrijven en haar verlichten met het licht van eendracht.

Op een ieder rust de plicht zich vastberaden te houden aan hetgeen is voortgevloeid uit Onze Meest Verhevene Pen en het na te leven. God, de Ware, is Mij tot getuige, en ieder bestaand atoom wordt ertoe bewogen te getuigen dat die middelen die leiden tot de verheffing, de vooruitgang, de opvoeding, de bescherming en het tot nieuw leven wekken van de volkeren der aarde door Ons duidelijk zijn uiteengezet en door de Pen van Heerlijkheid zijn geopenbaard in de Heilige Boeken en Tafelen.

Wij smeken God Zijn dienaren genadiglijk te helpen. Wat deze Verguisde van een ieder verwacht is gerechtigheid en eerlijkheid. Laat niemand tevreden zijn met alleen maar te horen; veeleer betaamt het een ieder te overdenken hetgeen deze Verguisde heeft geopenbaard. Ik zweer bij de Dagster van uiting, die helder schijnt boven de horizon van het Koninkrijk van de Albarmhartige, zou er ook maar enige uitlegger of spreker te bespeuren zijn geweest, dan zouden Wij Onszelf niet tot het voorwerp van de afkeuring, de hoon en de kwaadsprekerij der mensen hebben gemaakt.

Bij Onze aankomst in ‘Iráq vonden Wij de Zaak van God weggezonken in een diepe apathie en was de bries van goddelijke openbaring gaan liggen. De meeste gelovigen waren zwak en mismoedig, ja zelfs volledig verloren en dood. Vandaar dat er een tweede stoot op de Klaroen was, waarop de Tong van Verhevenheid deze gezegende woorden sprak: “Wij hebben voor de tweede keer de Klaroen laten klinken.” Aldus werd de gehele wereld tot nieuw leven gewekt door de bezielende ademtocht van goddelijke openbaring en inspiratie.

Zekere zielen zijn nu van achter de sluiers tevoorschijn gekomen en zijn erop uit deze Verguisde leed te berokkenen. Zij hebben de uitstorting van deze onschatbare gave belemmerd en verloochend.

O gij die eerlijk oordeelt! Indien deze Zaak dient te worden verloochend, welke andere zaak in deze wereld kan dan worden gerechtvaardigd of waardig worden bevonden te worden aanvaard?

Degenen die zich van de Zaak van God hebben afgekeerd, trachten ijverig de Heilige Geschriften van deze Openbaring te verzamelen; en zij zijn er door vriendschappelijke gebaren reeds in geslaagd bepaalde Geschriften te bemachtigen van hen die ze in hun bezit hadden. Wanneer zij bovendien de volgelingen van welke religie dan ook ontmoeten geven zij zich uit voor hen die daarin geloven. Zeg: sterf in uw gramschap! Hij is waarlijk verschenen met zulk een groot gezag dat geen mens begiftigd met visie, gehoor, inzicht, met gevoel voor rechtvaardigheid of billijkheid Hem ooit kan verloochenen. Hiervan getuigt in dit luisterrijke uur de Pen van Hem Die de Aloude van Dagen is.

O Jalíl! Op u ruste Mijn heerlijkheid. Wij sporen de geliefden Gods aan goede daden te verrichten, opdat zij wellicht genadiglijk mogen worden bijgestaan en mogen vasthouden aan hetgeen is neergezonden uit de hemel van Zijn Openbaring. De weldaden die voortkomen uit deze goddelijke uiting zullen ten deel vallen aan diegenen die Zijn voorschriften naleven. Wij smeken God hen in staat te stellen te doen wat Hem welgevallig en aanvaardbaar is, te schenken dat zij billijk mogen handelen en rechtvaardigheid in acht mogen nemen in deze onweerstaanbare Zaak, en hen in kennis te stellen van Zijn Heilige Geschriften en hun schreden te richten naar Zijn rechte Pad.

Onze Verheven Heraut –moge het leven van al het andere buiten Hem ter wille van Hem worden geofferd– heeft bepaalde wetten geopenbaard. In het rijk van Zijn Openbaring werden deze wetten echter onderworpen aan Onze bekrachtiging, vandaar dat deze Verguisde enkele ervan in werking heeft gesteld door ze in andere bewoordingen op te nemen in de Kitáb-i-Aqdas. Andere hebben Wij terzijde gelegd. Hij houdt het gezag in Zijn hand. Hij doet al wat Hij wil en beschikt al wat Hem behaagt. Hij is de Almachtige, de Alomgeprezene. Er zijn ook nieuw geopenbaarde verordeningen. Gezegend zijn zij die verwerven. Gezegend zijn zij die Zijn voorschriften naleven.

Het volk van God moet zich tot het uiterste inspannen opdat wellicht het vuur van haat en kwaadaardigheid dat in het gemoed van de volkeren en geslachten der aarde smeult, door de levende wateren van woorden en de vermaningen van Hem Die het Verlangen der wereld is, worden gedoofd en de bomen van het menselijk bestaan mogen worden getooid met wonderbaarlijke en voortreffelijke vruchten. Hij is waarlijk de Vermaner, de Meedogende, de Almilddadige.

Moge de helderheid van Zijn heerlijkheid die schijnt boven de horizon van milddadigheid op u rusten, o volk van Bahá, en op een ieder die vastberaden en standvastig is, en op degenen die goed zijn onderlegd in het Geloof en zijn begiftigd met waar begrip.

Wat uw vraag over rente en winst op goud en zilver betreft: Enige jaren geleden werd de volgende passage uit de hemel van de Algenadige geopenbaard ter ere van hem die de naam van God draagt, Zaynu’l-Muqarrabín genaamd – met hem zij de glorie van de Meest Glorieuze. Hij –verheven zij Zijn Woord– zegt: Veel mensen hebben hier behoefte aan. Omdat, als er geen vooruitzicht zou zijn op het verkrijgen van rente, de aangelegenheden der mensen te lijden zouden krijgen van mislukking en ontwrichting. Men kan maar zelden iemand vinden die zoveel consideratie zou laten zien tegenover zijn medemens, zijn landgenoot of zijn eigen broer en die zulke tedere bezorgdheid zou tonen dat hij hem zo welgezind is dat hij hem een lening geeft op welwillende voorwaarden. Daarom hebben Wij als teken van genade tegenover de mensen voorgeschreven dat rente over geld behandeld moet worden als andere zakelijke transacties die gebruikelijk zijn onder de mensen. Aldus is het, nu dit heldere bevel neergedaald is uit de hemel van de Wil van God, wettig en juist om rente over geld in rekening te brengen opdat de mensen van de wereld in een geest van vriendschap en broederschap en met vreugde en blijdschap, zich toegewijd mogen bezighouden met het verheerlijken van de Naam van Hem Die de Geliefde van de gehele mensheid is. Waarlijk, Hij beschikt naar Zijn Eigen voorkeur. Hij heeft rente over geld nu wettig gemaakt, gelijk Hij het onwettig heeft gemaakt in het verleden. In Zijn greep houdt Hij het koninkrijk van gezag. Hij doet en beschikt. Hij is in waarheid de Beschikker, de Alwetende.

Breng dank aan uw Heer, o Zaynu’l-Muqarrabín, vanwege dit duidelijke geschenk.

Vele godgeleerden in Perzië hebben, door ontelbare plannen en listen, geleefd van onwettige winsten behaald met woeker. Ze hebben manieren bedacht om de uiterlijke vorm ervan een schone schijn van wettigheid te geven. Ze maken een speeltuig van de wetten en verordeningen van God, maar ze begrijpen het niet.

Dit is echter een zaak die gematigd en eerlijk toegepast moet worden. Onze Pen van Heerlijkheid heeft zich ervan onthouden, als teken van wijsheid en voor het gemak van de mensen, om vast te stellen wat de grens ervan is. Niettemin sporen Wij de geliefden Gods aan om rechtvaardigheid en eerlijkheid in acht te nemen en datgene te doen wat de vrienden ertoe aanzet om tedere genade en mededogen te betonen tegenover elkaar. Hij is in waarheid de Raadgever, de Meedogende, de Almilddadige. God geve dat alle mensen genadiglijk geholpen mogen worden datgene in acht te nemen wat de Tong van de ene ware God heeft geuit. En als ze in praktijk brengen wat Wij uiteengezet hebben, zal God –verheven zij Zijn heerlijkheid– zeker hun erfdeel verdubbelen door de hemel van Zijn milddadigheid. Waarlijk Hij is de Edelmoedige, de Vergevende, de Meedogende. Lof zij God, de Verhevenste, de Allergrootste.

Niettemin is het afhandelen van deze zaken toevertrouwd aan de mannen van het Huis van Gerechtigheid, dat zij ze mogen opleggen overeenkomstig de eisen van de tijd en de ingevingen van wijsheid.

Wij sporen alle gelovigen nogmaals aan om rechtvaardigheid en eerlijkheid in acht te nemen en om liefde en tevredenheid aan de dag te leggen. Zij zijn inderdaad het volk van Bahá, de metgezellen van de Karmozijnrode Ark. Op hen ruste de vrede van God, de Heer van alle namen, de Schepper van de hemelen.

Lawḥ-i-Ḥikmat: Tafel van Wijsheid

[Deze Tafel was gericht aan Aqá Muḥammad, een befaamde gelovige uit de stad Qá’in, die Nabíl-i-Aqbar genoemd werd. (Zie Memorials of the Faithful, blz. 1-5.) Een andere befaamde gelovige uit Qá’in, Mullá Muḥammad-‘Alí, stond bekend als Nabíl-i-Qá’iní. (Zie Memorials of the Faithful, blz. 49-54.) In de abjad-notatie heeft de naam “Muḥammad” dezelfde numerieke waarde als “Nabíl”.]

Dit is een Epistel dat de Albarmhartige heeft neergezonden vanuit het Koninkrijk van Uiting. Het is waarlijk een levengevende ademtocht voor hen die in het rijk van schepping verblijven. Verheerlijkt zij de Heer aller werelden! In dit Epistel wordt melding gemaakt van hem die de Naam van God, zijn Heer, verheerlijkt en die in een gewichtige Tafel Nabíl is genoemd.

O Muḥammad! Luister naar de Stem die voortkomt uit het Rijk van Heerlijkheid, luid roepend vanuit de hemelse Boom die is verrezen boven het land van Za’faran : Waarlijk, geen God is er dan Ik, de Alwetende, de Wijze. Weest gij als de ademtocht van de Albarmhartige voor de bomen van het rijk van bestaan en bevorder hun groei door de macht van de Naam van uw Heer, de Rechtvaardige, de Albezielde. Wij wensen u bekend te maken met dat, wat als herinnering zal dienen voor de mensen, opdat zij de dingen die gangbaar onder hen zijn van zich af mogen zetten en hun gelaat mogen keren naar God, de Heer der oprechten.

Wij vermanen de mensheid in deze dagen, waarin het aangezicht van Gerechtigheid is bezoedeld met stof, waarin de vlammen van ongeloof hoog oplaaien en het kleed van wijsheid is verscheurd, waarin rust en trouw zijn weggeëbd en beproevingen en tegenspoed ernstig zijn toegenomen, waarin verbonden worden verbroken en banden worden doorgesneden, waarin geen mens weet hoe hij onderscheid moet maken tussen licht en duisternis of leiding te onderscheiden van dwaling.

O volkeren der wereld! Verzaakt al het kwade, houdt vast aan al wat goed is. Streeft ernaar een stralend voorbeeld te zijn voor de hele mensheid, en een ware herinnering aan Gods deugden onder de mensen. Hij die opstaat om Mijn Zaak te dienen, behoort Mijn wijsheid aan de dag te leggen en iedere poging in het werk te stellen om onwetendheid van de aarde te verbannen. Weest verenigd in beraadslaging, weest één in gedachte. Laat iedere ochtend beter zijn dan de avond tevoren en iedere volgende dag rijker dan de dag van gisteren. ’s Mensen verdienste ligt in dienstbaarheid en deugd en niet in het pronken met rijkdom en overvloed. Let erop dat uw woorden gezuiverd zijn van ijdele verbeeldingen en wereldse begeerten en uw daden gereinigd zijn van sluwheid en argwaan. Verspilt niet de rijkdom van uw kostbare leven in het najagen van slechte en verdorven neigingen en laat evenmin toe dat uw inspanningen worden verspild aan het bevorderen van uw eigen belang. Weest vrijgevig in uw dagen van overvloed en weest geduldig in het uur van verlies. Tegenspoed wordt gevolgd door succes en vreugde volgt op smart. Hoedt u voor luiheid en ledigheid en klemt u vast aan hetgeen de mensheid tot voordeel strekt, hetzij jong of oud, hoog of laag. Hoedt u opdat gij het onkruid van onenigheid niet onder de mensen zaait en geen doornen van twijfel plant in zuivere en stralende harten.

O gij geliefden van de Heer! Begaat niet datgene wat de heldere stroom van liefde bezoedelt of de zoete geuren van vriendschap vernietigt. Bij de rechtvaardigheid van de Heer! Gij werd geschapen om elkaar liefde te betonen en geen verdorvenheid en wrok. Beroemt u niet op liefde voor uzelf maar op liefde voor uw medeschepselen. Gaat niet prat op liefde voor uw land, maar op liefde voor de hele mensheid. Laat uw oog kuis zijn, uw hand betrouwbaar, uw tong waarheidsgetrouw en uw hart verlicht. Verlaagt niet de staat van geleerden in Bahá en kleineert niet de rang van bestuurders die onder u rechtspreken. Stelt uw vertrouwen in het leger van gerechtigheid, bekleedt u met de wapenrusting van wijsheid, laat uw sieraad vergiffenis en genade zijn en dat wat de harten van Gods begunstigden verblijdt.

Bij Mijn leven! Uw grieven hebben Mij in leed gedompeld. Let niet op de kinderen der wereld en al hun doen en laten, maar richt uw blik op God en Zijn nimmer eindigende heerschappij. Waarlijk, Hij roept datgene in uw herinnering, wat de bron van vreugde is voor de gehele mensheid. Drinkt gij het levengevende water van gelukzalige blijdschap uit de kelk van uiting, aangeboden door de Bron van goddelijke Openbaring – Hij Die melding van u heeft gemaakt in deze machtige vesting. Spant u tot het uiterste van uw krachten in om het woord van waarheid te vestigen met welsprekendheid en wijsheid en om de leugen van het aardoppervlak te verdrijven. Aldus schrijft u de Dageraad van goddelijke kennis vanaf deze lichtende horizon voor.

O Gij die in Mijn naam spreekt! Neem de mensen en de dingen die zij in Mijn dagen hebben aangericht in beschouwing. Wij openbaarden aan één van de heersers datgene wat alle bewoners van de aarde overweldigt, en verzochten hem om Ons van aangezicht tot aangezicht te brengen met de geleerden van deze tijd, opdat Wij voor hem het getuigenis van God, Zijn bewijzen, Zijn glorie en Zijn majesteit uiteen zouden kunnen zetten; en niets hadden Wij daarmee voor dan het hoogste goed. Hij beging echter hetgeen de inwoners van de steden van gerechtigheid en billijkheid deed weeklagen. Aldus werd recht gesproken tussen Mij en hem. Waarlijk, uw Heer is de Bestierder, de Albezielde. Hoe kan, in dergelijke omstandigheden zoals gij ziet, de Hemelse Vogel opwieken naar de sfeer van goddelijke mysteriën wanneer Zijn vleugels zijn toegetakeld door de stenen van ijdele verbeelding en bittere haat en Hij in een gevangenis van onwrikbare steen is geworpen? Bij de gerechtigheid Gods! De mensen hebben een ernstige onrechtvaardigheid begaan.

Aangaande uw beweringen over het begin der schepping, dit is een zaak waarover de opvattingen verschillen vanwege de uiteenlopende gedachten en meningen der mensen. Zoudt gij beweren dat zij eeuwig heeft bestaan en zal blijven voortbestaan, dan zou dit waar zijn; of zoudt gij hetzelfde denkbeeld bevestigen dat in de Heilige Geschriften wordt genoemd, dan zou er geen twijfel over bestaan, daar het is geopenbaard door God, de Heer der werelden. Hij was inderdaad een verborgen schat. Dit is een staat die nooit kan worden beschreven, en waar zelfs geen toespelingen op kunnen worden gemaakt. En in de staat van “Ik wilde Mijzelf bekend maken”, was God en Zijn schepping heeft immer bestaan onder Zijn beschutting vanaf het begin dat geen begin heeft, behalve dat het werd voorafgegaan door een Eerstheid, die niet als eerstheid gezien kan worden, en is voortgekomen uit een Oorzaak, die zelfs voor alle geleerden ondoorgrondelijk is.

Datgene wat bestaat, heeft eerder bestaan, maar niet in de vorm die gij vandaag ziet. De wereld van het bestaan ontstond door de hitte, die werd voortgebracht door de wisselwerking tussen de actieve kracht en datgene, wat haar ontvanger is. Deze twee zijn dezelfde, toch zijn zij verschillend. Zo maakt de Grote Aankondiging u bekend met deze luisterrijke ordening. Al hetgeen de scheppende invloed overbrengt en al hetgeen de impuls ervan ontvangt, wordt werkelijk geschapen door het onweerstaanbare Woord van God, dat de Oorzaak is van de gehele schepping, terwijl al het andere buiten Zijn Woord slechts de schepselen en de resultaten daarvan zijn. Waarlijk, uw Heer is de Uitlegger, de Alwijze.

Weet bovendien dat het Woord van God –verheven zij Zijn glorie– hoger en voortreffelijker is dan wat de zintuigen kunnen waarnemen, want het is geheiligd van welke eigenschap of vorm dan ook. Het stijgt uit boven de beperkingen van bekende elementen en is verheven boven alle noodzakelijke en erkende stoffen. Het werd zichtbaar zonder enige lettergreep of geluid en is niets anders dan het Gebod van God dat al het geschapene doordringt. Het is nooit onthouden aan de wereld van bestaan. Het is Gods aldoordringende genade, waaruit alle genade voortkomt. Het is een entiteit die verheven is boven alles dat is geweest en zal zijn.

Wij zijn ongenegen om over dit onderwerp uit te wijden, aangezien de ongelovigen hun oor bij Ons te luisteren hebben gelegd om dat te horen, wat hen in staat zou kunnen stellen op God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande, te vitten. En aangezien zij niet in staat zijn mysteriën van kennis en wijsheid vanuit datgene, wat is ontvouwd door de Bron van goddelijke pracht te bevatten, staan zij op in verzet en barsten los in getier. Maar het is juist om te zeggen dat zij bezwaar hebben tegen datgene wat zij begrijpen, niet tegen de uiteenzettingen die de Uitlegger heeft gegeven, noch tegen de waarheden die zijn meegedeeld door de Ene ware God, de Kenner van alle ongeziene dingen. Hun bezwaren keren zich stuk voor stuk tegen henzelf en Ik zweer bij uw leven dat zij verstoken zijn van begrip.

Ieder ding moet noodzakelijk een oorsprong hebben en ieder gebouw een bouwer. Waarlijk, het Woord van God is de Oorzaak die aan de vergankelijke wereld vooraf is gegaan – een wereld die is getooid met de schitterende pracht van de Aloude van Dagen, en toch voortdurend wordt vernieuwd en herschapen. Onmetelijk verheven is de God van Wijsheid Die dit sublieme bouwwerk heeft opgericht.

Bezie de wereld en denk er een wijle over na. Zij ontsluit het boek van haar eigen wezen voor uw ogen en openbaart hetgeen de Pen van uw Heer, de Maker, de Albezielde daarin heeft opgeschreven. Ze zal u bekend maken met wat zich binnenin haar en aan haar oppervlakte bevindt, en u zulke duidelijke verklaringen geven, dat u onafhankelijk zult zijn van iedere welsprekende uitlegger.

Zeg: de natuur is in essentie de belichaming van Mijn Naam, de Maker, de Schepper. Wat zichtbaar is loopt om verschillende redenen uiteen en in deze verscheidenheid bevinden zich tekenen voor mensen met inzicht. De natuur is Gods Wil en is de uitdrukking ervan in en door de vergankelijke wereld. Ze is een beschikking van de Voorzienigheid die is verordend door de Bestierder de Alwijze. Zou iemand verzekeren dat ze de Wil van God is, zoals die zich manifesteert in de bestaanswereld, dan zou niemand deze bewering in twijfel moeten trekken. Ze is begiftigd met een vermogen waarvan geleerden de realiteit niet kunnen bevatten. Een mens met inzicht kan er zeker niets anders in waarnemen dan de schitterende pracht van Onze Naam, de Schepper. Zeg: Dit is een bestaan dat geen verval kent, en de Natuur is zelf verzonken in verbijstering over de onthullingen ervan, haar onweerlegbare bewijzen en haar schitterende glorie, die het heelal omvatten.

Het betaamt u niet om uw blik te richten op vroegere of recentere tijden. Maak melding van deze Dag en verheerlijk wat erin is verschenen. Dit zal waarlijk voldoende zijn voor de gehele mensheid. Werkelijk, uiteenzettingen en discussies om zulke zaken te verklaren doen de geest verkillen. Het betaamt u zo te spreken dat de harten van ware gelovigen in vuur en vlam raken en hun lichamen opstijgen.

Al wie heden vast gelooft in de wedergeboorte van de mens en zich er ten volle van bewust is dat God, de Meest Verhevene, de hoogste invloed en absolute autoriteit uitoefent over deze nieuwe schepping; waarlijk, zulk een mens wordt gerekend tot hen, die met inzicht zijn begiftigd in deze allergrootste Openbaring. Hiervan getuigt iedere scherpziende gelovige.

Wandelt u hoog boven de bestaanswereld door de kracht van de Grootste Naam, opdat gij u bewust kunt worden van de eeuwenoude mysteriën en bekend kunt worden met datgene, waar niemand mee bekend is. Waarlijk, uw Heer is de Helper, de Alwetende, de Albezielde. Weest gij als een kloppende slagader, kloppend in het lichaam van de gehele schepping, opdat door de warmte die deze beweging voortbrengt, dat mag verschijnen waardoor de harten van hen die twijfelen bezield zullen worden.

Op het moment dat Wij achter ontelbare sluiers van licht waren verborgen, sprak gij met Mij en waart gij getuige van de hemellichten van Mijn wijsheid en de golven van de oceaan van Mijn woorden. Waarlijk uw Heer is de Waarheidlievende, de Getrouwe. Werkelijk, groot is de gelukzaligheid van degene, die de overvloedige uitstortingen van deze oceaan heeft bereikt in de dagen van zijn Heer, de Milddadigste, de Alwijze.

Gedurende Ons verblijf in Irak, toen Wij in het huis van iemand met de naam Majíd waren, hebben Wij duidelijk voor u de mysteriën van de schepping en de oorsprong, het hoogtepunt en de oorzaak ervan uiteengezet. Sinds Ons vertrek hebben Wij Ons echter beperkt tot deze bekrachtiging: “Waarlijk, geen God is er dan Ik, de Immervergevende, de Milddadige.”

Onderricht de Zaak van God met een wijze van uitdrukken die zal maken dat het struikgewas ontbrand raakt, en dat de roep “Waarlijk, er is geen God dan Ik, de Almachtige, de Onbeperkte” daaruit aangeheven wordt. Zeg: Menselijke uitingen zijn in wezen bedoeld invloed uit te oefenen en behoeven matiging. Wat hun invloed betreft, een voorwaarde daarvoor is verfijning, die op haar beurt afhankelijk is van harten die onthecht en zuiver zijn. Wat betreft hun gematigdheid, die moet worden gecombineerd met tact en wijsheid zoals voorgeschreven in de Heilige Geschriften en Tafelen. Mediteer over hetgeen is voortgestroomd uit de hemel van de Wil van uw Heer, Hij Die de Bron is van alle genade, opdat gij de beoogde betekenis mag begrijpen die ligt besloten in de gewijde diepten van de Heilige Geschriften.

Zij, die God hebben verworpen en zich vastklampen aan de Natuur als zodanig, zijn waarlijk verstoken van kennis en wijsheid. Zij behoren waarlijk tot hen die ver zijn afgedwaald. Zij zijn er niet in geslaagd de verheven top te bereiken en hebben het uiteindelijke doel niet bereikt; daarom waren hun ogen gesloten en verschilden hun gedachten, terwijl de leiders onder hen in God en in Zijn onoverwinnelijke soevereiniteit geloofden. Hiervan getuigt uw Heer, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

Toen de ogen van de mensen uit het Oosten waren geboeid door de kunsten en wonderen van het Westen, zwierven zij verbijsterd rond in de wildernis van materiële oorzaken, de Ene vergetend Die de Veroorzaker der Oorzaken en de Schragende ervan is, terwijl die mensen die de oorsprong en de bron van wijsheid waren nooit de dynamische Impuls achter deze oorzaken, noch de Schepper of de Oorsprong ervan hebben ontkend. Uw Heer weet, toch weten de meeste mensen niet.

Nu hebben Wij, omwille van God, de Heer van Namen, onszelf de taak gesteld om in deze Tafel enige feiten van de wijzen te vermelden, opdat de ogen der mensen daardoor geopend mogen worden en zij er ten volle verzekerd van mogen worden dat Hij in waarheid de Maker, de Almachtige, de Schepper, de Veroorzaker, de Alwetende, de Alwijze is.

Alhoewel men erkent dat de huidige geleerden zeer bekwaam zijn in filosofie, kunsten en ambachten, zou iemand die met een scherpziend oog waarneemt, toch al snel begrijpen dat het grootste deel van deze kennis is verkregen van de wijzen uit het verleden, want zij zijn het die het fundament van de filosofie hebben gelegd, haar gebouw hebben opgetrokken en de pilaren ervan versterkt. Aldus brengt uw Heer, de Aloude van Dagen, u op de hoogte. De wijzen van weleer verkregen hun kennis van de Profeten, daar deze laatsten de Exponenten der goddelijke filosofie en de Onthullers der hemelse mysteriën waren. Sommige mensen dronken volop van de kristalheldere, levende wateren van Hun woorden, terwijl anderen zich met het droesem tevreden stelden. Een ieder ontvangt een aandeel naar zijn maat. Waarlijk, Hij is de Billijke, de Wijze.

Empedocles, die uitmuntte in filosofie, was een tijdgenoot van David, terwijl Pythagoras leefde in de dagen van Salomo, de zoon van David, en wijsheid verkreeg uit de schatkamer van het profetendom. Hij is het die er aanspraak op maakte, dat hij het fluisterende geluid van de hemelen heeft gehoord en hij de rang van de engelen heeft bereikt. Werkelijk, uw Heer zal alle zaken duidelijk uiteenzetten, indien het Hem behaagt. Waarlijk, Hij is de Wijze, de Aldoordringende.

De essentie en de grondslagen van de filosofie zijn voortgekomen uit de Profeten. Dat de mensen verschillend denken aangaande de innerlijke betekenissen en de mysteriën ervan uiteenlopen, moet worden toegeschreven aan de verschillen in hun inzichten en denkwijzen. Wij zouden u graag het volgende vertellen: Op een keer bracht één van de Profeten aan Zijn volk datgene over waarmede de Almachtige Heer Hem bezield had. Waarlijk, uw Heer is de Bezieler, de Genadige, de Verhevene. Toen de bron van wijsheid en welsprekendheid uit de wel van Zijn woorden gutste en de wijn van goddelijke kennis degenen die Zijn drempel hadden gezocht bedwelmde, riep Hij uit: “Ziet! Allen zijn vervuld van de Geest.” Onder de mensen was er iemand die vasthield aan deze verklaring en die, door zijn eigen verbeelding gedreven, het idee opvatte dat de geest letterlijk in het lichaam binnendringt of binnengaat, en door uitgebreide uiteenzettingen bracht hij bewijzen naar voren om deze opvatting te verdedigen; en groepen mensen volgden in zijn voetstappen. Om hun namen hier te noemen, of om u een gedetailleerd verslag ervan te geven, zou tot langdradigheid leiden en zou van het hoofdthema afwijken. Waarlijk, uw Heer is de Alwijze, de Alwetende. Er was ook iemand die deel had aan de uitgelezen wijn, waarvan het zegel was verwijderd door de Sleutel van de Tong van Hem die de Openbaarder is van de verzen van uw Heer, de Genadige, de Edelmoedigste.

Waarlijk, de filosofen hebben de Aloude van Dagen niet ontkend. De meesten van hen zijn, al treurend dat zij Zijn mysterie niet konden bevatten, heengegaan, zoals sommigen van hen hebben getuigd. Waarlijk, uw Heer is de Raadgever, de Albezielde.

Beschouwt Hippocrates, de geneesheer. Hij was een van de uitmuntende filosofen die in God geloofden en Zijn soevereiniteit erkenden. Na hem kwam Socrates die werkelijk wijs, welonderlegd en rechtvaardig was. Hij beoefende zelfverloochening, onderdrukte zijn hang naar zelfzuchtige begeerten en keerde zich af van materiële genoegens. Hij trok zich terug in de bergen, waar hij in een grot woonde. Hij raadde de mensen af om afgoden te aanbidden en leerde hen de weg van God, de Heer van Barmhartigheid, totdat de onwetenden tegen hem opstonden. Zij arresteerden hem en brachten hem in de gevangenis ter dood. Aldus verhaalt u deze snel bewegende Pen. Welk een diepgaand inzicht in de filosofie had deze uitmuntende man! Van alle filosofen is hij de meest vooraanstaande en is zeer bedreven in wijsheid. Wij getuigen dat hij een van de helden op dit gebied is en een voortreffelijke voorvechter die er aan toegewijd was. Hij had een diepgaande kennis zowel van die wetenschappen die toen gangbaar waren, als van die wetenschappen die voor het verstand der mensen versluierd waren. Mij dunkt, dat hij een teug heeft gedronken toen de Grootste Oceaan overstroomde van sprankelende en levengevende wateren. Hij was het, die een unieke, een getemperde, een doordringende aard in de dingen ontdekte, met een zeer nauwe gelijkenis aan de menselijke geest, en hij ontdekte dat deze aard anders was dan de substantie der dingen in hun verfijnde vorm. Hij had een bijzondere uitspraak over dit gewichtige onderwerp. Zoudt gij de wereldwijzen van deze generatie vragen hebben gesteld over deze uiteenzetting, dan zoudt gij getuige zijn van hun onvermogen het te bevatten. Waarlijk, uw Heer spreekt de waarheid, doch de meeste mensen begrijpen het niet.

Na Socrates kwam de goddelijke Plato die een leerling van eerstgenoemde was en de zetel van filosofie als zijn opvolger innam. Hij erkende zijn geloof in God en in Zijn tekenen die alles dat is geweest en zal zijn doordringen. Toen kwam Aristoteles, de beroemde man van kennis. Hij was het die de kracht van vluchtige materie ontdekte. Deze mannen, die zich onderscheiden als leiders van de mensen en onder hen uitmunten, hebben stuk voor stuk erkend dat zij in het onsterfelijke Wezen Dat in Zijn greep de teugels van alle wetenschappen houdt, geloven.

Ik zal ook voor u de aanroeping vermelden die Balínús heeft verwoord die bekend was met de theorieën van de Vader van de Filosofie aangaande de mysteriën van de schepping, zoals gegeven in zijn tafelen van chrysoliet, opdat iedereen volledig zeker zal zijn van de zaken die Wij hier voor u toegelicht hebben in deze duidelijke Tafel die, als men zich hier met eerlijkheid en kennis strikt aan houdt, de levensgeest zal opleveren om al het geschapene nieuw leven in te blazen. Groot is de gelukzaligheid van hem, die in deze oceaan zwemt en de lof van zijn Heer, de Genadige, de Meest Geliefde verheerlijkt. Werkelijk, de bries van goddelijke Openbaring spreidt zich zo uit van de verzen van uw Heer dat niemand de waarheid ervan kan betwisten, behalve zij die ontdaan zijn van gehoor, gezicht, begrip en van ieder menselijk vermogen. Waarlijk uw Heer getuigt hiervan, en toch begrijpen de mensen het niet.

Deze man heeft gezegd: “Ik ben Balínús, de wijze, de verrichter van wonderen, de voortbrenger van talismannen.” Hij overtrof ieder ander in het verspreiden van kunsten en wetenschappen en wiekte op naar de meest verheven hoogten van nederigheid en overgave. Leen het oor aan hetgeen hij heeft gezegd, terwijl gij de Albezitter, de Meest Verhevene smeekt: “Ik sta in de tegenwoordigheid van mijn Heer en verheerlijk Zijn gaven en gunsten en prijs Hem met dat, waarmee Hij Zichzelf prijst, opdat ik een bron van zegeningen en leiding moge worden voor die mensen, die mijn woorden erkennen.” En verder zegt hij: “O Heer! Gij zijt God en er is geen God dan Gij. Gij zijt de Schepper en er is geen schepper buiten U. Sta mij bij met Uw genade en sterk mij. Mijn hart is bevangen door vrees, mijn ledematen beven, ik ben buiten zinnen en mijn verstand schiet mij tekort. Begiftig mij met kracht en stel mijn tong in staat om met wijsheid te spreken.” En nog weer verder zegt hij: “Gij zijt waarlijk de Wetende, de Wijze, de Krachtige, de Meedogende.” Het was deze wijze man die bekend werd met de mysteriën der schepping en die de subtiliteiten onderscheidde die in de geschriften van Hermes verborgen liggen.

Wij hebben niet de wens nog iets te vermelden maar Wij zullen zeggen wat de Geest Mijn hart heeft ingegeven. Waarlijk, er is geen God dan Hij, de Wetende, de Machtige, de Helper in nood, de Voortreffelijkste, de Alomgeprezene. Bij mijn leven! In deze Dag is de hemelse Boom ongenegen iets anders aan de wereld bekend te maken dan deze plechtige verzekering: “Waarlijk, er is geen ander God dan Ik, de Weergaloze, de Albezielde.”

Ware het niet vanwege de liefde die Ik voor u koester, dan had Ik geen enkel woord van datgene wat genoemd is, geuit. Weet deze rang op waarde te schatten en bewaak hem zoals gij uw eigen oog zoudt bewaken en behoor tot hen die waarlijk dankbaar zijn.

Gij weet heel goed dat Wij de boeken die de mensen bezitten niet hebben gelezen en de onder hen gangbare kennis niet hebben verworven en toch, telkens wanneer Wij wensen de gezegden van de geleerden en van de wijzen aan te halen, verschijnt er terstond voor het gezicht van uw Heer in de vorm van een tafel alles wat op aarde verschenen is en geopenbaard is in de heilige Boeken en Geschriften. Aldus stellen Wij op schrift hetgeen het oog waarneemt. Waarlijk Zijn kennis omvat de hemelen en de aarde.

Dit is een Tafel waarin de Pen van de Ongeziene de kennis van al dat was en dat zijn zal heeft gegrift, een kennis die geen ander dan Mijn wonderbare Tong kan vertolken. Werkelijk, Mijn hart, zoals dat van zichzelf is, is door God gezuiverd van de opvattingen van de geleerden en is geheiligd van de uitingen van de wijzen. Het weerspiegelt waarlijk niets dan de openbaringen van God. Hiervan getuigt de Tong van Grootheid in dit heldere Boek.

Zeg: O mensen op aarde! Hoedt u, opdat geen enkele verwijzing naar wijsheid u van haar Bron buitensluit of u van haar Dageraadsplaats afhoudt. Richt uw hart op uw Heer, de Opvoeder, de Alwijze.

Voor ieder land hebben Wij een erfdeel voorgeschreven, voor iedere gelegenheid een toegewezen aandeel, voor iedere uitspraak een aangewezen tijdstip en voor iedere situatie een gepaste opmerking. Denk aan Griekenland. Wij hebben dit land gedurende een lange periode tot een zetel van wijsheid gemaakt. Echter, toen het aangewezen uur sloeg, werd zijn troon omvergeworpen, hield zijn tong op te spreken, vervaagde zijn licht en werd zijn vaandel gestreken. Aldus schenken Wij en nemen Wij terug. Waarlijk, uw Heer is Hij Die geeft en ontneemt, de Machtige, de Krachtige.

In ieder land hebben Wij een lichtpunt van kennis geplaatst, en als de voorbeschikte tijd is gekomen, zal dat schitterend stralen boven de horizon ervan, zoals verordend door God, de Alwetende, de Alwijze. Als het Onze Wil is zijn Wij zeer wel in staat om voor u alles te beschrijven wat er in ieder land bestaat of wat daar is voorgevallen. Waarlijk de kennis van uw Heer doordringt de hemelen en de aarde.

Weet bovendien dat de mensen vroeger dingen hebben voortgebracht waartoe de huidige geleerden niet in staat zijn geweest. Wij herinneren u aan Múrṭus die een van de geleerden was. Hij vond een apparaat uit dat geluid over een afstand van zestig mijl zond. Naast hem hebben ook anderen dingen ontdekt die niemand in deze tijd heeft aanschouwd. Waarlijk uw Heer openbaart in ieder tijdperk alles wat Hem behaagt als een teken van wijsheid van Zijn kant. Hij is in Waarheid de opperste Bestierder, de Alwijze.

Een waar filosoof zou nooit God of Zijn bewijzen ontkennen, maar veeleer zou hij Zijn heerlijkheid en overweldigende majesteit, die al het geschapene overschaduwen, erkennen. Waarlijk, Wij hebben die geleerden lief die dingen, die het belang van de mensheid dienen, aan het licht hebben gebracht en Wij hebben hen geholpen door de kracht van Ons bevel, want Wij zijn zeer wel in staat Ons doel te bereiken.

Hoedt u, o Mijn geliefden, dat gij de verdiensten van Mijn geleerde dienaren, die God genadiglijk heeft verkozen om de exponenten van Zijn Naam “de Maker” onder de mensen te zijn, niet minacht. Doet uw uiterste best om zulke ambachten en ondernemingen te ontwikkelen dat iedereen, jong of oud, er zijn voordeel mee kan doen. Wij hebben ons afgekeerd van de onwetenden, die zich zo graag inbeelden, dat Wijsheid het luchten is van hun holle denkbeelden en het verwerpen van God, de Heer aller mensen; ook al horen Wij sommige onachtzamen tegenwoordig dergelijke stellingen verkondigen.

Zeg: Het begin van Wijsheid en de oorsprong ervan is alles wat God duidelijk uiteen heeft gezet, te erkennen, want door de kracht daarvan is het fundament van staatsmanschap, dat een schild is voor het behoud van het lichaam van de mensheid, hecht gegrondvest. Sta er een wijle bij stil, opdat gij mag waarnemen wat Mijn meest verheven Pen in deze wonderbare Tafel heeft verkondigd. Zeg, ieder onderwerp met betrekking tot staatszaken dat gij ter bespreking opwerpt valt onder de schaduw van één van de woorden die zijn neergezonden uit de hemel van Zijn glorierijke en verheven woorden. Aldus hebben Wij u verhaald hetgeen uw hart sneller zal doen kloppen, uw ogen troost zal brengen en u in staat zal stellen om op te staan voor de bevordering van Zijn Zaak onder alle volkeren.

O Mijn Nabíl! Laat niets u bedroeven, verheug u liever met uiterste vreugde aangezien Ik uw naam genoemd heb, Mijn hart en Mijn gelaat naar u gekeerd heb en met u gesproken heb door deze onweerlegbare en gewichtige uiteenzetting. Overweeg in uw hart de beproevingen die Ik heb ondergaan, de gevangenneming en de vrijheidsberoving die Ik heb doorstaan, het lijden dat Mij is overkomen en de beschuldigingen die men tegen Mij heeft ingebracht. Zie, zij zijn waarlijk gehuld in een smartelijke sluier.

Toen de uiteenzetting dit stadium bereikte, verscheen de dageraad van goddelijke mysteriën en werd het licht van uiting gedoofd. Moge Zijn heerlijkheid rusten op de mensen van wijsheid zoals door één Die de Almachtige, de Alomgeprezene is, geboden werd. Zeg: Verheerlijkt zij Uw Naam, o Heer mijn God! Ik smeek U bij Uw Naam waardoor de pracht van het licht van wijsheid schitterend straalde toen de hemelen van goddelijke uiting in beweging werden gebracht onder de mensheid, om mij genadiglijk te helpen door Uw hemelse bevestigingen en mij in staat te stellen Uw Naam te verheffen onder Uw dienaren.

O Heer! Naar U heb ik mijn gelaat gewend, onthecht aan alles buiten U en mij stevig vasthoudend aan de zoom van het kleed van Uw talrijke zegeningen. Maak mijn tong daarom los om te verkondigen hetgeen het verstand der mensen zal boeien en hun ziel en geest zal verblijden. Versterk mij dan zo in Uw zaak dat ik niet zal worden gehinderd door het overwicht van de onderdrukkers onder Uw schepselen, noch tegengehouden door de aanvallen van de ongelovigen onder hen die in Uw rijk wonen. Maak mij als een lamp, die overal in Uw landen schijnt, zodat zij in wier hart het licht van Uw kennis gloeit en het verlangen naar Uw liefde kwijnt, door de stralen ervan worden geleid.

Waarlijk, machtig zijt gij te doen al wat Gij wilt, en in Uw greep houdt Gij het koninkrijk der schepping. Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de Alwijze.

Aṣl-i-Kullu’l-Khayr: Woorden van Wijsheid

In de naam van God, de Verhevene, de Allerhoogste.

De bron van al het goede is vertrouwen in God, onderwerping aan Zijn gebod en tevredenheid met Zijn heilige wil en behagen.

De essentie van wijsheid is de vreze Gods, de vrees voor Zijn gesel en straf en de beduchtheid voor Zijn gerechtigheid en bevel.

De essentie van religie is te getuigen van wat de Heer heeft geopenbaard en datgene na te volgen wat Hij in Zijn machtige Boek heeft verordend.

De bron van alle heerlijkheid is aanvaarding van al wat de Heer heeft geschonken en tevredenheid met datgene wat God heeft beschikt.

De essentie van liefde is dat de mens zijn hart naar de Geliefde keert, zich onthecht van alles buiten Hem en niets verlangt behalve dat wat het verlangen is van zijn Heer.

Het ware gedenken is melding te maken van de Heer, de Alomgeprezene, en al het andere buiten Hem te vergeten.

Waar vertrouwen bestaat er uit dat de dienaar in deze wereld zijn beroep uitoefent en zijn roeping volgt, vasthoudt aan de Heer, niets dan Zijn genade zoekt, aangezien in Zijn handen de bestemming van al Zijn dienaren ligt.

De essentie van onthechting is voor de mens zijn gelaat te wenden naar de hoven van de Heer, Zijn Tegenwoordigheid binnen te gaan, Zijn Aangezicht te aanschouwen en als getuige voor Hem te staan.

De essentie van begrip is te getuigen van zijn armoede en zich te onderwerpen aan de Wil van de Heer, de Oppermachtige, de Genadige, de Almogende.

De bron van moed en kracht is het bevorderen van het Woord van God en standvastigheid in Zijn Liefde.

De essentie van liefdadigheid is dat de dienaar de zegeningen van zijn Heer telt en Hem te alle tijden en onder alle omstandigheden dank brengt.

De essentie van geloof is een schaarste aan woorden en een overvloed aan daden; hij wiens woorden zijn daden overtreffen, weet waarlijk, dat zijn dood beter is dan zijn leven.

De essentie van ware veiligheid is stilte in acht te nemen, te kijken naar het einde der dingen en afstand te doen van de wereld.

Het begin van grootmoedigheid is wanneer de mens zijn rijkdom besteedt ten behoeve van zichzelf, zijn familie en de armen onder zijn broeders in zijn Geloof.

De essentie van rijkdom is liefde voor Mij; al wie Mij liefheeft is de bezitter van alle dingen en hij die Mij niet liefheeft behoort voorwaar tot de armen en behoeftigen. Dit is wat de Vinger van Heerlijkheid en Pracht heeft geopenbaard.

De bron van alle kwaad voor de mens is zich af te wenden van zijn Heer en zijn zinnen te zetten op goddeloze dingen.

Het meest brandende vuur is de tekenen van God in twijfel te trekken, ijdel te redetwisten over wat Hij heeft geopenbaard, Hem te loochenen en zich hooghartig tegenover Hem te gedragen.

De bron van alle geleerdheid is de kennis van God, verheven zij Zijn heerlijkheid, en die kan niet worden bereikt behalve door de kennis van Zijn Goddelijke Manifestatie.

De essentie van vernedering is de beschutting van de Barmhartige te verlaten en zijn toevlucht te zoeken bij de Boze.

De bron van dwaling is niet te geloven in de Ene ware God, zich op iets anders te verlaten dan op Hem en van Zijn Bevel weg te vluchten.

Waar verlies lijdt hij wiens dagen zijn doorgebracht in volkomen onbekendheid met zijn zelf.

De essentie van al wat Wij aan u hebben geopenbaard is Gerechtigheid, is dat de mens zichzelf bevrijdt van ijdele waan en nabootsing; met het oog van eenheid Zijn roemrijk werk waar te nemen en met een vorsend oog alle dingen onderzoeken.

Zo hebben Wij u opgedragen, u Woorden van Wijsheid geopenbaard, opdat gij de Heer, uw God, dankbaar mag zijn en u erop mag beroemen onder alle volkeren.

Lawḥ-i-Maqṣúd: Tafel van Maqṣúd

[Liever dan zich direct tot Bahá’u’lláh te richten, schreven bahá’ís uit respect gewoonlijk aan Zijn secretaris, Mírzá Áqá Ján, bijgenaamd ‘Dienaar van God’ en ‘Persoonlijke Bediende’. Het antwoord kwam gewoonlijk in de vorm van een brief van Mirzá Áqá Ján die de woorden van Bahá’u’lláh citeerde, maar in feite was hij in zijn geheel door Bahá’u’lláh gedicteerd. Alle delen van de Tafel, ook die ogenschijnlijk de woorden van Mírzá Áqá Ján zelf zijn, zijn dus Heilige Schrift, geopenbaard door Bahá’u’lláh. De Tafel van Maqṣúd is in deze vorm. Hij was gericht aan Mírzá Maqṣúd, een van de vroege gelovigen die op dat moment in Damascus en Jeruzalem woonde.]
Hij is God, verheven is Hij, de Heer van Majesteit en Macht.

Lof die boven iedere vermelding of beschrijving verheven is, is passend voor de Aangebedene, de Bezitter van al het zichtbare en onzichtbare, Hij Die het Eerste Punt in staat heeft gesteld talloze Boeken en Zendbrieven te openbaren en Die, door de kracht van Zijn verheven Woord, de gehele schepping, hetzij van de vroegere of de meer recente geslachten, in leven heeft geroepen. Bovendien heeft Hij in ieder tijdperk en iedere cyclus, in overeenstemming met Zijn alles te boven gaande wijsheid, een goddelijke Boodschapper gezonden om de ontmoedigde en wanhopige zielen weer tot leven te wekken met de levende wateren van Zijn woorden, Iemand Die voorwaar de Uitlegger, de ware Vertolker is, aangezien de mens niet in staat is te datgene te bevatten wat gevloeid is uit de Pen van Heerlijkheid en opgetekend in Zijn hemelse Boeken. De mensen hebben te allen tijde en onder alle omstandigheden iemand nodig om hen te vermanen, hen te leiden en hen te onderrichten en te leren. Daarom heeft Hij Zijn Boodschappers gezonden, Zijn Profeten en uitverkorenen, opdat zij de mensen in kennis mochten stellen van het goddelijke doel dat aan de openbaring van Boeken en het doen opstaan van Boodschappers ten grondslag ligt, en opdat een ieder zich bewust moge worden van wat God hem heeft toevertrouwd en dat in de werkelijkheid van elke ziel sluimert.

De mens is de verheven Talisman. Gebrek aan een juiste opvoeding heeft hem evenwel ontnomen wat hij van nature bezit. Door een woord, voortkomende uit de mond van God, werd hij in het leven geroepen; door nog een woord werd hij gevoerd naar de erkenning van de Bron van zijn geestelijke ontwikkeling en door weer een ander woord werden zijn staat en bestemming gewaarborgd. Het Opperwezen zegt: Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht doen komen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken. Als iemand diep zou nadenken over hetgeen de Geschriften, neergezonden uit de hemel van Gods heilige Wil, hebben geopenbaard, dan zal hij geredelijk erkennen dat het doel hiervan is dat alle mensen moeten worden beschouwd als één ziel, zodat het zegel met de woorden “Het Koninkrijk is aan God” op ieder hart kan worden gedrukt, en het licht van Goddelijke milddadigheid, van genade en van barmhartigheid de gehele mensheid zal omgeven. De ene ware God, verheerlijkt zij Zijn glorie, wenst niets voor Zichzelf. De trouw der mensheid baat Hem niet, noch kan haar verdorvenheid Hem schaden. De Vogel van het Rijk van Uiting laat voortdurend deze roep horen: “Alle dingen heb Ik voor u gewild, en uzelf ook voor uw eigen bestwil.” Als de geleerde en wereldwijze mensen van deze tijd de mensheid zouden toestaan de geur van kameraadschap en liefde in te ademen, dan zou ieder begrijpend hart de betekenis van ware vrijheid beseffen en het geheim ontdekken van ongestoorde vrede en volmaakte geestelijke rust. Zou de wereld deze staat deelachtig worden en verhelderd worden met het licht ervan, dan kon waarlijk van haar worden gezegd: “Gij zult in haar geen diepten of opwaarts glooiende heuvels zien.”

Zegen en vrede zij met Hem door Wiens komst Baṭḥá in glimlachen is gehuld en de zoete geuren van Wiens gewaad hun welriekendheid over de gehele mensheid hebben verspreid – Hij Die kwam om mensen te beschermen tegen datgene wat hen kwaad zou doen in de wereld hier beneden. Verheven, onmetelijk verheven is Zijn rang boven de verheerlijking door alle wezens en geheiligd boven de lof van de gehele schepping. Door Zijn komst werd het tabernakel van stabiliteit en orde opgericht in de gehele wereld en de vlag van kennis gehesen onder de volkeren. Mogen zegeningen ook rusten op Zijn verwanten en Zijn metgezellen door wie de standaard van de eenheid van God en van Zijn enig zijn werd opgericht en de banieren van hemelse triomf werden ontvouwd. Door hen werd de religie van God stevig gevestigd onder Zijn schepselen en Zijn naam verheerlijkt onder Zijn dienaren. Ik smeek Hem –verheven is Hij– om Zijn Geloof te beschermen tegen het kwaad van Zijn vijanden die de sluiers wegrukten, ze in stukken scheurden en ten slotte maakten dat de banier van de islam onder alle mensen werd neergehaald.

Uw brief waaruit de geur van hereniging werd ingeademd, is ontvangen. Geprezen zij God dat na het strenge bevel om uit elkaar te gaan, de bries van nabijheid en contact zich heeft geroerd en de grond van het hart verfrist is met de wateren van vreugde en blijdschap. Wij brengen dank aan God in alle omstandigheden en koesteren de hoop dat Hij –verheven zij Zijn heerlijkheid– door Zijn genadige voorzienigheid allen die op aarde wonen moge leiden naar datgene wat aanvaardbaar en aangenaam voor Hem is.

Aanschouw de rampen die vele jaren lang de aarde hebben geteisterd, en de verwarring die zich van haar volkeren heeft meester gemaakt. De aarde is óf door oorlog verwoest óf door plotselinge, onvoorziene rampen bezocht. Ofschoon de wereld omringd is door ellende en smart, heeft toch geen mens erbij stilgestaan wat daarvan de oorzaak of oorsprong kan zijn. Steeds wanneer de Ware Raadgever een vermanend woord sprak, zie, dan veroordeelden allen Hem als een aanstichter van onheil en verwierpen Zijn aanspraak. Hoe verbijsterend en beschamend is een dergelijk gedrag! Geen twee mensen zijn er te vinden van wie gezegd kan worden dat zij uiterlijk en innerlijk een eenheid zijn. De bewijzen van tweedracht en haat zijn overal zichtbaar, hoewel allen werden geschapen voor harmonie en eenheid. Het Verheven Wezen zegt: O welbeminden! Het tabernakel van eenheid is opgericht; beschouwt elkander niet als vreemden. Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van één tak. Wij koesteren de hoop dat het licht van gerechtigheid zal schijnen op de wereld en haar zal zuiveren van tirannie. Als de heersers en koningen der aarde – de zinnebeelden van de macht van God, verheven zij Zijn glorie – opstaan en besluiten zich te wijden aan alles wat de hoogste belangen van de gehele mensheid zal bevorderen, dan zal voorzeker gerechtigheid worden gevestigd onder de mensenkinderen, en de pracht van haar licht de gehele aarde omgeven. Het Verheven Wezen zegt: Het bouwwerk van wereldstabiliteit en orde is gebouwd op de twee pilaren van beloning en straf, en deze zullen het blijven schragen. En in een ander verband heeft Hij het volgende gesproken in de taal van welsprekendheid : Gerechtigheid heeft een machtige kracht tot haar beschikking. Dit is geen andere dan beloning en straf voor de daden der mensen. Door het vermogen van deze kracht wordt het tabernakel van orde over de gehele wereld gevestigd, de verdorvenen ertoe brengend uit vrees voor straf haar aard te onderdrukken.

Op een andere plaats heeft Hij geschreven: Neem u in acht, o schare van heersers der wereld! Er is geen kracht op aarde die de overwinningskracht, de kracht van gerechtigheid en wijsheid kan evenaren. Ik verzeker waarlijk dat er geen schare is, noch ooit is geweest die machtiger is dan die van rechtvaardigheid en wijsheid. Gezegend de koning die met het ontplooide vaandel van wijsheid voor zich uit marcheert, en de bataljons van gerechtigheid achter zich verzameld. Hij, waarlijk, is het sieraad dat het voorhoofd van vrede en het aangezicht van veiligheid tooit. Er kan geen twijfel over bestaan dat, wanneer de dagster van gerechtigheid die door de wolken van tirannie is verduisterd, haar licht zou werpen op de mensen, het aanschijn der aarde volledig zou worden veranderd.

Het Verheven Wezen, in Zijn wens de eerste vereisten voor vrede en rust in de wereld en voor de vooruitgang van haar volkeren te openbaren, schrijft: De tijd zal komen dat men over de gehele wereld de gebiedende noodzaak zal beseffen voor het houden van een grote en alle mensen omvattende vergadering. De koningen en heersers der aarde moeten deze bijwonen en, door deelneming aan de beraadslagingen, wegen en middelen beramen die de grondslag zullen leggen voor ’s werelds Grote Vrede onder de mensen. Zulk een vrede vereist dat de grote mogendheden, ter wille van de rust onder de volkeren op aarde, besluiten om zich onderling volledig te verzoenen. Indien een koning de wapens opneemt tegen een andere, moeten allen eendrachtig opstaan en hem dit beletten. Als men dit doet, zullen de volkeren der wereld alleen bewapening nodig hebben om de veiligheid in hun gebied te bewaren en de binnenlandse orde te handhaven. Dit zal de vrede en rust van ieder volk, iedere regering en natie waarborgen. Wij hopen vurig dat de koningen en heersers der aarde –de spiegels van de genadige en almachtige naam van God– deze staat mogen bereiken en de mensheid voor de aanvallen van tirannie zullen behoeden.

Evenzo zegt Hij: Tot de dingen die bevorderlijk zijn voor eenheid en eendracht en die ertoe zullen leiden dat de gehele aarde als één land wordt beschouwd, behoort dat de verschillende talen worden teruggebracht tot één taal en dat op dezelfde wijze de in de wereld in gebruik zijnde schriften worden beperkt tot één enkel schrift. Alle natiën zijn verplicht enige verstandige en erudiete mensen aan te wijzen die een vergadering bijeenroepen en door gezamenlijke beraadslaging een taal uit de bestaande talen kiezen, of een nieuwe taal creëren, die aan de kinderen in alle scholen van de wereld moet worden onderwezen.

De dag nadert waarop alle volkeren der wereld één wereldtaal en één gemeenschappelijk schrift zullen hebben aangenomen. Wanneer dit bereikt is, zal iemand waarheen hij ook reist, het gevoel hebben zijn eigen huis binnen te gaan. Deze dingen zijn verplicht en absoluut essentieel. Het is de plicht van ieder mens met inzicht en begrip alles in het werk te stellen om hetgeen is neergeschreven te verwezenlijken en in daden om te zetten.

Heden ten dage is het tabernakel van gerechtigheid in de klauwen van tirannie en onderdrukking gevallen. Smeek de Ene ware God –verheven zij Zijn heerlijkheid– de mensheid niet verstoken te doen zijn van de oceaan van waar begrip, want zouden de mensen slechts opletten dan zouden zij geredelijk beseffen dat al wat uit de Pen van Heerlijkheid is gevloeid en door Haar is opgetekend gelijk de zon is voor de gehele wereld en dat daarin het welzijn, de veiligheid en de ware belangen van alle mensen besloten liggen; anders zal de aarde elke dag door een nieuwe rampspoed worden geteisterd en zullen ongekende beroeringen uitbreken. God geve dat de mensen van de wereld genadiglijk mogen worden bijgestaan het licht van Zijn liefdevolle raadgevingen te bewaren in de bol van wijsheid. Wij koesteren de hoop dat een ieder moge worden getooid met het kleed van ware wijsheid, de grondslag voor het regeren van de wereld.

Het Verheven Wezen zegt: De hemel van het staatsmanschap wordt verlicht en verhelderd door de luister van het licht van deze gezegende woorden die hebben gegloord vanuit de dageraad van de Wil van God: Het betaamt iedere heerser zijn eigen persoon elke dag te wegen op de waag van billijkheid en gerechtigheid en vervolgens tussen de mensen te oordelen en hen aan te raden datgene te doen wat hun schreden leidt naar het pad van wijsheid en begrip. Dit is de hoeksteen van het staatsmanschap en de essentie ervan. Uit deze woorden zal iedere verlichte wijze geredelijk datgene opmerken wat zulke doelen als het welzijn, de veiligheid en bescherming der mensheid en de veiligheid van het leven der mensen zal bevorderen. Zouden mensen met inzicht volop drinken van de oceaan van innerlijke betekenissen die in deze woorden besloten liggen en ervan op de hoogte geraken, dan zouden zij getuigen van de verhevenheid en de voortreffelijkheid van deze woorden. Zou deze nederige datgene uiteenzetten wat hij waarneemt, dan zouden allen getuigen van Gods volmaakte wijsheid. De geheimen van het staatsmanschap en van dat wat de mensen van node hebben, liggen in deze woorden vervat. Deze nederige dienaar smeekt vurig de Ene Ware God –verheven zij Zijn heerlijkheid– de ogen van de mensen der wereld te verlichten met de pracht van het licht van wijsheid, opdat zij allen zonder uitzondering datgene mogen erkennen wat in deze dag van onmisbaar is.

Hij is waarlijk mens die zich heden ten dage in dienst stelt van de gehele mensheid. Het Verheven Wezen zegt: Gezegend en gelukkig is degene die opstaat om de hoogste belangen van de volkeren en geslachten der aarde te bevorderen. Op een andere plaats heeft Hij verkondigd: Men beroeme zich er niet op zijn vaderland lief te hebben, maar stelle er een eer in de gehele wereld lief te hebben. De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn.

Die oproepen tot harmonie en eendracht die in de Boeken van de Profeten zijn geschreven door de Pen van de Allerhoogste slaan op bepaalde zaken; niet een eenheid die leidt tot verdeeldheid en geen eendracht die leidt tot tweedracht. Dit is de staat waar alles een bepaalde maat heeft, een staat waarin iedere verdienstelijke ziel zijn deel zal verkrijgen. Wel gaat het hem die de betekenis van deze woorden naar waarde schat en hun bedoeling begrijpt, en wee de achtelozen. Hiervan getuigen alle bewijzen van de natuur in hun diepste essentie in ruime mate. Elke scherpzinnige wijze is goed op de hoogte van hetgeen Wij hebben vermeld, maar niet diegenen die ver zijn afgedwaald van de levende bron van onbevooroordeeldheid en verontrust rondzwerven in de wildernis van onwetendheid en blind fanatisme.

Het Verheven Wezen zegt: O, gij mensenkinderen! Het fundamentele doel dat het Geloof van God en Zijn Religie bezielt, is de belangen van de mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te bevorderen en de geest van liefde en kameraadschap onder de mensen aan te kweken. Laat het niet een bron van onenigheid en strijd, van haat en vijandschap worden. Dit is het rechte Pad, het hechte en onwrikbare fundament. Alles wat op dit fundament wordt opgericht, kan door de wisselvalligheden der wereld nooit aan kracht verliezen, noch zal het verloop van talloze eeuwen haar structuur ondermijnen. Wij hopen dat de godsdienstleiders en de heersers der wereld eendrachtig zullen opstaan voor de hervorming van deze tijd en het herstel van haar voorspoed. Laten zij, na diep nagedacht te hebben over ’s werelds noden, tezamen beraadslagen en, door een zorgvuldige en diepgaande overweging, aan een verziekte en hevig gekwelde wereld het geneesmiddel toedienen dat zij van node heeft.

Het Verheven Wezen zegt: De hemel van goddelijke wijsheid is verlicht door de twee hemellichten van consultatie en mededogen. Beraadslaagt tezamen in alle aangelegenheden, aangezien consultatie het lichtbaken is dat de weg wijst en de schenker is van begrip.

Bij het begin van ieder streven moet men naar het doel ervan kijken. Laat de kinderen ervoor kiezen uit alle kunsten en wetenschappen die te bestuderen die de mens tot voordeel strekken, zijn vooruitgang zullen verzekeren en zijn rang zullen verheffen. Aldus zullen de walgelijke geuren van wetteloosheid verdreven worden, en zullen alle mensen door de intensieve pogingen van de leiders der volkeren leven in geborgenheid, zekerheid en vrede.

Het Verheven Wezen zegt: De huidige geleerden moeten de mensen er toe brengen zich die takken van wetenschap eigen te maken die van nut zijn, zodat zowel de geleerden zelf als de mensheid in het algemeen er hun voordeel uit kunnen halen. Die academische verhandelingen die beginnen en eindigen met alleen maar woorden zijn nooit van enige waarde geweest en zullen dit ook nooit zijn. Het grootste deel van de geleerden in Perzië besteedt zijn gehele leven aan de bestudering van een filosofie waarvan de uiteindelijke opbrengst niets dan woorden is.

Het betaamt hen die gezag hebben in alle dingen gematigdheid te betrachten. Al wat de grenzen van gematigdheid overschrijdt, zal geen heilzame invloed meer uitoefenen. Beschouw bijvoorbeeld zaken als vrijheid, beschaving en dergelijke. Hoe gunstig verstandige mensen deze dingen ook mogen beoordelen, ze zullen een verderfelijke invloed uitoefenen, indien bovenmatig doorgevoerd.

Als dit punt zou worden uiteengezet, zou een uitvoerige uitleg vereist zijn die, naar Wij vrezen, zou kunnen gaan vervelen. Deze deemoedige hoopt vurig dat God –verheven zij Zijn heerlijkheid– alle mensen het goede moge schenken. Want hij die daarmee is begiftigd, is de bezitter van alle dingen. Het Verheven Wezen zegt: De Tong van Wijsheid verkondigt: Hij die Mij niet heeft, is van alle dingen verstoken. Keer u af van alles wat op aarde is en zoek niemand anders dan Mij. Ik ben de Zon van Wijsheid en de Oceaan van Kennis. Ik bemoedig de zwakken en breng de doden weer tot leven. Ik ben het Lichtbaken Dat de weg verlicht. Ik ben de koninklijke Valk op de arm van de Almachtige. Ik spreid de neerhangende vleugels van iedere geknakte vogel uit en help hem zijn vlucht te beginnen.

En evenzo zegt Hij: De hemel van waar begrip schittert luisterrijk door het licht van twee hemellichten: verdraagzaamheid en rechtschapenheid.

O mijn vriend! Onmetelijke oceanen liggen in deze korte uitspraak verborgen. Gezegend zijn zij die de waarde ervan beseffen, er volop van drinken en de betekenis ervan vatten, en wee de achtelozen. Deze deemoedige smeekt de mensen der wereld eerlijkheid te betrachten, opdat hun gevoelig, hun verfijnd en kostbaar gehoor dat is geschapen om naar de woorden van wijsheid te luisteren, moge worden bevrijd van belemmeringen en van die toespelingen, nutteloze inbeeldingen of ijdele voorstellingen die “niet vet kunnen mesten noch de honger kunnen stillen”, opdat de ware Raadgever genadiglijk genegen moge zijn datgene uiteen te zetten wat de bron van zegening voor de mensheid en het hoogste goed voor alle natiën is.

Thans wordt het licht van verzoening in de meeste landen verduisterd en wordt de glans ervan gedoofd, terwijl het vuur van strijd en wanorde ontstoken is en hevig woedt. Twee grote mogendheden die zichzelf beschouwen als de grondleggers en leiders van de beschaving en de ontwerpers van grondwetten, zijn opgestaan tegen de volgelingen van het Geloof dat is verbonden met Hem Die met God sprak . Weest gewaarschuwd, o mensen van begrip. Het past de rang van de mens slecht tirannie te bedrijven; veeleer past het hem billijkheid in acht te nemen en onder alle omstandigheden te zijn bekleed met het gewaad van gerechtigheid. Smeekt de Ene ware God dat Hij, door de kracht van de hand van liefdevolle genegenheid en geestelijke opvoeding, bepaalde zielen moge zuiveren en reinigen van de bezoedeling van boze hartstochten en verdorven verlangens, opdat zij mogen opstaan en hun tong mogen losmaken omwille van God, opdat wellicht de tekenen van ongerechtigheid mogen worden uitgewist en de pracht van het licht van gerechtigheid haar luister over de gehele wereld moge verspreiden. De mensen zijn onwetend en zij hebben diegenen nodig die de waarheid zullen uiteenzetten.

Het Verheven Wezen verkondigt: De mens van volmaakte geleerdheid en de wijze begiftigd met indringende wijsheid, zijn de twee ogen voor het lichaam van de mensheid. Zo God wil, zal de aarde nimmer van deze twee grootste geschenken verstoken zijn. Dat wat is uiteengezet en in de toekomst zal worden geopenbaard, is slechts een teken van het vurige verlangen van deze Dienaar Zich geheel in dienst te stellen van alle geslachten der aarde.

O mijn vriend! Men moet onder alle omstandigheden elk middel aangrijpen dat veiligheid en rust bevordert onder de volkeren der wereld. Het Grote Wezen zegt: In deze glorieuze Dag is al wat u zal zuiveren van corruptie en u zal leiden naar vrede en kalmte inderdaad het Rechte Pad.

Moge het God behagen dat als gevolg van de intense inspanningen die hun heersers, wijzen en geleerden onder de mensen hebben gedaan, de volkeren der wereld ertoe gebracht mogen worden te erkennen waar zij het meest belang bij hebben. Hoe lang zal de mensheid in haar eigenzinnigheid volharden? Hoe lang zal onrecht voortduren? Hoe lang zullen chaos en verwarring heersen onder de mensen? Hoe lang zal tweedracht het aangezicht van de maatschappij verstoren?

Deze nederige dienaar is met verwondering vervuld, aangezien alle mensen zijn begiftigd met het vermogen te zien en te horen, toch zien Wij hen verstoken zijn van het voorrecht deze vermogens te gebruiken. Deze dienaar werd ertoe bewogen deze regels op te schrijven krachtens de tedere liefde die hij voor u koestert. De windvlagen van wanhoop waaien helaas uit alle richtingen, en de strijd die de mensheid verdeelt en teistert, neemt met de dag toe. Men kan de tekenen van dreigende ontreddering en chaos nu waarnemen, aangezien de bestaande orde betreurenswaardig gebrekkig blijkt te zijn. Ik smeek God, verheven zij Zijn glorie, dat Hij de volkeren der aarde genadiglijk moge doen ontwaken, moge geven dat hun gedrag hun uiteindelijk ten goede zal komen en hen helpen te volbrengen hetgeen hun staat betaamt.

Zou de mens de grootsheid van zijn rang en de verhevenheid van zijn bestemming naar waarde schatten dan zou hij niets anders aan de dag leggen dan een uitnemend karakter, zuivere daden en betamelijk en prijzenswaardig gedrag. Als de geleerden en wijzen van goede wil de mensen leiding zouden geven, dan zou de gehele aarde als één land worden beschouwd. Dit is waarlijk de ontwijfelbare waarheid. Deze dienaar doet een beroep op iedere ijverige en stoutmoedige ziel zich tot het uiterste in te spannen en op te staan om de omstandigheden in alle gebieden te verbeteren en de doden tot leven te wekken met de levende wateren van wijsheid en woorden krachtens de liefde die hij koestert voor God, de Ene, de Weergaloze, de Almachtige, de Weldadige.

Geen wijs mens kan zijn kennis tonen behalve door middel van woorden. Dit toont de betekenis van het Woord zoals in al de geschriften wordt bevestigd, of ze nu uit vroeger tijden stammen of van meer recente datum zijn. Want het is door de kracht en de bezielende geest ervan dat de mensen in de wereld een zo verheven rang hebben bereikt. Bovendien behoren woorden en uitspraken zowel indrukwekkend als indringend te zijn. Geen woord zal evenwel deze kwaliteiten in zich hebben, tenzij het geheel terwille van God wordt gezegd en daarbij voldoende rekening houdt met de vereisten van de situatie en van de mensen.

Het Verheven Wezen zegt: De menselijke spraak is een essentie die er naar streeft haar invloed uit te oefenen en matiging behoeft. Wat haar invloed betreft, die is afhankelijk van fijnzinnigheid, die op haar beurt afhankelijk is van harten die onthecht en zuiver zijn. Wat betreft haar matiging, die moet worden gecombineerd met tact en wijsheid zoals voorgeschreven is in de Heilige Geschriften en Tafelen.

Elk woord is begiftigd met een geest, daarom behoort de spreker of vertolker zijn woorden zorgvuldig over te brengen op de geschikte tijd en plaats, want de indruk die elk woord maakt is duidelijk zichtbaar en waarneembaar. Het Verheven Wezen zegt: Het ene woord kan vergeleken worden met vuur, een ander met licht, en de invloed die beide uitoefenen is zichtbaar in de wereld. Daarom behoort een verlicht en wijs mens op de eerste plaats te spreken met woorden zo mild als melk, opdat de mensenkinderen daardoor gevoed en gesterkt mogen worden en het uiteindelijke doel van het menselijk bestaan mogen bereiken, welke de staat is van waar begrip en adeldom. En evenzo zegt Hij: Het ene woord is als de lentetijd, dat maakt dat de tedere jonge boompjes van de rozengaard van kennis groen worden en gaan bloeien, terwijl een ander woord juist als een dodelijk gif is. Het betaamt een bedachtzaam en wijs mens met de uiterste zachtmoedigheid en verdraagzaamheid te spreken zodat de zoetheid van zijn woorden een ieder er toe moge brengen te bereiken wat ’s mensen staat waardig is.

O mijn vriend! Het Woord van God is de koning der woorden en de doordringende invloed ervan is onmetelijk. Het heeft het rijk van bestaan steeds beheerst en zal het steeds blijven beheersen. Het Opperwezen zegt: Het Woord is de loper voor de gehele wereld, aangezien door de kracht ervan de deuren van het hart van alle mensen, die in werkelijkheid de deuren des hemels zijn, worden ontsloten. Nauwelijks had slechts een glimp van zijn luisterrijke pracht geschenen op de spiegel van liefde of de gezegende woorden: “Ik ben de Meest-Geliefde” werden weerspiegeld. Het is een oceaan onuitputtelijk aan rijkdommen, die alle dingen omvat. Ieder ding dat kan worden waargenomen is er slechts een emanatie van. Hoog, onmetelijk hoog is deze verheven staat, in welks schaduw de essentie van verhevenheid en pracht beweegt, gehuld in lof en aanbidding.

Mij dunkt dat ’s mensen smaak helaas ernstig is aangetast door de koorts van onachtzaamheid en dwaasheid, want Wij zien dat zij zich geheel onbewust zijn van de zoetheid van Zijn woorden en er van zijn verstoken. Hoe betreurenswaardig voorwaar dat de mens zich uitsluit van de vruchten van de boom van wijsheid terwijl zijn dagen en uren snel voorbijgaan. Moge het God behagen dat de hand van goddelijk macht de gehele mensheid moge beveiligen en hun schreden moge leiden naar de horizon van waar begrip.

Waarlijk, onze Heer van Genade is de Helper, de Wetende, de Wijze.

Ik zou er graag aan toe willen voegen dat uw tweede brief die uit Jeruzalem verzonden was, is ontvangen en datgene wat gij daarin geschreven en uiteengezet had, is doorgenomen en gelezen in Zijn aanwezigheid. Hij vroeg me als volgt te schrijven:

O Maqṣúd! We hebben uw stem gehoord en het zuchten en weeklagen waargenomen dat gij in uw verlangen en hunkering aangeheven hebt. Geprezen zij God! Men kon de zoete geuren van de liefde van elk woord ervan inademen. Moge het God behagen deze milddadigheid eeuwig te laten duren. De Persoonlijke Bediende reciteerde de verzen die gij hebt geschreven. Uw naam wordt vaak genoemd in de aanwezigheid van deze Verguisde en de blik van Onze goedertierenheid en Ons mededogen is op u gericht.

Groot is de rang van de mens. Groot moeten ook zijn inspanningen zijn voor het herstel van de wereld en het welzijn der volkeren. Ik smeek de Ene ware God om u genadiglijk te bevestigen in datgene wat de rang van de mens betaamt.

Wees geleid door wijsheid onder alle omstandigheden, aangezien personen die kwade motieven koesteren, bezig zijn geweest en nog steeds ijverig bezig zijn met intrigeren. Genadige God! Tegen dat onmetelijk verheven Wezen Dat niets tracht te doen dan de geest van liefde en kameraadschap onder de mensen aan te kweken, de wereld opnieuw tot leven te wekken en het leven ervan te adelen, hebben ze zulke beschuldigingen ingebracht dat de tong en de pen zich schamen die te verhalen.

We hebben aan u gedacht en maken nu melding van u. We smeken Hem –verheven is Zijn heerlijkheid– om u te beschermen met de handen van macht en kracht en u in staat te stellen datgene te erkennen wat uw belangen het beste zal dienen, zowel in deze wereld als in de volgende. Hij is de Heer der Mensheid, de Bezitter van de Troon in den Hoge en van de wereld hier beneden. Geen God is er naast Hem, de Almachtige, de Krachtige. God geve dat deze Verguisde trouw in acht moge nemen. Hij is u niet vergeten noch zal Hij u ooit vergeten.

Gij hebt uw voornemen genoemd om tot de lente in Damascus te verblijven, vervolgens verder te gaan naar Mosul, mochten de middelen daarvoor beschikbaar komen. Deze nederige dienaar smeekt God –verheven is Zijn heerlijkheid– om die middelen te verschaffen die passend zijn, en om u te helpen. Hij is Machtig en Krachtig.

Hoewel alle inwoners van deze streek met de grootste vriendelijkheid zijn behandeld, kan nog geen teken van kameraadschap van hun kant opgemerkt worden. Gij moet veel tact en wijsheid betrachten, want ze proberen te allen tijde de Zaak onnodig te bekritiseren en haar te loochenen. Moge de ware God hun rechtvaardigheid geven.

Wat uw eigen zaken betreft, als gij u tevreden zou stellen met alles wat er zou kunnen gebeuren, zou dat prijzenswaardig zijn. Een beroep uitoefenen is zeer aanbevelenswaardig, want wanneer men bezig is met werk, is men minder geneigd stil te staan bij de onaangename aspecten van het leven. Als God het wil, moogt gij stralende blijdschap, vreugde en verrukking ervaren in elke stad of land waar gij toevallig verblijft. Deze nederige dienaar zal die voortreffelijke en vriendelijke vriend nooit vergeten. Hij heeft aan u gedacht en zal aan u blijven denken. Het bevel berust bij God, de Heer van alle werelden. Ik zou graag willen dat Hij goddelijke bijstand mag verlenen en bevestiging mag geven in datgene wat aangenaam en aanvaardbaar voor Hem is.

Ieder woord van uw dichtkunst is inderdaad als een spiegel waarin de bewijzen van de toewijding en de liefde die gij koestert voor God en Zijn uitverkorenen weerspiegeld worden. Wel gaat het u die de uitgelezen wijn van uiting gedronken hebt en deel gehad hebt aan de zacht vloeiende stroom van ware kennis. Gelukkig is hij die zijn dorst helemaal gelest heeft en tot Hem is gekomen en wee de achtelozen. Het doornemen ervan is waarlijk zeer indrukwekkend gebleken, want het duidde zowel op het licht van hereniging als op het vuur van scheiding.

Het zij verre van ons op enig moment te wanhopen aan de ontelbare gunsten van God, want als het Zijn wens was kon Hij een enkel atoom in een zon doen veranderen en een enkele druppel in een oceaan. Hij ontsluit duizenden deuren, terwijl de mens niet in staat is zich zelfs maar een enkele deur voor te stellen.

Zo achteloos is deze dienaar dat hij met woorden zoals deze de oppermacht van God –verheven zij Zijn heerlijkheid– probeert te bewijzen. Ik vraag God, de Allergrootste, om vergeving vanwege deze beweringen en bevestig dat deze dienaar te allen tijde zijn zware overtredingen en misdaden erkent. Hij smeekt om vergeving voor zijn zonden uit de oceaan van de vergeving van zijn Heer, de Verhevenste, en smeekt om datgene wat hem helemaal toegewijd zal maken aan God en Hem in staat zal stellen Zijn lof te uiten, zich tot Hem te keren en zijn hele vertrouwen op Hem te stellen. Waarlijk Hij is de Krachtige, de Vergevende, de Genadige. Geprezen zij God, de Almachtige, de Alwetende.

Deze nederige heeft de beschrijvingen van de tweespraak met de reiziger gelezen die u verhaald hebt in uw brief aan mijn Heer, moge mijn leven om Zijnentwille opgeofferd worden. De verklaringen die naar voren gebracht werden, wekken de mensen uit hun sluimer van achteloosheid. Inderdaad brengen de daden van de mens zelf een overvloed aan duivelse kracht voort. Want als de mens zich zou houden aan de goddelijke leringen en ze in acht zou nemen, dan zou ieder spoor van kwaad van het aangezicht der aarde verdreven worden. De wijd verbreide geschillen, echter, die onder de mensen bestaan en het heersen van opstand, strijd, twist en dergelijke zijn de voornaamste factoren die uitlokken dat de duivelse geest verschijnt. Toch heeft de Heilige Geest zulke zaken altijd gemeden. Een wereld waarin niets waargenomen kan worden dan strijd, ruzies en corruptie, moet wel de zetel van de troon, de metropool zelf, van Satan worden.

Hoe onmetelijk het aantal geliefden en uitverkorenen van God die bij dag en bij nacht geweeklaagd en gekreund hebben opdat wellicht een zoete en geurige bries mocht waaien vanuit het hof van Zijn goedertierenheid om de walgelijk en weerzinwekkend riekende geuren volledig uit de wereld te verdrijven. Dit uiterste doel kon echter niet bereikt worden en de mensen waren daarvan verstoken vanwege hun slechte daden, die de vergelding van God over hen brachten, overeenkomstig de beginselen van Zijn goddelijke heerschappij. Het is onze plicht om in deze omstandigheden geduldig te blijven totdat er hulp komt van God, de Vergevende, de Milddadige.

Verheerlijkt zij Uw Naam, o Heer van alle wezens en Verlangen van al het geschapene! Ik smeek U, bij het Woord dat gemaakt heeft dat de Brandende Braamstruik zijn Stem verhief en dat de Rots het uitschreeuwde, waardoor de begunstigden zich gehaast hebben het hof van Uw aanwezigheid te bereiken en de zuiveren van hart de dageraad van het licht van Uw gelaat, en bij het zuchten van Uw ware minnaars in hun gescheiden zijn van Uw uitverkorenen en bij het weeklagen van hen die ernaar verlangen Uw gezicht te aanschouwen voor de glorende pracht van het licht van Uw Openbaring, om Uw dienaren genadiglijk in staat te stellen te erkennen wat Gij voor hen door Uw milddadigheid en Uw genade hebt beschikt. Schrijf hun dan door Uw Pen van Heerlijkheid datgene voor wat hun schreden zal leiden naar de oceaan van Uw edelmoedigheid en hen zal voeren naar de levende wateren van Uw hemelse hereniging.

O Heer! Zie niet naar de dingen die ze teweeggebracht hebben, zie liever naar de verhevenheid van Uw hemelse milddadigheid die voorafgegaan is aan al het geschapene, zichtbaar en onzichtbaar. O Heer! Verlicht hun hart met het stralende licht van Uw kennis en laat hun ogen glanzen met de schitterende pracht van de dagster van Uw gunsten.

Ik smeek U, o Heer van Namen en Schepper van de hemelen, bij het bloed dat op Uw pad vergoten is en bij de hoofden die hoog gedragen werden op speren omwille van Uw liefde en bij de zielen die gesmolten zijn in hun gescheiden zijn van Uw geliefden en bij de harten die gebroken zijn voor de verheffing van Uw Woord, te schenken dat de bewoners van Uw rijk zich samen mogen verenigen in hun trouw aan Uw onvergelijkelijke Woord opdat zij allen Uw eenheid en Uw Enigzijn mogen erkennen. Er is geen God dan Gij, de Almachtige, de Verhevenste, de Wetende, de Wijze.

Ik zou graag willen dat Hij Die de Altoereikende, de Ontoegankelijke is, acht moge slaan op het dringende verzoek van deze nederige dienaar, de mensen van de wereld moge tooien met het kleed van uitmuntende daden en hen mag zuiveren van kwade neigingen. Hij is de Machtige, de Krachtige, de Alwijze, de Alleswaarnemende. Hij hoort en ziet; Hij is de Alhorende, de Alziende.

Súriy-i-Vafá: Tafel aan Vafá

Hij is de Alwetende.

O Vafá! Betuig uw Heer dank dat Hij u geholpen heeft Zijn Zaak te omhelzen, u in staat gesteld heeft de Manifestatie van Zijn Eigen Zelf te erkennen en u heeft verheven om Hem Die het Allergrootste Gedenken is in deze glorierijke Aankondiging te verheerlijken.

Gezegend zijt gij, o Vafá, aangezien gij trouw zijt gebleven aan het Verbond van God en Zijn Testament in een tijd waarin alle mensen het hebben geschonden en de Ene in wie zij geloofd hadden, hebben verworpen en dit niettegenstaande het feit dat Hij met ieder bewijs bekleed verschenen is en heeft gegloord aan de horizon van Openbaring bekleed met onmiskenbare soevereiniteit.

Het past u, op welke wijze dan ook, u tot het uiterste in te spannen om de kern van trouw te verwerven. Dit houdt in dat u heel zeker bent in uw hart en met uw tong getuigt van datgene waarvan God heeft getuigd voor Zijn Eigen verheven Zelf, terwijl hij verkondigt: “Waarlijk, Bij-Zich-Bestaand ben Ik in het Rijk van Glorie.” Al wie in deze dagen in staat is gesteld plechtig van deze waarheid te getuigen, heeft al het goede bereikt en de hemelse Geest zal dag en nacht op hem neerdalen, zal hem genadiglijk bijstaan de Naam van zijn Heer te verheerlijken en hem toestaan zijn tong los te maken en door zijn woorden de Zaak van zijn Heer, de Barmhartige, de Meedogende te bevestigen. En geen mens kan dit bereiken behalve hij die zijn hart heeft gezuiverd van al hetgeen is geschapen tussen hemel en aarde en zich volkomen heeft losgemaakt van alles behalve God, de soevereine Heer, de Almachtige, de Genadige.

Sta op om de Zaak te dienen en zeg: Ik zweer bij de rechtvaardigheid van God! Waarlijk dit is het Eerste Punt, gehuld in Zijn nieuwe kleed en verschenen onder Zijn glorierijke Naam. In deze tijd aanschouwt Hij alles vanaf deze Horizon. Waarlijk Hij is verheven boven alle dingen. Onder de Schare in den Hoge wordt Hij gekend als de Allergrootste Aankondiging en in de Rijken van Eeuwigheid als de Aloude Schoonheid, en voor de Troon bij deze Naam wat heeft gemaakt dat de voetstappen van hen die begiftigd zijn met begrip, uitglijden.

Zeg, ik zweer bij God! In deze Openbaring, zelfs voordat één enkel vers was neergezonden vanuit het rijk van heiligheid en verhevenheid, was de hoogste getuigenis van God vervuld voor allen die in de hemel verblijven en voor de bewoners van de aarde; daarenboven hebben Wij datgene geopenbaard wat van gelijke waarde is als al hetgeen dat werd neergezonden in de Beschikking van de Bayán. Vreest God en sta niet toe dat uw daden zinloos worden en behoor niet tot diegenen die verzonken zijn in achteloosheid. Open uw ogen, dat gij de Aloude Schoonheid mag aanschouwen vanuit deze stralende en lichtende staat.

Zeg, God is mijn getuige! Hij, de Beloofde Zelf, is nedergedaald uit de hemel, gezeten op de karmozijnrode wolk met de scharen van openbaring aan Zijn rechterzijde en de engelen van bezieling aan Zijn linkerzijde en het Bevel is ten uitvoer gebracht in opdracht van God, de Almogende, de Almachtige. Daarop zijn de voetstappen van allen uitgegleden behalve van diegenen die God heeft beschermd door Zijn tedere barmhartigheid en gerekend tot diegenen die Hem hebben erkend door Zijn Eigen Zelf en zich hebben losgemaakt van al dat tot de wereld behoort.

Luister naar de Woorden van uw Heer en zuiver uw hart van iedere waan, opdat het stralende licht van het gedenken van uw Heer haar schittering erop kan laten vallen, en het de staat van zekerheid mag bereiken.

Weet bovendien dat uw brief Onze aanwezigheid heeft bereikt en Wij de inhoud hebben gezien en doorgenomen. Wij hebben nota genomen van de vragen die u stelde, en zullen u spoedig antwoord zenden. Het past eenieder in deze Dag God te vragen om hetgeen hij wenst en uw Heer zal acht slaan op zijn verzoek met wonderbaarlijke en onmiskenbare verzen.

Gij hebt vragen gesteld aangaande het onderwerp van de wederkomst. Weet dat het einde gelijk is aan het begin. Zoals gij het begin beschouwt, evenzo zoudt gij het einde moeten beschouwen en behoren tot hen die werkelijk begrijpen. Ja, beschouw liever het begin als het einde zelf en omgekeerd, opdat gij een helder begrip mag verkrijgen. Weet bovendien dat ieder geschapen ding voortdurend wordt voortgebracht en teruggebracht op het bevel van uw Heer, de God van kracht en macht.

Wat betreft de Wederkomst, zoals God heeft bedoeld in Zijn heilige en verheven Tafelen waarin Hij dit onderwerp bekend heeft gemaakt aan Zijn dienaren; hiermede wordt bedoeld de wederkeer van alle geschapen dingen in de Dag der Opstanding, en dit is inderdaad de essentie van de Wederkomst zoals gij hebt waargenomen in Gods eigen dagen en gij behoort tot hen die getuigen van deze waarheid.

Waarlijk God is volledig in staat alle namen in één naam te doen verschijnen, en alle zielen in één ziel. Hij is voorzeker krachtig en machtig. En deze Wederkomst wordt verwezenlijkt op Zijn bevel en in welke vorm Hij maar wil. Voorwaar, Hij is de Ene die alle dingen doet ontstaan en verordend. Bovendien behoort gij de vervulling van de Wederkomst en de Opstanding niet waar te nemen, behalve in het Woord van uw Heer, de Almachtige, de Alwetende. Zou hij bijvoorbeeld een handvol aarde nemen en verklaren dat het de Ene, Die gij in het verleden hebt gevolgd, is, dan zou het ongetwijfeld rechtvaardig en waar zijn, evenals Zijn werkelijke Persoon, en niemand is het recht verleend Zijn gezag in twijfel te trekken. Hij doet wat Hij wil en gebiedt wat Hem behaagt. Bovendien, neemt u zich in deze staat in acht uw blik niet te wenden naar beperkingen en zinspelingen, maar eerder naar datgeen waardoor de Openbaring zelf vervuld is geworden en behoor tot hen die onderscheid maken. Aldus zetten Wij voor u uiteen in heldere en duidelijke taal opdat gij mag bevatten hetgeen gij zocht van uw aloude Heer.

Overdenkt gij de Dag der Opstanding. Zou God verklaren dat het laagste schepsel onder de gelovigen de Eerste zou zijn die in de Bayán gelooft, dan moet gij daar niet over twijfelen en moet gij behoren tot hen die waarlijk geloven. Zie in deze staat niet naar de menselijke beperkingen en namen, doch eerder naar dat waardoor de rang van de Eerste die gelooft is aangetoond, hetgeen geloof in God is en erkenning van Zijn Wezen en verzekerd zijn van de vervulling van Zijn onweerstaanbaar en bindend gebod.

Overweeg de Openbaring van het Punt van de Bayán – verheven is Zijn glorie. Hij verklaarde dat de Eerste die in Hem zou geloven Muḥammad, de Boodschapper van God, zou zijn. Betaamt het iemand met Hem te redetwisten door te opperen dat deze man uit Perzië komt, de Ander uit Arabië, of deze werd Ḥusayn genoemd terwijl de Ander de naam Muḥammad droeg? Neen, ik zweer bij Gods heilige Wezen, de Verhevene, de Grootste. Geen mens met begrip en inzicht zou zeker ooit aandacht schenken aan de beperkingen of namen, maar eerder aan datgene waarmee Muḥammad was bekleed, hetwelk niets anders was dan de Zaak van God. Zulk een mens met inzicht zou evenzo Ḥusayn bezien en de plaats die hij innam in de Zaak van God, de Almogende, de Verhevene, de Wetende, de Wijze. En daar de Eerste die in God geloofde in de Beschikking van de Bayán bekleed was met gezag gelijk aan dat waarmede Muḥammad, de Boodschapper van God, was bekleed, verklaarde de Báb hem om die reden de laatste te zijn, namelijk Zijn wederkomst en opstanding. Deze rang is geheiligd van iedere beperking of naam en niets anders kan daarin worden gezien dan God, de Ene, de Onvergelijkelijke, de Alwetende.

Weet bovendien dat als Hij in de Dag van Openbaring zou verklaren dat één van de bladeren de manifestatie van al Zijn voortreffelijke benamingen is, dan is niemand het recht gegeven het waarom of waartoe uit te spreken, en zou iemand dat doen dan zou hij beschouwd worden als een ongelovige in God en gerekend worden tot dezulken die Zijn Waarheid hebben afgewezen.

Hoed u, hoed u dat u zich niet gedraagt als het volk van de Bayán. Want waarlijk zij hebben ernstig gedwaald, hebben het volk misleid, het Verbond van God en Zijn Testament veronachtzaamd en zich gelijk gesteld met Hem, de Ene, de Onvergelijkelijke, de Alwetende. Waarlijk, zij hebben verzuimd het Punt van de Bayán te erkennen, want hadden zij Hem erkend dan zouden zij Zijn manifestatie in dit heldere en stralende Wezen niet hebben afgewezen. En daar zij hun blik gevestigd hielden op namen, was om die reden, toen Hij Zijn naam “de Meest Verhevene” verving door “de Meest Glorierijke” hun blik verduisterd. Zij hebben verzuimd Hem in deze dagen te erkennen en worden gerekend tot hen die teloor gaan. Voorwaar, hadden zij Hem gekend door Zijn eigen Zelf of krachtens dat wat Hij heeft geopenbaard, dan zouden zij Hem niet hebben verworpen indien Hij was verschenen in deze glorierijke en onvergelijkelijke Naam, welke God heeft voorbeschikt het Zwaard van Zijn Openbaring te zijn tussen hemel en aarde en waardoor waarheid is gescheiden van dwaling, ja zelfs van nu tot aan de Dag wanneer de mens zal staan voor het aangezicht van de Heer der werelden.

Weet bovendien dat in de Dag van Zijn Manifestatie alle dingen buiten God zullen worden voortgebracht en gelijk worden gesteld, ongeacht of hun rang hoog of laag is. De Dag van de Wederkomst is voor alle mensen onnaspeurlijk tot na de vervulling van de goddelijke Openbaring. Hij is waarlijk Degene Die gebiedt wat Hij wil. Wanneer het Woord van God is geopenbaard aan alle geschapen dingen, dan zal al wie gehoor geeft aan en acht slaat op de Roep waarlijk worden gerekend tot de meest voortreffelijke zielen, zelfs als hij een as-ophaler zou zijn. En hij die zich afkeert, wordt gerekend tot de laagste Zijner dienaren, al zou hij een leider zijn onder de mensen en de bezitter van alle boeken in de hemelen en op aarde.

Het betaamt u met geestelijk inzicht te zien naar de dingen die Wij hebben geopenbaard en u gezonden hebben, en niet naar de mensen en hetgeen gangbaar is onder hen. Zij zijn in deze dag gelijk een blinde die, terwijl hij in de zonneschijn loopt, vraagt: Waar is de zon? Schijnt hij? Hij zou de waarheid ontkennen en betwisten en niet behoren tot hen die begrijpen. Nooit zal hij in staat zijn de zon waar te nemen noch te begrijpen wat hem ervan scheidt. Hij zou innerlijk tegenwerpingen maken, bezwaren uiten en zich tussen de opstandigen bevinden. Zo is de toestand van dit volk. Laat hen aan henzelf over, zeggende: Aan u is wat gij wenst en aan ons wat wij wensen. Werkelijk, beklagenswaardig is de benarde toestand van de goddelozen.

Weet bovendien dat de vorige Manifestatie bekrachtigde dat de wederkomst en verrijzenis der geesten zou plaatsvinden op de Dag der Opstanding, terwijl er in werkelijkheid een wederkomst en wederopstanding is voor ieder geschapen ding. Nochtans wensen Wij niet iets te vermelden dat niet in de Bayán uiteengezet is, opdat niet de kwaadwillenden een hevig protest zouden laten horen. O ware datgene wat de mensenkinderen van hun Schepper scheidt, verdreven, zodat zij in staat mochten worden gesteld Gods onoverwinnelijke soevereiniteit en heerschappij te aanschouwen, te drinken uit de bron van Zijn hemelse stromen, besprenkeld te worden met de uitstortingen van de oceaan van waar begrip en verlost van de laster van de goddelozen en de argwanenden.

Wat betreft uw vraag over de werelden van God. Weet met zekerheid dat de werelden van God talloos zijn en onbegrensd. Geen mens kan ze tellen of bevatten, behalve God, de Alwetende, de Alwijze. Overweeg uw toestand wanneer ge slaapt. Voorwaar, Ik zeg u dat dit verschijnsel het meest geheimzinnige is van de tekenen Gods onder de mensen, zouden zij het in hun hart overwegen. Zie hoe hetgeen gij in uw droom hebt gezien na lange tijd geheel verwerkelijkt wordt. Zou de wereld, waarin gij u bevond in uw droom dezelfde zijn als de wereld waarin gij leeft, dan zou het voorval in die droom zich op hetzelfde ogenblik hebben moeten afspelen in deze wereld. Als dit waar was, dan zou u er zelf getuige van zijn geweest. Daar dit evenwel niet het geval is, volgt hieruit dat de wereld waarin gij leeft anders is en los staat van de wereld die gij in uw droom hebt ervaren. Laatstgenoemde wereld heeft begin noch einde. Het zou juist zijn, als gij zoudt beweren dat deze wereld zich, gelijk bevolen door de Alglorierijke en Almachtige God, in uzelf bevindt en daarin opgesloten ligt. Het zou evenzeer waar zijn vol te houden dat het uw geest, na de beperkingen van de slaap te hebben overschreden, en zich van elke aardse gehechtheid te hebben ontdaan mogelijk werd door toedoen van God een rijk te doorkruisen dat verborgen ligt in de diepste werkelijkheid van deze wereld. Voorwaar, Ik zeg u dat de schepping Gods werelden omvat naast deze wereld, en schepselen anders dan deze schepselen. In elk dezer werelden heeft Hij dingen beschikt die niemand kan doorvorsen behalve Hij, de Aldoorvorsende, de Alwijze. Denk diep na over hetgeen Wij u hebben geopenbaard, opdat gij het oogmerk van God, uw Heer en de Heer aller werelden mag ontdekken. In deze woorden liggen de mysteries van goddelijke Wijsheid bewaard. Wij onthielden Ons ervan bij dit onderwerp stil te staan als gevolg van het leed dat Ons heeft omsloten door de daden van hen die door Onze woorden geschapen zijn, indien gij behoort tot hen die willen luisteren naar Onze Stem.

Waar is degene die Mij kan helpen en Mij beschutten tegen de zwaarden van deze trouweloze zielen? Waar is de mens met inzicht die de Woorden van God met zijn eigen ogen zal aanschouwen en zichzelf zal losscheuren van de opvattingen en denkbeelden van de volkeren der aarde?

O dienaar! Waarschuwt gij de dienaren van God dat zij niet verwerpen wat zij niet begrijpen. Zeg, smeek God dat Hij voor uw hart de poorten van waar begrip opent opdat gij u bewust mag zijn van datgene, waarvan niemand zich bewust is. Waarlijk, Hij is de Schenker, de Vergevende, de Meedogende.

Gij hebt Mij bovendien een vraag gesteld aangaande de verordeningen van God. Weet waarlijk, dat al wat in het Boek is voorgeschreven ontegenzeglijk de waarheid is, daar bestaat geen twijfel over, en op eenieder rust de plicht datgene in acht te nemen wat is neergezonden door Hem Die de Openbaarder, de Alwetende is. Zou een mens deze terzijde schuiven ondanks het feit dat hij zich hier bewust van is, dan zou God zeker afstand van zo iemand nemen en ook Wij zouden afstand van hem nemen, aangezien Zijn verordeningen de vruchten van de goddelijke Boom vertegenwoordigen en alleen de achtelozen en eigenzinnigen daarvan af zullen wijken.

Wat het Paradijs betreft: Het is een realiteit en daar kan geen twijfel over bestaan, en nu in deze wereld wordt het verwezenlijkt door de liefde voor Mij en Mijn welbehagen. Al wie dit bereikt zal God bijstaan in deze wereld hierbeneden, en na de dood zal Hij hem in staat stellen toegang te verkrijgen tot het Paradijs dat even uitgestrekt is als hemel en aarde. Daar zullen de Maagden van heerlijkheid en heiligheid bij dag en bij nacht hun opwachting bij hem komen maken, terwijl de dagster van nooit verwelkende schoonheid van zijn Heer voortdurend zijn schittering over hem zal uitstorten en hij zo helder zal stralen dat niemand het zal kunnen verdragen zijn blik op hem te laten rusten. Zo is de beschikking van de Voorzienigheid, doch de mensen zijn door een smartelijke sluier gescheiden. Begrijp evenzo de aard van hellevuur en behoor tot hen die waarlijk geloven. Voor iedere verrichte daad zal er een beloning zijn in overeenstemming met de beoordeling van God, en hiervan getuigen deze zelfde verordeningen en verboden, voorgeschreven door de Almachtige, ruimschoots. Want zeker, indien daden niet werden beloond en geen vrucht droegen, dan zou de Zaak van God –verheven is Hij– nutteloos blijken. Onmetelijk hoog is Hij verheven boven dergelijke godslasteringen! Echter, voor hen die zich van alle gehechtheden hebben ontdaan is een daad zelf, waarlijk, haar beloning. Zouden wij uitweiden over dit onderwerp dan zouden talrijke Tafelen geschreven moeten worden.

Ik zweer bij de rechtvaardigheid van de Ene ware God! De Pen is niet in staat te bewegen vanwege hetgeen zijn Heer is overkomen, en hij weent bitter, en Ik ween ook, en evenzo weent het oog van Hem Die de Essentie is van Grootheid achter het Tabernakel van Namen terwijl Hij gezeteld is op de Troon van Zijn glorierijke Naam.

Zuiver uw hart, opdat Wij fonteinen van wijsheid en woorden daaruit tevoorschijn doen stromen, u aldus in staat stellend uw stem te verheffen onder alle mensen. Maak uw tong los en verkondig de waarheid omwille van het gedenken van uw barmhartige Heer. Wees voor niemand bevreesd, stel uw gehele vertrouwen in God, de Almachtige, de Alwetende. Zeg, o mensen, breng ten uitvoer hetgeen gij begrijpt van de Perzische Bayán en wat gij niet begrijpt vraag het deze onfeilbare Gedachtenis, zodat Hij duidelijk uiteen kan zetten wat God heeft bedoeld in Zijn Boek, want waarlijk Hij kent hetgeen is verborgen in de Bayán krachtens de Wil van Hem Die de Almogende, de Krachtige is.

Gij hebt gevraagd naar de waarschuwing die Wij aan de mensen gaven tijdens Ons vertrek uit Irak met de strekking dat wanneer de Zon uit het zicht verdwijnt, de vogels der duisternis in beweging komen en de banieren van Sámirí hoog geheven zullen worden. Ik zweer bij God! Deze vogels hebben zich in deze dagen geroerd en Sámirí heeft zijn getier aangeheven. Wel gaat het hem die mensen van begrip erkent en tot hen wordt gerekend. Wij hebben hen ook gewaarschuwd voor de verschijning van het kalf. God is Mijn getuige! Al Onze waarschuwingen zijn uitgekomen, zoals wel moest gebeuren, aangezien zij zijn voortgekomen uit de vingers van heerlijkheid en macht. Smeek God u te beschermen tegen de boosaardigheid van deze mensen en u te zuiveren van de aantijgingen van de weerspannigen. Sterk dan uw lendenen voor de bevordering van de Zaak en sla geen acht op de woorden geuit door het volk van de Bayán, want zij zijn waarlijk niet in staat tot begrip en zijn er niet in geslaagd de essentie te doorgronden van de Zaak zoals geopenbaard in deze verheven, Allergrootste Aankondiging. Aldus hebben Wij u geïnspireerd en in uw hart datgene ingegeven wat u onafhankelijk zal maken van de toespelingen der mensheid.

De heerlijkheid van God ruste op u en op hen die gehoor geven aan de woorden die gij spreekt uit liefde voor God, uw Heer, en blijf standvastig in Zijn Zaak. Alle lof zij God, de Heer der werelden.

Lawḥ-i-Siyyid-i-Mihdíy-i-Dahají: Tafel aan Siyyid Mihdíy-i-Dahají

Hij is de Heiligste, de Grootste, de Verhevenste, de Hoogste.

O Mijn Naam! Prijs God dat Hij u genadiglijk heeft uitverkoren een regen van milddadigheid te zijn voor hetgeen Wij hebben gezaaid in de zuivere en gezegende aarde en u in staat hebben gesteld te dienen als een lentetijd van tedere barmhartigheid voor de wonderbaarlijke en edele bomen die Wij hebben geplant. Waarlijk, zo groot is deze gunst dat van al het geschapene in de wereld van het bestaan niets ooit kan hopen haar te evenaren. Wij hebben u bovendien de uitgelezen wijn van woorden te drinken gegeven uit de kelk van de hemelse gaven van uw barmhartige Heer, welke geen ander is dan deze Tong van heiligheid – een Tong die, zodra ze was losgemaakt, de gehele schepping tot leven bracht, alle schepselen in beweging zette en die maakte dat de Nachtegaal ononderbroken zijn melodieën ten gehore bracht. Dit is de Bron van levend water voor allen die in het rijk van bestaan verblijven.

Menigmaal hebben Wij de zoete geuren van de Albarmhartige over u doen zweven vanaf deze Tak die beweegt over de Tafel van uw Heer, de Machtige, de Onbeperkte. Bij de gerechtigheid van de Ene ware God! Zou al het geschapene, zichtbaar en onzichtbaar, zich naar Hem richten, dan zoudt gij merken dat zij hun vlucht wieken naar het Verhevenste Doel, de Plek waar de goddelijke Lotusboom uitroept: Waarlijk, er is geen God dan Ik, de Almachtige, de Almilddadige.

Rijk zijt gij gezegend, aangezien gij door de landen van God hebt gereisd, en de belichaming van vreugde en zekerheid zijt geweest voor de mensen van Bahá die afstand hebben gedaan van alles buiten Hem, en hun hart hebben gericht naar dit Hof dat zijn luister over alle rijken heeft verspreid, en hen hebt besprenkeld met de aanzwellende wateren van deze Oceaan waarmee gij zelf ook zijt besprenkeld – een Oceaan die al het geschapene heeft omvat.

Waarlijk, gij hebt begrepen wat het betekent God hulp te bieden en stond op dit te volbrengen door de kracht van wijsheid en woorden. Zeg: Mij te helpen is Mijn Zaak te onderrichten. Dit is een onderwerp waarmee hele Tafelen zijn gevuld. Dit is het onveranderlijke gebod van God, eeuwig in het verleden, eeuwig in de toekomst. Begrijpt dit, o gij mensen met inzicht. Zij die de grenzen van wijsheid hebben overschreden, zijn er niet in geslaagd te begrijpen wat het betekent God bij te staan zoals in het Boek is uiteengezet. Zeg: Vrees God en zaai niet het zaad van tweedracht onder de mensen. Neem datgene in acht wat u is opgelegd door uw Heer, de Almachtige, de Alwetende. Hij kent de werkelijkheid der overwinning en heeft haar u onderwezen met woorden die de ijdele verbeeldingen van hen die verward rondzwerven in de wildernis van twijfel nooit kunnen bezoedelen.

O Mijn Naam! Sta al het geschapene toe nog eens volop te drinken uit deze kelk die de zeeën heeft doen rijzen. Ontsteek in hun hart het laaiende vuur dat deze karmozijnrode Boom heeft doen ontbranden, opdat zij mogen opstaan om Zijn Naam onder de aanhangers van alle Geloven te prijzen en te verheerlijken.

Talrijke brieven van u zijn aan Onze Troon voorgelegd. Wij hebben ze doorgenomen als een teken van genade Onzerzijds, en voor iedere naam die gij daarin noemde hebben Wij datgene geopenbaard wat het verstand der mensen zal beroeren en hun geest een hoge vlucht zal doen nemen. Bovendien hebben Wij u herhaaldelijk in staat gesteld te luisteren naar het gezang van de vogelen des hemels en uw oor te neigen naar het zingen van de nachtegalen die hun melodieën op de takken ten gehore brachten. Aldus werd de Pen van God te uwer gedachtenis in beweging gezet opdat gij de mensen mag vermanen door de kracht van deze woorden die door God zijn beschikt om de openbaarder van de tekenen van Zijn heerlijkheid te zijn.

Gezegend is de plek waarin het lied van Zijn lof wordt aangeheven, en gezegend het oor dat luistert naar hetgeen is neergezonden uit de hemel van de goedertierenheid van uw Heer, de Albarmhartige.

Spoor de dienaren Gods aan tot datgene waartoe Wij u hebben aangespoord opdat zij zich mogen onthouden van alles wat hun in het Moederboek verboden is. Zij die daden bedrijven die opschudding zouden veroorzaken onder de mensen zijn voorwaar afgedwaald van het helpen van God en Zijn Zaak en worden gerekend tot de onruststokers in de Tafel die God heeft aangewezen als de dageraadplaats van alle Tafelen.

Zeg: Als het Onze wens zou zijn, zouden Wij de Zaak doen overwinnen door de kracht van één enkel woord vanuit Onze tegenwoordigheid. Hij is in waarheid de Alvermogende, de Onweerstaanbare. Zou het Gods voornemen zijn dan zou er uit de wouden van hemelse macht de leeuw van ontembare kracht te voorschijn komen wiens brullen zou zijn als de in de bergen weerkaatsende donderslagen. Daar Onze liefdevolle voorzienigheid alle dingen echter te boven gaat, hebben Wij beschikt dat de volledige overwinning dient te worden behaald door taal en manier van uiten, opdat Onze dienaren over de gehele aarde daardoor de ontvangers van het goddelijk heil mogen worden. Dit is slechts een bewijs van Gods milddadigheid die Hij hun verleend heeft. Waarlijk, uw Heer is de Al-Toereikende, de Verhevenste.

Zeg: Vrees God en bedrijf niet die daden die Mijn geliefden op aarde doen weeklagen. Aldus gebiedt u deze Pen die de Pen van Heerlijkheid in het strijdperk van wijsheid en waar begrip in beweging heeft gezet.

Breng Mijn groeten over aan diegenen wier gelaat de luister van Bahá helder weerspiegelt, en zeg hun dan deze woorden die de ogen der rechtschapenen verblijden. De heerlijkheid Gods rust op u en op diegenen die zich vastberaden hebben vastgeklemd aan het Koord van God, de Openbaarder van verzen…

Weerhoud de inwoners van die gebieden van provocerende daden, van strijd, tweedracht of alles wat moeilijkheden zou veroorzaken. Wat in deze dagen prijzenswaardig is, is de bevordering van de Zaak. Als bijvoorbeeld die mensen die bepaalde doelen najagen zich zouden wijden aan het onderrichten van de Zaak, dan zouden alle bewoners van die gebieden weldra worden bekleed met de mantel van geloof.

Mocht iemand de zoete geuren van de volgende passage opmerken in de Tafel die is geopenbaard ter ere van Nabíl uit Qá’in , dan zou hij de betekenis van bijstand geredelijk begrijpen: de menselijke manier van uiten is iets wezenlijks dat bedoeld is invloed uit te oefenen en behoeft matiging. Wat de invloed ervan betreft, die is afhankelijk van hoe verfijnd men is, wat vervolgens weer afhankelijk is van een hart dat onthecht en zuiver is. Wat betreft de gematigdheid ervan, die moet worden gecombineerd met tact en wijsheid zoals voorgeschreven is in de Heilige Geschriften en Tafelen.

O Mijn Naam! Woorden moeten noodzakelijkerwijs een indringende kracht bezitten. Want als ze van deze hoedanigheid zijn beroofd, zouden ze geen invloed uitoefenen. En deze indringende invloed is afhankelijk van een geest die zuiver en een hart dat smetteloos is. Evenzo is gematigdheid nodig, zonder welke de toehoorder ze niet zou kunnen verdragen, veeleer zou hij direct vanaf het begin blijk geven van verzet. En matiging wordt verkregen door het combineren van de woorden met de tekenen van goddelijke wijsheid die staan opgetekend in de heilige Boeken en Tafelen. Wanneer aldus de essentie van iemands woorden is begiftigd met deze twee vereisten zullen ze hoogst doeltreffend en de voornaamste factor in het transformeren van de ziel der mensen blijken te zijn. Dit is de rang van ultieme overwinning en hemelse heerschappij. Al wie deze bereikt, is bekleed met de kracht de Zaak van God te onderrichten en zegevieren over het hart en het verstand der mensen.

O Mijn Naam! De Dagster van woorden, die luisterrijk schijnt vanuit het ochtendgloren van goddelijke Openbaring, heeft de Boekrollen en Tafelen zo verlicht dat het koninkrijk van woorden en het verheven domein van begrip trillen van vreugde en vervoering en helder schijnen met de pracht van Zijn licht, niettemin begrijpt het merendeel der mensen het niet.

De reden waarom het onderwerp hulp en bijstand telkens opnieuw uit de Pen van Voorzienigheid is gestroomd en zal blijven stromen is om de vrienden van God te waarschuwen, opdat zij zich niet inlaten met activiteiten die aanleiding geven tot strijd en opschudding. Op hen allen zonder uitzondering rust de plicht ijverig te zoeken naar wegen om de Zaak van God te helpen op die wijze die Wij hebben uiteengezet. Dit is slechts een teken van Zijn genade die in het bijzonder verleend is aan Zijn geliefden opdat een ieder van hen de staat moge bereiken die wordt gekenschetst door de woorden: “Al wie een ziel tot leven wekt, heeft waarlijk de gehele mensheid tot leven gewekt.”

Wereldlijk overwicht heeft altijd in de schaduw gestaan van deze rang en zal dit blijven doen. Het aangewezen uur ervan is voorbeschikt in het Boek van God. Hij is er waarlijk van op de hoogte en ze zal worden onthuld door de kracht van Zijn macht. Waarlijk Hij is de Machtige, de Albeheerser, de Alvermogende, de Alwetende, de Alwijze.

De geheiligde zielen moeten de methoden van onderricht in hun hart overdenken en erover mediteren. Zij moeten zinnen en passages uit de teksten van de wondere hemelse Geschriften die betrekking op diverse gevallen hebben uit het hoofd leren, zodat zij in de loop van hun betoog, telkens wanneer de gelegenheid erom vraagt, goddelijke verzen kunnen opzeggen, aangezien deze heilige verzen het krachtigste elixer zijn, de verhevenste en machtigste talisman. Zo krachtig is de invloed ervan dat de toehoorder geen reden zal hebben te weifelen. Ik zweer bij Mijn leven! Deze Openbaring is met zo’n kracht begiftigd dat zij als een magneet zal werken op alle volkeren en geslachten der aarde. Zou men de tijd nemen om dit aandachtig te overwegen, dan zou men erkennen dat er geen plaats is en ook niet kan zijn waar iemand heen kan vluchten.

De Kitáb-i-Aqdas is op dusdanige wijze geopenbaard, dat het alle goddelijk ingestelde Beschikkingen aantrekt en omhelst. Gezegend zij die het nauwkeurig lezen. Gezegend zij die het bevatten. Gezegend zij die erover mediteren. Gezegend zij die over de bedoeling ervan nadenken. Het bereik ervan is zo omvangrijk dat het alle mensen heeft omsloten, voordat zij het hebben erkend. Eerlang zal zijn soevereine kracht, zijn doordringende invloed en de grootheid van zijn macht op aarde aan de dag zijn getreden. Waarlijk, uw God is de Alwetende, de Welingelichte.

O Mijn Naam! Luister naar Mijn Stem die uit de richting van Mijn Troon komt. Hij wenst te allen tijde melding te maken van uw naam aangezien gij hebt bewezen standvastig te zijn in het verheerlijken van Zijn deugden onder de mensen. Uw Heer heeft waarlijk trouw lief, zoals die wordt gevonden in het rijk der schepping, en Hij heeft er voorrang aan gegeven boven de meeste prijzenswaardige eigenschappen. Waarlijk, Hij is Machtig en Krachtig.

Weet bovendien dat Wij de lof hebben gehoord die gij hebt geuit in uw gebeden tot God, uw Heer, de Verhevene, de Genadige. Rijk is voorwaar de gelukzaligheid die u wacht, aangezien gij uw eigen zaken hebt ingekrompen ten gunste van deze onschendbare, deze machtige en verlichte Zaak. Wij smeken God uw roep te maken tot een magneet die de belichamingen van namen in de wereld van bestaan aantrekt, opdat alle wezens uit eigen beweging haasten er zich over te bekommeren. Er is geen God naast Hem, de Verhevene, de Voortreffelijke, de Immer-Gezegende, de Verhevene, de meest Grootse, de Glorierijkste, de Milddadigste, de Alwetende, de Welingelichte.

Lawḥ-i-Burhán: Tafel van het Bewijs

[Deze Tafel werd geopenbaard na het martelaarschap van de Koning der Martelaren en de Geliefde der Martelaren (zie God Schrijdt Voorbij, blz. 210) en werd gericht aan Shaykh Muḥammad Báqir, door Bahá'u'lláh uitgemaakt voor “Wolf”. In deze Tafel verwijst Bahá’u’lláh naar Mír Muḥammad Ḥusayn, de Imám-Jum’ih van Iṣfáhán, bijgenaamd de “Vrouwtjes-Slang”, die de medeplichtige van Shaykh Muḥammad Báqir was bij de vervolging van de bahá’ís. (Zie God Schrijdt Voorbij, blz. 207-210, 230) De Epistle to the Son of the Wolf was gericht aan Shaykh Muḥammad Taqíy-i-Najafí, de zoon van Shaykh Muḥammad Báqir.]

Hij is de Almachtige, de Alwetende, de Alwijze! De windvlagen van haat hebben de Ark van Baṭḥá omgeven vanwege hetgeen de handen der onderdrukkers hebben gewrocht. O Báqir! Gij hebt vonnis gewezen tegen hen om wie de boeken der wereld hebben geweend, en ten gunste van wie de geschriften van alle religies hebben getuigd. Gij, die ver zijt afgedwaald, zijt voorwaar gehuld in een dikke sluier. Bij God Zelf! Gij hebt een oordeel geveld tegen hen door wie de horizon van geloof is verlicht. Hiervan getuigen Zij Die de Dageraadsplaatsen van Openbaring zijn en de Manifestaties van de Zaak van uw Heer, de Genadigste, en Die Hun ziel en al hetgeen Zij bezaten, hebben geofferd op Zijn rechte Pad. Het Geloof van God heeft alom geweeklaagd vanwege uw tirannie, en toch vermaakt gij uzelf en behoort tot hen die zich verlustigen. In Mijn hart is geen haat jegens u, noch jegens wie dan ook. Iedere wijze aanschouwt u en uws gelijken, gedompeld in klaarblijkelijke dwaasheid. Had gij beseft wat gij gedaan hebt, dan zoudt gij uzelf in het vuur hebben geworpen, of uw huis hebben verlaten en naar de bergen zijn gevlucht, of hebben gekreund totdat gij waart teruggekeerd naar de plek die voor u werd bestemd door Hem Die de Heer van kracht en macht is. O gij die gelijk niets zijt! Scheur de sluiers van ijdele waan en nutteloze denkbeelden in stukken, opdat gij de Dagster van kennis mag aanschouwen, die vanuit deze schitterende Horizon straalt. Gij hebt een overblijfsel van de Profeet Zelf aan stukken gereten, en u verbeeld dat gij het Geloof van God hebt geholpen. Aldus heeft uw ziel u ingefluisterd, en gij zijt waarlijk één der achtelozen. Uw daad heeft het hart van de Schare in den hoge verteerd, en van hen die zich rond de Zaak van God, de Heer der werelden, hebben bewogen. De ziel van de Onbevlekte smolt door uw wreedheid, en de bewoners van het Paradijs weenden bitter op die gezegende Plek.

Oordeel rechtvaardig, Ik bezweer u bij God. Welk bewijs voerden de joodse geleerden aan waarmee zij Hem Die de Geest van God was, veroordeelden toen Hij met de waarheid tot hen kwam? Wat zou het bewijs kunnen zijn geweest dat door de Farizeeërs en de afgodspriesters naar voren werd gebracht, om hun verloochening van Mohammed, de Apostel van God, te rechtvaardigen, toen Deze tot hen kwam met een Boek dat oordeelde tussen waarheid en leugen met een rechtvaardigheid welke de duisternis der aarde in licht veranderde, en het hart van hen die Hem hebben gekend in vervoering bracht? Inderdaad hebt gij in deze dag dezelfde bewijzen naar voren gebracht die de dwaze geestelijken in dat tijdperk aanvoerden. Hiervan getuigt Hij Die de Koning van het rijk van genade is in deze grote Gevangenis. Gij zijt werkelijk in hun voetsporen getreden, neen, gij hebt hen in hun wreedheid overtroffen en gemeend dat gij het Geloof hielp en de Wet van God, de Alwetende, de Alwijze, verdedigde. Bij Hem Die de Waarheid is! Uw onrechtvaardigheid heeft Gabriël doen kreunen, en heeft tranen doen opwellen uit de Wet van God, waardoor de bries van gerechtigheid heeft gewaaid over allen die in de hemel en op aarde zijn. Zijt gij zo naïef geweest aan te nemen dat het oordeel dat gij velde u ten goede is gekomen? Neen, bij Hem Die de Koning aller Namen is! Van uw verlies getuigt Hij bij Wie de kennis aller dingen is gelijk werd vastgelegd in de bewaard gebleven Tafel. Toen gij uw oordeel neerschreef, werd gij door uw pen zelf beschuldigd. Hiervan getuigt de Pen van God, de Allerhoogste, in Zijn onbereikbare staat.

O gij die zijt afgedwaald! Gij hebt Mij nimmer gezien, noch met Mij verkeerd, en nimmer waart gij voor een fractie van een ogenblik Mijn metgezel. Hoe komt het dan dat gij de mensen hebt gelast Mij te vervloeken? Volgde gij in deze de influisteringen van uw eigen verlangens, of gehoorzaamde gij uw Heer? Toon een teken, indien gij één der oprechten zijt. Wij getuigen dat gij de Wet van God achter u wierp en u vastklemde aan de ingevingen van uw hartstochten. Niets, in waarheid, ontsnapt aan Zijn kennis; Hij is waarlijk de Onvergelijkelijke, de Welingelichte. O onachtzame! Luister naar hetgeen de Barmhartige in de Koran heeft geopenbaard: “Zegt niet tot een ieder die u met een groet tegemoet treedt, ‘Gij zijt geen gelovige.’” Aldus heeft Hij bevolen in Wiens greep de koninkrijken van Openbaring en schepping zijn, zo gij behoort tot hen die luisteren. Gij hebt het gebod van God terzijde geschoven, en u vastgeklampt aan de ingevingen van uw eigen begeerte. Wee u dan, o onachtzame die twijfelt! Indien gij Mij verwerpt, met welk bewijs kunt gij dan de waarheid staven van hetgeen gij bezit? Toon het dan, o gij die u aan God gelijk hebt gesteld, en u hebt afgekeerd van Zijn soevereiniteit welke de werelden heeft omvat!

O dwaas! Weet dat hij waarlijk geleerd is die Mijn Openbaring heeft erkend, en heeft gedronken uit de Oceaan van Mijn kennis, en heeft gevlogen in de sfeer van Mijn liefde, en alles buiten Mij heeft verworpen, en zich stevig heeft vastgehouden aan hetgeen werd neergezonden uit het Koninkrijk van Mijn wonderbare woorden. Hij is waarlijk gelijk een oog voor de mensheid, en gelijk de geest des levens voor het lichaam van al het geschapene. Verheerlijkt zij de Albarmhartige Die hem heeft verlicht en hem deed opstaan om Zijn grote en machtige Zaak te dienen. Waarlijk, díe mens is gezegend door de Schare in den hoge, en door hen die verblijven binnen het Tabernakel van Grootheid, die in Mijn Naam, de Alvermogende, de Almachtige, heeft gedronken van Mijn uitgelezen Wijn. O Báqir! Als gij behoort tot hen die zulk een verheven rang bekleden, toon dan een teken van God, de Schepper der hemelen. En zoudt gij uw onvermogen erkennen, beteugel dan uw hartstochten en keer terug tot uw Heer, opdat Hij u wellicht uw zonden moge vergeven, zonden die de bladeren van de Goddelijke Lotusboom deden verschroeien en de Rots het lieten uitschreeuwen, en de ogen der mensen van begrip deden wenen. Vanwege u werd de Sluier van Goddelijkheid in stukken gereten, en de Ark tot zinken gebracht, en de Vrouwtjeskameel kreupel gemaakt, en kreunde de Geest in Zijn verheven verblijf. Redetwist gij met Hem Die tot u is gekomen met de getuigenissen van God en Zijn tekenen welke gij bezit en welke in het bezit zijn van hen die op aarde verblijven? Open uw ogen opdat gij deze Verguisde moge zien stralen boven de horizon van de wil van God, de Soeverein, de Waarheid, de Luisterrijke. Maak dan het oor van uw hart vrij, opdat gij moge luisteren naar de woorden van de Goddelijke Lotusboom die in waarheid werd geplant door God, de Almachtige, de Weldadige. Waarlijk, deze Boom roept luide ondanks hetgeen haar overkwam tengevolge van uw wreedheid en de overtredingen van uws gelijken, en roept alle mensen op tot de Sadratu’l-Muntahá en de Verheven Horizon. Gezegend is de ziel die haar blik heeft laten rusten op het Machtigste Teken, en het oor dat Zijn allerzoetste Stem heeft gehoord, en wee al diegenen die zich hebben afgekeerd en kwaad hebben bedreven.

O gij die u van God hebt afgekeerd! Zoudt gij met het oog van eerlijkheid kijken naar deze Goddelijke Lotusboom, dan zoudt gij de sporen van uw zwaard opmerken op zijn takken en op zijn takjes, en op zijn bladeren, niettegenstaande het feit dat God u schiep met het doel hem te erkennen en te dienen. Denk na, opdat gij mogelijk uw onrechtvaardigheid moge beseffen en moge worden gerekend tot hen die berouw hebben getoond. Denkt gij dat Wij uw wreedheid vrezen? Weet en wees ervan verzekerd dat vanaf de eerste dag waarop de stem van de Meest Verheven Pen tussen aarde en hemel weerklonk, Wij Onze zielen, en Onze lichamen, en Onze zonen, en Onze bezittingen opofferden op het pad van God, de Verhevene, de Grote, en Wij beroemen ons daarop temidden van al het geschapene en de Schare in den hoge. Hiervan getuigen de dingen die Ons overkwamen op dit rechte Pad. Bij God! Onze harten werd verteerd, en Onze lichamen gekruisigd, en Ons bloed vergoten, terwijl Onze ogen gericht bleven op de horizon van de goedertierenheid van hun Heer, de Getuige, de Alziende. Hoe pijnlijker hun rampspoed, des te groter werd de liefde van het volk van Bahá. Van hun oprechtheid heeft hetgeen de Albarmhartige heeft neergezonden in de Koran, getuigd. Hij sprak: “Wens dan de dood, indien gij oprecht zijt.” Wie is te verkiezen, hij die zich achter gordijnen heeft verborgen, of hij die zich heeft opgeofferd op het pad van God? Oordeel rechtvaardig, en behoor niet tot hen die verward in de wildernis van leugens ronddolen. Zij zijn zo meegesleept door de levende wateren van de liefde van de Albarmhartigste, dat noch de wapenen der wereld noch de zwaarden der natiën hen ervan hebben weerhouden hun gelaat te keren naar de oceaan van de milddadigheid van hun Heer, de Schenker, de Vrijgevige.

Bij God! Moeilijkheden hebben Mij niet kunnen ontmoedigen, en de afwijzing der geestelijken is niet bij machte geweest Mij te verzwakken. Ik heb mij uitgesproken en spreek mij nog steeds uit voor het aangezicht der mensen: “De deur van genade is ontgrendeld en Hij Die de Dagster van Gerechtigheid is, is gekomen met heldere tekenen en duidelijke getuigenissen van God, de Heer van kracht en macht!” Maak uw opwachting bij Mij, opdat gij de mysteriën moge horen die werden gehoord door de Zoon van ‘Imrán op de Sinaï van Wijsheid. Aldus beveelt u Hij Die de Dageraadsplaats is van de Openbaring van uw Heer, de God van Genade, vanuit Zijn grote Gevangenis.

Heeft leiderschap u trots gemaakt? Bestudeer hetgeen God heeft geopenbaard aan de Soevereine Heerser, de sultan van Turkije die Mij in deze versterkte vesting gevangen heeft gezet, opdat gij in kennis gesteld moge worden van de toestand van deze Verguisde, zoals bevolen door God, de Ene, de Enige, de Welingelichte. Zijt gij blij om te zien dat de verachtelijken en onwaardigen uw volgelingen zijn? Zij steunen u gelijk een volk vóór hen deed; zij die Annas volgden, die zonder duidelijk bewijs en getuigenis vonnis wezen tegen de Geest.

Bestudeer de Kitáb-i-Íqán en hetgeen de Albarmhartige heeft neergezonden tot de Koning van Parijs en zijns gelijken, opdat gij bewust gemaakt moge worden van hetgeen in het verleden is gebeurd, en ervan overtuigd moge raken, dat Wij geen wanorde in het land trachten te veroorzaken nadat dit goed geordend was. Wij roepen, geheel om wille van God, Zijn dienaren op. Laat hij die dat wenst zich naar Hem keren, en hij die dat wenst zich afkeren. Onze Heer, de Barmhartige, is waarlijk de Toereikende, de Alomgeprezene. O schare van godgeleerden! Dit is de dag waarin van alle dingen geen enkel ding en ook van alle namen geen enkele naam, u kan baten behalve deze Naam welke God tot de Openbaring van Zijn Zaak en de Dageraad van Zijn Meest Verheven Titels heeft gemaakt voor allen die in het koninkrijk van schepping verblijven. Gezegend is die mens die de geur van de Albarmhartige heeft herkend en is gerekend tot de standvastigen. Uw wetenschappen zullen u in deze dag niet baten, en uw kunsten, en uw schatten en uw aanzien evenmin. Werp ze allemaal achter u en richt uw gelaat naar het Meest Verheven Woord door welke de Geschriften en de Boeken en deze heldere Tafel onmiskenbaar werden uiteengezet. Ontdoe u, o schare van godgeleerden, van de dingen die u met de pen van uw ijdele waan en zinloze denkbeelden hebt geschreven. Bij God! De Dagster van Kennis heeft geschenen boven de horizon van zekerheid.

O Báqir! Lees en roep u in herinnering hetgeen in vroeger dagen werd gezegd door een gelovige van uw komaf: “Zult gij een mens doden omdat hij zegt: ‘Mijn Heer is God’, terwijl Hij reeds tot u kwam met tekenen van uw Heer? Indien hij een leugenaar is, rust zijn leugen op hem, maar als hij een mens van waarheid is zal een deel van datgene waarmee hij dreigt, u treffen. In waarheid, God leidt niet degene die een overtreder, een leugenaar is.”

O gij die zijt afgedwaald! Als gij enige twijfel koestert aangaande Ons gedrag, weet dan dat Wij getuigen van dat waarvan God Zelf heeft getuigd vóór de schepping van de hemel en de aarde, dat er geen ander God is dan Hij, de Almachtige, de Almilddadige. Wij getuigen dat Hij Eén is in Zijn Wezen, Eén in Zijn hoedanigheden. Hij heeft niemand in het gehele universum die Hem kan evenaren, en in de gehele schepping geen enkele partner. Hij heeft Zijn Boodschappers gestuurd en Zijn Boeken neergezonden, opdat zij aan Zijn schepselen het Rechte Pad mogen verkondigen.

Is de Sháh verwittigd en heeft hij verkozen zijn ogen te sluiten voor uw daden? Of is hij door vrees bevangen vanwege het gehuil van een roedel wolven die het pad van God de rug toe heeft gekeerd en is hij zonder enig duidelijk bewijs of Boek in uw voetsporen getreden? Wij hebben gehoord dat de provincies van Perzië zijn getooid met het sieraad van gerechtigheid. Toen Wij ze echter nauwkeurig bekeken zagen Wij dat zij de dageraadsplaatsen van onderdrukking en het ochtendgloren van onrechtvaardigheid waren. Wij zien gerechtigheid gevangen in de klauwen van onderdrukking. Wij smeken God haar te bevrijden door de kracht van Zijn macht en Zijn soevereiniteit. Hij overschaduwt waarlijk al hetgeen in de hemelen en op aarde is. Aan niemand is het recht gegeven om tegen iemand te protesteren over hetgeen de Zaak van God is overkomen. Het betaamt een ieder die zijn gelaat heeft gekeerd naar de Verhevenste Horizon het koord van geduld krachtig vast te houden, en zijn vertrouwen te stellen in God, de Helper in nood, de Onbeperkte. O gij geliefden Gods! Lest uw dorst aan de bron van wijsheid, en wandelt in de tuin van wijsheid, en zweeft in de sfeer van wijsheid, en uit u met wijsheid en welsprekendheid. Aldus gebiedt u uw Heer, de Almachtige, de Alwetende.

O Báqir! Vertrouw niet op uw roem en uw macht. Gij zijt gelijk het laatste glimpje zonlicht op de bergtop. Weldra zal het verbleken zoals bevolen door God, de Albezittende, de Allerhoogste. Uw roem en de roem uws gelijken is u ontnomen, en dit is waarlijk hetgeen is beschikt door Hem bij Wie de Moedertafel is. Waar vindt men hem die wedijverde met God, en waar is hij gebleven die Zijn tekenen loochende en zich afkeerde van Zijn soevereiniteit? Waar zijn zij die Zijn uitverkorenen hebben gedood en het bloed hebben vergoten van Zijn heiligen? Denk na dat u misschien de ademtocht uwer daden moge waarnemen, o dwaze twijfelaar! Door u weeklaagde de Apostel , en schreeuwde de Onbevlekte het uit, en werden de landen verwoest en alle gebieden in duisternis gehuld. O schare van godgeleerden! Vanwege u werd het volk vernederd, de banier van de islam gestreken en zijn machtige troon omvergeworpen. Telkens wanneer een scherpzinnig mens trachtte zich vast te houden aan hetgeen de islam zou verheffen, protesteerde gij luidkeels en daardoor werd hij ervan weerhouden zijn doel te bereiken, terwijl het land in duidelijk verval bleef.

Beschouw de Sultan van Turkije! Hij wenste geen oorlog, maar uws gelijken verlangden het. Toen de vuren ervan werden ontstoken en zijn vlammen hoog oplaaiden, werden de regering en het volk daardoor verzwakt. Hiervan getuigt ieder rechtvaardig mens met waarnemingsvermogen. Zijn verschrikkingen werden zo groot dat de rook ervan het Land van Mysterie en zijn omgeving omhulde, en datgene wat in de Tafel aan de Sultan was geopenbaard, zichtbaar gemaakt werd. Aldus is bevolen in het Boek, in opdracht van God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

O Mijn Verhevenste Pen! Laat het noemen van de Wolf achterwege, en herinner U de Vrouwtjes-Slang wier wreedheid al het geschapene heeft doen kreunen en de ledematen der heiligen heeft doen beven. Aldus gebiedt U de Heer aller namen, in deze luisterrijke staat. De Onbevlekte schreeuwde het uit wegens uw onrechtvaardigheid en toch verbeeldt gij uzelf te behoren tot de familie van de Apostel van God! Aldus heeft uw ziel u ingefluisterd, o gij die u hebt verwijderd van God, de Heer van al hetgeen is geweest en zal zijn. Oordeel rechtvaardig, o Vrouwtjes-Slang! Voor welke misdaad beet gij de kinderen van de Apostel van God en plunderde gij hun bezittingen? Hebt gij Hem verloochend Die u schiep met het bevel “wees en het was”? Gij hebt de kinderen van de Apostel van God behandeld zoals noch ‘Ad heeft gehandeld ten opzicht van Húd, noch Thamúd jegens Ṣáliḥ, noch de joden jegens de Geest van God , de Heer van alle bestaan. Loochent gij de tekenen van Uw Heer waarvoor, toen zij nog maar nauwelijks waren neergezonden uit de hemel van Zijn Zaak, zich alle boeken ter wereld neerbogen? Overdenk dit, opdat gij u bewust moge worden van uw daad, o onachtzame verworpene! Weldra zullen de ademtochten van kastijding u treffen, zoals zij anderen vóór u troffen. Wacht, o gij die u aan God, de Heer van het geziene en het ongeziene, gelijk hebt gesteld; dit is de dag welke God heeft aangekondigd door de tong van Zijn Apostel. Denk na, opdat gij moge begrijpen hetgeen de Albarmhartige heeft neergezonden in de Koran en in deze ingegraveerde Tafel. Dit is de dag waarin Hij Die de Dageraad van Openbaring is, is gekomen met duidelijke tekenen welke niemand kan tellen. Dit is de dag waarin een ieder die is begiftigd met een scherp waarnemingsvermogen de zoete geuren heeft ontdekt van de bries van de Albarmhartige in de wereld der schepping, en ieder mens met inzicht zich heeft gespoed naar de levende wateren van de genade van Zijn Heer, de Koning der Koningen. O onachtzame! Het verhaal van het Offer is opnieuw verteld en hij die geofferd zou worden, heeft zijn schreden gericht naar de offerplaats, en is niet teruggekeerd vanwege hetgeen uw hand heeft gewrocht, o verdorven hater! Beeldde gij u in dat martelaarschap deze Zaak zou kunnen vernederen? Neen, bij Hem Die door God tot de Bewaarplaats van Zijn Openbaring is gemaakt, zo gij behoort tot hen die begrijpen. Wee u, o gij die u aan God gelijk hebt gesteld, en wee hen die u, zonder een duidelijk bewijs of een helder Boek, tot hun leider hebben genomen. Hoe talrijk de onderdrukkers vóór u die zijn opgestaan om het licht van God te doven, en hoe talrijk de goddelozen die moordden en plunderden tot het hart en de ziel der mensen kreunden vanwege hun wreedheid! De zon van rechtvaardigheid is verduisterd, daar de belichaming van tirannie op de troon van haat is gevestigd, en toch begrijpen de mensen het niet. De kinderen van de Apostel zijn gedood en hun bezittingen geplunderd. Zeg: Waren het, naar uw inschatting, hun bezittingen of zijzelf die God loochenden? Oordeel rechtvaardig, o onwetende die als door een sluier van God zijt buitengesloten. Gij hebt u vastgeklemd aan tirannie en gerechtigheid verworpen; waarop al het geschapene heeft geweeklaagd, en toch behoort gij tot de eigenzinnigen. Gij hebt de ouderen ter dood gebracht en de jongeren beroofd. Denkt gij dat gij zult verbruiken hetgeen uw onrechtvaardigheid heeft vergaard? Neen, bij Mijzelf! Aldus verwittigt u Hij Die van alles kennis heeft. Bij God! De dingen die gij bezit, zullen u niet tot voordeel strekken, noch hetgeen gij hebt opgestapeld door uw wreedheid. Hiervan getuigt uw Heer, de Alwetende. Gij bent opgestaan om het licht van deze Zaak te doven; eerlang zal uw eigen vuur worden geblust, op Zijn bevel. Hij is waarlijk de Heer van sterkte en van macht. De wisselvalligheden van de wereld en de krachten der natiën kunnen Hem niet dwarsbomen. Hij doet wat Hem behaagt en beschikt wat Hij wil door de macht van Zijn soevereiniteit. Beschouw de vrouwtjeskameel. Hoewel slechts een dier, heeft de Albarmhartige haar toch verheven tot zulk een hoge staat dat de tongen der aarde haar noemen en haar lof verkondigen. Hij overschaduwt waarlijk al hetgeen in de hemelen en op aarde is. Geen God is er dan Hij, de Almachtige, de Grote. Aldus hebben Wij de hemel van Onze Tafel versierd met de zonnen van Onze woorden. Gezegend de mens die deze heeft bereikt en is verlicht door hun licht, en wee hen die zich hebben afgekeerd, en Hem hebben geloochend en ver van Hem zijn afgedwaald. Geprezen zij God, de Heer der werelden!

Kitáb-i-‘Ahd: Boek van het Verbond

Hoewel in het Rijk van Glorie wereldse ijdelheden niet bestaan, hebben Wij toch in de schatkamer van vertrouwen en overgave een voortreffelijke en onschatbare erfenis aan Onze erfgenamen nagelaten. Aardse schatten hebben Wij niet nagelaten, noch hebben Wij er de zorgen die zij met zich meebrengen aan toegevoegd. Bij God! In aardse rijkdommen ligt angst verborgen en is gevaar verscholen. Overdenkt en herinnert u hetgeen de Algenadige in de Koran heeft geopenbaard: “Wee elke lasteraar en roddelaar die bezit bijeenbrengt en het telkens telt…” De rijkdommen der wereld gaan snel voorbij; al wat vergaat en aan verandering onderhevig is, is op een bepaalde mate na, de aandacht niet waard en is dat ook nooit geweest.

Het doel van deze Verguisde bij het doorstaan van deze rampspoeden en ontberingen, bij het openbaren van de heilige Verzen en bij het tonen van bewijzen, is niets anders geweest dan het vuur van haat en vijandschap te doven, opdat de horizon van het hart der mensen moge worden verlicht met het licht van eendracht, en ware vrede en rust moge vinden. Vanuit de dageraadsplaats van de goddelijke Tafel schijnt de morgenster van deze uitspraak in volle glorie, en het betaamt een ieder zijn blik er naar te richten: Wij sporen u aan, o volkeren der wereld, in acht te nemen hetgeen uw staat zal verhogen. Klemt u vast aan de vreze Gods en houdt u vastberaden aan dat wat juist is. Waarlijk, Ik zeg: de tong is bestemd om van het goede te gewagen, bezoedelt haar niet met onbetamelijke taal. God heeft vergeven wat voorbij is. Van nu af aan moet een ieder spreken hetgeen gepast en betamelijk is en zich weerhouden van kwaadsprekerij, laster en van al wat bij de mensen droefheid teweegbrengt. Verheven is de rang van de mens! Onlangs vloeide dit verheven Woord uit de schatkamer van Onze Pen van Glorie: Groots en gezegend is deze Dag – de Dag waarop al wat in de mens verborgen aanwezig was, zichtbaar is en zal worden gemaakt. Verheven is de rang van de mens, zo hij vasthoudt aan rechtvaardigheid en waarheid, en sterk en standvastig blijft in de Zaak. In de ogen van de Algenadige is een waar mens gelijk een firmament, waarvan de zon en maan zijn gezicht en gehoor zijn, en de sterren zijn stralend en schitterend karakter. Aan hem is de hoogste rang en door zijn invloed wordt de wereld van het bestaan opgevoed.

Iedere ontvankelijke ziel die in deze Dag de geuren van Zijn gewaad heeft ingeademd en met een zuiver hart zijn gelaat heeft gekeerd naar de alglorierijke Horizon, wordt in het Karmozijnrode Boek tot het volk van Bahá gerekend. Grijpt in Mijn Naam de kelk van Mijn goedertierenheid en drinkt met volle teugen in glorierijke en wondere gedachtenis aan Mij.

O gij die de aarde bewoont! Gods religie is er voor liefde en eenheid; maak haar niet tot de oorzaak van vijandschap en onenigheid. In de ogen van de mensen met inzicht en zij die het Verhevenste Visioen aanschouwen, is al wat doeltreffend is om het geluk en welzijn van de mensenkinderen veilig te stellen en te bevorderen reeds door de Pen van Glorie geopenbaard. Maar de dwazen der aarde, gevoed door boze hartstochten en begeerten, hebben geen acht geslagen op de volmaakte Wijsheid van Hem die in waarheid de Alwijze is, terwijl hun woorden en daden worden ingegeven door ijdele waan en nutteloze inbeelding.

O gij geliefden en gevolmachtigden van God! Koningen zijn de manifestaties van Gods macht en het ochtendgloren van Gods kracht en rijkdommen. Bidt voor hen. Hij heeft hen bekleed met de heerschappij over de aarde en Hij heeft het hart der mensen uitverkoren tot Zijn Eigen domein.

Strijd en tweedracht zijn in Zijn Boek uitdrukkelijk verboden. Dit is Gods bevel in deze Allergrootste Openbaring. Dit bevel is door God behoed voor herroeping en door Hem bekleed met de pracht van Zijn bekrachtiging. Waarlijk, Hij is de Alwetende, de Alwijze.

Het is ieders plicht om die dageraden van gezag en die bronnen van gebod die getooid zijn met het sieraad van rechtvaardigheid en gerechtigheid bij te staan. Gezegend zijn de bestuurders en de geleerden onder het volk van Bahá. Zij zijn Mijn gevolmachtigden onder Mijn dienaren en de manifestaties van Mijn geboden te midden van Mijn volk. Op hen rusten Mijn glorie, Mijn zegeningen en Mijn genade, waarvan de wereld van het bestaan doortrokken is. In dit verband zijn de uitspraken geopenbaard in de Kitáb-i-Aqdas van dien aard dat van de horizon van hun woorden het licht van goddelijke genade helder en luisterrijk schijnt.

O gij, Mijn Takken! Een sterke macht, een volmaakte kracht ligt verborgen in de wereld van het bestaan. Vestigt uw blik daarop en op zijn verenigende invloed en niet op de ogenschijnlijke verschillen.

De Wil van de goddelijke Erflater is deze: Het is de plicht van de Aghṣán, de Afnán en Mijn verwanten om, zonder uitzondering, hun gelaat te richten naar de Machtigste Tak. Overweegt hetgeen Wij hebben geopenbaard in Ons Heiligste Boek: “Wanneer de oceaan van Mijn aanwezigheid is weggeëbd en het Boek van Mijn Openbaring is beëindigd, keert dan uw gelaat naar hem dien God heeft beoogd, die is ontsproten aan deze Aloude Wortel.” Degeen die in dit heilige Vers wordt bedoeld is niemand anders dan de Machtigste Tak (‘Abdu’l-Bahá). Aldus hebben Wij u genadiglijk onze machtige Wil geopenbaard, en Ik ben waarlijk de Genadige, de Almogende. Waarlijk, God heeft beschikt dat de rang van de Grotere Tak (Muḥammad ‘Alí) lager is dan die van de Grootste Tak (‘Abdu’l-Bahá). Hij is in waarheid, de Beschikker, de Alwijze. Wij hebben “de Grotere” gekozen na “de Grootste”, zoals verordend door Hem die de Alwetende is, de Welingelichte.

Het is ieders plicht om de Aghṣán met liefde te bejegenen, maar God heeft hen niet het recht op de bezittingen van anderen gegeven.

O gij, Mijn Aghṣán, Mijn Afnán en Mijn Verwanten! Wij sporen u aan God te vrezen, prijzenswaardige daden te verrichten en datgene te doen wat gepast en betamelijk is en dient om uw staat te verhogen. Waarlijk, Ik zeg u, de vreze Gods is de grootste bevelhebber die de Zaak van God kan doen zegevieren en de heerscharen die het best bij deze bevelhebber passen zijn een rechtschapen karakter en zuivere en voortreffelijke daden.

Zeg: O dienaren! Laat het middel voor orde niet de oorzaak worden van wanorde, en het instrument voor eenheid niet de aanleiding tot onenigheid. Wij zouden gaarne zien dat het volk van Bahá geleid mag worden door de gezegende woorden: “Zeg: alle dingen zijn van God.” Deze verheven uitspraak is als water om het vuur van haat en vijandschap dat in het hart der mensen smeult, te blussen. Door deze ene uitspraak zullen de strijdende volkeren en geslachten het licht van ware eenheid bereiken. Waarlijk, Hij spreekt de Waarheid en wijst de weg. Hij is de Alvermogende, de Verhevene, de Genadige.

Het is ieders plicht hoffelijkheid te betrachten jegens de Aghṣán en achting voor hun te hebben opdat hierdoor de Zaak van God verheerlijkt en Zijn Woord verheven moge worden. Dit gebod is telkens weer genoemd en neergeschreven in de Heilige Schrift. Wel ga het hem die in staat wordt gesteld datgene te bereiken wat de Beschikker, de Aloude van Dagen voor hem heeft verordend. Wij gelasten u bovendien de leden van de Heilige Familie, de Afnán en de verwanten achting te betonen. Voorts sporen Wij u aan alle natiën te dienen en de verbetering van de wereld na te streven.

Hetgeen bijdraagt tot de vernieuwing van de wereld en de verlossing van de volkeren en geslachten der aarde is neergezonden uit de hemel van uiting van Hem Die het Verlangen der Wereld is. Luistert aandachtig naar de raadgevingen van de Pen van Glorie. Dit is beter voor u dan al wat zich op aarde bevindt. Hiervan getuigt Mijn glorierijke en wondere Boek.

Lawḥ-i-Arḍ-i-Bá: Tafel van het Land van Bá

Geprezen zij Hij Die het Land van Bá heeft geëerd met de aanwezigheid van Hem om Wie alle namen rondwentelen. Alle atomen der aarde hebben aan al het geschapene verkondigd dat vanachter de poort van de Gevangenisstad het Hemellichaam van de grote, de Machtigste Tak van God –Zijn aloude en onveranderlijke Mysterie– is verschenen en op zijn weg naar een ander land boven de horizon ervan heeft gestraald. Daardoor is deze Gevangenisstad in smart gedompeld, terwijl een ander land zich verheugt. Verheven, onmetelijk verheven is onze Heer, de Vormer van de hemelen en de Schepper van alle dingen, Hij door Wiens soevereiniteit de deuren van de gevangenis werden geopend, waarbij Hij datgene teweegbracht waarvan de vervulling vroeger in de Tafelen beloofd was. Hij heeft waarlijk macht over wat Hij wil en de heerschappij over de gehele schepping is in Zijn greep. Hij is de Almachtige, de Alwetende, de Alwijze.

Gezegend, tweevoudig gezegend is de grond die door Zijn voetstappen is betreden, het oog dat verblijd is met de schoonheid van Zijn aangezicht, het oor dat vereerd is met het luisteren naar Zijn roep, het hart dat de zoetheid van Zijn liefde heeft geproefd, het gemoed dat verruimd is door het Hem gedenken, de pen die Zijn lof heeft bezongen, de rol die de getuigenis van Zijn geschriften draagt. Wij smeken God –gezegend en verheven zij Hij– dat Hij ons de eer moge verlenen Hem spoedig te ontmoeten. Hij is in waarheid de Alhorende, de Almachtige, Hij Die bereid is te antwoorden.

Uittreksels uit andere Tafelen:

God getuigt dat er geen ander God is dan Hij en dat Hij Die uit de hemel van goddelijke openbaring is gekomen, het Verborgen Geheim, het Ondoordringbare Mysterie is, Wiens komst voorspeld is in het Boek van God en aangekondigd door Zijn Profeten en Boodschappers. Door Hem zijn de geheimen ontrafeld, de sluiers vaneen gescheurd en de tekenen en bewijzen onthuld. Zie! Hij is nu kenbaar gemaakt. Hij brengt aan het licht wat Hij maar wil en betreedt, bekleed met alles overtreffende majesteit en macht, de hoge plaatsen op aarde.

Gezegend is die sterke mens die de goden van ijdele waan volledig zal vernietigen door de macht van de Naam van zijn Heer, Hij Die over alle mensen heerst.

O Mijn Afnán! Wij zouden graag uw naam noemen als teken van genade van goedertierenheid van Onze kant, opdat de zoete geuren van Mijn gedachtenis u moge aantrekken tot Mijn Koninkrijk en u nader moge brengen tot het Tabernakel van Mijn majesteit dat is opgericht door de macht van deze Naam – een Naam die elk fundament heeft doen schudden.

Zeg: O volkeren der aarde! Bij de rechtvaardigheid van God! Al wat u beloofd is in de Boeken van uw Heer, de Heerser van de Dag van Wederkeer, is verschenen en kenbaar gemaakt. Past op dat de wisselvalligheden van de wereld u niet afhouden van Hem Die de Soevereine Waarheid is. Weldra zal al het zichtbare vergaan en alleen dat wat is geopenbaard door God, de Heer der heren, zal voortduren.

Zeg: Dit is de Dag van verdienstelijke daden, wist gij het slechts. Dit is de Dag van de verheerlijking van God en van de uiteenzetting van Zijn Woord, besefte gij het slechts. Laat de dingen die gebruikelijk zijn onder de mensen achter u en houdt u vast aan datgene wat God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande, u heeft opgelegd. De dag komt snel naderbij waarop alle schatten van de aarde u niet zullen baten. Hiervan getuigt de Heer van Namen, Hij Die verkondigt: Waarlijk, er is geen God dan Hij, de Soevereine Waarheid, de Kenner van het ongeziene.

Wel gaat het u, o Mijn Afnán, aangezien u de eer is bewezen Mijn Heilige Verzen te ontvangen, gij de zoete geuren van Mijn Openbaring hebt ingeademd en Mijn Roep hebt beantwoord in een tijd dat Mijn dienaren en Mijn schepselen, het Moederboek achter zich werpend en vasthoudend aan de bevelen van de vertolkers van nutteloze verbeelding en ijdele waan, Mij openlijk hebben veroordeeld. Aldus heeft de Tong van Grootheid gesproken in het koninkrijk van woorden op bevel van God, de Heer der Schepping.

Volhardt gewetensvol in dienstbaarheid aan de Zaak en behoudt, door de macht van de Naam van uw Heer, de Bezitter van alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, de staat die u is verleend. Ik zweer bij de rechtvaardigheid van God! Zou iemand op de hoogte gebracht worden van datgene wat voor de ogen der mensen als door een sluier verborgen is, dan zou hij zo in vervoering raken dat hij omhoog zou wieken naar God, de Heer van al wat is geweest en zal zijn.

Moge Zijn glorie rusten op u en op hen die Hem dicht zijn genaderd, en de betekenis hebben begrepen van dat wat de verheven Pen van God, de Almachtige, de Liefdevolle, in deze Tafel heeft vastgelegd.

Alle lof zij U, o mijn God, aangezien Gij de wereld hebt gesierd met de glans van de dageraad die volgt op de nacht waarin Diegene was geboren Die de Manifestatie aankondigde van Uw alles overtreffende soevereiniteit, de Dageraad van Uw goddelijke Wezen en de Openbaring van Uw opperste Heerschappij. Ik smeek U, o Schepper van de hemelen en Maker van Namen, om diegenen genadiglijk bij te staan die beschutting hebben gezocht onder de schaduw van Uw overvloedige genade, en die hun stem onder de volkeren der wereld hebben verheven ter verheerlijking van Uw Naam.

O mijn God! Gij ziet de Heer van de gehele mensheid opgesloten in Zijn Grootste Gevangenis, Uw Naam luide roepende, Zijn blik rustend op Uw gelaat, datgene verkondigend wat de inwoners van Uw koninkrijken van openbaring en schepping in vervoering heeft gebracht. O mijn God! Ik aanschouw hoe Mijn eigen Zelf gevangen gehouden wordt door Uw dienaren; toch straalt het licht van Uw soevereiniteit en van de openbaringen van Uw onoverwinnelijke Macht van Zijn gezicht, zodat eenieder in staat wordt gesteld met zekerheid te weten dat Gij God zijt, en dat er geen ander God is dan Gij. De macht van de machtigen kan U niet U niet tegenhouden, noch de invloed van de heersers over U zegevieren. Gij doet al wat Gij wilt krachtens Uw soevereiniteit die alle geschapen dingen omvat, en verordent wat U behaagt door de kracht van Uw gebod, dat de gehele schepping doordringt.

Ik smeek U bij de glorie van Uw Manifestatie en bij de kracht van Uw macht, Uw soevereiniteit en Uw verhevenheid, diegenen te doen zegevieren die zijn opgestaan om U te dienen, die Uw Zaak hebben bijgestaan, en zich nederig hebben betoond voor de glans van het licht van Uw gelaat. Laat hen dan, o mijn God, triomferen over Uw vijanden en standvastig zijn in dienstbaarheid aan U, opdat door hen de bewijzen van Uw heerschappij in al Uw rijken mogen worden vastgesteld en de tekenen van Uw onbedwingbare macht in Uw landen zichtbaar worden gemaakt. Waarlijk, Gij zijt machtig te doen wat Gij wilt; er is geen God dan Gij, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

Deze glorierijke Tafel is geopenbaard op de Geboortedag [van de Báb] opdat gij hem mag opzeggen in een geest van nederig smeken, en dank mag zeggen aan uw Heer, de Alwetende, de Welingelichte. Doe uw uiterste best om God te dienen, opdat uit u datgene mag voortkomen dat de herinnering aan u in Zijn glorierijke en verheven hemel onsterfelijk zal maken.

Zeg: Verheerlijkt zijt Gij, o mijn God! Ik smeek U bij de Dageraadplaats van Uw tekenen en de Openbaarder van Uw duidelijke bewijzen te schenken dat ik, onder alle omstandigheden, vast mag houden aan het koord van Uw liefdevolle voorzienigheid en me stevig aan de zoom van Uw edelmoedigheid mag vastklemmen. Reken mij dan tot hen die zich er door de wisselvalligheden van de wereld niet van hebben laten weerhouden U te dienen en U trouw te zijn; en tot hen die de hevige aanval van de mensen niet bij machte is geweest, te verhinderen Uw Naam te verheerlijken en Uw lof te verkondigen. Sta mij genadiglijk bij, o mijn Heer, om al datgene te doen wat Gij liefhebt en verlangt. Stel mij dan in staat datgene te vervullen wat Uw Naam zal verheerlijken en het vuur van Uw liefde zal doen ontvlammen.

Gij zijt, in waarheid, de Vergevende, de Vrijgevige.

O Ḥusayn! God geve dat gij altijd opgewekt en stralend zult zijn, glanzend met het licht van de Zon van Waarheid, en uw tong los moge maken om de Naam van God te verheerlijken, wat de meest prijzenswaardige van alle daden is.

Overdenk hoe het merendeel van de zielen hevig verlangend en dorstend scheen, maar toen de Oceaan van levende wateren aanzwol in de wereld van het bestaan, bleven zij daarvan verstoken, aangezien zij er niet in slaagden ijdele waan op te geven en Hem Die het Voorwerp van alle kennis is bewust op te merken. Dit onvermogen is een vergelding voor de daden die zij voorheen hadden begaan.

Zeg dank aan de Geliefde van de wereld dat Hij u genadiglijk heeft bijgestaan om tot bevestiging te komen in zijn glorierijke Zaak. Smeek Hem bovendien om Zijn geliefden daarin standvastig te maken, want de opruiende geschriften van de onruststokers zijn wijd verspreid en het geschreeuw van de voorboden van het kwaad heeft luid weerklonken. Gelukkig zij die alles, behalve God, van zich af hebben geworpen, en vast hebben gehouden aan datgene wat de Heer van sterkte en macht hun heeft bevolen.

Zijn glorie ruste op u en op diegenen die in staat zijn gesteld deze machtige Zaak te erkennen en te omhelzen.

Dit is een Tafel die de Heer van alle zijn vanuit Zijn glorierijke staat heeft neergezonden ter ere van hem die geloofd heeft in God, de Almachtige, de Liefdevolle.

Gezegend is de reiziger die de Verlangde heeft erkend, en de zoeker die gehoor heeft gegeven aan de Roep van Hem Die het voorbestemde Doel van de gehele mensheid is, en de geleerde die in God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande, heeft geloofd.

Hoe enorm groot is het aantal geleerden dat zich heeft afgekeerd van de weg van God en hoe talrijk de mensen verstoken van geleerdheid, die de waarheid hebben begrepen en zich naar Hem hebben gehaast, zeggende: “Geprezen zijt Gij, o Heer van alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar.”

Bij de rechtvaardigheid van God! De horizon van de wereld schittert met het licht van de Grootste Lichtbron, maar het grootste deel van de mensheid neemt het niet waar. Waarlijk, Hij Die de Soevereine Waarheid is, beweegt zich voor de ogen van alle mensen. Hiervan getuigt Degene Die in de binnenste kern van de wereld verkondigt: “Waarlijk, er is geen God dan Ik, Almachtig over alle dingen, zij het van het verleden of van de toekomst.”

Groot is de gelukzaligheid van de gelovige die zich naar Hem heeft begeven en toegang heeft verkregen tot Zijn aanwezigheid, en wee elke ongelovige die zich van God heeft afgekeerd en de eigenzinnige en verworpene heeft gevolgd.

O vriend! In de Bayán gaven Wij iedereen in deze Grootste Openbaring de opdracht met eigen ogen te zien en met zijn eigen oren te horen. Toen echter de horizon van de wereld werd verlicht met het schitterende licht van deze Openbaring, vergaten veel mensen dit goddelijke gebod, raakten het zicht kwijt op deze hemelse aansporing en dompelden zichzelf onder in de nutteloze verbeeldingen die hun geest had bedacht. Het gelaat van de zon van gerechtigheid en eerlijkheid is inderdaad verborgen achter de wolken van ijdele waan die de dwazen hebben geschapen. Daarom is het niet verwonderlijk dat de bewegingen van de vogels van duisternis de aandacht trekken. Nodig de ontvankelijke zielen, door de macht van de Naam van de Meest Geliefde, tot Gods heilige hof, opdat zij wellicht niet verstoken blijven van de hemelse Fontein van levend water. Hij is in waarheid de Genadige, de Vergevende.

De blik van de goedertierenheid Gods –verheven en verheerlijkt is Hij– is eeuwigdurend gericht geweest op Zijn geliefde vrienden; waarlijk Hij is Degene Die weet en Die Zich herinnert.

O Javád! De grootheid van deze Dag is zodanig dat het Uur zelf door verbijstering is bevangen, en alle hemelse Geschriften getuigen van de overweldigende majesteit ervan. In deze Dag getuigt het Boek plechtig van Zijn glorie en de Weegschaal wordt ertoe bewogen haar stem te verheffen. Dit is de Dag waarop de Ṣiráṭ luide roept: “Ik ben het rechte Pad”, en de Berg Sinaï uitroept: “Waarlijk, de Heer van Openbaring is gekomen.”

Overmand door de dronkenschap van verdorven neigingen, verkeert het volk van de aarde in een staat van verdoving. Zij zijn daarom uitgesloten van de wonderbaarlijke tekenen van God, zijn verhinderd het uiteindelijke doel te bereiken en beroofd van de overvloedige uitstortingen van goddelijke genade.

Het betaamt het volk van God verdraagzaam te zijn. Zij moeten het Woord van God overbrengen in overeenstemming met de specifieke mate van begrip en bevattingsvermogen van de toehoorder, opdat wellicht de mensenkinderen uit hun achteloosheid mogen worden gewekt en hun gezicht mogen keren naar deze Horizon die onmetelijk verheven is boven elke horizon.

O Javád! De menigvuldige gaven van God zijn u altijd verleend en zullen u verleend blijven worden. Geprezen zij God! Gij zijt beschermd tegen de grootste verschrikking en zijt er in geslaagd de Grootste Milddadigheid dicht te naderen in een tijd dat alle mensen door de tussenkomst van de sluiers van uiterlijke glorie, namelijk de godgeleerden van deze dag, werden belet de eeuwige Koning te erkennen. Koester zo innig als uw eigen leven deze getuigenis uitgesproken door de Alglorierijke Pen, en streef er met al uw macht naar die te bewaren door de kracht van de Naam van Hem Die de Geliefde is van de gehele schepping, opdat deze verheven eer bestand mag zijn tegen de ogen en handen van dieven. Waarlijk uw Heer is de Uitlegger, de Alwetende.

Breng de groeten van deze Verguisde over aan alle geliefde vrienden in die streek en roep in hun geest de wonderbaarlijke en verheven momenten op dat Wij hen gedachten, opdat zij wellicht de dingen die onder hen gebruikelijk zijn, opgeven, hun hart richten op datgene wat aan God toebehoort en gezuiverd blijven van onbetamelijke daden en bezigheden.

Moge de glorie van de Almachtige, de Alwijze rusten op u en op diegenen die aan u verwant zijn.

Wij noemen hem die door Onze Roep is bekoord, toen deze werd aangeheven vanaf het hoogtepunt van alles overtreffende glorie en die zijn gezicht naar God, de Heer der schepping, heeft gekeerd. Hij wordt gerekend tot diegenen die de oproep van hun Heer hebben gehoord en beantwoord in een tijd dat de volkeren van de wereld in voelbare sluiers zijn gewikkeld. Hij getuigt van datgene waarvan God heeft getuigd, en erkent zijn geloof in dat wat de Tong van Grootheid heeft geuit. Hiervan legt de Heer van Namen in deze wonderbaarlijke Tafel getuigenis af.

O Mijn verheven Pen! Breng hem, namens Mij, de blijde tijding betreffende de dingen die God, de

Krachtige, de Almachtige, voor hem heeft bestemd. Inderdaad is hij meestentijds omringd geweest door menigvuldige smarten, en zijn barmhartige Heer is waarlijk Degene Die alle dingen ziet en kent. Verheug u met buitengewone blijdschap aangezien deze Verguisde Zijn gelaat tot u heeft gekeerd, uw naam eerder heeft genoemd en deze nu op dit moment noemt.

Breng uit Mijn naam de groeten over aan Mijn geliefde vrienden en breng hun het nieuws van de genadegaven van hun Heer, de Gevende, de Grootmoedige. Vanuit deze verheven staat zenden Wij Onze groeten aan die gelovigen die het Zekere Handvat stevig hebben vastgegrepen en de uitgelezen wijn van standvastigheid hebben geproefd uit handen van de gunst van hun Heer, de Almachtige, de Algeprezene.

In deze Dag roept het vermogen tot horen uit: “Dit is mijn Dag, waarop ik luister naar de wondere Stem die vanuit de omgeving van de Gevangenis van mijn Heer, de Heldere, de Horende komt.” En het gezichtsvermogen roept luide: “Waarlijk dit is mijn Dag, want ik zie de Dageraad van glorie schitterend stralen op bevel van Hem Die de Beschikker, de Almachtige is.” Gezegend het oor dat de roep “Zie, en gij zult Mij zien” heeft gehoord en gelukkig het oog dat het meest wonderbaarlijke Teken, dat aan deze lichtende horizon daagt, heeft aanschouwd.

Zeg: O schare van heersers en geleerden en wijzen! De Beloofde Dag is gekomen en de Heer der Heerscharen is verschenen. Verheug u met grote vreugde vanwege deze opperste gelukzaligheid. Help Hem dan door de kracht van wijsheid en wijze van uitdrukken. Aldus gebiedt u Degene Die altijd heeft verkondigd: “Waarlijk er is geen God dan Ik, de Alwetende, de Alwijze.”

Moge Zijn glorie op u rusten en op hen die met u zijn en op diegenen die u koesteren en gehoor geven aan de woorden die gij uit ter verheerlijking van deze machtige, deze alles overtreffende Openbaring.

O gij die Mijn Naam draagt, Júd! Op u ruste Mijn Glorie. Geef gehoor aan datgene wat gij voorheen hoorde toen de Dagster van getuigenis stralend scheen boven de horizon van Irak, toen Bagdad diende als Zetel voor de Troon van uw Heer, de Verhevene, de Machtige.

Ik getuig dat gij naar de melodie van God en Zijn zoete stem hebt geluisterd, uw oor naar het koeren van de Duif van goddelijke Openbaring hebt geneigd en hebt gehoord hoe de Nachtegaal van trouw op de Tak van Glorie haar melodieën uitstortte: Waarlijk, er is geen andere God dan Ik, de Onvergelijkelijke, de Welingelichte.

O Gij Die Mijn Naam draagt, de blikken van de goedertierenheid Gods zijn op u gericht en zullen op u gericht blijven. Terwijl gij in Zijn aanwezigheid was, hebt gij de Stem van de Ene ware God –verheven zij Zijn glorie– gehoord, en de ongesluierde pracht van het Licht van goddelijke kennis aanschouwd. Denk een wijle na! Hoe verheven is het Woord van Hem Die de Soevereine Waarheid is en hoe verwerpelijk zijn de nutteloze twisten der mensen! De opeenhoping van ijdele waan heeft de oren der mensen verstopt doen raken en hen ervan weerhouden de Stem van God te horen, en de sluiers van menselijke geleerdheid en onjuiste inbeeldingen hebben hun ogen belet om de pracht van het licht van Zijn gelaat te aanschouwen. Met de arm van macht en kracht hebben Wij een aantal zielen gered uit de poel van dreigende ondergang en hen in staat gesteld de Dageraad van heerlijkheid te bereiken. Bovendien hebben Wij de goddelijke mysteriën bekend gemaakt en in de meest uitgesproken bewoordingen toekomstige gebeurtenissen voorspeld, opdat noch de twijfel van de ongelovigen, noch de loochening van de weerspannigen, noch de influisteringen van de achtelozen de zoekers naar waarheid mogen afhouden van de Bron van het licht van de Ene ware God. Desalniettemin schijnen sommige mensen getroffen te zijn door een epilepsieaanval, anderen zijn uitgerukt als holle boomstronken. Zij keren zich af van God, de Verhevenste –bij de openbaring van een enkele van Wiens verzen alle Geschriften uit het verleden en uit meer recente tijden verbleken tot nederigheid en onbeduidendheid– en zij hebben hun hart gericht naar leugenachtige verhalen en volgen lege woorden.

Gij hebt zeker met volle teugen gedronken uit de oceaan van Mijn woorden en bent getuige geweest van de stralende glans van de hemelbol van Mijn wijsheid. Gij hebt ook de uitspraken gehoord van de ongelovigen die noch bekend zijn met de grondbeginselen van het Geloof, noch de uitgelezen Wijn hebben geproefd, waarvan het zegel is verbroken door de kracht van Mijn Naam, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande. Smeek God dat de gelovigen die zijn begiftigd met waar begrip, genadiglijk in staat mogen worden gesteld datgene te doen wat Hem behaagt.

Hoe vreemd dat ondanks deze luid klinkende Roep, ondanks de verschijning van deze meest wonderbaarlijke Openbaring, Wij bemerken dat de mensen, voor het grootste deel, in hun hart gehecht zijn aan de ijdelheden van de wereld, en hevig ontzet en ongerust zijn vanwege de heersende twijfel en kwade ingevingen. Zeg: Dit is de Dag van God Zelf; vrees God en behoor niet tot hen die niet in Hem hebben geloofd. Werp de ijdele verhalen van u af en aanschouw Mijn Openbaring door Mijn ogen. Hiertoe bent u in hemelse Boeken en Geschriften, in de Rollen en Tafelen aangespoord.

Sta op om de Zaak van uw Heer te dienen; geef dan aan de mensen de blijde tijding van dit stralende Licht waarvan de openbaring aangekondigd is door God via Zijn Profeten en Boodschappers. Maan iedereen er bovendien toe aan om voorzichtigheid te betrachten zoals door Hem bevolen is, en adviseer hen in de Naam van God, zeggende: Het betaamt iedereen in deze Dag van God zich met uiterste zorgvuldigheid en standvastigheid aan het onderrichten van de Zaak te wijden. Mocht hij een zuivere bodem ontdekken, laat hem dan het zaad van het Woord van God zaaien, anders zou het verkieslijk zijn stilzwijgen in acht te nemen.

Niet zo lang geleden werd dit meest verheven Woord door de Alglorierijke Pen geopenbaard in het Karmozijnrode Boek: “De hemel van goddelijke wijsheid wordt verlicht door twee hemellichamen: consultatie en mededogen.” Zo het God behaagt, moge iedereen in staat worden gesteld zich te houden aan dit gewichtige en gezegende woord.

Bepaalde mensen schijnen geheel van begrip verstoken te zijn. Door zich vast te klemmen aan het koord van ijdele waan hebben zij zich uitgesloten van het Zekere Handvat. Ik zweer bij Mijn leven! Zouden zij korte tijd eerlijk nadenken over datgene wat de Albarmhartige heeft neergezonden, dan zouden zij allemaal spontaan uiting geven aan deze woorden: “Waarlijk, Gij zijt de Waarheid, de duidelijke Waarheid.”

Het betaamt u onder alle omstandigheden uw blik te richten naar de Ene ware God, en ijverig te trachten Zijn Zaak te dienen. Herinner u het moment waarop gij in Mijn gezelschap waart, binnen de Tabernakel van Glorie, en van Mij datgene hoorde wat Hij Die met God sprak [Mozes] hoorde op de Sinaï van goddelijke kennis. Zo hebben Wij u genadiglijk bijgestaan, u in staat gesteld de waarheid te erkennen en u tot voorzichtigheid gemaand, opdat gij dank zou mogen zeggen aan uw milddadige Heer. U zou deze verheven staat moeten beschermen door de kracht van Mijn Naam, de Almachtige, de Getrouwe.

Breng uit Mijn Naam de groeten over aan Mijn geliefden en vergun hen dat zij naar Mijn zoete Stem luisteren. Aldus beveelt u Degene Die u in het verleden heeft bevolen; Ik ben in waarheid de Beschikker, de Welingelichte. Glorie ruste op u en op hen die aan uw woorden met betrekking tot deze gewichtige Zaak gehoor geven en die u liefhebben omwille van God, de Heer der werelden.

O Ḥaydar! Deze Verguisde heeft gehoord hoe uw stem zich verhief in dienstbaarheid aan de Zaak van God en is Zich zeer bewust van het gevoel van blijdschap dat Zijn liefde in uw hart opgeroepen heeft en van uw hevige smart over wat Zijn geliefden overkomen is. Ik zweer bij de Heer van genade! De hele wereld is overweldigd door verdriet, terwijl de mensheid in verwarring is door twijfel en onenigheid. Het volk van God, de Heer van Namen, is zo hevig belegerd door vijanden dat het verheven Paradijs heeft geweeklaagd en de bewoners van de hoogste Hemel en zij die dag en nacht rond de Troon cirkelen, hardop hebben gekreund.

O ‘Alí! Droefheid en smarten zijn niet bij machte om uw Heer, de Algenadige, tegen te houden. Hij is inderdaad opgestaan om op zulk een wijze voor de Zaak van God op te komen dat noch de overweldigende macht van de wereld, noch de tirannie van de volkeren Hem ooit kan verontrusten. Hij roept luide tussen hemel en aarde, terwijl Hij zegt: De Beloofde Dag is gekomen. De Heer van de schepping verkondigt: Waarlijk, er is geen God dan Ik, de Almachtige, de Almilddadige.

O ‘Alí! De onvolwassen mensen willen het licht van God met hun mond doven en met hun daden de vlam in de Brandende Braamstruik blussen. Zeg, ellendig is inderdaad uw toestand, o gij belichamingen van bedrog. Vrees God en verwerp de hemelse genade niet die haar glans over alle gebieden heeft uitgestort. Zeg, Hij Die de Vertolker is van de verborgen Naam is verschenen, wist gij het slechts. Hij Wiens komst voorspeld is in de hemelse Geschriften is gekomen, kon gij het slechts begrijpen. De horizon der wereld wordt verlicht door de glans van deze Allergrootste Openbaring. Haast u met stralend hart en behoor niet tot hen die van begrip verstoken zijn. Het afgesproken Uur heeft geslagen en de mensheid is verlamd. Hiervan getuigen de geëerde dienaren van God.

O Ḥaydar-‘Alí! Ik zweer bij de gerechtigheid Gods! De Stoot is gegeven op de Trompet van de Bayán zoals bevolen door de Heer, de Genadige en allen die in de hemelen en op de aarde zijn, zijn in zwijm gevallen behalve diegenen die zich van de wereld onthecht hebben, waarbij zij zich vastklampen aan het Koord van God, de Heer der mensheid. Dit is de Dag waarop de aarde straalt met het schitterende licht van uw Heer, maar de mensen zijn hopeloos afgedwaald en als door een sluier buitengesloten. Wij wensen de wereld te vernieuwen, toch hebben zij besloten een einde aan Mijn leven te maken. Aldus heeft hun hart hun ingegeven in deze Dag – een Dag die helder gemaakt is door het stralende licht van het gelaat van zijn Heer, de Alvermogende, de Almachtige, de Onbeperkte. Het Moederboek heeft zijn Stem verheven, maar de mensen zijn van gehoor verstoken. De Bewaarde Tafel is geopenbaard met waarheid, toch bestuderen de meeste mensen hem niet. Ze hebben de genadige gunst van God ontkend nadat deze tot hen neergezonden was, en hebben zich afgekeerd van God, de Kenner van ongeziene dingen. Ze houden zich stevig vast aan de zoom van ijdele verbeeldingen, waarbij ze de verborgen Naam van de Almachtige de rug toe keren.

Zeg, o schare van godgeleerden! Wees eerlijk in uw oordeel, bezweer Ik u bij God. Breng dan alle bewijzen en getuigenissen naar voren die gij bezit, als gij gerekend wilt worden tot de bewoners van dit glorieuze onderkomen. Richt uw hart op de Dageraad van goddelijke Openbaring, opdat Wij voor uw ogen al dergelijke verzen, bewijzen, getuigenissen, bevestigingen en bewijsmaterialen mogen onthullen die van gelijke waarde zijn als die u en andere geslachten op aarde bezitten. Vrees God en hoor niet tot hen die de kastijding verdienen van God, de Heer der schepping.

Dit is de Dag waarin de Oceaan van kennis zijn Stem heeft verheven en zijn parelen heeft voortgebracht. Wist gij het slechts! De hemel van de Bayán is waarlijk in het leven geroepen op bevel van God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande. Ik zweer bij God! De Essentie van kennis roept en zegt: Zie! Hij Die het Doel is van alle kennis is gekomen en door Zijn komst zijn de heilige Boeken van God, de Genadige, de Liefhebbende verfraaid. Iedere openbaring van genade, ieder bewijs van aanzienlijke gaven komt van Hem af en keert naar Hem terug.

Vrees God, o schare van dwazen en doe diegenen die niets anders gewild hebben dan wat God gewild heeft, geen beproevingen aan. Bovendien, als gij acht slaat op Mijn oproep, volg dan niet uw zelfzuchtige verlangens. De dag komt naderbij waarop alles wat nu te onderscheiden valt, vervaagd zal zijn en gij zult wenen, omdat gij gefaald hebt in uw plicht jegens God. Hiervan legt deze geschreven Tafel getuigenis af.

Verheug u met grote blijdschap dat Wij aan u gedacht hebben zowel nu als in het verleden. Inderdaad zullen de zoete geuren van deze gedachtenis voortduren en zullen niet veranderen gedurende de eeuwigheid van de Namen van God, de Heer der mensheid. Wij hebben uw gebeden, uw lof, uw onderrichtwerk en de diensten die gij verleend hebt ten behoeve van deze machtige Aankondiging, genadiglijk aanvaard. We hebben ook geluisterd naar datgene wat uw tong geuit heeft in de bijeenkomsten en vergaderingen. Waarlijk, uw Heer hoort alles en neemt alles waar. Wij hebben u bekleed met het gewaad van Mijn welbehagen in Mijn hemelse Koninkrijk en vanuit de Goddelijke Lotusboom die is opgericht aan de grens van de vallei van veiligheid en vrede, gelegen in de lichtende Plek voorbij de glorieuze Stad, roepen Wij luide tot u terwijl Wij zeggen: In waarheid is er geen God dan Ik, de Alwetende, de Alwijze. Wij hebben u in het leven geroepen om Mij te dienen, Mijn Woord te verheerlijken en Mijn Zaak te verkondigen. Richt uw energie op datgene waarvoor gij geschapen bent krachtens de Wil van de verheven Beschikker, de Aloude van Dagen.

Op dit moment roepen Wij Onze geliefden in gedachten en brengen hun de blijde tijding van Gods onuitputtelijke genade en van de dingen die voor hen voorzien zijn in Mijn heldere Boek. Gij hebt de afkeuring van de vijanden verdragen omwille van Mijn liefde en hebt standvastig op Mijn Pad de smartelijke wreedheden verduurd die de goddelozen u aangedaan hebben. Hiervan leg Ik Zelf getuigenis af en Ik ben de Alwetende. Hoe onmetelijk het aantal plaatsen dat is geadeld door uw bloed omwille van God. Hoe talrijk de steden waarin de stem van uw weeklagen verheven is en het jammeren van uw zielesmart is aangeheven. In hoeveel gevangenissen zijt gij niet geworpen door de scharen van tirannie. Wees er zeker van dat Hij u tot overwinnaar zal maken, u zal verheffen onder de volkeren der wereld en uw hoge rang zal laten zien voor het aangezicht van alle volkeren. Hij zal zeker niet toelaten dat de beloning van Zijn uitverkorenen verloren raakt.

Hoed u dat de daden gepleegd door de belichamingen van ijdele verbeelding u niet bedroefd maken of de daden begaan door iedere weerspannige onderdrukker u geen verdriet doen. Grijp de kelk van standvastigheid door de kracht van Zijn Naam, drink dan daaruit krachtens de soevereiniteit van God, de Krachtige, de Almachtige, de Almilddadige. Zo heeft de Dagster van Mijn tedere mededogen en liefderijkheid geschenen aan de horizon van deze Tafel, opdat u uw Heer, de Almachtige, de Almilddadige, dank mag zeggen.

De glorie die schitterend vanuit de hemel van Mijn uiting is opgegaan, ruste op u en op hen die zich naar u gekeerd hebben en hun oor geneigd hebben naar de woorden die uw mond geuit heeft omtrent deze glorieuze, deze verheven Openbaring.

Bij de gerechtigheid Gods! Het Moederboek is zichtbaar gemaakt, waarbij het de mensheid oproept tot God, de Heer der werelden, te komen, terwijl de zeeën verkondigen: De Allergrootste Oceaan is verschenen, vanuit wiens golven men de bulderende roep kan horen: “Waarlijk, geen God is er dan Ik, de Weergaloze, de Alwetende.” En de bomen die luid uitroepen: O mensen der wereld! De stem van de Goddelijke Lotusboom klinkt duidelijk en de schelle roep van de Pen van Heerlijkheid weerklinkt luide: Leent uw oor en behoort niet tot de achtelozen. De zon roept uit: O schare van godgeleerden! De hemel van religies is gespleten en de maan gekliefd en de volkeren der aarde zijn tezamen gebracht in een nieuwe wederopstanding. Vreest God en volgt niet de ingevingen van uw hartstochten, volgt liever Hem van Wie de Geschriften van God, de Alwetende, de Alwijze, getuigenis hebben afgelegd.

De episode van de Sinaï is weer opgevoerd in deze Openbaring en Hij Die sprak op de Berg, roept luide: Waarlijk, de Verlangde is gekomen, gezeten op de troon van zekerheid, kon gij het slechts waarnemen. Hij heeft alle mensen gemaand om datgene in acht te nemen wat bijdraagt tot de verheffing van de Zaak van God en wat de mensheid zal leiden naar Zijn Rechte Pad.

Hoe immens het aantal vertrapten dat in vervoering is gebracht door de Roep van God! Hoe talrijk de machthebbers die opgestaan zijn om daden van agressie te begaan die de inwoners van het allerhoogste Paradijs hebben doen weeklagen en de bewoners van dit heerlijke verblijf hebben doen jammeren van verdriet! Hoe groot is de menigte armen die van de uitgelezen wijn van goddelijke openbaring gedronken heeft en hoeveel rijken hebben zich niet afgekeerd, hebben de waarheid verworpen en hun ongeloof in God geuit, de Heer van deze gezegende en wonderbaarlijke Dag!

Zeg: Vreest God, neemt vervolgens rechtvaardigheid in acht in uw oordeel over deze Grote Aankondiging waarvoor iedere aankondiging van het allergrootste belang, zodra zij haar glans liet zien, een diepe buiging in aanbidding maakte. Zeg: O schare van dwazen! Als gij Hem verwerpt, met wat voor bewijs kunt gij uw trouw aan de voorgaande Boodschappers van God aantonen of uw geloof rechtvaardigen in datgene wat Hij heeft neergezonden uit Zijn machtige en verheven Koninkrijk? Tot welk voordeel strekken uw bezittingen u? Welke bescherming kunnen uw schatten u bieden? Geen enkele, zweer Ik bij de Geest van God die allen doordringt die in de hemelen en op aarde zijn. Verwerpt datgene wat gij bij elkaar hebt gebracht met de handen van ijdele waan en nutteloze verbeelding en houdt u stevig vast aan het Boek van God dat is neergezonden krachtens Zijn alles bedwingende en onaantastbare gezag.

Uw brief werd voorgelezen in aanwezigheid van deze Verguisde en ter ere van u hebben Wij deze Tafel geopenbaard van waaruit de geur van de genadige gunst van uw Heer, de Meedogende, de Mildddadige, verspreid wordt. We smeken God om u tot een banier te maken omhoog geheven in de stad van Zijn Gedachtenis en om uw rang in deze Zaak te verheffen, een Zaak onder welks schaduw de oprechten van God de volkeren en geslachten der aarde beschutting zullen zien zoeken. Waarlijk, uw Heer weet en stelt u op de hoogte. Bovendien smeken Wij Hem u te voeden met het beste van datgene wat gekoesterd in Zijn Boek bewaard is. Hij is in waarheid Degene Die luistert en de roep beantwoordt.

Volhardt erin Zijn Zaak te helpen door de sterkende kracht van de scharen van wijsheid en uiting. Aldus is verordend door God, de Genadige, de Algeprezene. Gezegend is de gelovige die in deze Dag de Waarheid omarmd heeft en de vastbesloten mens die de macht van de scharen van tirannie niet heeft kunnen afschrikken.

De heerlijkheid die boven de horizon van uiting heeft geschenen, ruste op u en op die gelovigen die de kelk van Zijn verzegelde wijn gegrepen hebben door de kracht van Zijn Naam, de Bij-Zich-Bestaande, en met diepe teugen gedronken hebben in weerwil van hen die de Ene verworpen hebben in Wie ze voordien hun geloof beleden hadden, zij die de waarheid van deze Grote Aankondiging waarvan God in Zijn kostbare en aloude Boek getuigd heeft, bestreden hebben.

O Muḥammad Ḥusayn! Wees bereid de uitstortingen van de goedertierenheid van God, de Heer der werelden te ontvangen. De Algenadige heeft zich verwaardigd u de paarlen van kennis uit de oceaan van de genade van God, de Almachtige, de Meest Verhevene, te schenken.

Waar is de mens met inzicht die de waarheid zal herkennen en opmerken? Waar is de mens met gehoor te vinden die naar Mijn wonderbaarlijke Stem die roept vanuit het rijk van heerlijkheid, zal luisteren? Waar is de ziel die zijn gelaat naar de Goddelijke Lotusboom zal keren op zo’n wijze dat noch de overweldigende macht der koningen, noch het hevige tumult van hun onderdanen hem vermag te belemmeren, terwijl hij zijn stem verheft temidden van de gehele schepping door de kracht van wijsheid en woorden, en getuigt van datgene waarvan God getuigd heeft, dat er waarlijk geen God is dan Hij, de Machtige, de Onoverwinnelijke, de Almachtige, de Wetende, de Wijze.

O Ḥusayn! Uw naam is genoemd in deze Allergrootste Gevangenis in de aanwezigheid van deze Verguisde en Wij hebben voor u datgene geopenbaard waarmee geen van de boeken ter wereld te vergelijken is. Hiervan legt de Koning van eeuwigheid getuigenis af; toch wordt het merendeel der mensheid gerekend tot de achtelozen. Vanuit de dageraad van getuigenis hebben Wij de Roep aangeheven voor allen die in het rijk van schepping verblijven. Er zijn mensen zijn die zo in vervoering geraakt zijn door de geur van de woorden van hun Heer dat zij alles wat bij mensen hoort, achter zich gelaten hebben in hun verlangen de hof van de tegenwoordigheid van God, de Heer van de machtige troon, te bereiken. Er zijn er ook die hevig verward en weifelend zijn. Anderen hebben haast gemaakt, spoedden zich op weg om aan de Roep van hun Heer, de Aloude van Dagen, gehoor te geven. Nog anderen hebben zich afgekeerd, verwierpen de waarheid en geloofden uiteindelijk niet in God, de Almachtige, de Algeprezene. Er zijn nog weer anderen die met zo’n wreedheid een vonnis over Hem geveld hebben dat elke wijze ziel met onderscheidingsvermogen tot weeklagen bewogen is. We hebben hen genadiglijk ontboden naar de rivier die waarlijk leven is, terwijl zij, duidelijk onrechtvaardig, het bevel gaven tot het vergieten van Mijn bloed. Aldus heeft de Dagster van wijsheid geschenen van boven de horizon van uiting van uw Heer, de Algenadige. Mocht gij het licht ervan bereiken, dan betaamt het u de lof van uw Heer te verheerlijken en te zeggen, ik breng U dank, o God der werelden.

Gezegend zijt gij en zijn zij die door de wereld en haar ijdelheden niet konden worden afgehouden van deze lichtende Horizon.

Breng namens Mij de groeten over aan Mijn geliefden. Wij sporen hen aan om wijsheid te betrachten zoals bevolen in mijn wonderbaarlijke Boek.

O Mijn dienstmaagd en Mijn blad! Verheug u met grote blijdschap aangezien uw roep is opgestegen naar de Goddelijke Lotusboom en is beantwoord vanuit de alglorierijke Horizon. Waarlijk, geen God is er dan Ik, de Verguisde, de Balling.

We hebben Onszelf aan de mensen geopenbaard, hebben de Zaak onthuld, de mensheid naar Gods Rechte Pad geleid, de wetten verkondigd en iedereen datgene opgelegd wat hen werkelijk tot voordeel zal strekken zowel in deze wereld als in de volgende; toch hebben zij het vonnis uitgesproken Mijn bloed te vergieten, waarop de Hemelse Maagd bitter geweend heeft, Sinaï geweeklaagd en de Trouwe Geest ertoe gebracht werd te zuchten van verdriet.

Heden ten dage hebben de mensen zichzelf uitgesloten van de uitstortingen van goddelijke genade door in de voetstappen te treden van iedere onwetende die afgedwaald is. Ze hebben de Oceaan van goddelijke kennis van zich afgeworpen en hun ogen gevestigd op die dwaze mensen die beweren zeer geleerd zonder dat dit ondersteund wordt door enig bewijs van God, de Heer der mensheid.

Wel gaat het u, aangezien gij ijdele verbeelding achter u gelaten hebt en u hebt vastgeklemd aan het Koord van God dat geen mens door kan snijden. Overdenk de genadige gunst van God – verheven zij Zijn heerlijkheid. Hoe talrijk zijn de koningen en koninginnen op aarde die, ondanks veel verlangen, verwachting en wachten, uitgesloten zijn van Hem Die het Verlangen der wereld is, terwijl gij Hem bereikt hebt. Zo God het wil, moogt gij een daad volbrengen waarvan de geur zal voortduren zolang als de Namen van God –verheven zij Zijn heerlijkheid– zullen voortduren. Bij de gerechtigheid Gods! De titel “O Mijn Dienstmaagd” overtreft verre al het andere dat in de wereld te zien is. Spoedig zullen de ogen der mensheid worden verlicht en verblijd door datgene te erkennen wat Onze Pen van Heerlijkheid geopenbaard heeft.

Gezegend zijt gij en gezegend is de moeder die u heeft grootgebracht. Besef de waarde van deze rang en sta op om Zijn Zaak zo te dienen dat de nutteloze verbeelding en insinuaties van de twijfelaars u niet afbrengen van dit vaste besluit. De Dagster van zekerheid straalt schitterend, maar de mensen van de wereld houden vast aan nutteloze verbeelding. De Oceaan van goddelijke kennis is hoog aangezwollen, terwijl de kinderen der mensen zich vastklemmen aan de zoom van de dwazen. Als de onfeilbare genade van God –verheven zij Zijn heerlijkheid– er niet was, kon geen tegengif deze hardnekkige kwalen ooit genezen.

Breng Mijn groeten over aan de dienstmaagden van God in dat gebied en breng hun de vreugdevolle tijding dat Zijn tedere barmhartigheid en genade aan hen verleend zijn. Hoog is inderdaad de rang die Wij voor u bestemd hebben. Het betaamt u lof en dank te brengen aan uw Heer, de Milddadige, de Edelmoedigste. Verheerlijkt zij God, de Verhevene, de Grote.

Op een zeker moment werd dit verheven Woord gehoord van de Tong van Hem Die de Bezitter is van al het zijnde en de Heer van de troon in den hoge en van de aarde beneden – verheven is de heerlijkheid van Zijn uiting: Vroomheid en onthechting zijn gelijk twee zeer grote lichten aan de hemel van onderricht. Gezegend hij die deze hoogste rang heeft bereikt, deze woonplaats van uitmuntende heiligheid en verhevenheid.

Dit is een Tafel neergezonden door de Algenadige vanuit het Koninkrijk van uiting aan allen die op aarde verblijven. Gelukkig is de mens die luistert en er acht op slaat en wee hem die gedwaald en getwijfeld heeft. Dit is de Dag die verlicht is door het stralende licht van het Gelaat van God – de Dag waarop de Tong van Grootheid luide roept: Het Koninkrijk is aan God, de Heer van de Dag van Opstanding.

Uw naam is genoemd in Onze Tegenwoordigheid en Wij hebben Ons verwaardigd voor u datgene te openbaren wat de tong van niemand onder de volkeren der wereld kan vertellen. Verheug u met buitengewone blijdschap aangezien er aan u gedacht is in de Allergrootste Gevangenis en het Gelaat van de Aloude van Dagen Zich naar u gekeerd heeft vanuit deze verheven woonplaats.

We hebben waarlijk de tekenen geopenbaard, de onweerlegbare getuigenissen laten zien en hebben alle mensen opgeroepen tot het rechte Pad. Onder de mensen zijn er diegenen die zich afgekeerd hebben en de waarheid verworpen hebben, anderen hebben een oordeel over Ons geveld zonder bewijs of getuigenis. De eersten die zich van Ons afgekeerd hebben, zijn in dit tijdperk de geestelijke leiders van de wereld geweest – zij die Ons bij dag en bij nacht aanroepen en Mijn naam noemen terwijl ze vertrouwen op hun verheven macht. Toen Ik Mij echter aan de mensen openbaarde, stonden ze op zulk een wijze tegen Mij op dat zelfs de stenen kreunden en bitter weeklaagden.

Groot is uw gelukzaligheid, aangezien gij geluisterd hebt naar Zijn Stem, uw gezicht naar Hem hebt gekeerd en acht geslagen hebt op de Roep van uw Heer, toen Hij kwam bekleed met onoverwinnelijke macht en soevereiniteit.

O Mijn dienstmaagd, o Mijn blad! Breng dank aan de Meest Geliefde van de wereld dat u deze oneindige genade heeft verkregen in een tijd waarin de geleerden en vooraanstaande mensen der wereld daarvan verstoken gebleven zijn. We hebben u aangeduid als ‘blad’ opdat gij net als de bladeren beroerd moge worden door de zachte bries van de Wil van God –verheven zij Zijn heerlijkheid– gelijk de bladeren van de boom beroerd worden door aanstormende winden. Breng dank aan uw Heer krachtens deze schitterende woorden. Zoudt gij de zoetheid van de titel “O Mijn dienstmaagd” beseffen, dan zoudt gij ontdekken dat u zich losgemaakt heeft van de gehele mensheid, dag en nacht vol toewijding verbonden met Hem Die het enige Verlangen der wereld is.

In woorden van onvergelijkelijke schoonheid hebben Wij op passende wijze melding gemaakt van die bladeren en dienstmaagden die gedronken hebben uit de levende wateren van hemelse genade, en hun ogen gericht hebben gehouden op God. Zij zijn waarlijk gelukkig en gezegend. Eerlang zal God hun rang openbaren, waarvan geen woord de verhevenheid passend kan uitdrukken, noch enige beschrijving haar toereikend kan beschrijven.

We manen u datgene te doen wat ertoe zal bijdragen de belangen van de Zaak van God onder mannen en vrouwen te bevorderen. Hij hoort zeker de roep van de vrienden en aanschouwt hun daden. Waarlijk, Hij is de Horende en de Ziende.

Op u en op hen ruste de heerlijkheid van God, de Machtige, de Alwetende, de Alwijze.

O dienstmaagd van God! Luister naar de Stem van de Heer van Namen, Die vanuit Zijn Gevangenis Zijn blik op u heeft gericht en melding van u maakt.

Hij heeft elke reiziger hulp geboden, elke smekeling genadiglijk geantwoord en elke zoeker naar waarheid toegang verleend. In deze Dag is het Rechte Pad kenbaar gemaakt, de Weegschaal van goddelijk recht ingesteld en het licht van de zon van Zijn milddadigheid stralend, doch de bedrukkende duisternis van de mensen van tirannie is er, gelijk wolken, tussen gekomen en heeft een ernstige hindernis opgeworpen tussen de Dagster van hemelse genade en de mensen der wereld. Gezegend is hij die de sluiers die ervoor hangen, vaneen gescheurd heeft en wordt verlicht door het stralende licht van goddelijke Openbaring. Overweeg hoe talrijk diegenen waren die zichzelf rekenden tot de wijzen en geleerden, doch in de Dag van God verstoken waren van de uitstortingen van hemelse milddadigheden.

O Mijn blad, Mijn dienstmaagd! Stel de waarde van deze zegening op prijs en van deze tedere genade die u omgeven heeft, en uw voetstappen heeft geleid naar de Dageraad van heerlijkheid.

Breng namens deze Verguisde groeten over aan die dienstmaagden die God aanbidden en verblijd hun hart met de verzekering van Zijn liefhebbende voorzienigheid.

Richt uw blik in alle dingen op wijsheid, want zij is een feilloos tegengif. Hoe vaak heeft zij een ongelovige in een gelovige veranderd of een vijand in een vriend? Het betrachten ervan is zeer wezenlijk, aangezien dit onderwerp uiteengezet is in talrijke Tafelen, geopenbaard vanuit het hoogste hemel van de Wil van Hem Die de Manifestatie is van het licht van goddelijke eenheid. Wel gaat het hen die overeenkomstig handelen.

Richt uw aandacht onophoudelijk op datgene wat het Woord van God verheft. In deze Allergrootste Openbaring worden uitnemende daden en een prijzenswaardig karakter beschouwd als de legerscharen van God, evenals Zijn gezegende en heilige Woord. Deze legerscharen zijn de magneet voor het hart der mensen en het doeltreffende middel om deuren te ontsluiten. Van alle wapens ter wereld is dit het meest krachtige.

Smeek God alle mensen genadiglijk te helpen datgene in acht te nemen wat Zijn alglorierijke Pen in de heilige Boeken en Tafelen heeft vastgelegd.

Deze Verguisde maakt zeker melding van hem die zijn gelaat gekeerd heeft naar de Onvergelijkbare, de Alwetende, van hem die getuigenis aflegt van Zijn eenheid gelijk de Alglorierijke Pen getuigenis afgelegd heeft, terwijl Hij snel binnen het strijdperk van woorden beweegt. Gezegend is de ziel die zijn Heer erkend heeft en wee hem die smartelijk gedwaald en getwijfeld heeft.

De mens is gelijk een boom. Als hij getooid wordt met vruchten, is hij waardig geweest voor eer en lof en zal hij dat altijd zijn. Daarentegen is een boom zonder vruchten alleen rijp voor het vuur. De vruchten van de menselijke boom zijn verfijnd, zeer gewild en innig gekoesterd. Daartoe behoren een rechtschapen karakter, deugdzame daden en een aangename manier van spreken. De lente voor aardse bomen doet zich eens per jaar voor, terwijl die voor menselijke bomen verschijnt in de Dagen van God – verheven zij Zijn heerlijkheid. Zouden de bomen van ’s mensen leven in deze goddelijke Lente getooid worden met de vruchten die genoemd zijn, dan zou de glans van het licht van Rechtvaardigheid alle bewoners der aarde zeker verlichten en iedereen zou in rust en tevredenheid verblijven in de beschuttende schaduw van Hem Die het Doel is van de gehele mensheid. Het Water voor deze bomen is het levende water van de heilige Woorden, geuit door de Geliefde van de wereld. Het ene ogenblik worden zulke bomen geplant en in het volgende zullen hun takken door de uitstortingen van de vloed van goddelijke genade, de hemelen bereikt hebben. Een verdorde boom, echter, is nooit enige vermelding waard geweest en zal dat ook niet zijn.

Gelukkig is de getrouwe die bekleed is met het gewaad van intense inspanning en is opgestaan om deze Zaak te dienen. Zo’n ziel heeft werkelijk de verlangde Bestemming bereikt en heeft het Doel begrepen waarvoor zij geschapen is. Maar tienduizend maal helaas voor de weerspannigen die als verdorde bladeren in het stof gevallen zijn. Eerlang zullen dodelijke windvlagen hen wegvoeren naar de plaats die voor hen beschikt is. Onwetend kwamen zij, onwetend draalden zij en onwetend trokken zij zich terug in hun verblijven.

De wereld verkondigt voortdurend deze woorden: Hoed u, ik ben van voorbijgaande aard evenals al mijn uiterlijke verschijnselen en kleuren. Wees bedacht op de wisselvalligheden die in mij aangelegd zijn en ontwaak uit uw sluimer. Niettemin is er geen scherpziend oog dat ziet noch een horend oor dat luistert.

In deze Dag zegt het innerlijk oor luid: Inderdaad het gaat mij goed, vandaag is mijn dag, aangezien de Stem van God luide roept. En de essentie van het zien roept uit: Gezegend ben ik, dit is mijn dag, want de Aloude Schoonheid schijnt stralend vanaf de meest verheven Horizon.

Het betaamt het volk van Bahá om de Heer van Namen aan te roepen en Hem te smeken opdat wellicht de mensen in de wereld niet verstoken mogen blijven van de uitstortingen van genade in Zijn dagen.

In het verleden braken de godgeleerden zich het hoofd over deze vraag, een vraag die Hij Die de Soevereine Waarheid is, gedurende de vroege jaren van Zijn leven, hen Zelf herhaaldelijk heeft horen stellen: “Wat voor Woord is het dat de Qá’im zal uitspreken waardoor de religieuze leiders op de vlucht gejaagd zullen worden?” Zeg, dat Woord wordt nu openbaar gemaakt en gij zijt gevlucht eer gij het hebt horen uitspreken, hoewel gij het niet bemerkt. En dat gezegende, dat verborgen, dat verholen en gekoesterde Woord is dit: “‘HIJ’ is nu verschenen in het gewaad van ‘IK’. Hij Die verborgen was voor sterfelijke ogen, roept uit: Zie! Ik ben de Algeopenbaarde.” Dit is het Woord dat de ledematen van ongelovigen heeft doen sidderen. Verheerlijkt zij God! Alle hemelse Geschriften van het verleden getuigen van de grootheid van deze Dag, de grootheid van deze Manifestatie, de grootheid van Zijn tekenen, de grootheid van Zijn Woord, de grootheid van Zijn standvastigheid, de grootheid van Zijn uitmuntende rang. Toch zijn, ondanks dit alles, de mensen achteloos gebleven en zijn als door een sluier uitgesloten. Alle Profeten hebben er inderdaad naar verlangd om deze Dag te bereiken. David zegt: “Wie zal mij in de Sterke Stad brengen?” Met Sterke Stad wordt ‘Akká bedoeld. Haar vestingwerken zijn zeer sterk en deze Verguisde is gevangen binnen haar muren. Eveneens is in de Koran geopenbaard: “Leid uw mensen uit de duisternis naar het licht en verkondig aan hen de dagen van God.”

De heerlijkheid waarmee deze Dag is bekleed is uitdrukkelijk vermeld en duidelijk uiteengezet in de meeste hemelse Boeken en Geschriften. De godgeleerden uit die tijd hebben de mensen echter uitgesloten van deze uitmuntende rang en hebben hen afgehouden van dit Hoogtepunt van Heerlijkheid, dit Verheven Doel.

Gezegend zijt gij, aangezien het duister van ijdele verbeeldingen niet bij machte is geweest om u te belemmeren het licht van zekerheid te bereiken en de aanval van de mensen er niet in geslaagd is u af te houden van de Heer der mensheid. Besef de waarde van deze hoge rang en smeek God –verheven is Zijn heerlijkheid– om u genadiglijk in staat te stellen die te beschermen. Onvergankelijke heerschappij heeft uitsluitend behoord aan de Ene ware God en Zijn geliefden en zal hun voor eeuwig toebehoren.

De glorie die geschenen heeft vanuit de horizon van eeuwigheid, ruste op u en op diegenen die zich stevig vastgeklemd hebben aan het Koord van God dat geen mens door kan snijden.

Hij Die naar de ware overwinning leidt, is gekomen. Bij de gerechtigheid Gods! Hij is volledig in staat, door de kracht van een enkel Woord, om een ommekeer in de wereld teweeg te brengen. Nadat Hij alle mensen bevolen heeft wijsheid in acht te nemen, heeft Hij Zelf het koord van geduld en berusting vastgehouden.

De aardse mensen van de wereld zijn op weg gegaan om de verfraaide, de lichtende, karmozijnrode Stad van God te bezoeken en zekere afgezanten uit Perzië zijn in het geheim onrust aan het stoken, hoewel ze zich aan de buitenkant zacht en deemoedig voordoen. Genadige God! Wanneer zal deze sluwheid die de wereld kwelt, veranderd worden in oprechtheid? De aansporingen van God, de Ware, hebben de wereld omvat, maar tot nu toe is invloed ervan niet onthuld. De onbetamelijke daden der mensen hebben hen verhinderd tot Hem te komen. Wij smeken God –verheven en verheerlijkt zij Hij– om vanuit de wolken van goddelijke genade de overvloedige regen van Zijn milddadigheid over al Zijn dienaren uit te storten. Hij heeft waarlijk macht over alle dingen.

O ‘Alí Ḥaydar! O gij die zijt opgestaan om Mijn Zaak te dienen en die bezig zijt de lof van God, de Heer van de machtige troon te verheerlijken! Voor de symbolen van rechtvaardigheid en de exponenten van billijkheid is het ongetwijfeld duidelijk en helder dat deze Verguisde, gesterkt door de alles overtreffende kracht van het Koninkrijk, ieder bewijs van wanorde, tweestrijd, onenigheid, geschillen of verdeeldheid onder de volkeren en geslachten der aarde tracht uit te wissen; en het is om geen andere reden dan dit grootse, dit gewichtige doel dat Hij steeds weer in de gevangenis is geworpen en vele dagen en nachten geketend en geboeid is geweest. Gezegend zijn zij die deze onaantastbare Zaak, deze heerlijke Aankondiging, eerlijk en rechtvaardig beoordelen.

Dit is een Tafel neergezonden door de Heer van genade, zodat de mensen der wereld in staat gesteld mogen worden, nader te komen tot deze Oceaan Die aangezwollen is door de kracht van Zijn verheven Naam. Onder de mensen zijn er diegenen die zich van Hem afgekeerd hebben en Zijn getuigenis tegengesproken hebben, terwijl anderen de wijn van zekerheid gedronken hebben door het verheerlijken van Zijn Naam Die al het geschapene doordringt. Diegenen hebben zeker een smartelijk gemis geleden die hun oor geneigd hebben naar het krassen van de raaf en geweigerd hebben te luisteren naar het zoete gezang van de Vogel des Hemels die zingt op de takken van de Boom van eeuwigheid: Waarlijk er is geen ander God dan Ik, de Alwetende, de Alwijze. Dit is de Dag die verlicht is door de glans van het licht van Ons gelaat – de Dag waar alle dagen en nachten in aanbidding omheen cirkelen. Gezegend is de mens van inzicht die het heeft beseft en de hevig dorstende die heeft gedronken uit de lichtende Fontein. Gezegend de mens die de waarheid erkent, terwijl hij er ijverig naar streeft om de Zaak van Zijn Heer, de Krachtige, de Almachtige te dienen.

O dienaar die zijn blik gevestigd heeft op Mijn gelaat! Luister naar de Stem van uw Heer, de Alglorierijke, die luide roept vanaf de dageraad van grootheid en heerlijkheid. Waarlijk Zijn Roep zal u nader brengen tot het rijk van gelukzaligheid en u ertoe brengen Zijn lof aan te heffen op zulk een wijze dat ieder schepsel verrukt zal zijn en Zijn roem te verheerlijken op zo’n manier dat het gehele schepping zal beïnvloeden. Waarlijk uw Heer is de Beschermer, de Genadige, de Alwetende.

Breng de vrienden van God bijeen in dat land en maak hen bekend met Mijn weergaloze gedachtenis. Wij hebben een Tafel voor hen geopenbaard van waaruit de geur van de Algenadige is verspreid over het rijk van bestaan, opdat zij zich met buitengewone blijdschap mogen verheugen en standvastig mogen blijven in deze wonderbaarlijke Zaak.

Terwijl Wij gevangen zaten, hebben Wij een Boek geopenbaard dat Wij “Het Heiligste Boek” als titel hebben gegeven. Wij hebben daarin wetten verordend en het getooid met de geboden van uw Heer, Die gezag uitoefent over allen die in de hemelen en op de aarde verblijven. Zeg: Houdt eraan vast, o mensen, en neemt datgene in acht wat erin is neergezonden van de wonderbaarlijke voorschriften van uw Heer, de Vergevende, de Milddadige. Het zal u waarlijk tot voordeel strekken zowel in deze wereld als in de volgende en zal u zuiveren van al wat u slecht betaamt. Hij is waarlijk de Beschikker, de Uiteenzetter, de Gever, de Edelmoedige, de Genadige, de Alomgeprezene.

Groot is uw gelukzaligheid, aangezien gij trouw bent geweest aan het Verbond van God en Zijn Testament en omdat gij vereerd zijt met deze Tafel waardoor uw naam is opgetekend in Mijn Bewaarde Tafel. Wijdt u aan de dienst van de Zaak van uw Heer, koestert Zijn gedachtenis in uw hart en verkondig Zijn lof op zulk een wijze dat iedere weerspannige en achteloze ziel daardoor uit zijn sluimer gewekt mag worden.

Aldus hebben Wij Ons verwaardigd u een bewijs van Onze gunst te schenken vanuit Onze tegenwoordigheid; en Ik ben werkelijk de Vergevende, de Algenadige.

Wij wensen melding te maken van hem die zijn gelaat naar Ons gekeerd heeft, en hem nog eens volop te laten drinken van de levengevende wateren van Onze genadige voorzienigheid opdat hij in staat gesteld moge worden nader tot Mijn Horizon te komen, getooid moge worden met Mijn eigenschappen, moge zweven in Mijn sfeer, bevestigd moge worden in datgene wat ervoor zal zorgen dat de heiligheid van Mijn Zaak aan het licht gebracht zal worden onder Mijn volk en Mijn lof verkondigd zal worden op een manier die zal maken dat elke aarzelende ziel zich haast, elk onbeweeglijk schepsel zijn vleugels uitslaat, elk sterfelijk lichaam verteerd wordt, elk verkild hart door leven wordt beroerd en elke terneergeslagen geest opleeft van vreugde. Aldus betaamt het hem die zijn gezicht gekeerd heeft naar het Mijne, onder de bescherming van Mijn tedere liefde is gekomen en die Mijn verzen die in de hele wereld doorgedrongen zijn ontvangen heeft.

O ‘Alí! Hij Die de Dageraad van goddelijke Openbaring is, roept u met deze zeer wonderbaarlijke woorden. Bij de gerechtigheid Gods! Als gij voor Mijn Troon aanwezig zou zijn en zou luisteren naar de Tong van macht en grootheid, dan zou gij uw lichaam, uw ziel, uw hele wezen opofferen als teken van uw liefde voor God, de Soevereine, de Beschermer, de Alwetende, de Alwijze, en zou gij zo ontroerd raken door de betovering van Zijn Stem dat iedere pen machteloos zou zijn om uw rang te beschrijven en iedere welsprekende spreker verward zou raken in zijn poging die te beschrijven. Denk korte tijd na over deze Openbaring en haar onoverwinnelijke soevereiniteit; help haar dan zoals het uw Heer, de Genadige, de Almildddadige, past. Leid de mensen naar de Dageraad van heerlijkheid. Waarlijk, Hij is het Zelf Die gevestigd is op Zijn machtige Troon. Door Hem ging de horizon van deze Gevangenis gloren en door Hem zijn allen die in de hemelen en op de aarde zijn, verlicht.

We hebben Ons verwaardigd uw naam in het verleden te noemen alsook in deze genadige Tafel opdat gij nog eens de zoete geur moge inademen van de Algenadige. Dit is slechts een bewijs van Mijn gunst voor u. Breng dank aan uw Heer, de Almilddadige, de Alziende.

Wees niet bedroefd als mensen er niet in slagen de Waarheid te begrijpen. Spoedig zult gij hen zich tot God, de Heer van de gehele mensheid, zien keren. Wij hebben waarlijk, door de kracht van het Verhevenste Woord, de gehele wereld omvat, en de tijd nadert dat God de harten van allen die op aarde wonen onderworpen zal hebben. Hij is in waarheid de Almachtige, de Sterkste.

Wij gedenken vanuit dit land ook uw broer, opdat hij zich moge verheugen wanneer Ik hem vermeld en moge behoren tot hen die nadenken.

O vriend! De Meest Geliefde roept u vanuit Zijn Grootste Gevangenis en spoort u aan om datgene in acht te nemen wat Mijn verheven Pen in Mijn heiligste Boek geopenbaard heeft, opdat gij eraan vast moge houden met zulk een vastbeslotenheid en kracht als uit Mij geboren is; en Ik ben waarlijk de Beschikker, de Alwijze.

Groot is inderdaad uw gelukzaligheid, aangezien Zijn feilloze genade aan u geschonken is en gij hulp gekregen hebt bij het erkennen van deze Zaak – een Zaak door de kracht waarvan de hemelen samengevouwen zijn en iedere verheven en hoog oprijzende berg tot stof verpulverd is.

Bovendien maken Wij door Onze onbegrensde genade melding van uw moeder die het voorrecht gehad heeft om God te erkennen. We zenden haar Onze groeten vanuit deze glorieuze plaats. Wij gedenken ieder van u, mannen en vrouwen, en vanaf deze Plaats –het Toneel van onvergelijkelijke heerlijkheid– beschouwen Wij u allen als één ziel en sturen u de blijde tijding van goddelijke zegeningen die voorafgegaan zijn aan al het geschapene en van het Mij gedenken dat iedereen doordringt, zij het jong of oud. De heerlijkheid van God ruste op u, o volk van Bahá. Verheug u met buitengewone blijdschap door het Mij gedenken, want Hij is inderdaad te allen tijde bij u.

Neig uw oor naar datgene wat de Geest meedeelt vanuit de verzen van God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande, opdat u zich door Zijn Roep aangetrokken moge voelen tot de Top van uitmuntende heerlijkheid en u nader moge worden gebracht tot de Staat waarin gij zult aanschouwen hoe uw hele wezen in vuur en vlam gezet wordt door de liefde Gods op zulk een wijze dat noch de overheersing van de heersers noch het gefluister van hun vazallen het kan doven, en gij temidden van de volkeren der wereld zult opstaan om de lof te verkondigen van uw Heer, de Bezitter van Namen. Dit is hetgeen u betaamt in deze Dag.

We zullen u verhalen wat in het verleden is gebeurd, opdat u de lieflijkheid moogt beseffen van deze woorden en u bewust moogt worden van die gebeurtenissen die in vroeger tijden voorgevallen zijn. Waarlijk, uw Heer is de Vermaner, de Genadige, de Meest Geliefde.

Brengt u zich de dagen in herinnering waarin Hij Die Zich met God onderhield, in de wildernis de schapen van Jethro, Zijn schoonvader, hoedde. Hij luisterde naar de Stem van de Heer der mensheid die kwam uit de Brandende Braamstruik, die boven het Heilige Land uit geheven was, terwijl Hij uitriep: “O Mozes! Waarlijk, Ik ben God, uw Heer en de Heer van uw voorvaderen, Abraham, Isaak en Jakob.” Hij was zo in vervoering gebracht door de boeiende toon van de Stem dat Hij Zich losmaakte van de wereld en op weg ging in de richting van de Farao en zijn mensen, bekleed met de macht van uw Heer Die soevereiniteit uitoefent over alles wat geweest is en zal zijn. De mensen in de wereld horen nu hetgeen Mozes hoorde, maar zij begrijpen het niet.

Zeg, ik zweer bij de gerechtigheid Gods! Spoedig zal de praal van de dienaren van de staat en de overheersing van de heersers voorbij gaan, de paleizen van de machthebbers zullen verwoest worden en de indrukwekkende gebouwen van de keizers teruggebracht tot stof, maar wat zal blijven is datgene wat Wij voor u hebben beschikt in het Koninkrijk. Het betaamt u, o mensen, u tot het uiterste in te spannen, opdat uw namen genoemd mogen worden voor de Troon en gij datgene moogt voortbrengen wat de gedachtenis aan u onsterfelijk zal maken heel de eeuwigheid van God, de Heer van al het bestaande door.

Gedenk in Mijn naam de geliefden in dat land, breng Mijn groeten aan hen over en verblijd hun hart met de tijding van datgene wat voor hen is geopenbaard vanaf deze glorieuze plaats.

Zeg, hoed u dat de overweldigende macht van de onderdrukkers u niet verontrust. De dag nadert waarop ieder symbool van ijdele glorie teruggebracht zal zijn tot niets; dan zult gij de onoverwinnelijke soevereiniteit aanschouwen van uw Heer Die heerst over alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar.

Hoed u dat de sluiers u niet afhouden van de uitstortingen van Zijn milddadigheid in deze Dag. Verwerp de dingen die u afhouden van God en houd vol op deze Weg die zich ver uitstrekt. Wij wensen niets voor u dan dat wat u tot voordeel strekt zoals is vastgelegd in Zijn Bewaarde Tafel. Wij gedenken Onze geliefden vaak; echter Wij hebben gemerkt dat ze in gebreke bleven in datgene wat hen past aan het Hof van de gunst van hun Heer, de Genadige, de Vergevende, behalve diegenen die God wenst uit te zonderen. Waarlijk, machtig is Hij te doen wat Hij wil. Hij geeft en onthoudt. Hij is inderdaad de Eeuwige Waarheid, de Kenner van ongeziene dingen.

Grijpt gij, o geliefden van de Algenadige, de kelk van eeuwig leven aangeboden door de hand van de milddadige gunsten van uw Heer, de Bezitter van de gehele schepping, drink daar dan volop uit. Ik zweer bij God, het zal u zo in vervoering brengen dat u zult opstaan om Zijn Naam te verheerlijken en Zijn woorden te verkondigen onder de volkeren der aarde en de steden van de harten der mensen zult veroveren in de naam van uw Heer, de Almachtige, de Algeprezene.

Bovendien kondigen Wij aan iedereen de blijde tijdingen aan betreffende datgene wat Wij in Ons Heiligste Boek geopenbaard hebben – een Boek boven de horizon waarvan de dagster van Mijn geboden over elke waarnemer en iedere waargenomene straalt. Houd u zich eraan vast en vervul datgene wat erin geopenbaard is. Dit is zeker beter voor u dan al wat in de wereld geschapen is, wist gij het slechts. Hoed u dat de voorbijgaande dingen van het menselijk leven u er niet van weerhouden u te keren naar God, de Ware. Overweeg in uw hart de wereld en haar conflicten en veranderingen zodat gij de verdienste en de rang moogt onderscheiden van diegenen die hun zinnen daarop hebben gezet, en zich afgekeerd hebben van datgene wat neer gezonden is in Onze Bewaarde Tafel.

Aldus hebben Wij deze heilige verzen geopenbaard en ze aan u gestuurd, opdat gij moogt opstaan om de Naam van God, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande, te verheerlijken. De heerlijkheid van God ruste op u en op diegenen die deel gehad hebben aan deze uitgelezen, verzegelde Wijn.

Deze Verguisde heeft uw brief doorgenomen in de Allergrootste Gevangenis en is in kennis gesteld van uw vraag betreffende de geboden van God over de onderwerpen aangaande verrijzenis en middelen van bestaan. Gij hebt er goed aan gedaan deze vragen te stellen, want uzelf zult er profijt van hebben alsook andere dienaren van God, zowel uiterlijk als innerlijk. Waarlijk, uw Heer weet alles en beantwoordt bereidwillig de oproep.

De voornaamste reden om de wereld en alles wat daarin is, te scheppen, is dat de mens God kent. In deze Dag heeft al wie door de geur van het kleed van Zijn genade ertoe gebracht wordt toegang te verkrijgen tot het oorspronkelijke Verblijf, wat de rang is van het erkennen van de Bron van goddelijke geboden en de Dageraad van Zijn Openbaring, voor eeuwig al het goede bereikt. Nadat hij deze verheven rang bereikt heeft rust een tweevoudige verplichting op iedere ziel. Eén is om standvastig in de Zaak te zijn met zulk een standvastigheid dat al zouden alle volkeren ter wereld proberen om te voorkomen dat hij zich keert naar de Bron van Openbaring, ze niet bij machte zouden zijn dat te doen. De andere is het nakomen van de goddelijke voorschriften die zijn voortgestroomd uit de bron van Zijn door de hemel aangedreven Pen. Want de kennis van de mens van God kan zich niet ten volle en voldoende ontwikkelen behalve door alles in acht te nemen wat door Hem is verordend en uiteengezet in Zijn hemelse Boek.

Een jaar geleden werd het Heiligste Boek neergezonden uit de hemel van de milddadigheid van de Heer van Namen. Als God het wil, wordt gij misschien genadiglijk in staat gesteld datgene te vervullen wat daarin geopenbaard is.

Wat betreft de middelen van bestaan, moet gij, terwijl gij geheel uw vertrouwen in God stelt, een beroep uitoefenen. Hij zal zeker uit de hemel van Zijn gunst datgene naar u neerzenden wat voor u bestemd is. Hij is in waarheid de God van kracht en macht.

Breng dank aan God dat uw brief de tegenwoordigheid van deze Gevangene bereikt heeft, en dat vanaf de Zetel van goddelijk gezag het antwoord geopenbaard is en naar u verstuurd wordt. Dit is een zegen van onschatbare waarde, door God verleend. Hoewel het op dit moment niet duidelijk is, zal het dat spoedig zijn. Het betaamt u te zeggen:

Verheerlijkt zij Uw Naam. O Heer mijn God! Ik ben degene die zijn gezicht naar U heeft gekeerd en zijn volledige vertrouwen op U heeft gesteld. Ik smeek U bij Uw Naam waardoor de oceaan van Uw woorden is aangezwollen en de bries van Uw kennis zich heeft geroerd, te schenken dat ik genadiglijk bijgestaan moge worden om Uw Zaak te dienen en bezield moge worden om U te gedenken en U te prijzen. Zend dan uit de hemel van Uw edelmoedigheid datgene op mij neer wat mij zal beschermen tegen iedereen behalve U en mij tot voordeel zal strekken in al Uw werelden.

Waarlijk, Gij zijt de Machtige, de Ontoegankelijke, de Verhevene, de Wetende, de Wijze.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac