Return   Facebook   Zip File

Lawḥ-i-Karmil: Karmelskriften

All ära tillkomme denna dag, den dag då barmhärtighetens

Adofter har fläktats över alla skapade ting, en dag så välsignad att gångna tidsåldrar och sekel aldrig kan hoppas på att göra den rangen stridig, en dag då Dagarnas uråldriges anlete har vänt sig mot sitt heliga säte. Därvid hördes rösterna från alla skapade ting och bortom dem från härskaran i höjden, ropa högt: “Skynda dig, o karmel, ty se, ljuset från Guds anlete, härskaren över nam- nens rike och himlarnas utformare, har höjts över dig.”

Gripen av hänryckning, och med hög röst, utropade hon sålunda: “Må mitt liv bli ett offer till Dig, eftersom Du har fäst Din blick på mig, har skänkt mig Din ynnest och ställt Dina steg mot mig. Åtskillnaden från Dig, o Du det eviga livets källa, har nära nog förtärt mig, och min avskildhet från Din närhet har bränt bort min själ. Allt pris vare Dig, för att Du har gjort mig i stånd att lyssna till Din kallelse, har ärat mig med Dina fotsteg och har vederkvickt min själ genom Din dags livgivande vällukt och Din pennas genomträngande röst, en röst Du förordnade att vara Din trumpetstöt bland Ditt folk. Och när stunden var inne för uppen- barandet av Din oemotståndliga Tro, inblåste Du en fläkt av Din ande i Din penna och se, hela skapelsen skakades i sina grundva- lar och avslöjade för mänskligheten sådana gåtor, som låg dolda i skattkammaren hos honom, som är Besittaren av alla skapade ting.”

Knappt hade hennes stämma nått den mest upphöjda Platsen förrän Vi svarade: “Frambär tack till din Herre, o Karmel. Elden av din åtskillnad från Mig höll hastigt på att förtära dig, då Min närvaros ocean svallade framför ditt ansikte, gladde dina och hela skapelsens ögon och fyllde alla synliga och osynliga ting med väl- behag. Gläd dig, ty Gud har i denna dag upprättat sin tron på dig, har gjort dig till gryningsplatsen för sina tecken och daggryningen för bevisen på sin uppenbarelse. Väl är det med den som kretsar kring dig, som förkunnar din härlighets uppenbarelse och berät- tar om det som Herrens, din Guds frikostighet har hopat över dig. Grip odödlighetens kalk i din Herres namn, den Allhärlige, och tacka Honom, emedan Han, såsom ett tecken på sin barmhärtighet mot dig, har vänt din sorg till glädje och omvandlat din bedrövelse till lycksalig fröjd. Han älskar i sanning den plats, som har gjorts till säte för Hans tron, som Hans fötter har beträtt, som har ärats med Hans väsens, varifrån Han höjde sitt rop och på vilken Han utgjöt sina tårar.

ropa till Sion, o karmel, och tillkännage glädjebudskapet: han som var dold för dödliga ögon är kommen! hans alltbesegrande över- höghet är avslöjad, hans allomfattande härlighet är uppen-barad. Tag dig i akt, så att du inte tvekar eller stannar upp. Skynda fram och van- dra runt Guds stad, som har kommit ner från himmelen, den himmel- ska kaba, runt vilken Guds gunstlingar, de renhjärtade och de högsta änglarnas skara har kretsat i tillbedjan. O vad jag längtar att för varje plats på jordens yta tillkännage, och till var och en av dess städer föra, det glada budskapet om denna uppenbarelse – en uppenbarelse, till vilken Sinais hjärta har dragits och i vilkens namn den Brinnande bus- ken ropar: “Jordens och himlens riken tillhör Gud, herrarnas herre.” Sannerligen, detta är den dag, då både land och hav jublar över detta tillkännagivande, den dag, för vilken de ting har förvarats, som Gud, med en frikostighet överstiger dödligas sinnens eller hjärtans förstånd, har ämnat för uppenbarande. Inom kort skall Gud segla sin ark på dig och uppenbara Bahás folk, som har nämnts i Namnens bok.”

helgad vare hela mänsklighetens herre, vid vilkens namns om- nämnande alla jordens atomer har bringats att vibrera och Storhetens tunga har förmåtts avslöja det som var insvept i hans kunskap och låg dolt i hans makts skattkammare. han är sannerligen härskaren över allt som är i himlarna och allt som är på jorden genom kraften i sitt namn, den Mäktige, den Allstarke, den Högste.

Lawḥ-i-Aqdas: Den Heligaste skriften

Detta är den Heligaste skriften, som nedsänts från det heliga riket till den som har vänt sitt ansikte mot Föremålet för världens tillbedjan, Han som har kommit från evighetens himmel, försedd med överjordisk härlighet.

I herrens namn, den stora härlighetens herre.

Detta är en epistel från Vår närvaro till honom som namnens slöjor inte har kunnat hålla borta från Gud, Skaparen av jord och himmel, så att hans ögon må glädjas i sin herres dagar, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

Säg, o ni Sonens2 anhängare! Har ni stängt er ute från Mig på grund av Mitt namn? Varför begrundar ni inte i era hjärtan? Dag och natt har ni åkallat er Herre, den Allsmäktige, men när han kom från evighetens himmel i sin stora härlighet vände ni er bort från honom och förblev försänkta i tanklöshet.

Tänk på dem som förkastade Anden3 när han kom till dem med uppenbart herravälde. hur många var inte de fariséer som hade dragit sig tillbaka till synagogor i hans namn, under bekla- gande av sin åtskillnad från honom och ändå, när återföreningens portar slogs upp och den gudomliga ljuskällan lyste strålande från skönhetens gryning, trodde de inte på Gud, den upphöjde, den Mäktige. De lyckades inte nå Hans närvaro, trots att Hans ankomst hade utlovats i Jesajas bok, liksom i profeternas och budbärarnas böcker. Ingen av dem vände sitt ansikte mot den Gudomliga friko- stighetens gryning med undantag för sådana som var helt utan någon makt bland människor. Och ändå, idag sätter varje män- niska som är utrustad med makt och försedd med överhöghet sin stolthet i hans namn. erinra dig dessutom den som dömde Jesus till döden. han var på sin tid den mest lärde i sitt eget land medan han som bara var en fiskare trodde på Honom. Tag er i akt och var bland dem som efterlever varningen. Tänk också på hur många munkar som vid denna tid har dragit sig tillbaka till sina kyrkor åkallande Anden, men när han dök upp genom sanningens kraft, förmådde de inte nalkas honom, utan räknas till dem som har förirrat sig långt bort. lyckliga är de som har övergett dem och vänt sina ansikten mot honom som är Åstundan för alla som är i himlarna och alla som är på jorden.

De läser Evangeliet och vägrar ändå att erkänna den allhärlige herren, trots att han har kommit genom kraften av sitt upphöjda, sitt mäktiga och nådiga herravälde. Vi har i sanning kommit för er skull och har burit världens olyckor för er frälsning. flyr ni ifrån Den som har offrat sitt liv på det att ni må bli levande? Frukta Gud, o Andens efterföljare och vandra icke i spåren av varje präst som har förirrat sig långt bort. Tror ni att han följer sina egna intressen, när Han vid varje tidpunkt har hotats av fiendernas svärd, eller att han strävar efter världens fåfängligheter, efter att Han har blivit fängslad i den ödsligaste av städer? Var rättvisa i ert omdöme och följ inte i de orättfärdigas fotspår.

Öppna dörrarna till era hjärtan. han som är Anden står san- nerligen inför dem. Varför håller ni er borta från Honom som har beslutat att få er att närma er en Strålande plats? Säg: Vi har, i san- ning, öppnat portarna till riket för er. kommer ni att bomma igen dörrarna till era hus framför Mitt ansikte? Detta är verkligen inget annat än ett stort misstag. han har sannerligen återigen kommit ned från himmelen såsom han nedsteg den första gången. Akta er, så att ni inte ifrågasätter det han förkunnar såsom folket före er ifrågasatte hans ord. Sålunda upplyser er den Sanne, kunde ni blott inse det.

floden Jordan är förbunden med den Största oceanen, och Sonen utropar, i den heliga dalen: “här är jag, här är jag, o herre, min Gud!”, medan Sinai kretsar kring huset, och den Brinnande busken ropar högt: “han som är den Åstundade har kommit i sitt överjordiska majestät.” Säg, se! fadern har kommit och det som ni blev lovade i Riket är uppfyllt! Detta är det Ord som Sonen dolde när han till dem som var omkring honom sade: “Ni kan icke nu bära det”. Och när den utsatta tiden uppnåtts och timmen hade slagit, lyste Ordet fram över Guds viljas horisont. Akta er, o ni Sonens anhängare, så att ni inte kastar det ifrån er. Grip hårt tag i det. Detta är bättre för er än allt ni äger. Sannerligen, Han är nära dem som gör gott. Den timme som vi hade dolt från jordens folks och de gynnade änglarnas kännedom har kommit. Säg, san- nerligen, Han har vittnat om Mig, och Jag vittnar om Honom. Sannerligen, Han har inte avsett någon annan än Mig. Härom vittnar varje rättsinnig och förstående själ.

Fastän drabbade av otaliga lidanden, kallar Vi folk till Gud, namnens herre. Säg, sträva efter att uppnå det som ni har lo- vats i Guds böcker, och gå inte de okunnigas väg. Min kropp har uthärdat fångenskap på det att ni må frigöras från jagets träldom. Vänd då era ansikten mot Hans anlete och följ inte i varje fient- lig förtryckares fotspår. Sannerligen, han har samtyckt till yttersta förödmjukelse på det att ni må nå härligheten och ändå roar ni er i tanklöshetens dal. han lever i sanning i den ödsligaste av boningar för er skull medan ni bor i era palats.

Säg, har ni inte lyssnat till utroparens röst, som ropar högt i Bayáns öken, och bringar det glada budskapet om er herres, den Allbarmhärtiges ankomst? Se! Han har kommit i Vittnesbördets skyddande skugga, försedd med bindande bevis och belägg, och de som verkligen tror på honom ser hans väsen som förkropps- ligandet av Guds rike. Salig är den människa som vänder sig till honom, och ve den som förnekar eller tvivlar på honom.

Kungör för prästerna: Se! Den som är Härskaren har kommit. Träd fram från slöjan i din herres namn, han som får alla män- niskor att böja sina nackar. förkunna sedan för hela mänskligheten det glada budskapet om denna mäktiga, denna ärorika uppen- barelse. Sannerligen, han som är Sanningens ande har kommit för att leda er till hela sanningen. han talar inte efter sitt eget jags ingivelser utan så som befallts av honom som är den Allvetande, den Allvise.

Säg, detta är Den som har förhärligat Sonen och har upphöjt Hans sak. O jordens folk, kasta bort det som ni har och tag ett fast grepp om det som ni är påbjudna av den Allsmäktige, han som är bärare av Guds förtroende. rena era öron och vänd era hjärtan till honom så att ni må lyssna till den mest underbara kallelse som har höjts från Sinai, er Herres, den Mest härliges, boning. Det kommer i sanning, att draga er till den plats, där ni kommer att uppfatta strålglansen av ljuset från hans anlete som strålar över denna lysande horisont.

O prästers skara! Låt klockorna vara och träd sedan fram ur era kyrkor. Det tillkommer er i denna dag att högt tillkännage det Största namnet bland folken. Tiger ni hellre medan varje sten och varje träd högljutt ropar: “herren är kommen i sin stora här- lighet!” Väl är det med den människa som skyndar sig till Honom. Sannerligen, han räknas till dem vilkas namn kommer att vara upptecknade för evigt och som kommer att nämnas av härskaran i höjden. Så har det förordnats av Anden i denna underbara skrift. Den som sammankallar människor i Mitt namn hör sannerligen till Mig och han kommer att visa det som är bortom makten hos alla som är på jorden. följ ni herrens väg och gå inte i spåren av dem som är försänkta i tanklöshet. Väl är det med den slumrande som väcks av Guds bris och står upp från de döda för att styra sina steg mot herrens väg. Sannerligen, en sådan människa betraktas i Guds, den Sannes, ögon, som en juvel bland människor och räk- nas till de lycksaliga.

Säg: I öster har ljuset av hans uppenbarelse brutit fram, i väster har hans herraväldes tecken framträtt. Begrunda detta i era hjärtan, o folk, och var inte bland dem som har vänt dövörat till förmaningarna från honom som är den Allsmäktige, den All- prisade. Låt Guds bris väcka er. Sannerligen, den har fläktat över världen. Väl är det med honom som har upptäckt dess doft och räknats till de väl övertygade.

O, skara av biskopar! Ni är stjärnorna på Min kunskaps himmel. Min barmhärtighet önskar ej att ni skall falla ned på jorden. Min rättvisa förkunnar emellertid: ”Detta är vad Sonen har bestämt.” Och vadhelst som har utgått från Hans oförvit- liga, hans sanningssägande, trovärdiga mun kan aldrig ändras. Klockorna ringer sannerligen ut Mitt namn och klagar över Mig men Min ande jublar med uppenbar glädje. Den Älskades kropp längtar efter korset och hans huvud törstar efter spjutet på den Allbarmhärtiges väg. förtryckarens överlägsenhet kan på intet sätt avhålla Honom från sin föresats. Vi har kallat alla skapade ting att ernå närvaron av din Herre, alla namns Konung. Välsignad är den människa som har vänt sitt ansikte till Gud, herren över räkenskapens dag.

O, skara av munkar! Om ni väljer att följa Mig skall Jag göra er till Mitt rikes arvtagare och om ni är ohörsamma mot Mig skall Jag tålmodigt uthärda det i Min långmodighet och Jag är sanner- ligen den Ständigt förlåtande, den Allbarmhärtige.

O Syriens land! Vad har det blivit av din rättfärdighet? Du är i sanning förädlad av din herres fotspår. har du uppfattat doften av himmelsk återförening eller skall du räknas till de tanklösa?

Betlehem är i rörelse av Guds bris. Vi hör hennes röst säga: “O givmildaste Herre! Var är Din stora härlighet upprättad? Din närvaros ljuva dofter har väckt mig efter att jag försmäktat i min åtskillnad från Dig. Lovad vare Du för att Du har lyft slöjorna och kommit med makt i uppenbar härlighet.” Bakom majestätets och storhetens tabernakel utropade Vi till henne: ”O Betlehem! Detta Ljus har gått upp i Österlandet och rört sig mot Västerlandet tills det på sitt livs afton nådde dig. Säg Mig då: Känner sönerna igen fadern och erkänner honom eller förnekar de honom, liksom folket fordom förnekade Honom (Jesus)?” Varpå hon ropade högt och sade: “Du är sannerligen den Allvetande, den Bäst underrät- tade.” Sannerligen, Vi ser alla skapade ting rörda till att bära vitt- nesbörd om Oss. Vissa känner Oss och bär vittnesbörd, medan majoriteten bär vittnesbörd men känner Oss inte.

Berget Sinai är i rörelse av lycka över att skåda Vårt anlete. Hon har lyft sin fängslande röst till sin Herres ära och säger: “O Herre! Jag känner doften av Din klädnad. Det tycks mig som om Du är nära, försedd med Guds tecken. Du har förädlat dessa nejder med Dina fotspår. Stor är Ditt folks välsignelse om de blott kunde lära känna Dig och inandas Dina ljuva dofter, och ve dem som sover tungt”.

Lycklig är du som har vänt ditt ansikte mot Mitt anlete, eft- ersom du har slitit sönder slöjorna, krossat avgudarna och erkänt din evige Herre. Koranens folk har rest sig mot Oss utan något tydligt bevis eller belägg, för att i varje ögonblick plåga Oss med en ny plåga. De föreställer sig fåfängt att svåra prövningar kan hindra vårt syfte. fåfängt är verkligen det som de har föreställt sig. Sannerligen, Din Herre är Den som förordnar vadhelst Han behagar.

Jag har aldrig gått förbi ett träd utan att Mitt hjärta sade till det: ”O om blott Du bleve nedhuggen i Mitt namn och Min kropp korsfästes på dig.” Vi uppenbarade denna text i Episteln till shahen, på det att den måtte tjäna som en varning till religion- ernas anhängare. Sannerligen, din herre är den Allvetande, den Allvise.

Låt inte de saker de har begått bedröva dig. De är sannerligen som döda och inte levande. lämna dem åt de döda, vänd sedan ditt ansikte mot honom som är världens livgivare. Akta dig så att inte de tanklösas uttalanden bedrövar dig. Var orubblig i Saken och undervisa folket med fulländad visdom. Därtill uppmanar dig jordens och himmelens härskare. han är i sanning den Allsmäk- tige, den Mest givmilde. Inom kort kommer Gud att upphöja din åminnelse och kommer att skriva ned med härlighetens penna det du uttalade för hans kärleks skull. han är i sanning Beskyd- daren av dem som gör gott.

Framför min hågkomst till den som kallas Murád och säg: ”Välsignad är du, o Murád, eftersom du kastat bort dina egna begärs maningar och följt honom som är hela mänsklighetens Åstundan”.

Säg: Välsignad är den slumrande som väcks av Min bris. Väl- signad är den livlöse som väcks till liv av Mina upplivande an- detag. Välsignat är det öga som tröstas genom att beskåda Min skönhet. Välsignad är den vägfarande som styr sina steg mot Min härlighets och Mitt majestäts tabernakel. Välsignad är den nöd- ställde som söker en tillflykt under Min tronhimmels skugga. Väl- signad är den törstande som hastar till Min kärleksfulla godhets mjukt flödande vatten. Välsignad är den omättliga själ som av kärlek till Mig gör sig av med sina själviska begär och tager plats vid festbordet som Jag har sänt ned från den gudomliga givmild- hetens himmel för Mina utvalda. Välsignad är den förödmjukade som håller fast vid Min härlighets band och den behövande som inträder i skuggan av Min rikedoms tabernakel. Välsignad är den okunnige som söker Min kunskaps källa och den tanklöse som håller fast vid Min åminnelses band. Välsignad är den själ som har väckts till liv av Min livgivande andedräkt och fått tillträde till Mitt himmelska rike. Välsignad är den människa som har väckts av de ljuva dofterna av återförening med Mig och bringats att nalkas Min uppenbarelses gryning. Välsignat är det öra som har hört och den tunga som har burit vittnesbörd och det öga som har sett och erkänt herren själv i hans stora härlighet och majestät, försedd med storhet och herravälde. Välsignade är de som har uppnått Hans närvaro. Välsignad är den människa som har sökt upplysn- ing från Mitt ords sol. Välsignad är den som har prytt sitt huvud med Min kärleks diadem. Välsignad är den som har hört om Min sorg och har stått upp för att hjälpa Mig bland Mitt folk. Välsig- nad är den som har nedlagt sitt liv på Min stig och har uthärdat mångahanda vedermödor för Mitt namns skull. Välsignad är den människa som, förvissad om Mitt ord, har uppstått från de döda för att sjunga Mitt lov. Välsignad är den som har blivit hänförd av Mina underbara melodier och har rivit sönder slöjorna genom styrkan av Min makt. Välsignad är den som har förblivit trogen Mitt förbund och som världsliga ting inte har hållit tillbaka från att nå Min helighets förgård. Välsignad är den människa som har lösgjort sig från allt utom Mig, har svävat i Min kärleks atmosfär, har vunnit tillträde till Mitt rike, skådat Min härlighets världar, druckit Min frikostighets levande vatten, har druckit sig otörstig från Min kärleksfulla försyns himmelska flod, bekantat sig med Min sak, uppfattat det som jag dolde i Mina ords skattkammare och har lyst fram på den gudomliga kunskapens horisont, uppta- gen med att prisa och förhärliga Mig. Sannerligen, han hör till Mig. Över Honom vilar Min nåd, Min kärleksfulla godhet, Min givmildhet och Min härlighet.

Bishárát: Glädjebudskap

Detta är den Allhärliges kallelse, som förkunnas från den Högsta horisonten i Akkas fängelse. Han är Uttolkaren, den Allvetande, den Allunderrättade.

Gud, den Sanne, betygar och uppenbararna av hans namn och egenskaper vittnar om att Vårt enda syfte med att ut- färda kallelsen och med att förkunna hans upphöjda ord är att hela skapelsens öra, genom det gudomliga talets levande vatten, må renas från lögnaktiga berättelser och bringas i samklang med det heliga, det härliga och upphöjda ordet som har strömmat ut från hans kunskaps förvar som är himlarnas frambringare och

Namnens skapare. lyckliga är de som dömer med rättrådighet.

O människor på jorden!

Det första glädjebudskapet

som moderboken, i denna största uppenbarelse, har meddelat alla världens folk är att lagen om heligt krig har blivit utplånad från boken. Lovprisad vare den Allbarmhärtige, den överflödande nådens herre, genom vilken dörren till himmelsk frikostighet har slagits upp inför alla som är i himmelen och på jorden.

Det andra glädjebudskapet

Det är tillåtet för världens folk och släkten att glädjestrålande um- gås med varandra. O människor! Umgås med anhängare till alla religioner i en anda av vänlighet och gemenskap. Så har hans bekräftelses och myndighets sol lyst fram över horisonten av påbu- det från Gud, världarnas herre. Det tredje glädjebudskapet

rör studiet av olika språk. Detta påbud har tidigare strömmat ut från den Högstes penna: Det tillkommer världens härskare – må Gud hjälpa dem – eller jordens ministrar att rådslå tillsammans och att anta ett av de befintliga språken, eller ett nytt, att läras ut till barn i skolor över hela världen och likaså ett alfabet. På så vis kommer hela jorden att betraktas som ett land. Väl är det med den som lyssnar till hans kallelse och följer det vartill han är upp- manad av Gud, den mäktiga tronens herre.

Det fjärde glädjebudskapet

Om någon av konungarna – må Gud hjälpa dem – skulle stå upp för att skydda och hjälpa detta förtryckta folk, måste alla tävla med varandra i att älska och tjäna honom. Detta åligger alla. Väl är det med dem som handlar därefter.

Det femte glädjebudskapet

I varje land där någon från detta folk bor, måste de uppträda mot regeringen i det landet med lojalitet, ärlighet och sanningsenlighet. Detta är vad som har uppenbarats på befallning av Honom som är Förordnaren, Dagarnas uråldrige.

Det är bindande och åligger världens folk, alla och envar, att hjälpa denna betydelsefulla sak som har kommit från den evigt bestående Gudens viljas himmel, så att måhända fientlighetens eld som brinner i hjärtat hos några av jordens folk må, genom den gudomliga visdomens levande vatten och med hjälp av himmelska råd och uppmaningar, släckas och enhetens och endräktens ljus måtte lysa fram och sprida sin strålglans över världen. Vi hyser förhoppningen att genom de uppriktiga strävandena från sådana som är uttryck för Guds kraft – upphöjd vare Hans härlighet – måtte krigets vapen över hela världen omvandlas till verktyg för återuppbyggnad och att strid och konflikt må undan- röjas.

Det sjätte glädjebudskapet

är etablerandet av den Mindre freden, om vilken detaljer tidigare uppenbarats från Vår Mest upphöjda penna. Stor är välsignelsen för den som upprätthåller den och följer vad som än har blivit förordnat av Gud, den Allvetande, den Allvise.

Det sjunde glädjebudskapet

Valet av kläder och skäggets klippning lämnas till människor att avgöra. Men se upp, o folk, så att ni inte gör er till de okunnigas leksaker.

Det åttonde glädjebudskapet

De fromma gärningar som utförts av munkarna och prästerna bland anhängarna till Anden4 – Guds frid vare över Honom – är ihågkomna i hans närvaro. låt dem emellertid, i denna dag, giva upp det avskilda livet och styra sina steg mot den öppna världen och sysselsätta sig med det som kommer att vara till gagn för dem själva och andra. Vi har givit dem tillstånd att ingå äktenskap så att de må frambringa en som kommer att omnämna Gud, herren över det synliga och det osynliga, den upphöjda tronens herre. Det nionde glädjebudskapet

När syndaren befinner sig i fullständig avskildhet och är fri från allt utom Gud, bör han bedja om förlåtelse och tillgift från honom. erkännande av synder och överträdelser inför människor är inte tillåten, eftersom det aldrig har varit och aldrig kommer att vara bidragande till gudomlig förlåtelse. Dessutom resulterar en sådan bekännelse inför människor i ens förnedring och förödmjukelse, och Gud – upphöjd vare Hans härlighet – önskar inte sina tjän- ares förödmjukelse. Sannerligen, han är den Barmhärtige, den Nåderike. Syndaren bör, mellan sig själv och Gud, bedja om nåd från Nådens ocean, bedja om förlåtelse från Givmildhetens him- mel och säga:

O Gud, min Gud! Jag bönfaller Dig vid blodet från Dina sanna älskare, som blev så hänryckta av Dina ljuva ord att de skyn- dade till härlighetens topp, platsen för det mest ärorika martyrska- pet, och jag bönfaller Dig vid de mysterier, som finns bevarade i Din kunskap och vid de pärlor, som göms i Din givmildhets ocean att bevilja förlåtelse till mig och till min far och min mor. Av dem som visar nåd är Du i sanning den mest Nåderike. Det finns ingen Gud, utom Du, den Evigt förlåtande, den Allvälgörande.

O Herre! Du ser detta syndfullhetens själva väsen vända sig till Din ynnests ocean och denne svage söka Din gudomliga mak- ts rike och denna stackars varelse böja sig för Din rikedoms sol. Vid Din barmhärtighet och Din nåd, gör honom inte besviken, o Herre, stäng honom ej heller ute från Din frikostighets uppen- barelser i Dina dagar, avvisa honom ej heller från Din dörr som Du har öppnat för alla som bor i Din himmel och på Din jord.

Ack! Ack! Mina synder har hindrat mig från att närma mig Din helighets följe och mina överträdelser har fått mig att hålla mig långt borta från Ditt majestäts tabernakel. Jag har begått det som Du förbjöd mig att göra och har lagt bort det Du ålade mig att följa.

Jag bedjer Dig vid Honom som är den oinskränkte Herren över namnen att, med Din frikostighets penna, nedskriva för mig det som skall göra det möjligt för mig att nalkas Dig och rena mig från mina överträdelser som har kommit mellan mig och Din för- låtelse och Din tillgift.

Sannerligen, Du är den Starke, den Frikostige. Det finns in- gen Gud utom Du, den Mäktige, den Nåderike.

Det tionde glädjebudskapet

Som ett nådetecken från Gud, uppenbararen av detta allra största budskap, har Vi från de heliga böckerna och skrifterna avlägsnat den lag som föreskriver förstörandet av böcker.

Det elfte glädjebudskapet

Det är tillåtet att studera vetenskaperna och konsterna, men så- dana vetenskaper som är till gagn och skulle lända till framsteg och utveckling för folket. Så har det förordnats av honom som är förordnaren, den Allvise.

Det tolfte glädjebudskapet

Det åligger var och en av er att ägna sig åt någon form av sysselsätt- ning, såsom hantverk, handel och liknande. Vi har nådigt upphöjt er sysselsättning med sådant arbete till rangen av tillbedjan av Gud, den Sanne. Begrunda i era hjärtan Guds nåd och välsignelser och frambär tack till honom på aftonen och vid gryningen. Slösa inte er tid i sysslolöshet och lättja. Ägna er åt det som gagnar er själva och andra. Så har det förordnats i denna skrift, från vilkens hori- sont visdomens och yttrandets sol lyser strålande.

De mest föraktade av människor i Guds ögon är de som sitter overksamma och tigger. håll fast vid de materiella medlens band, sätt hela er lit till Gud som tillhandahåller alla medel. När någon sysselsätter sig med hantverk eller handel betraktas en sådan sys- selsättning i sig, enligt Guds mening, som en handling av tillbedjan och detta är intet annat än ett tecken på hans oändliga och allt- genomträngande givmildhet.

Det trettonde glädjebudskapet

Männen i Guds Rättvisas Hus har blivit anförtrodda folkets an- gelägenheter. De är, i sanning, Guds förvaltare bland hans tjänare och myndighetens gryningar i hans länder.

O Guds folk! Det som fostrar världen är rättvisa, ty den up- prätthålls av två pelare, belöning och straff. Dessa två pelare är källorna till världens liv. Emedan det för varje dag finns ett nytt problem och för varje problem en lämplig lösning skall sådana angelägenheter hänvisas till ministrarna i rättvisans hus så att de må handla enligt tidens behov och krav. De som, för Guds skull, står upp för att tjäna hans sak, är mottagare av gudomlig ingivelse från det osynliga riket. Det åligger alla att lyda dem. Alla statsan- gelägenheter skall hänvisas till rättvisans hus, men andaktshan- dlingar måste utföras i enlighet med det som Gud har uppenbarat i sin bok.

O Bahás folk! Ni är gryningsplatserna för Guds kärlek och dagbräckningarna för Hans kärleksfulla ömhet. Orena inte era tungor med förbannelse och smädelse av någon själ, och skydda era ögon från det som inte är passande. lägg fram det som ni har. Om det mottas välvilligt, har ert mål nåtts; om inte, är det lönlöst att protestera. lämna denna själ åt sig själv och vänd er till her- ren, Beskyddaren, Den i sig själv varande. Var inte orsaken till sorg, än mindre till oenighet och strid. Det finns förhoppning om att ni måtte ernå sann utbildning i skydd av hans ömma omsorg- ers träd och handla i enlighet med det som Gud önskar. Ni är alla löven på ett träd och dropparna i ett hav.

Det fjortonde glädjebudskapet

Det är inte nödvändigt att genomföra särskilda resor för att besö- ka de dödas viloplatser. Om förmögna och välbärgade människor skulle erbjuda kostnaderna för sådana resor till rättvisans hus, kommer det att vara behagligt och välkommet i Guds närvaro. lyckliga är de som följer hans föreskrifter.

Det femtonde glädjebudskapet

Även om en republikansk statsform gagnar alla folk i världen, är ändå monarkins majestät ett av Guds tecken. Vi önskar inte att världens länder skall bli berövade detta. Om de kloka förenar de två formerna till en, kommer deras belöning att bli stor i Guds närvaro.

I tidigare religioner hade sådana bestämmelser som heligt krig, förstörelse av böcker, förbud mot kontakt och sällskap med andra folk eller läsning av vissa böcker stadfästs och bekräftats en- ligt tidens krav men i denna mäktiga uppenbarelse, i denna be- tydelsefulla kungörelse, har de mångfaldiga gåvorna och ynnest- bevisen från Gud överskuggat alla människor och från horisonten av den evigt bestående herrens vilja har hans ofelbara påbud föreskrivit det som Vi ovan har framlagt. Vi prisar Gud – helgad och förhärligad vare Han – för vad än han nådigt har uppenbarat på denna välsignade, denna härliga och ojämförliga dag. Sannerligen, om alla på jorden vore utrustade med en myriad tungor och ständigt skulle prisa Gud och upphöja hans namn till det slut som inte känner något slut skulle deras tacksägelse inte visa sig tillräcklig ens för ett av de nådiga ynnest- bevis Vi har nämnt i denna skrift. Härom vittnar varje människa med visdom och urskillning, med förståelse och kunskap.

Vi bönfaller uppriktigt Gud – upphöjd vare Hans härlighet – att hjälpa de styrande och härskarna, som är maktens uttryck och ärans gryningar, att upprätthålla hans lagar och förordningar. han är i sanning den Allsmäktige, den Allstarke, han som plägar besvara människors åkallan.

Ṭarázát: Prydnader

I Mitt namn, som står högt över alla namn.

Pris och ära anstår namnens herre och Skaparen av himlar- na, han på vilkens uppenbarelses hav vågorna svallar inför ögonen på världens folk. hans saks sol lyser igenom varje slöja och Hans bekräftelses ord står utom räckhåll för motsägelse. Varken för- tryckarens överlägsenhet eller de ondas tyranni har kunnat förhindra hans Syfte. hur förhärligad är inte hans överhöghet, hur upphöjt hans välde!

Store Gud! fastän hans tecken har omfattat världen och hans bevis och vittnesbörd skiner fram och är uppenbara som ljuset, verkar de obekymrade, ja snarare rebelliska. Om de ändå hade nöjt sig med opposition. Men hela tiden sammansvärjer de sig för att hugga ner det heliga lotusträdet. Sedan denna uppenbarelses gryning har de som förkroppsligar själviskhet, genom att tillgripa grymhet och för- tryck, strävat efter att utsläcka den gudomliga manifestationens ljus. Men Gud uppenbarade detta ljus, efter att ha hejdat deras händer, genom sin oinskränkta myndighet och skyddade det genom kraften i sin makt till dess att jorden och himmelen var upplysta av dess glans och ljus. Prisad vare han under alla förhållanden.

Ära vare Dig, o världens Herre och Nationernas åstundan, o Du som har uppenbarats i det Största namnet, genom vilket visdomens pärlor och uttalanden har framträtt ur snäckorna i Din kunskaps stora hav och den gudomliga uppenbarelsens himlar har smyckats med ljuset från framträdandet av Ditt anletes Sol.

Jag bedjer Dig, vid det ord genom vilket Ditt bevis fulländades bland Dina varelser och Ditt vittnesbörd uppfylldes bland Dina tjän- are för att stärka Ditt folk i det varigenom Sakens ansikte kommer att stråla i Ditt herradöme, Din makts banér kommer att ställas upp bland Dina tjänare och Din väglednings fanor kommer att höjas över alla Dina besittningar. O min Herre! Du ser dem klamra sig fast vid Din nåds band och hålla fast vid Din godhets mantelfåll. Bestäm för dem det som må draga dem närmare Dig, och hålla dem borta från allt annat utom Dig. Jag bedjer Dig, o Du tillvarons Konung och Beskyddare av det sedda och det osedda, att göra vem som än står upp för att tjäna Din sak lik ett hav som rör sig enligt Din önskan, lik en som är satt i brand med Ditt heliga träds eld, lysande på horisonten av Din viljas himmel. Sannerligen, Du är den Mäktige, som varken all världens makt eller nationers styrka kan försvaga. Det finns ingen Gud utom Du, den Ende, den Oförliknelige, Beskyddaren, den Självbestående.

O du som har druckit av Mitt tals vin från Min kunskaps kalk! Dessa höga ord hördes idag från rasslandet av det Gudomli- ga lotusträdet, som namnens herre, med den himmelska maktens hand, har planterat i det allra högsta paradiset:

Den första Ṭaráz

och den första glansen, som har grytt från moderbokens horisont, är att människan bör känna sitt eget jag och inse vad som leder till höghet eller ringhet, ära eller förnedring, rikedom eller fattigdom. efter att ha uppnått fullbordandets stadium och nått sin mognad har människan behov av tillgångar, och sådana tillgångar som hon skaffar sig genom hantverk eller yrken är lovvärda och beröm- värda enligt visa människors bedömning, och särskilt i ögonen på tjänare som ägnar sig åt världens fostran och åt uppbyggelse av dess folk. De är i sanning munskänkar för kunskapens livgivande vatten och vägvisare till den perfekta vägen. De styr världens folk till den raka vägen och underrättar dem om det som leder till människans upplyftande och upphöjelse. Den raka vägen är den som vägleder människan till iakttagelsens dagbräckning och till den sanna förståelsens gryningsplats och leder henne till det som kommer att lända henne till ära, heder och storhet.

Vi hyser förhoppningen att, genom den Allvises, den All- vetandes, ömma omsorger, döljande damm må skingras och iakt- tagelseförmågan förbättras så att folket må upptäcka det syfte för vilket det har kommit till. I denna dag är vadhelst som tjänar till att minska blindheten och stärka synförmågan värt att beakta. Denna synförmåga tjänar som förmedlare och vägvisare för sann kunskap. Sannerligen, enligt visa människors uppskattning beror skarpt förstånd på skarp syn. Bahás folk måste under alla omstän- digheter iaktta det som är lämpligt och passande och uppmana folket i enlighet därmed.

Den andra Ṭaráz

är att umgås med alla religioners anhängare i en anda av vänskap- lighet och gemenskap, att förkunna det som Talaren på Sinai har lagt fram och att iakttaga rättvisa i alla frågor.

De som har förlänatsuppriktighetochtrofasthetbörglädjestrå- lande umgås med alla folk och släkten på jorden, eftersom umgän- ge med människor har främjat, och kommer att fortsätta främja enhet och endräkt, vilka i sin tur befrämjar upprätthållandet av ordning i världen och nationers förnyelse. Välsignade är sådana som håller fast vid vänskaplighetens och de ömma omsorgernas band och är fria från fientlighet och hat.

Denne Förorättade uppmanar världens folk att iakttaga fördragsamhet och rättfärdighet, som är två ljus i världens mörker och två lärare för mänsklighetens uppbyggelse. lyckliga är de som har uppnått detta och ve de tanklösa. Den tredje Ṭaráz

gäller god karaktär. en god karaktär är, sannerligen, den bästa manteln för människor från Gud. Med den pryder Han sina äl- skades kroppar. Vid Mitt liv! En god karaktärs ljus överträffar sol- ens ljus och dess strålglans. Den som uppnår detta räknas som en juvel bland människor. Världens ära och upphöjelse beror ovillko- rligen på detta. en behaglig karaktär är ett medel varigenom män- niskor leds till den raka vägen och når till det Stora budskapet. Väl är det med honom som är prydd med de heliga egenskaperna och karaktärsdragen hos härskaran i höjden.

Det anstår dig att under alla förhållanden fästa blicken på rättvisa och rättrådighet. I förborgade ord har detta upphöjda uttalande uppenbarats från Vår mest upphöjda penna:

O Andens Son!

I Mina ögon är rättvisa det mest älskade av allt – vänd dig ej bort från den om du åstundar Mig och försumma den ej på det att Jag må förlita Mig på dig. Med dess hjälp skall du se med dina egna ögon och ej genom andras, och skall veta utifrån din egen kunskap och ej genom din nästas. Begrunda i ditt hjärta hur det höves dig att vara. Sannerligen, rättvisa är Min gåva till dig och tecknet på Min kärleksfulla godhet. Håll då dina ögon fästade därpå.

De som är rättvisa och rättsinniga i sin bedömning intar en hög ställning och har en upphöjd rang. fromhetens och rättrå- dighetens ljus lyser strålande från dessa själar. Vi hoppas upprik- tigt att världens folk och länder inte må berövas strålglansen av dessa två ljuskällor. Den fjärde Ṭaráz

gäller pålitlighet. Sannerligen, den är säkerhetens dörr för alla som bor på jorden och ett tecken på den Allbarmhärtiges här- lighet. Den som tager del av denna har i sanning tagit del av rike- domens och välståndets skatter. Pålitlighet är den största portalen som leder till folkets lugn och säkerhet. I sanning, stabiliteten i varje ärende beror på den. Alla maktens, storhetens och förmö- genhetens områden är upplysta av dess ljus. för inte länge sedan uppenbarades dessa höga ord från den högstes penna:

“Vi kommer nu att för dig nämna pålitlighet och dess ställn- ing enligt Guds bedömmande, din herre, den mäktiga tronens Herre. En av dessa dagar drog Vi oss tillbaka till Vår gröna ö. Vid Vår ankomst såg Vi dess strömmar flyta och dess träd frodas och solljuset spela i deras mitt. När Vi vände Vårt ansikte åt höger, såg Vi vad pennan saknar kraft att beskriva, inte heller kan den nedteckna det som mänsklighetens herres öga bevittnade på den- na mest helgade, denna mest sublima, denna välsignade och mest upphöjda plats. När Vi då vände Oss åt vänster, skådade Vi en av det högsta paradisets skönheter som stod på en pelare av ljus och ropade högt, sägande: ’O himlens och jordens invånare! Betrakta Min skönhet och Min strålglans, och Min uppenbarelse och Mitt skimrande ljus. Vid Gud, den Sanne! Jag är pålitligheten och dess uppenbarelse och dess skönhet. Jag kommer att belöna vem som än vill hålla sig till Mig, och erkänna Min rang och ställning, och hålla fast vid Min fåll. Jag är den största prydnaden för Bahás folk och härlighetens klädnad för alla som är i skapelsens rike. Jag är det främsta medlet för världens välstånd och förvissningens hori- sont för alla varelser.’ Sålunda har vi sänt ned för dig det som kommer att draga människor till skapelsens herre.” O Bahás folk! Pålitlighet är i sanning den bästa av klädnader för era kroppar och den mest strålande kronan för era huvuden. Tag ett fast tag i den på uppmaning av honom som är förordnar- en, den Allunderrättade.

Den femte Ṭaráz

gäller skydd och bevarande av Guds tjänares ställning. Man bör inte bortse från sanningen i något ärende, snarare bör man giva uttryck för det som är rätt och riktigt. Bahás folk bör inte förneka någon själ den belöning som tillkommer honom, bör behandla konstnärskap med vördnad och bör till skillnad från gångna tiders människor inte orena sina tungor med skymford.

I denna dag lyser yrkesskicklighetens sol över Västerlandets horisont och den tillämpade vetenskapens flod flödar ut ur denna regions hav. Man måste tala med rättrådighet och uppskatta en sådan gåva. Vid Guds liv! Ordet “rättvisa” lyser ljust och strålande som solen. Vi bedjer Gud att nådigt sprida dess strålglans över alla. han är i sanning mäktig över allting, han som plägar besvara alla människors böner.

I dessa dagar plågas i högsta grad sanningen och upprik- tigheten i falskhetens klor, och rättvisan pinas av orättvisans gissel. fördärvets rök har insvept hela världen på ett sådant vis att intet kan ses i någon riktning utom regementen av soldater och ingent- ing hörs från något land utom svärd som bryts mot varandra. Vi bönfaller Gud, den Sanne, att stärka utövarna av hans makt i det som kommer att återupprätta världen och bringa lugn till folken. Den sjätte Ṭaráz

Kunskap är en av Guds underbara gåvor. Det åligger alla att tillägna sig den. Sådana vetenskaper och materiella medel som nu har lagts i dagen har uppnåtts tack vare hans kunskap och visdom som har uppenbarats i brev och skrifter genom hans mest upphöjda penna – en Penna ur vilkens skattkammare visdomens och talets pärlor samt världens konster och hantverk framträder i ljuset.

I denna dag läggs jordens hemligheter i öppen dager inför människors ögon. Sidorna i snabbt utgivna tidningar är verkli- gen världens spegel. De återspeglar olika folks och släktens gärn- ingar och sysselsättningar. De både återspeglar dem och gör dem kända. De är en spegel utrustad med hörsel, syn och tal. Detta är ett fantastiskt och kraftfullt fenomen. Det anstår emellertid förfat- tarna därav att renas från maningarna av onda lidelser och begär och att vara iklädda rättvisans och rättrådighetens klädnad. De bör undersöka omständigheterna så mycket som möjligt och taga reda på fakta, sedan sätta ner dem i skrift.

Beträffande denne Förorättade, är de flesta av de saker som rapporteras i tidningarna osanna. Ärligt tal och sanningsenlighet, på grund av deras höga rang och ställning, betraktas som en sol som skiner över kunskapens horisont. De vågor som stiger från denna Ocean är uppenbara inför ögonen på världens folk och ut- flödena från visdomens och talets Penna är överallt uppenbara.

Det rapporteras i pressen att denne Tjänare har flytt från landet Ṭá (Ṭihrán) och rest till ‘Iráq. Nådige Gud! Inte ens för ett ögonblick har denne förorättade hållit sig dold. Snarare har han alltid förblivit ståndaktig och synlig inför ögonen på alla människor. Aldrig har vi dragit Oss tillbaka, inte heller skall Vi någonsin söka fly. I sanning är det de dåraktiga människorna som flyr från Vår närvaro. Vi lämnade vårt hemland tillsammans med två beridna eskorter, som representerade de två ärade regeringarna för Per- sien och Ryssland, tills vi kom till ‘Iráq i ett överflöd av härlighet och makt. Prisad vare Gud! Den sak, för vilken denne Förorättade är Bäraren, är lika hög som himmelen och lyser strålande som solen. hemlighållande har ingen tillgång till denna ställning, ej heller finns det någon anledning till rädsla eller tystnad.

Återuppståndelsens mysterier och den sista timmens hän- delser är öppet synliga men folket har sjunkit ner i tanklöshet och har låtit sig insvepas i slöjor. “När haven skall koka och … när skrifterna skall rullas ut5” Vid Guds rättfärdighet! Gryningen har verkligen kommit och ljuset har lyst fram och natten har dragit sig tillbaka. lyckliga är de som förstår. lyckliga är de som har up- pnått den.

Prisad vare Gud! Pennan är förbryllad över vad den skall skriva och Tungan undrar vad den skall uttala. Trots aldrig tidi- gare skådade svårigheter och efter att ha utstått åratal i fängelse, i fångenskap och av bedrövande prövningar, upplever Vi nu att slöjor tjockare än de Vi redan har slitit sönder har kommit emel- lan och hindrar synen och får förståelsens ljus att skymmas. Des- sutom märker Vi att det nya förtal som nu förhärskar är långt mer skadligt än tidigare dagars.

O Bayáns folk! Frukta den barmhärtige Herren. Tänk på människorna i forna tider. Vilka var deras gärningar och vilken frukt samlade de? Allt de uttalade var endast bedrägeri och vad de än åstadkom har visat sig värdelöst med undantag för dem som Gud nåderikt har skyddat genom sin makt.

Jag svär vid hans liv som är världens Åstundan! Skulle en människa begrunda i sitt hjärta, skulle hon fri från all bindning till världen skynda till det Största ljuset och skulle rensa och rena sig från fåfänga inbillningars damm och från röken av tomma fantasier. Vad kan ha föranlett det förgångnas folk att villfara sig och av vem blev de vilseledda? De förkastar fortfarande sanningen och har vänt sig till sina egna själviska begär. Denne Förorättade ropar högt för Guds skull. Låt den som så önskar vända sig dit; den som så önskar, låt honom vända sig bort. Sannerligen, Gud har mycket väl råd att undvara alla ting både det förflutnas och framtidens.

O Bayáns folk! Det är män som Hádí Dawlat-Ábádí6 som med turban och stav7 har varit källan till opposition och hinder och har så allvarligt betungat folket med vidskepelser att de även i denna tid fortfarande förväntar sig framträdandet av en fiktiv person från en fiktiv plats. Tag er i akt, o människor med förståelse.

O Hádí! Lyssna på denne pålitlige Rådgivares röst: styr dina steg från vänster till höger, det vill säga vänd dig bort från tom in- billning till visshet. Led inte folket vilse. Den gudomliga Ljuskäl- lan lyser, hans sak är uppenbar och hans tecken är allomfattande. Vänd ditt ansikte mot Gud, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande. Avstå från ditt ledarskap för Guds skull och lämna män- niskorna åt sig själva. Du är okunnig om den väsentliga sanningen, du är inte underrättad därom.

O Hádí! Ha ett enda ansikte på Guds väg. I sällskap med de otrogna är du otrogen och med de fromma är du from. Reflektera över sådana själar som offrade sina liv och sin egendom i det lan- det så att du kanske må bli förmanad och väckt ur sömnen. Tänk efter: vem är att föredra, den som bevarar sin kropp, sitt liv och sina ägodelar eller den som giver upp allt han har på Guds väg? Döm rättvist och hör inte till de orättfärdiga. Grip tag i rättvisan och håll dig till rättrådigheten så att du till äventyrs inte av själviska motiv må använda religionen som en snara eller bortse från san- ningen för guldets skull. Sannerligen, din ondska och ondskan hos sådana människor som du själv har blivit så stor att härlighetens penna rördes för att göra sådana iakttagelser. Frukta du Gud. Den som förebådade denna uppenbarelse har kungjort: “han skall förkunna under alla förhållanden: ’Sannerligen, sannerligen, jag är Gud, det finns ingen Gud utom Jag, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.’”

O Bayáns folk! Ni har förbjudits att kontakta Guds älskade. Varför har detta förbud införts och i vilket syfte? Var rättfärdiga, bönfaller Jag er vid Gud och var inte bland de tanklösa. för så- dana som är förlänade insikt och inför den Största skönheten är ändamålet med detta förbud känt och uppenbart, det finns för att ingen må bli medveten om hans (hádís) hemligheter och gärnin- gar.

O Hádí! Du har icke varit i Vårt sällskap, du är därför ovetande om Saken. handla inte enligt dina tomma fantasier. Bortsett från dessa saker, granska skrifterna med dina egna ögon och begrunda det som har skett. ha medlidande med dig själv och med Guds tjän- are, och var inte orsaken till egensinnighet, som tidigare mot folket. Stigen är omisskännlig och bevisen är uppenbara. Gör orättvisa till rättvisa och orättfärdighet till rättfärdighet. Vi hyser förhoppnin- gen att den gudomliga inspirationens andetag måtte stärka dig och att ditt inre öra må bli i stånd att höra de välsignade orden: ”Säg: ’Det är Gud - låt dem sedan förströ sig med sitt kverulerande.8” Du har varit där (Cypern) och har träffat honom (Mírzá Yaḥyá). Tala nu ut med rättrådighet. förvräng inte frågan, vare sig för dig själv eller för folket. Du är både okunnig och oupplyst. Lyssna på denne förorättades röst och skynda till den gudomliga kunskapens ocean så att du måhända må bli smyckad med förståelsens prydnad och må avstå från allt annat än Gud. hör denne välvillige rådgivares röst, som ropar högt, obeslöjad och uppenbar, inför konungars och deras undersåtars ansikten och kallar världens folk, vart och ett, till Honom som är evighetens Herre. Detta är det ord från vilkets horisont den osvikliga nådens sol lyser strålande. O Hádí! Denne förorättade, fri från varje bindning till världen, har med största ansträngning försökt släcka fientlighetens och hatets eld som brinner häftigt i hjärtana hos jordens folk. Det tillkommer varje rättvis och rättrådig person att frambära tack till Gud – upphöjd vare Hans härlighet – och att stå upp för att främja denna den mest framstående sak, så att eld må förvandlas till ljus och hat må giva vika för gemenskap och kärlek. Jag svär vid Guds rättfärdighet! Detta är denne Förorättades enda syfte. Sannerli- gen, för att Vi kungör denna betydelsefulla sak och för att Vi visar fram dess sanning har Vi uthärdat många lidanden, umbäranden och vedermödor. Du skulle själv bära vittnesbörd om det som Vi har nämnt om du bara kunde tala rättvist. Sannerligen Gud säger sanningen och visar vägen. Han är den Kraftfulle, den Mäktige, den Nåderike.

Må Vår härlighet vila över Bahás folk, som varken förtry- ckarens tyranni eller angriparens överlägsenhet har kunnat hålla tillbaka från Gud, världarnas herre.

Tajallíyát: Skimmer

Detta är en epistel från Gud, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

han är den som hör från sin härlighets rike.

Gud vittnar om att det inte finns någon annan Gud än han och att Den som har framträtt är det Dolda mysteriet, den högt skattade symbolen, den största boken för alla folk och friko- stighetens himmel för hela världen. Han är det Mäktigaste tecknet bland människor och Daggryningen för de mest upphöjda egen- skaperna i skapelsens rike. Genom honom har det framträtt som hade varit gömt sedan urminnes tider och varit beslöjat för män- niskors ögon. Han är Den, vilkens Manifestation tillkännagavs av de himmelska skrifterna i forna tider och mera nyligen. Vem som än erkänner tro på honom och hans tecken och vittnesbörd har i sanning erkänt det som Storhetens tunga uttalade före skapandet av jord och himmel och uppenbarandet av Namnens rike. Genom honom har kunskapens ocean svallat mitt ibland mänskligheten och den gudomliga visdomens flod har strömmat ut på Guds, da- garnas herres, befallning.

Väl är det med den människa som har förmåga till urskillning, som har erkänt och uppfattat sanningen, och med den som har ett lyssnande öra som har hörsammat hans ljuva röst, och med den hand som har mottagit hans bok med sådan beslutsamhet som är född av Gud, herren över denna världen och den nästa, och med den uppriktige vägfarande som har skyndat till hans underbara horisont, och med den som är förlänad styrka som varken härskar- nas överväldigande makt eller det tumult som orsakats av religionens ledare har kunnat skaka. Och ve den som har förkastat Guds nåd och hans givmildhet och har förnekat hans ömma omsorger och myndighet; en sådan människa räknas verkligen till dem som genom hela evigheten har förkastat vittnesbördet om Gud och hans bevis. Stor är hans välsignelse som i denna dag har kastat bort de saker som är gängse bland människor och har hållit fast vid det som har förordnats av Gud, namnens Herre och Danaren av alla skapade ting, han som har kommit från evighetens himmel genom kraften av det Största namnet, utrustad med en så oövervinnelig myndighet att alla jordens makter är oförmögna att stå emot Honom. Om detta vittnar moderboken som kallar från den Mest upphöjda ställningen.

O ‘Ali-Akbar9! Vi har upprepade gånger hört din röst och har svarat dig med det som hela mänsklighetens beröm aldrig kan jäm- föras med, från vilket de uppriktiga inandas de ljuva dofterna av den Allbarmhärtiges uttalanden och hans sanna älskare uppfattar doften av himmelsk återförening och de mycket törstiga upptäcker porlandet av det vatten som sannerligen är livet. Välsignad den människa som har nått dit och har erkänt det som i detta ögonblick sprids från den Penna som är Guds, hjälpen i farans stund, den Allsmäktige, den Allvälgörande.

Vi vittnar om att du har vänt ditt ansikte till Gud och rest långt till dess du nådde Hans närvaro och lyssnade till rösten från Denne förorättade, som har kastats i fängelse på grund av deras missgärn- ingar, de som inte har trott på Guds tecken och vittnesbörd och har förnekat denna himmelska nåd genom vilken hela världen har fåtts att lysa. Välsignat vare ditt ansikte ty det har vänts till Honom och ditt öra ty det har hört hans röst och din tunga ty den har prisat Gud, herrarnas Herre. Vi bedjer Gud att nådigt hjälpa dig att bli ett standar för främjandet av hans sak och att göra dig i stånd att nalkas honom vid alla tidpunkter och under alla förhållanden.

Guds utvalda och Hans älskade i det landet är ihågkomna av Oss och Vi giver dem glädjebudskapet om det som har sänts ned till deras ära från deras herres yttrandens rike, den oinskränkte här- skaren över räkenskapens dag. Nämn Mig för dem och upplys dem med Mina uttalandens strålande härlighet. Sannerligen din Herre är den Nåderike, den Givmilde.

O du som prisar Mig! Lyssna till det som tyranniets folk tillskriver Mig i Mina dagar. Några av dem säger: “Han har gjort anspråk på gudomlighet”, andra säger: “han har tänkt ut en lögn mot Gud”, ytterligare andra säger: “han har kommit för att egga till uppror”. Låga och usla är de. Se! De är, i sanning, slavar till tomma fantasier.

Vi skall nu sluta använda det vältaliga språket10. Sannerligen, din Herre är den Mäktige, den Obundne. Vi skulle gärna vilja tala det persiska språket på det att måhända Persiens folk, alla och en- var, kan bli medvetet om den barmhärtige herrens ord, och träda fram för att upptäcka sanningen.

Det första Tajallí

som har grytt från Sanningens sol är kunskapen om Gud – pri- sad vare Hans härlighet. Och kunskapen om de eviga dagarnas konung kan på intet vis uppnås annat än genom erkännandet av honom som är bärare av det Största namnet. han är i san- ning Talaren på Sinai som nu sitter på uppenbarelsens tron. han är det Dolda mysteriet och den Dyrbara symbolen. Alla tidigare och senare böcker från Gud är prydda med hans lov och prisar hans härlighet. Genom honom har kunskapens standar rests upp i världen och Guds enhets fana har vecklats ut bland alla folk. up- pnåendet av den gudomliga närvaron kan åstadkommas enbart genom uppnåendet av hans närvaro. Genom hans styrka är allt som sedan urminnes tider har varit beslöjat och dolt nu avslöjat. han uppenbaras genom sanningens kraft och har uttalat ett ord varigenom alla som är i himlarna och på jorden har förstummats med undantag för dem som den Allsmäktige behagade undanta. Sann tro på Gud och erkännande av honom kan inte vara full- ständiga utan antagande av det som han har uppenbarat och efterlevnad av allt som har förordnats av honom och fastställts i boken av härlighetens penna.

De som sänker sig ned i Hans uttalandens ocean bör alltid taga största hänsyn till de gudomligt uppenbarade bestämmelser- na och förbuden. Sannerligen, hans bestämmelser utgör det mäk- tigaste fästet för världens skydd och för beskydd av dess folk – ett ljus över dem som erkänner och inser sanningen, och en eld för sådana som vänder sig bort och förnekar.

Det andra Tajallí

är att förbli ståndaktig i Guds Sak – upphöjd vare Hans härlighet – och att vara orubblig i Hans kärlek. Och detta kan på intet vis uppnås utom genom fullt erkännande av honom och fullt erkän- nande kan inte nås utom genom tro på de välsignade orden: “han gör vadhelst Han vill.” Den som ihärdigt håller fast vid dessa up- phöjda ord och dricker djupt från talets levande vatten som ingår däri, kommer att genomträngas av en sådan fasthet att alla böcker i världen kommer bli oförmögna att avskräcka honom från mo- derboken. O, hur härlig är inte denna upphöjda ställning, denna höga rang, detta slutliga syfte!

O ‘Alí-Akbar! Tänk på hur eländigt tillståndet är för de icke- troende. De giver alla uttryck för orden: “Sannerligen, Han skall pri- sas i sina gärningar och skall åtlydas på sin befallning.” Men om Vi uppenbarar något som, så mycket som till ett nålsögas utsträckning, går emot deras själviska vanor och önskningar kommer de att förak- tfullt förkasta det. Säg, ingen kan någonsin begripa Guds fulländade visdoms mångahanda krav. I sanning, skulle han utnämna jorden till himmel, har ingen rätt att ifrågasätta hans myndighet. Detta är vad Bayáns Punkt har omvittnat i allt som sänts ned till honom med sanning, på befallning av Gud, han som har fått Gryningen att bryta fram.

Det tredje Tajallí

gäller konst, hantverk och vetenskaper. kunskap är som vingar för människans liv och som en stege för hennes uppstigande. Dess förvärvande åligger alla. kunskap bör dock förvärvas om sådana vetenskaper som kan gagna jordens folk och inte om de som börjar med ord och slutar med ord. Stor är verkligen den uppskattning från världens folk som vetenskapsmän och hantverkare kan göra anspråk på. Om detta vittnar moderboken på Hans återkomsts dag. lyckliga är de som har ett hörande öra. I sanning, kunskap är en verklig skatt för människan och en källa till härlighet, till friko- stighet, till glädje, till upphöjelse, till jubel och fröjd för henne. Så har Storhetens tunga talat i detta största fängelse.

Det fjärde Tajallí

rör gudomlighet, Gudomen och liknande. Skulle en människa med insikt rikta blicken mot det välsignade, det uppenbara lotusträdet och dess frukter skulle hon bli så berikad därav att hon skulle bli oberoende av allt annat och erkänna sin tro på det som Talaren på Sinai har uttalat från uppenbarelsens tron.

O ‘Ali-Akbar! Upplys folket om din Herres heliga verser och gör det förtroget med hans raka väg, hans mäktiga kungörelse. Säg: O människor, om ni dömer rättvist och rättrådigt kommer ni att vittna om sanningen i allt som har strömmat ut från den Mest upphöjda pennan. Om ni hör till Bayáns folk kommer den persiska Bayán att leda er rätt och kommer att visa sig vara ett tillräckligt vittnesbörd för er, och om ni hör till koranens folk be- grunda uppenbarelsen på Sinai och rösten från Busken som kom till ‘Imráns son [Moses].

Nådige Gud! Avsikten var att vid tidpunkten för manifes- tationen av den ende sanne Guden skulle förmågan att erkänna honom ha utvecklats och mognat och skulle ha nått sin kulmen. Nu har det emellertid tydligt visat sig att denna förmåga har för- blivit outvecklad och faktiskt har fördärvats hos de icke-troende.

O ‘Ali! Det som de mottog från Busken vägrar de nu att taga emot från honom som är Trädet i existensens värld. Säg, o Bayáns folk, tala inte enligt begärens och de själviska drifternas påbud. De flesta av jordens folk intygar sanningen i det välsignade ordet som kom från Busken.

Vid Guds rättfärdighet! Vore det inte för lovprisningens hymn sjungen av honom som förebådade den gudomliga uppen- barelsen, skulle denne förorättade aldrig ha andats ett ord som kunde ha injagat skräck i de okunnigas hjärtan och fått dem att gå under. I sin utläggning över förhärligandet av honom som Gud skall uppenbara – prisad vare Hans Manifestation – säger Báb i början av Bayán: “Han är Den som kommer att förkunna under alla förhållanden, ’Sannerligen, sannerligen, Jag är Gud, ingen Gud finns utom Jag, Herren över alla skapade ting. I sanning alla andra utom Jag är Mina skapelser. O, Mina skapelser! Mig ensam dyrkar ni’” likaså säger han, i ett annat sammanhang, där han prisar namnet på honom som skall uppenbaras: “Jag skulle vara den förste att tillbedja Honom.” Nu är det passande att reflek- tera över betydelsen av “Tillbedjaren” och “den Tillbedde”, så att måhända jordens folk må taga del av en daggdroppe från den gudomliga kunskapens ocean och måtte bli i stånd att uppfatta storheten i denna uppenbarelse. Sannerligen, han har framträtt och har lossat sin tunga för att förkunna sanningen. Väl är det med den som bekräftar och erkänner sanningen, och ve den styvs- inte och den egensinnige.

O jordens släkten! Lyssna till rösten från det Gudomliga lo- tusträdet som överskuggar världen och hör inte till tyranniets folk på jorden – människor som har förkastat Guds Manifestation och hans oövervinnerliga myndighet och har avsagt sig hans nådebe- vis – de räknas i sanning till de föraktliga i boken hos Gud, hela mänsklighetens herre.

Må den Härlighet som har grytt över Mina ömma omsorgers horisont vila över dig och över vem än som är med dig och lyssnar till dina ord om Guds sak, den Allsmäktige, den Allprisade.

Kalimát-i-firdawsíyyih: Paradisets ord

Han är Den som talar genom sanningens kraft i yttrandets rike.

Oni förkroppsliganden av rättvisa och rättrådighet och mani-festationer av rättskaffenhet och himmelsk frikostighet! I tårar och klagan ropar denne Förorättade högt och säger: O Gud, min Gud! Pryd Dina älskades huvuden med avskildhetens krona och kläd deras kroppar med rättfärdighetens klädnad.

Det tillkommer Bahás folk att göra Herren segerrik genom kraften i sina yttranden och att förmana folket genom sina goda gärningar och karaktär, eftersom gärningar utövar större in- flytande än ord.

O Haydar-’Ali11! Må över dig komma Guds pris och Hans här- lighet. Säg: Ärlighet, dygd, visdom och en helig karaktär länder till människans upphöjelse, medan oärlighet, bedrägeri, okunnighet och hyckleri leder till hennes förnedring. Vid Mitt liv! Människans utmärkelse består inte i prydnader eller förmögenhet utan snarare i dygdigt beteende och sann förståelse. De flesta människorna i Persien är formade av svek och tomma fantasier. hur stor är inte skillnaden mellan dessa människors tillstånd och ställningen hos sådana tappra själar som har passerat förbi namnens hav och sla- git upp sina tält på stränderna av avskildhetens ocean. I själva ver- ket har endast några få av den nuvarande generationen förtjänat belöningen att få lyssna till duvornas kuttrande i det allra högsta paradiset. “…få är de bland Mina tjänare som känner tacksam- het.12” Folk finner för det mesta nöje i vidskepelse. De föredrar en enda droppe av illusionens hav framför ett hav av visshet. Genom att hålla fast vid namn berövar de sig den inre verkligheten och genom att hålla fast vid fåfänga inbillningar hålls de tillbaka från de himmelska tecknens gryning. Gud give att du måtte nådigt få hjälp att under alla förhållanden krossa vidskepelsens avgudar och att riva bort de mänskliga fantasiernas slöjor. Myndigheten ligger i Guds grepp, uppenbarelsens och inspirationens urkälla och her- ren över återuppståndelsens dag.

Vi hörde det som personen i fråga har nämnt om vissa un- dervisare i Tron. I sanning har han talat sanning. Vissa tanklösa själar strövar genom länderna i Guds namn, aktivt engagerade i att förstöra hans sak och kallar det att främja och undervisa om Guds ord, och detta trots att förutsättningarna för trons under- visare likt stjärnor lyser strålande över de gudomliga skrifternas himlar. Varje ärlig person omvittnar och varje människa med in- sikt är väl medveten om att den ende sanne Guden – upphöjd vare Hans härlighet – oavbrutet har lagt fram och förklarat det som kommer att höja ställningen och rangen hos människobarnen.

Bahás folk brinner starkt som ett ljus mitt i sammankom- sterna och håller fast i det som Gud har avsett. Denna ställning är högst av alla ställningar. Väl är det med den som har kastat bort de saker som världens folk äger av längtan efter det som hör Gud till, den oavhängige herren över evigheten.

Säg: O Gud, min Gud! Du ser mig kretsa kring Din vilja med mina ögon vända mot Din frikostighets horisont, ivrigt väntande på uppenbarelsen av den strålande prakten från Din ynnests sol. Jag bedjer Dig, o varje förstående hjärtas Älskade och sådanas Åstundan som är nära Dig, att bevilja att Dina älskade må bli helt avskilda från sina egna böjelser och hålla fast vid det som be- hagar Dig. Kläd dem, o Herre, med rättfärdighetens mantel och upplys dem med strålglansen av avskildhetens ljus. kalla sedan till deras hjälp visdomens och talets skaror så att de må upphöja Ditt ord bland Dina skapelser och förkunna Din sak bland Dina tjänare. Sannerligen, Du har förmågan att göra vad Du vill och i Ditt grepp ligger tyglarna för alla angelägenheter. Det finns ingen Gud utom Du, den Mäktige, den Evigt förlåtande.

O du som har vänt din blick mot Mitt ansikte! I dessa dagar inträffade det som har försänkt Mig i djup sorg. Vissa missdådare som påstår sig vara trogna mot Guds sak utförde sådana gärnin- gar som har fått uppriktighetens, ärlighetens, rättvisans och rät- trådighetens lemmar att skaka. en känd person som hade blivit föremål för yttersta vänlighet och ynnest begick sådana gärningar som frambringade tårar i Guds öga. Tidigare yttrade Vi ord av varning och föraning, sedan har Vi under ett antal år hållit saken hemlig på det att han måhända skulle taga sig i akt och ångra sig. Men allt till ingen nytta. Till slut inriktade han sin energi på att förtala Guds sak inför ögonen på alla människor. han slet sönder rättvisans slöja och kände inte medkänsla vare sig för sig själv eller för Guds sak. Nu har emellertid vissa personers gärn- ingar orsakat sorger mycket svårare än de som den förres gärn- ingar hade orsakat. Bönfall Gud, den Sanne, att han nådigt må göra det möjligt för de tanklösa att draga sig tillbaka och ångra sig. Sannerligen är Han den Förlåtande, den Givmilde, den Mest frikostige.

I dessa dagar åligger det alla att ihärdigt hålla fast vid enhet och endräkt och att arbeta flitigt för att främja Guds sak, så att måhända de egensinniga själarna må uppnå det som kommer att leda till bestående välstånd.

I korthet, meningsskiljaktigheter bland olika sekter har öp- pnat vägen för svaghet. Varje sekt har valt ut en väg för sig själv och klamrar sig fast vid ett visst band. Trots uppenbar blindhet och okunnighet är de stolta över sin insikt och kunskap. Bland dem finns mystiker som hävdar sin trohet till islams tro, av vilka några hänger sig åt det som leder till sysslolöshet och isolering. Jag svär vid Gud! Det sänker människans ställning och får henne att svälla av stolthet. Människan måste frambringa frukt. En som inte bär någon frukt är, med Andens13 ord, lik ett fruktlöst träd och ett fruktlöst träd duger bara för elden. Det som de ovannämnda personerna har nämnt om den gu- domliga enhetens nivåer kommer i stor utsträckning att befrämja sysslolöshet och fåfänga fantasier. Dessa dödliga människor har uppenbarligen ignorerat skillnaderna i ställning och har kommit att betrakta sig själva som Gud, medan Gud är oändligt upphöjd över allting. Varje skapad varelse uppenbarar dock Hans tecken, som blott är utstrålningar från honom och inte hans eget Jag. Alla dessa tecken är reflekterade och kan ses i tillvarons bok, och de skriftrullar som skildrar universums form och mönster är san- nerligen en ytterst viktig bok. Däri kan varje människa med insikt uppfatta det som skulle leda till den raka vägen och skulle göra det möjligt för henne att uppnå den Stora kungörelsen. fundera över solens strålar, vilkens ljus har omslutit världen. Strålarna utgår från solen och avslöjar dess natur men är inte solen själv. Vad som än kan urskiljas på jorden visar tydligt Guds kraft, hans kunskap och hans frikostighets utgjutelser, medan han själv är oändligt upphöjd över alla varelser.

Kristus säger: “Du har beviljat barn det som de lärde och kloka är berövade”. Den vise i Sabzivár14 har sagt: “Ack! upp- märksamma öron saknas, annars skulle viskningarna från Busken i Sinai höras från varje träd.” I en skrift till en vis man, som hade gjort en förfrågan om innebörden av grundläggande verklighet tilltalade vi denne berömde vise med dessa ord: “Om detta du säger verkligen är ditt, hur kommer det sig att du har misslyckats med att hörsamma kallelsen som människans Träd har höjt från de högsta höjderna i världen? Om du hörde kallelsen men rädsla och viljan att bevara ditt liv fick dig att förbli likgiltig för den, då är du en sådan person som aldrig har varit eller är värd att nämnas; om du icke har hört den, då är du berövad hörseln.” I korthet, sådana män är de, vilkas ord är världens stolthet och vilkas gärn- ingar är nationernas skam. Sannerligen, Vi har låtit den Trumpet ljuda som ingen an- nan är än Min härlighets penna, och se, mänskligheten svimmade inför den utom de som Gud behagar att frälsa som ett tecken på sin nåd. Han är frikostighetens Herre, Dagarnas uråldrige.

Säg: O skara av präster! Uttalar ni ert klander mot denna Penna, som, så snart den höjde sin genomträngande röst, yttrandets rike förberedde sig att lyssna till och inför vilkens mäktiga och härliga tema varje annat tema har bleknat till obetydlighet? Frukta Gud och följ inte era tomma inbillningar och förvrängda fantasier, utan följ snarare honom som har kommit till er försedd med obestridlig kunskap och orubblig visshet.

Prisad vare Gud! Människans skatt är hennes tal men Denne förorättade har hållit tillbaka sin tunga ty de vantrogna ligger i bakhåll; emellertid gives skydd av Gud, alla världars Herre. San- nerligen, Honom har Vi givit Vår tillit och till Honom har vi överlämnat alla angelägenheter. Alltillräcklig är Han för Oss och för alla skapade ting. han är den ende, med vilkens tillstånd och genom vilkens befallnings styrka den oberoende maktens Sol har strålande lyst över världens horisont. Väl är det med den som ser och erkänner sanningen och ve de egensinniga och trolösa.

Denne förorättade har alltid behandlat de vise med tillgiven- het. Med de vise menas män vilkas kunskaper inte är begränsade till enbart ord och vilkas liv har varit fruktbara och har frambrin- gat bestående resultat. Det åligger alla att respektera dessa väl- signade själar. lyckliga är de som följer Guds bud, lyckliga är de som har erkänt sanningen, lyckliga är de som dömer rättvist i alla frågor och håller fast vid Min okränkbara rättvisas band.

Persiens folk har vänt sig bort från honom som är Beskyd- daren och Hjälparen. De klamrar sig fast vid och har snärjt in sig i de dåraktigas fåfänga inbillningar. Så fast håller de sig till vidske- pelser att intet kan skilja dem därifrån utom Guds kraftfulla arm – upphöjd är Hans härlighet. Bönfall den Allsmäktige om att Han med den gudomliga maktens fingrar måtte avlägsna de slöjor som har utestängt de olika folken och släktena, på det att de måtte up- pnå det som bidrar till säkerhet, utveckling och framsteg och må skynda fram till den ojämförlige Vännen.

Guds ord som Abhá-pennan har uppenbarat och inskrivit på det

första bladet

av det mest upphöjda paradiset är detta: Sannerligen säger Jag: gudsfruktan har alltid varit ett säkert försvar och ett tryggt fäste för alla världens folk. Den är den främsta grunden för mänsklighetens skydd och det främsta medlet för dess bevarande. faktum är att det hos människan finns en själsförmögenhet som håller henne borta från och skyddar henne mot det som är ovärdigt och opas- sande och som är känt som hennes skamkänsla. Denna är dock begränsad till ett fåtal; alla har inte haft och har den inte.

Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

andra bladet

av det mest upphöjda paradiset är följande: den högstes penna uppmanar i detta ögonblick myndighetens manifestationer och maktens källor, nämligen konungarna, statsöverhuvudena, pres- identerna, de styrande, prästerna och de vise, och ålägger dem att upprätthålla religionens sak och att hålla sig till den. religion är sannerligen det främsta verktyget för upprättande av ordning i världen och av lugn bland dess folk. försvagningen av religionens pelare har stärkt de dåraktiga och höjt deras mod och gjort dem mer inbilska. Sannerligen säger Jag: Ju mera religion går tillbaka, desto större blir de ogudaktigas egensinnighet. Detta kan till slut inte leda till annat än kaos och förvirring. Hör Mig, o människor med insikt, och tag varning, ni som är begåvade med omdöme!

Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

tredje bladet

av det mest upphöjda paradiset är detta: O människoson! Om dina ögon är vända mot barmhärtighet, överge de saker som är till nytta för dig och håll fast vid det som kommer att vara till nytta för mänskligheten. Och om dina ögon är vända mot rättvisa, välj för din nästa det som du väljer åt dig själv. Ödmjukhet upphöjer män- niskan till ärans och maktens himmel, medan högmod förnedrar henne till eländets och förnedringens djup.

O Guds folk! Stor är dagen och mäktig kallelsen! I en av Våra skrifter har Vi uppenbarat dessa upphöjda ord: “Om andens värld helt skulle förvandlas till hörselsinnet, skulle den sedan kunna häv- da att den vore värdig att hörsamma rösten som kallar från den Högsta horisonten; ty i annat fall har dessa öron, som är smutsade av lögnaktiga berättelser, aldrig varit, och är inte heller nu, värdiga att höra den.” Väl är det med dem som lyssnar, och ve de egensin- niga.

Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

fjärde bladet

av det mest upphöjda paradiset är följande: O Guds folk! Bönfall den Sanne – förhärligat vare Hans namn – att Han nådigt må skydda överhöghetens och maktens manifestationer från jagets och begärens ingivelser och utgjuta rättvisans och vägledningens strålglans över dem.

Hans Majestät Muhammed Shah utförde, trots sin höga rang, två avskyvärda dåd. Det ena var ordern att bannlysa Herren över nådens och frikostighetens riken, den första punkten, det an- dra mordet på fursten över statsmannaskapets och vitterhetens stad15.

kungars fel, liksom deras ynnestbevis, kan vara avsevärda. en kung som inte av maktens och myndighetens fåfänglighet avhålls från att iaktta rättvisa eller berövas strålglansen från rättvisans sol av lyx, rikedom, ära eller befälet över härskaror och legioner skall inta en hög rang och en upphöjd ställning bland härskaran i höjden. Det åligger alla att hjälpa och visa vänlighet mot en så ädel själ. Väl är det med den kung som håller sina passioner i ett fast grepp, behärskar sin ilska och föredrar rättvisa och rättrå- dighet framför orättvisa och tyranni.

Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

femte bladet

av det mest upphöjda paradiset är detta: Den största gåvan och den mest underbara välsignelsen, framför allt annat, har alltid varit och kommer att fortsätta vara visdom. Den är människans osvikli- ga beskyddare. Den hjälper henne och styrker henne. Visdom är Guds sändebud och uppenbararen av hans namn, den Allvetande. Genom den görs högheten i människans ställning uppenbar och tydlig. Den är allvetande och den främste läraren i tillvarons skola. Den är vägvisaren och har en framstående plats. Tack vare dess fostrande inflytande har jordiska varelser blivit genomsyrade av en ädelstensliknande anda som lyser starkare än himmelen. I rättvisans stad är den den oöverträffade talaren, som år nio upplyste världen med glädjebudskapet om denna uppenbarelse. Och det var denna oförlikneliga källa till visdom som i början av världens grundande steg uppför den inre betydelsens trappa och när den tronade på talets pulpet, genom den Gudomliga viljans försorg, kungjorde två ord. Det första förebådade löftet om belöning, medan det andra ut- tryckte den olycksbådande varningen om straff. Löftet gav upphov till hopp och varningen födde rädsla. Således har världsordningens grundvalar blivit fast etablerade på dessa två principer. upphöjd är visdomens herre, Besittaren av stor frikostighet.

Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

sjätte bladet

av det mest upphöjda paradiset är följande: människans ljus är rät- tvisa. utsläck det inte med förtryckets och tyranniets motvindar. Syftet med rättvisa är framträdandet av enhet bland människorna. Den gudomliga visdomens ocean svallar inom detta upphöjda ord, medan världens böcker inte kan rymma dess inre betydelse. Skulle mänskligheten prydas med denna klädnad skulle de skåda den sol som är uttalandet, “På den dagen kommer Gud att tillfredsställa alla ur sitt överflöd,” lysa strålande över världens horisont. Uppskatta värdet av detta uttalande, det är en ädel frukt som härlighetens pennas träd har framburit. lycklig är den människa som lyssnar till det och följer dess föreskrifter. Sannerligen säger Jag, vad som än sänds ned från Guds viljas himmel är medlet för upprättandet av ordning i världen och verktyget för främjandet av enhet och gemenskap bland dess folk. Så har denne förorättades tunga talat från sitt Största fängelse. Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

sjunde bladet

av det mest upphöjda paradiset är detta: O, ni män av visdom bland nationerna! Slut era ögon för främlingskap, fäst sedan blick- en vid enhet. håll ihärdigt fast vid det som kommer att leda till hela mänsklighetens välbefinnande och lugn. Denna jord är blott ett enda hemland och en boning. Det tillkommer er att överge högfärd vilket orsakar främlingskap och att fästa era hjärtan vid det som kommer att åstadkomma harmoni. enligt uppfattningen hos Bahás folk ligger människans ära i hennes kunskap, hennes ärliga uppträdande, hennes berömvärda karaktär, hennes visdom och inte i hennes nationalitet eller rang. O jordens folk! Uppskatta värdet av detta himmelska ord. Sannerligen, det kan liknas vid ett fartyg för kunskapens ocean och en lysande sol för seendets rike.

Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

åttonde bladet

av det mest upphöjda paradiset är följande: Skolorna måste först undervisa barnen i religionens principer, så att löftet och hotet som nedtecknats i Guds böcker må hindra dem från det som är förbjudet och pryda dem med budens mantel, men detta i sådan grad att det inte må skada barnen genom att resultera i okunnig fanatism och trångsynthet.

Det åligger de betrodda i Rättvisans Hus att rådgöra tillsam- mans beträffande de ting som inte i yttre bemärkelse har uppen- barats i boken, och att införa det som de finner passande. Gud kommer sannerligen att inge dem vadhelst han vill och han är sannerligen försörjaren, den Allvetande.

Vi har tidigare bestämt att människor skall samtala på två språk, men ansträngningar måste göras för att inskränka dem till ett, sammaledes med världens alfabet så att människors liv inte må förslösas och förspillas på inlärningen av olika språk. Således skulle hela jorden komma att betraktas som en stad och ett land.

Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

nionde bladet

av det mest upphöjda paradiset är detta: I alla frågor är måttlighet önskvärd. Om en sak går till överdrift kommer den att visa sig vara en källa till ondska. Tänk på civilisationen i väst, hur den har up- prört och oroat världens folk. en infernalisk apparat har uttänkts och har visat sig vara ett så grymt förstörelsevapen att dess like ingen någonsin har bevittnat eller hört talas om. Avskaffandet av sådana djupt rotade och överväldigande fördärvligheter kan inte åstadkom- mas om inte världens folk förenas i strävan efter ett gemensamt mål och omfattar en allomfattande tro. lyssna till denne förorättades kallelse och håll orubbligt fast vid den Mindre freden.

Märkliga och häpnadsväckande saker finns i jorden men de är dolda för människornas sinnen och förståelse. Dessa saker är i stånd att förändra hela jordens atmosfär och föroreningen från dem skulle visa sig vara dödlig. Store Gud! Vi har iakttagit en fantastisk sak. Blixten eller en kraft som liknar den styrs av en operatör och rör sig på hans befallning. Omätligt upphöjd är Maktens herre, som har blottlagt det som han avsåg genom styrkan i sina tungt vägande och oövervinneliga bud.

O Bahás folk! Var och en av de bestämmelser Vi har uppenbarat

är ett mäktigt fäste för bevarandet av tillvarons värld. Sannerligen, Denne förorättade önskar intet utom er säkerhet och upphöjelse.

Vi uppmanar männen i Rättvisans Hus och befaller dem att tillförsäkra män, kvinnor och barn skydd och säkerhet. Det åligger dem att taga yttersta hänsyn till folkets intressen vid varje tidpunkt och under alla villkor. Välsignad är den härskare som undsätter den fångne, och den rike som visar omsorg om de fattiga, och den rät- tvise som säkrar den förtrycktes rättigheter från ogärningsmannen, och lycklig den betrodde som iakttar det som Förordnaren, Dagar- nas uråldrige har ålagt honom.

O Haydar-’Ali! Över dig vare Min härlighet och Mitt lov. Mina råd och förmaningar har omslutit världen. Ändå, i stället för att giva lycka och glädje har de orsakat sorg, eftersom en del av dem som påstår sig älska Mig har blivit högdragna och har åsamkat Mig sådana vedermödor som varken anhängarna av tidigare religioner eller Persiens präster någonsin har vållat.

Vi har sagt: “Min fångenskap gör Mig inte något ont, inte hel- ler det som har drabbat Mig i Mina fienders händer. Det som skadar Mig är Mina älskades uppträdande som trots att de bär Mitt namn ändå begår det som får Mitt hjärta och Min penna att klaga.” Så- dana uttalanden som dessa har om och om igen uppenbarats, ändå har de tanklösa misslyckats med att draga nytta av dem eftersom de är fångna i sina egna onda lidelser och fördärvade begär. Bed den ende sanne Guden om att han må göra det möjligt för alla att göra bättring och återvända till honom. Så länge som ens natur giver vika för onda lidelser kommer brott och överträdelser att kvarstå. Vi hy- ser förhoppningen att den gudomliga maktens hand och utgjutandet av himmelska välsignelser måtte bistå alla människor, måtte klä dem i förlåtelsens och frikostighetens klädnad och skydda dem mot det som skulle skada hans sak bland hans tjänare. han är i sanning den kraftfulle, den Allstarke, och han är den evigt förlåtande, den Barmhärtige. Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

tionde bladet

av det mest upphöjda paradiset är följande: O människor på jorden! Att leva i avskildhet eller utöva askes är inte välkommet i Guds närvaro. Det tillkommer dem som är förlänade insikt och förståelse att iaktta det som kommer att giva upphov till glädje och fröjd. Sådana handlingar som är sprungna ur den tomma fan- tasins länder eller är födda ur vidskepelsens sköte passar illa för människor med kunskap. förr i tiden och på senare tid har vissa människor tagit sin boning i bergens grottor medan andra om natten har tagit sin tillflykt till begravningsplatser. Säg, lyssna till Denne förorättades råd. Överge de saker som är gängse bland er och omfatta det som den trogne rådgivaren erbjuder er. Beröva er ej de gåvor som har skapats för er skull.

Välgörenhet är behaglig och lovvärd i Guds ögon och betraktas som en furste bland goda gärningar. Tänk över och erinra er det som den Allbarmhärtige har uppenbarat i Koranen: “ De föredrar dem framför sig själva även om fattigdom skulle bli deras egen lott. Och med dem som är skyddade från sin egen girighet ska det gå väl16.” Sett i detta ljus är det välsignade uttalandet ovan i san- ning uttalandenas sol. Välsignad är den som föredrar sin broder framför sig själv. Sannerligen, en sådan människa räknas, i kraft av Guds vilja, den Allvetande, den Allvise, till Bahás folk vilka bor i den karmosinröda arken. Guds ord som den högsta pennan har nedtecknat på det

elfte bladet

av det mest upphöjda paradiset är detta: Vi anbefaller dem som är hans namns och attributs emblem att framledes stadigt hålla fast vid det som har lagts fram i denna största uppenbarelse, att inte tillåta sig att bli orsaken till konflikt och att, fram till det slut som inte känner något slut, hålla ögonen riktade mot dessa lysande ords gryning som har nedtecknats i denna skrift. Stridigheter leder till blodsutgjutelse och orsakar tumult bland människorna. lyssna till Denne förorättades röst och avvik inte därifrån.

Skulle någon i sitt hjärta överväga det som i denna uppen- barelse har strömmat från härlighetens penna, skulle han bli förvissad om att vad än Denne förorättade har hävdat har Han inte haft någon avsikt att skapa någon som helst ställning eller ut- märkelse för sig själv. Syftet har snarare varit att, genom högheten i hans ord, locka själarna till krönet av överjordisk ära och att förse dem med förmågan att uppfatta det som kommer att rensa och rena världens folk från de stridigheter och den oenighet som religiösa konflikter framkallar. Härom vittnar Mitt hjärta, Min penna, Mitt inre och Mitt yttre väsen. Gud give att alla må vända sig till de skattkammare som döljs inom deras egna väsen.

O Bahás folk! Källan till hantverken, vetenskaperna och kon- sterna är reflekterandets kraft. Gör alla ansträngningar för att det ur denna perfekta gruva må glimma fram sådana pärlor av vis- dom och tal som kommer att främja välbefinnande och harmoni för alla släkten på jorden.

under alla förhållanden, i motgång och välgång, ärad eller hemsökt, har Denne förorättade föreskrivit alla människor att visa kärlek, ömhet, medkänsla och harmoni. Och ändå, närhelst det fanns något litet bevis på framsteg och utveckling, skulle de som dolde sig bakom slöjorna träda fram och uttala förtal mer sårande än svärdet. De håller fast vid vilseledande och förkastliga ord och berövar sig den ocean av verser som är uppenbarade av Gud.

Om dessa hindrande slöjor inte hade kommit emellan skulle Persien på ungefär två år ha betvingats genom yttrandets kraft. Både regeringen och folket skulle ha fått ett uppsving och det hög- sta målet, obeslöjat och oförställt, skulle ha framträtt i härlighetens överflöd. Kort sagt, Vi sade – ibland i klarspråk, vid andra tid- punkter genom antydningar – vad som måste sägas. Således, så snart Persien hade återupprättats skulle de ljuva dofterna av Guds ord ha fläktats över alla länder eftersom det som har strömmat ut från den Mest upphöjda pennan bidrar till ära, framsteg och förkovran för alla folk och släkten på jorden. Det är förvisso det överlägsna botemedlet mot varje sjukdom, kunde de blott förstå och inse det.

Nyligen har Afnán och Amín – över dem vare Min härlighet och kärleksfulla ömhet – uppnått Vår närvaro och sett Vårt an- lete; likaså är Nabíl, Nabíls son och Samandars son – över dem vile Guds härlighet och Hans kärleksfulla godhet – på plats och har druckit ur återföreningens bägare. Vi bönfaller Gud att han nådigt måtte förordna för dem det goda i denna värld och nästa, och att utgjutandet av hans välsignelser och nåd må nedstiga över dem från hans givmildhets himmel och hans ömma medkänslas moln. Sannerligen, av dem som visar barmhärtighet är han den Mest barmhärtige, och Han är den Nåderike, den Välgörande.

O Haydar-’Alí! Ditt andra brev som du hade vidarebefordrat genom honom, som bär titeln Júd (Frikostighet)17 har nått Vårt he- liga hov. Lovad vare Gud! Det var smyckat med ljuset av gudomlig enhet och av avskildhet och brann med kärlekens och tillgiven- hetens eld. Bed till Gud om att han må giva ögonen skärpa och upplysa dem med ett nytt ljus, så att de kanske må uppfatta det som inte har någon motsvarighet eller like.

På denna dag är verserna i moderboken strålande och omis- skännliga liksom solen. De kan på intet sätt förväxlas med något av tidigare eller senare uttalanden. Denne förorättade önskar förvisso inte påvisa sanningen i sin egen sak med bevis som tän- kts ut av andra. han är den som omfattar allt, medan allt an- nat än han är avgränsat. Säg, o människor, granska det som är gängse bland er och Vi kommer att granska det som hör oss till. Jag svär vid Gud! Varken beröm från världens folk, eller de saker som jordens släkten besitter är värda att nämna inför åminnelsen av hans namn. härom vittnar han som under alla förhållanden förkunnar: “Sannerligen han är Gud, den oinskränkte härskaren över räkenskapens dag och den mäktiga tronens herre.”

Förhärligad vare Gud! Man undrar vilket bevis eller skäl som fått de vantrogna bland Bayáns folk att vända sig bort från tillva- rons Herre. I sanning, denna uppenbarelses ställning överträffar ställningen hos vad som än har uppenbarats i det förflutna eller kommer att uppenbaras i framtiden.

Vore Bayáns Punkt närvarande på denna dag och skulle Han, Gud förbjude, tveka att erkänna denna Sak, då skulle de mycket välsignade ord som har strömmat ut från hans egen Bayáns källa gälla honom. han säger, och hans ord är sanningen, “lagenligt är det för honom som Gud skall uppenbara att avvisa honom som är den störste på jorden.” Säg, o ni som är berövade förståelse! Idag förkunnar denna Mest upphöjda varelse: “Sannerligen, san- nerligen, Jag är den förste att dyrka honom.” hur grund är män- niskors samlade kunskap och hur svag deras uppfattningsförmåga. Vår Härlighets penna vittnar om deras yttersta fattigdom och om Guds, alla världars herres, rikedom.

lovprisad och förhärligad är han som har kallat skapelsen till liv. Han är den Oberoende sanningen, Kännaren av osynliga ting. Moderboken är uppenbarad och frikostighetens Herre har uppstigit på härlighetens mest välsignade säte. Gryningen har brutit fram men folket förstår inte. Tecknen har frambringats me- dan han som har uppenbarat dem är överväldigad av omisskän- nlig sorg. Sannerligen, Jag har uthärdat det som har fått tillvarons värld att klaga.

Säg: O Yaḥyá (Azal), åstadkom en enda vers, om du verkligen har gudomligt inspirerad kunskap. Dessa ord har tidigare uttry- ckts av Min Härold som vid denna tid förkunnar: “Sannerligen, sannerligen, Jag är den förste att dyrka Honom.” Var rättvis, o Min broder. Är du i stånd att uttrycka dig när du förs ansikte mot ansikte med Mitt tals böljande ocean? Kan du lossa din tunga när du möter Min pennas genomträngande röst? Har du någon kraft inför uppenbarelserna av Min allsmäktighet? Döm rättvist bedjer Jag dig vid Gud och minns när du stod i Denne förorättades när- varo och Vi för dig läste upp verserna från Gud, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande. Tag dig i akt så att inte lögnens källa undanhåller dig från den uppenbara sanningen.

O du som har fäst din blick vid Mitt anlete! Säg: O ni tanklö- sa! för en droppes skull har ni berövat er oceanen av himmel- ska verser och för en obetydlig atom har ni stängt er ute från strålglansen av Sanningens sol. Vem annan än Bahá har kraften att tala i mänsklighetens åsyn? Döm rättvist och var inte bland de orättvisa. Genom honom har oceanerna svallat, mysterierna avs- löjats och träden höjt sina röster utropande: jordens och himlens riken är Guds, tecknens uppenbarare, de tydliga tecknens källa. Studera den persiska Bayán, uppenbarad av honom som före- bådade denna uppenbarelse och se på den med rättrådighetens öga. Sannerligen, han kommer att leda dig rätt till sin väg. I detta ögonblick förkunnar han det som hans tunga tidigare uttalade när han satt på sitt mest upphöjda namns tron.

Du har omnämnt de älskade i de trakterna. Prisad vare Gud, var och en av dem uppnådde äran att bli ihågkommen av den Sanne – upphöjd är Hans härlighet – och namnen på dem, alla och envar, flödade från Storhetens tunga i talets rike. Stor är sannerligen deras välsignelse och lycka, eftersom de har druckit uppenbarelsens och ingivelsens utvalda vin från sin herres, den Medlidsammes, den Barmhärtiges, hand. Vi bönfaller Gud att stärka dem för att uppvisa oböjlig ståndaktighet och att till deras bistånd kalla visdomens och yttrandets härskaror. han är i san- ning den Mäktige, den Allsmäktige. Framför mina hälsningar till dem och giv dem glädjebudskapet att Åminnelsens sol har grytt och utgjutit sin strålglans över horisonten av ynnestbevis från de- ras herre, den evigt förlåtande, den Allbarmhärtige.

Du har nämnt Ḥusayn. Vi har klätt hans gestalt med förlå- telsens mantel och prytt hans huvud med benådningens krona. Det anstår honom att vara stolt bland alla människor över denna lysande, denna strålande och uppenbara frikostighet. Säg: fört- vivla icke. efter uppenbarandet av denna välsignade vers är det som om du har fötts på nytt från din moders sköte. Säg: Du är fri från synd och fel. Sannerligen, Gud har renat dig med sina utta- landens levande vatten i sitt största fängelse. Vi bönfaller Honom– välsignad och upphöjd är Han – att nådigt bekräfta dig i prisan- det av honom och i hyllningen av hans härlighet och att stärka dig genom kraften av hans osynliga skaror. Sannerligen, han är den Allsmäktige, den Allstarke.

Du har nämnt Ṭárs18 folk. Vi har vänt Vårt ansikte mot Guds tjänare där och råder dem att först överväga det som Bayáns Punkt har uppenbarat beträffande denna uppenbarelse varigenom alla namn och titlar har skakats, fåfänga inbillningars avgudar har fallit samman och Storhetens tunga, från härlighetens rike har kungjort: Vid Guds rättfärdighet! Den Förborgade skatten, det Ogenom- trängliga mysteriet, har avtäckts för människors ögon så att allting i det förflutna och i framtiden gläds. Han har sagt, och Hans ord är sanningen: “Av alla hyllningar Jag har givit honom som skall komma efter Mig, är den största denna, Min skriftliga bekännelse, att inga av Mina ord tillräckligt väl kan beskriva Honom, ej heller kan någon hänvisning till Honom i Min bok, Bayán, göra Hans sak rättvisa.”

Dessutom råder Vi dem att iaktta rättvisa, rättfärdighet, är- lighet, fromhet och det varigenom både Guds ord och deras egen ställning kommer att upphöjas bland människor. Sannerligen, Jag är Den som förmanar rättvist. Härom vittnar Den från vilk- ens penna floder av barmhärtighet har flutit och från vilkens tal fontäner av levande vatten har strömmat ut till alla skapade ting. Omätligt upphöjd är denna gränslösa nåd, oerhört välsignad den- na lysande ynnest.

O Ṭárs folk! Lyssna till kallelsen från Honom som gör vad- helst han önskar. I sanning, han påminner er om det som kom- mer att draga er nära Gud, världarnas herre. han har vänt sitt ansikte mot er från fängelset i Akka och har för er skull uppenba- rat det som kommer att föreviga minnet av er och era namn i den bok som inte kan suddas ut och förblir opåverkad av de egensinni- gas tvivel. kasta bort de saker som är gängse bland människorna och tag ett fast grepp om det vartill ni har bjudits i kraft av viljan hos Förordnaren, Dagarnas uråldrige. Detta är den dag då det Gudomliga lotusträdet kallar högt och säger: O människor! Se Mina frukter och Mina blad, lyssna sedan till Mitt sus. Akta er så att inte människornas tvivel håller er tillbaka från visshetens ljus. Ordets ocean ropar och säger: “O, ni jordens invånare! Se Mina böljande vatten och visdomens och ordets pärlor som Jag har ut- gjutit. frukta Gud och var inte bland de tanklösa”. Denna dag äger en stor festival rum i riket därovan, för att vadhelst som utlovats i de helgade skrifterna har blivit uppfyllt. Detta är den stora glädjens Dag. Det tillkommer alla att hasta till hans närhets hov med översvallande lycka, glädje, jubel och lust samt att rädda sig från avlägsenhetens eld.

O Ṭárs folk! Fatta tag i kunskapens kalk genom Mitt namns stärkande kraft, drick er sedan otörstiga stick i stäv mot världens folk, som har brutit Guds förbund och hans testamente, förkastat hans bevis och tydliga argument och kritiserat hans tecken, som har genomsyrat alla som är i himmelen och på jorden.

De vantrogna bland Bayáns folk är som anhängarna av Shí‘ih-sekten och går i deras fotspår. lämna dem åt deras tomma fantasier och fåfänga inbillningar. De räknas i sanning till de för- lorande i Guds bok, den Allvetande, den Allvise. Shí‘ih-prästerna, alla och envar, är nu upptagna med att smäda och fördöma den Sanne från sina pulpeter. Nådige Gud! Dawlat-Ábádí19 har också följt efter. Han besteg pulpeten och gav röst åt det som fick skriften att ropa ut i ångest och pennan att jämra sig. Meditera över hans beteende och över Ashrafs20 – över honom vare Min härlighet och Mina ömma omsorger – och fundera likaså över de älskade som skyndade till martyrskapets plats i Mitt namn, och offrade sina liv på hans väg som är världens åstundan.

Saken är uppenbar, den lyser strålande som solen, men folket har blivit till slöjor för sig själva. Vi bönfaller Gud att han nådigt måtte hjälpa dem att återvända till honom. han är, i sanning, den förlåtande, den Barmhärtige.

O Ṭárs folk! Vi sänder er hälsningar från denna plats, och bönfaller Gud –välsignad och upphöjd är Han – att giva er att dricka av ståndaktighetens utvalda vin från hans bevågenhets hand. Sannerligen, han är frikostighetens herre, den Nåderike, den Allprisade. Lämna världens omogna åt sig själva – de som följer själviska begär och håller fast vid företrädarna för tomma fantasier. Sannerligen, han är er hjälpare och räddare. han är i sanning, mäktig att göra vadhelst Han vill. Det finns ingen Gud utom Honom, den ende, den Oförliknelige, den Mäktige, den Störste.

Må Vår närvaros härlighet vila över dem som har vänt sina ansikten mot hans uppenbarelses daggryning och har erkänt och insett det som Talets tunga har yttrat i kunskapens rike på denna välsignade, denna härliga och ojämförliga dag.

Lawḥ-i-Dunyá: Skriften om världen

I Mitt namn, högt ropande i yttrandets rike.

Lovprisning och tacksägelse anstår den uppenbara över- höghetens herre som har smyckat det mäktiga fängelset med närvaron av herrarna ‘Alí-Akbar och Amín, och har upplyst det med visshetens, beständighetens och ståndaktighetens ljus21. Guds härlighet och härligheten från alla som är i himlarna och på jorden vare över dem.

ljus och ära, hälsning och pris vile över hans saks händer, genom vilka fasthetens ljus har lyst fram och sanningen fastlagts, att befogenheten att välja är hos Gud, den Starke, den Mäktige, den Obehindrade, genom vilken gåvornas ocean har svallat och doften av de nådiga ynnestbevisen från Gud, mänsklighetens Herre, har spridits. Vi bönfaller Honom – upphöjd är Han – att värna dem genom sina härskarors makt, att skydda dem genom sitt väldes kraft och att hjälpa dem genom sin okuvliga styrka som råder över alla skapade ting. Överhögheten är Guds, himlarnas Skapare och herren över namnens rike.

Den Stora kungörelsen utropar: O Persiens folk! Fordom har ni varit symboler för barmhärtighet och förkroppsliganden av tillgivenhet och vänlighet. Världens nejder lystes upp och för- skönades av styrkan i er kunskaps ljus och genom er lärdoms flam- ma. hur kommer det sig att ni har rest er för att förstöra er själva och era vänner med era egna händer?

O Afnán, o du som har vuxit ut från Min uråldriga stam! Min härlighet och Min kärleksfulla ömhet vile över dig. Hur vidsträckt är inte Guds saks tabernakel! Det har överskuggat alla folk och släkten på jorden och skall inom kort samla hela mänskligheten under sitt beskydd. Ditt tjänandes dag är nu kommen. Oräkneliga skrifter bär vittnesbörd om den ynnest som kommit dig till del. Stå upp för Min saks seger och besegra människornas hjärtan genom kraften i dina ord. Du måste uppvisa det som skall säkerställa fred och välfärd för de olyckliga och förtryckta. Omgjorda dina länder i din strävan, så att du måhända kan befria fången från hans fjät- trar och göra honom i stånd att uppnå sann frihet.

rättvisan sörjer i denna dag sin belägenhet och rättfär- digheten suckar djupt under förtryckets ok. Tyranniets tunga moln har förmörkat jordens yta och insvept dess folk. Genom rörelsen av Vår härlighets penna har Vi på den Allsmäktige förordnarens bud inblåst nytt liv i varje mänsklig kropp och ingivit ny kraft i varje ord. Alla skapade ting kungör bevisen på denna världsom- fattande förnyelse. Detta är det största, det mest glädjefyllda bud- skap som delgivits mänskligheten genom Denne förfördelades penna. Varför fruktar ni, Mina högt älskade? Vem är det som kan förskräcka er? En aning fukt räcker för att upplösa den hårdnade lera av vilken detta förvända släkte är format. Själva den han- dlingen att ni samlas är tillräcklig för att skingra kraften hos dessa fåfänga och värdelösa människor.

Stridigheter och konflikter anstår djuren i det vilda. Det var genom Guds nåd och med hjälp av passande ord och lovvärda handlingar som de dragna svärden i bábí-samfundet återvände till sina skidor. Sannerligen, genom kraften av goda ord har de rät- tfärdiga alltid lyckats taga befälet över människohjärtans ängder. Säg, o ni älskade! Överge inte försiktigheten. rikta era hjärtan mot råden från den Mest upphöjda pennan och akta er så att era händer eller tungor inte skadar någon bland mänskligheten.

Med hänvisning till landet Ṭá (Teheran) har Vi i Kitáb-i- Aqdas uppenbarat det som kommer att förmana mänskligheten. De som gör sig skyldiga till tyranni i världen har tillskansat sig jordens folks och släktens rättigheter och följer träget sina själviska böjelser. Tyrannen i landet Yá (Yazd)22 begick det som har fått härskaran i höjden att utgjuta tårar av blod. O du som har druckit av Mitt yttrandes vin och har fäst din blick vid Min uppenbarelses horisont! Så märkligt att Persiens folk som var oöverträffat i vetenskaper och konster skulle ha sjunkit till den lägsta nivån av förfall bland jordens släkten. O människor! På denna välsignade, denna härliga dag, beröva er ej de ymniga utgjutelserna av frikostighet som den överflödande nådens Herre har förunnat er. På denna dag strömmar skurar av visdom och tal ned från den gudomliga nådens moln. Väl är det med dem som dömer hans sak rättvist, och ve de orättvisa.

Varje människa med insikt kommer på denna dag att villigt medgiva att de råd som Denne förfördelades penna har uppenba- rat utgör den främsta livgivande kraften för världens framåtskri- dande och dess folks upphöjelse. Stå upp, o människor, och besluta er för att genom styrkan i Guds makt vinna seger över era egna jag, på det att hela världen måhända kan frigöras och helgas från sitt slaveri under sina egna fåfänga inbillningars gudar – gudar som har tillfogat sina olyckliga tillbedjare sådan skada och för vil- kas lidande de är ansvariga. Dessa avgudar utgör det hinder som hämmar människan i hennes ansträngningar att gå framåt på fulländningens väg. Vi hyser förhoppningen att den Gudomliga maktens hand måtte giva mänskligheten sitt stöd och befria den ur sitt tillstånd av svår förnedring.

I en av skrifterna har dessa ord uppenbarats: O Guds folk! Var inte upptagna av era egna angelägenheter; låt era tankar vara fästa på det som skall återupprätta människosläktets lott och hel- ga människornas hjärtan och själar. Detta kan bäst åstadkommas genom rena och heliga handlingar, genom ett dygdigt liv och ett gott uppförande. Tappra gärningar kommer att säkerställa denna saks seger och en helgonlik karaktär kommer att stärka dess kraft. Håll fast vid rättfärdigheten, o Bahás folk! Detta är sannerligen den befallning som Denne förfördelade har givit er och Hans obehindrade viljas första val för var och en av er.

O, vänner! Det åligger er att uppfriska och uppliva era själar genom de nåderika ynnestbevis som i denna gudomliga, denna själsupplivande vårtid strömmar ned över er. hans stora härlighets sol har gjutit sin strålglans över er, och molnen av hans grän- slösa nåd har överskuggat er. Stor är belöningen för den som inte har berövat sig själv en så stor gåva och inte heller undgått att se skönheten hos sin Mest älskade i denna Hans nya skrud. Var på er vakt, ty den onde ligger på lur beredd att förleda er. rusta er mot hans illasinnade planer och, ledda av ljuset från den allseende Gudens namn, fly undan det mörker som omger er. Låt er blick omfatta hela världen snarare än att begränsas till era egna jag. Den onde är den som hindrar människobarnens upphöjelse och hämmar deras andliga utveckling.

Det åligger i denna dag varje människa att hålla fast vid vad- helst som kommer att främja alla nationers och rättvisa regeringars intressen och höja deras ställning. Genom var och en av de verser, som den högstes penna har uppenbarat, har kärlekens och en- hetens dörrar upplåsts och slagits upp inför människornas ögon. Vi har nyligen kungjort, och Vårt ord är sanning: “Umgås med alla religioners anhängare i en anda av vänskaplighet och gemenskap”. Vadhelst som har fått människobarnen att undvika varandra och har orsakat tvedräkt och splittring bland dem har, genom uppen- barandet av dessa ord, blivit utplånat och avskaffat. Från Guds viljas himmel, med avsikten att förädla tillvarons värld och att up- phöja människornas sinnen och själar, har det nedsänts som är det mest ändamålsenliga verktyget för fostran av hela människosläktet. Den högsta essensen av och det mest fulländade uttrycket för vad- helst folken sedan gammalt antingen har uttalat eller skrivit har, genom denna mäktigaste uppenbarelse, sänts ned från Guds, den Allbesittandes, den evigt beståendes viljas himmel. Tidigare har det uppenbarats: “kärlek till ens land är ett grundvillkor i Guds tro.” upphöjdhetens Tunga har emellertid på sin uppenbarelses dag förkunnat: “Det tillkommer inte den att yvas som älskar sitt land utan den som älskar världen.” Genom den kraft som frigjorts av dessa upphöjda ord har han skänkt ny ingivelse och givit ny vägledning åt människohjärtats fåglar och har utplånat varje spår av inskränkning och begränsning i Guds heliga bok.

Denne förorättade har förbjudit Guds folk att inlåta sig i tvis- ter eller konflikter och har uppmanat dem till rättfärdiga gärningar och lovvärd karaktär. På denna dag är de härskaror som kan ga- rantera Sakens seger gott uppförande och helig karaktär. Saliga är de som säkert håller fast vid dem och ve dem som vänder sig bort därifrån.

O Guds folk! Jag uppmanar er att iakttaga hövlighet för den är dygdernas furste framför alla andra. Väl är det med den som är up- plyst med hövlighetens ljus och klädd i redlighetens klädnad. Den som är förlänad hövlighet har sannerligen uppnått en hög ställning. Förhoppningen är att Denne förorättade och alla andra må bli i stånd att förvärva den, hålla fast vid den, iaktta den och fästa vår blick vid den. Detta är ett bindande bud som har strömmat fram från det Största namnets penna.

Detta är den dag då ståndaktighetens ädelstenar som ligger dolda i människors inre väsens gruva måste bli uppenbarade. O rättvisans folk! Var lika strålande såsom ljuset och lysande såsom elden som flammade i den Brinnande busken. Klarheten i er kär- leks eld skall utan tvivel sammansmälta och förena de stridande folken och släktena på jorden, medan häftigheten i fiendskapens och hatets flammor inte kan leda till annat än strid och ödeläggelse. Vi bönfaller Gud att Han måtte skydda sina skapelser mot sina fienders onda planer. Sannerligen, Han har makt över alla ting.

Allt pris vare den ende sanne Guden upphöjd vare hans härlighet ty han har genom den högstes penna låst upp por- tarna till människornas hjärtan. Varje vers som denna Penna har uppenbarat är en ljus och lysande portal, som röjer härligheterna i ett heligt och fromt liv, i rena och fläckfria handlingar. Den kal- lelse och det budskap Vi gav var aldrig ämnade att nå eller gagna endast ett land eller ett folk. Mänskligheten i sin helhet måste bestämt hålla fast vid vad som än har beviljats och uppenbarats för den. Då och först då kommer den att vinna sann frihet. Hela jorden är upplyst av Guds uppenbarelses strålande ljus. År sextio framträdde han som förebådade den gudomliga ledningens ljus– må hela skapelsen vara ett offer till Honom – för att tillkännage en ny uppenbarelse av den Gudomliga anden, och följdes tjugo år senare av honom genom vilkens ankomst världen blev mot- tagare av denna utlovade härlighet, denna underbara ynnest. Se hur största delen av mänskligheten har fått förmågan att lyssna till Guds mest upphöjda ord – det ord, på vilket alla människors sam- manförande och andliga återuppståndelse måste bero.

Medan vi var i Akkas fängelse uppenbarade Vi i den kar- mosinröda boken det som leder till mänsklighetens framsteg och till världens återuppbyggnad. De uttalanden som framlagts däri av skapelsens herres penna inbegriper följande, som utgör de grundläggande principerna för förvaltningen av människors an- gelägenheter:

För det första: Det åligger ministrarna i Rättvisans Hus att främja den Mindre freden så att jordens folk må befrias från bör- dan av orimligt höga utgifter. Denna fråga är absolut nödvändig och grundläggande, eftersom fientligheter och konflikter ligger till grund för lidande och olycka.

för det andra: Språken måste inskränkas till ett gemensamt språk som lärs ut i alla världens skolor.

För det tredje: Det tillkommer människan att orubbligt hålla fast vid det som främjar kamratskap, vänlighet och enhet. för det fjärde: Alla, såväl män som kvinnor, bör lämna över till en betrodd person en del av vad han eller hon tjänar genom handel, jordbruk eller annan verksamhet till en pålitlig person för uppfos- tran och utbildning av barn, att användas för detta ändamål med rättvisans hus betroddas vetskap.

För det femte: Särskild hänsyn måste tas till jordbruket. Även om det har nämnts på femte plats föregår det utan tvekan de an- dra. Jordbruket är högt utvecklat i främmande länder, men i Per- sien har det hittills allvarligt försummats. förhoppningen är att Hans Majestät shahen – må Gud hjälpa honom genom sin nåd – kommer att rikta sin uppmärksamhet på denna avgörande och viktiga fråga.

Om människor noggrant skulle följa det som den Högstes penna har uppenbarat i den karmosinröda boken, skulle de sedan väl kunna undvara de regler som styr i världen. Vissa uppmanin- gar har upprepade gånger strömmat från den högstes penna så att måhända kraftens manifestationer och maktens gryningsplats- er någon gång måtte bli i stånd att tillämpa dem. Sannerligen, om uppriktiga sökare skulle finnas, skulle varje utflöde av Guds genomgripande och oemotståndliga vilja uppenbaras, för hans kärleks skull. Men var skall man finna uppriktiga sökare och vet- giriga sinnen? Vart har de rättvisa och rättsinniga tagit vägen? För närvarande går inte en dag utan att ett nytt tyrannis eld flammar häftigt eller ett nytt anfalls svärd dras. Nådige Gud! De höga och de adliga i Persien sätter sin ära i handlingar av sådan grymhet att man förloras i förvåning över berättelserna därom.

Dag och natt frambär Denne förorättade tack och lovprisning till människornas herre, för det är omvittnat att de ord av råd och uppmuntran Vi yttrat har visat sig giva resultat och att detta folk har givit uttryck för en sådan karaktär och vandel som är behagliga i Vår åsyn. Detta bekräftas genom den händelse som verkligen har glatt världens öga och är inget annat än vännernas medlande med höga myndigheter till förmån för sina fiender. I sanning vittnar ens rättfärdiga gärningar om sanningen i ens ord. Vi hyser förhop- pningen att människor med fromhet måtte upplysa världen genom det strålande ljuset från deras uppträdande och Vi bönfaller den Allsmäktige – förhärligad och upphöjd är Han – att bevilja att alla på denna dag måtte stå fast i hans kärlek och vara fasta i hans sak. han är i sanning Beskyddaren av dem som är helt hängivna honom och följer hans bud.

O Guds folk! Oräkneliga är de riken som Vår härlighets penna har uppenbarat och mångahanda de ögon som den har givit sann upplysning. Ändå är de flesta människor i Persien fort- farande berövade nyttan av fruktbara råd och förblir i högsta grad i avsaknad av användbar vetenskap och konstfärdighet. Tidigare uppenbarades dessa sublima ord särskilt av härlighetens penna för att hedra en av de troende, så att de vilsegångna måhända må omfatta sanningen och bli bekanta med de subtila aspekterna av Guds lag.

De vantrogna och de trolösa har inriktat sig på fyra saker: för det första, blodsutgjutelse; för det andra, brännande av böcker; för det tredje, undvikande av anhängarna till andra religioner; för det fjärde, utrotandet av andra samfund och grupper. Men nu, genom Guds ords stärkande nåd och kraft, har dessa fyra hinder rivits, dessa tydliga bud har utplånats från skriften och brutala bestämmelser har omvandlats till andliga egenskaper. upphöjt är Hans syfte, förhärligad är Hans makt; prisat är Hans välde! Låt oss nu bönfalla Gud – lovad vare Hans härlighet – att nådigt styra anhängarna av Shí‘ih-sekten rätt och att rena dem från opas- sande uppförande. från läpparna på medlemmarna i denna sekt faller illaluktande förbannelser oupphörligt medan de åberopar ordet “Mal’ún” (förbannad) – uttalat med ett gutturalt uttal av bokstaven ‘ayn – som sin dagliga krydda.

O Gud, min Gud! Du hör suckarna från Honom som är Ditt ljus (Bahá), lyssnar till hans klagan dag och natt och vet att han önskar intet för sig själv utan endast söker helga Dina tjänares själar och rädda dem från den eld som de hela tiden är anfäk- tade av. O Herre! Dina högt gynnade tjänares händer höjs mot Din givmildhets himmel och Dina uppriktiga älskare lyfts upp till Din givmildhets höga höjder. Gör dem inte besvikna, bönfaller jag dig, på det som de söker från Din nåds ocean och från Din nåds himmel och Din frikostighets sol. Hjälp dem, o Herre, att tillägna sig sådana dygder som kommer att upphöja deras ställning bland världens folk. Sannerligen Du är den Kraftfulle, den Mäktige, den Mest givmilde.

O Guds folk! Lyssna till det som, om det åtlyds, kommer att säkerställa friheten, välbefinnandet, lugnet, upphöjelsen och fram- steget för alla människor. Vissa lagar och principer är nödvändiga och oumbärliga för Persien. Det är dock passande att dessa åt- gärder bör vidtas i överensstämmelse med Hans Majestäts väl- grundade synpunkter – må Gud hjälpa honom genom sin nåd– och de lärda teologernas och de högt uppsatta härskarnas. Med förbehåll för deras godkännande bör en plats fastställas där de kan träffas. Där bör de hålla fast vid samrådets band och anta och genomföra det som leder till säkerhet, välstånd, rikedom och lugn för folket. för om någon annan åtgärd än denna väljs kan den inte annat än leda till kaos och tumult.

Enligt de grundläggande lagar som Vi tidigare har uppenba- rat i Kitáb-i-Aqdas och andra skrifter, lämnas alla angelägenheter i händerna på rättvisa kungar och presidenter och på de betrodda i Rättvisans Hus. Efter att ha övervägt det som Vi har formulerat, kommer varje människa med rättskänsla och urskillning att, med sina inre och yttre ögon, lätt uppfatta den strålglans från rättvisans sol som utstrålar därifrån.

Den styrelseform som det brittiska folket har antagit i Lon- don synes vara gott, för det är prytt med ljuset av både kungavär- digheten och samråd med folket.

I formulerandet av principerna och lagarna har en del ägnats åt straff som utgör ett effektivt instrument för människors säkerhet och skydd. Men rädsla för straff får människor att bara utåt avstå från att begå avskyvärda och föraktliga handlingar, medan det som skyddar och håller människan tillbaka både utåt och inåt har varit och fortfarande är gudsfruktan. Den är människans sanna beskyddare och hennes andliga väktare. Det tillkommer henne att ihärdigt hålla sig till det som kommer att leda till framträdandet av denna högsta gåva. Väl är det med honom som lyssnar till vad- helst Min härlighetens penna har kungjort och iakttar det vartill han är bjuden av Förordnaren, Dagarnas uråldrige.

O Guds folk! Vänd era hjärtan till råden från er sanne, er Ojämförlige vän. Guds ord kan liknas vid en stickling vilkens röt- ter har planterats i människornas hjärtan. Det åligger er att gynna dess tillväxt med visdomens levande vatten av rena och heliga ord så att dess rötter må bli fast rotade och dess grenar må sträcka sig så högt som till himlarna och högre.

O, ni som dväljs på jorden! Det utmärkande drag, som kän- netecknar denna högsta uppenbarelses framstående natur, består i att Vi å ena sidan har utplånat från bladen i Guds heliga bok vad- helst som har varit orsak till missämja, illvilja och förtret bland män- niskobarnen och å andra sidan har fastställt de väsentliga förutsätt- ningarna för endräkt, förståelse och fullständig och varaktig enhet. Väl är det med dem som iakttar Mina föreskrifter.

Upprepade gånger har Vi förmanat Våra älskade att undvi- ka, ja att fly allt vad det än må vara, varifrån lukten av missämja kan förnimmas. Världen befinner sig i stor oro och i människornas sinnen råder fullständig förvirring. Vi bönfaller den Allsmäktige att han i sin nåd måtte upplysa dem med sin rättvisas härlighet och göra dem i stånd att upptäcka det som beständigt och under alla förhållanden skall gagna dem. han är sannerligen den Allbe- sittande, den högste.

Vi har tidigare uttalat dessa upphöjda ord: Låt dem som är trogna Denne förorättade vara som ett regnmoln i stunder av väl- görenhet och välvilja och som flammande eld när de håller tillbaka sina låga och lystna naturer.

Nådige Gud! en sak har nyligen hänt som orsakade stor förvån- ing. Det rapporteras att en viss person23 gick till den kungliga tron- ens säte i Persien och lyckades vinna några av de adligas gunst med sitt inställsamma beteende. hur ömkligt, sannerligen, hur bekla- gligt! Man undrar varför de som har varit symbolerna för den hög- sta äran nu skulle nedlåta sig till gränslös skam. Vad har det blivit av deras fasta beslutsamhet? Vart tog deras känsla av värdighet och heder vägen? Härlighetens och visdomens sol har oupphörligt lyst över Persiens horisont, men numera har den sjunkit till en sådan låg nivå att vissa befattningshavare har låtit sig behandlas som leksaker i händerna på de dåraktiga. Den nämnda personen har skrivit så- dana saker angående detta folk i den egyptiska pressen och i Beirut encyclopedia att de välinformerade och lärde förvånades. han fort- satte sedan till Paris där han utgav en tidning med namnet ‘urvatu’l- Vuthqá [Det säkra handtaget] och skickade exemplar därav till alla delar av världen. han skickade också ett exemplar till fängelset i Akka, och genom att göra så avsåg han att visa tillgivenhet och att gottgöra sina tidigare handlingar. I korthet, Denne förorättade har iakttagit tystnad när det gäller honom. Vi bönfaller Gud, den Sanne, att skydda honom och låta rättvisans och rättrådighetens ljus lysa över honom. Det tillkommer honom att säga: O Gud, min Gud! Du ser mig stå inför Din förlåtelses och välviljas dörr, med blicken vänd mot Din frikostiga ynnests och Dina mångahanda välsignelsers horisont. Jag bedjer Dig vid Dina ljuva tonfall och vid Din pennas genomträngande röst, o hela mänsklighetens Herre, att nådigt hjälpa Dina tjänare som det an- står Dina dagar och passar Din uppenbarelses härlighet och Ditt majestät. Sannerligen, mäktig är Du att göra vad än Du behagar. Alla som bor i himlarna och på jorden vittnar om Din kraft och Din makt, om Din härlighet och Din frikostighet. Prisad vare Du, o världarnas Herre och hjärtats högt Älskade för varje människa med insikt!

Du ser, o min Gud, fattigdomens självaste väsen som söker Din rikedoms ocean och orättfärdighetens kärna som längtar efter Din förlåtelses och Dina ömma omsorgers vatten. Bevilja, o min Gud, det som anstår Din stora härlighet och passar Din grän- slösa nåds upphöjdhet. Du är i sanning den Allvälgörande, den överflödande nådens Herre, Förordnaren, den Allvise. Det finns ingen Gud, utom Du, den Mäktigaste, den Alltbetvingande, den Allsmäktige.

O Guds folk! På denna dag bör alla fästa sina ögon på dessa välsignade ords horisont: “ensam och utan hjälp gör han vad- helst Han behagar”. Den som når denna ställning har sannerligen uppnått ljuset av Guds grundläggande enhet och är upplyst därav, medan alla andra i Guds bok räknas till anhängarna av tomma fantasier och fåfänga inbillningar. Lyssna till Denne förorättades röst och bevara era ställningar ofördärvade. Det är mycket nöd- vändigt och viktigt att alla iakttar detta.

Obeslöjad och ohöljd har Denne förorättade vid alla tillfällen, inför alla folk i världen, kungjort det som kommer att vara nyckeln som låser upp dörrarna till vetenskap, till konst, till kunskap, till välbefinnande, till välstånd och rikedom. De illdåd som orsakats av förtryckarna har inte lyckats tysta den genomträngande rösten från den Mest upphöjda pennan, ej heller har de förvändas eller uppviglarnas tvivel kunnat hindra honom från att avslöja det mest upphöjda ordet. Jag bönfaller uppriktigt Gud att han må skydda och rena Bahás folk från de tomma fantasierna och förvanskade föreställningarna hos anhängarna av den tidigare tron.

O Guds folk! Rättfärdiga lärde som viger sig åt andras vägled- ning och är befriade och väl skyddade från en låg och girig naturs eggelser är i hans åsyn som är världens åstundade, stjärnor på den sanna kunskapens himmel. Det är nödvändigt att behandla dem med aktning. De är verkligen fontäner av mjukt strömmande vat- ten, stjärnor som lyser strålande, frukter av det välsignade trädet, företrädare för himmelsk makt och oceaner av himmelsk visdom. lycklig är den som följer dem. Sannerligen, en sådan själ är up- präknad i Guds bok, den mäktiga tronens herre, bland dem med vilka det skall vara väl.

Den härlighet som utgår från Gud, Herren över tronen i höjden och över jorden därunder, vile över er, o Bahás folk, o ni följeslagare till den karmosinröda arken, och över sådana som har lyssnat till dina ljuva röster och har följt det vartill de är bjudna i denna mäktiga och underbara skrift.

Ishráqát: Strålglanser

Detta är episteln från Gud, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

Phan är Gud, upphöjd är han, visdomens och yttrandets herre. risad vare Gud, enastående i majestät, makt och skönhet, makalös i härlighet, makt och storhet; alltför hög är Han för den mänskliga fantasin att förstå honom eller för att någon like eller jämbördig skulle tillskrivas honom. han har tydligt lagt fram sin raka väg i ord och uttalanden av högsta vältalighet. Sannerli- gen Han är den Allbesittande, den Mest upphöjde. När Han avsåg att förverkliga den nya skapelsen, sände han ut den uppenbara och lysande punkten från sin viljas horisont; den gick genom varje tecken och yttrade sig i varje form tills den nådde höjdpunkten, som påbjudits av Gud, alla människors herre.

Denna Punkt är fokus för namnens cirkel och markerar än- dpunkten för manifestationerna av bokstäver i skapelsens värld. Genom den har det framkommit indikationer på det Ogenom- trängliga mysteriet, den Smyckade symbolen, han som är up- penbarad i det Största namnet – ett namn som är nedtecknat i den lysande skriften och är inskrivet i den heliga, den välsignade, den snövita skriftrullen. Och när Punkten förenades med den an- dra bokstaven24, som finns i början av Mathání25, passerade den genom utläggningens och talets himlar. Sedan spred Guds eviga ljus sin strålglans, flammade upp i bevisens mittersta himlafäste och åstadkom två ljuskällor. Prisad vare den Barmhärtige, på vilken ingen anspelning kan göras, som inget uttryck kan defini- era, eller något påstående avslöja, eller något vittnesmål beskriva. han är i sanning förordnaren, den Allvälgörande, både i början och i slutet. Och Han försåg dem med beskyddare och försvarare bland kraftens och maktens skaror. Sannerligen, han är hjälpen i farans stund, den Mäktige, den Obundne. Inledningen till denna epistel uppenbaras två gånger, precis som Mathání.

Prisad vare Gud som har manifesterat Punkten och därifrån har vecklat ut kunskapen om alla ting både i det förflutna och i framtiden – en Punkt Han har utsett till att vara Härolden för sitt namn och förebudet för sin stora uppenbarelse, som har fått hela mänsklighetens lemmar att bäva och strålglansen av hans ljus att lysa fram över världens horisont. Sannerligen, detta är den Punkt som Gud har förordnat att vara en ocean av ljus för de uppriktiga bland sina tjänare och en eldslåga för de egensinniga bland sina varelser och de ogudaktiga bland sitt folk – de som bytt bort Guds gåva mot otro och den himmelska födan mot hyckleri och lett sina medhjälpare till en usel boning. Dessa är de människor som har ägnat sig åt uppvigling över hela världen och har brutit hans för- bund på den dag då den odödliga Varelsen steg upp på sin tron och Utroparen höjde sin röst från den säkra tillflykten i den heliga dalen.

O Bayáns anhängare! Frukta den Allbarmhärtige. Detta är Den som har blivit förhärligad av Muhammed, Guds apostel, och före honom av Anden26 och före Denne, av Den som samtalade med Gud27. Detta är den Punkt i Bayán som ropar högt inför tronen och säger: “Vid Guds rättfärdighet, ni har skapats för att förhärliga detta Största tillkännagivande, denna fullkomliga väg som låg dold inom profeternas själar, som bevarades i hjärtat hos Guds utvalda och blev nedskriven av er herres härliga penna, namnens innehavare.”

Säg: Dö i er vrede, o ni illvilliga! Sannerligen, Han vilkens kunskap ingenting undgår har framträtt. han som har fått den gudomliga kunskapens anlete att bli idel leenden har kommit. Genom honom förskönas talets rike, har varje mottaglig själ vänt sitt ansikte mot uppenbarelsernas herre, har var och en som legat på knä stått upp och varje lättjefull har rusat fram för att upp- nå säkerhetens Sinai. Detta är den dag som Gud har förordnat att vara en välsignelse för de rättfärdiga, ett straff för de onda, en belöning för de troende och hans vredes raseri för de trolösa och de egensinniga. Sannerligen, han har uppenbarats och blivit försedd med oövervinnelig överhöghet av Gud. han har uppen- barat det varmed intet på jorden eller i himlarna kan jämföras. frukta den Allbarmhärtige, o Bayáns folk, och begå inte det som koranens anhängare har begått, de som om dagen och om nat- ten bekände sin tro på Guds tro men när alla människors herre verkligen framträdde vände sig bort från honom och uttalade en så grym dom mot honom att moderboken häftigt klagade över hans belägenhet på återvändandets dag. erinra er och överväg deras handlingar och ord, deras ställningar och förtjänster och de saker de fick att inträffa när Han som samtalade på Sinai lossade sin tunga, när det ljöd en trumpetstöt efter vilken alla som är i himmelen och på jorden förlorade medvetandet utom sådana som räknas bland bekräftelsens bokstäver.

O Bayáns folk! Överge era tomma inbillningar och fåfänga fantasier och betrakta sedan med rättrådighetens öga hans uppen- barelses gryning och överväg de saker han har ådagalagt, de ord han har gudomligt uppenbarat och de lidanden som har drabbat Honom i händerna på Hans fiender. Han är den som villigt har accepterat alla sorters prövningar för förkunnelsen av sin sak och upphöjelsen av sitt ord. Vid ett tillfälle fängslades Han i landet Ṭá (Teheran), vid ett annat i landet Mím (Mázindarán), sedan än en gång i det förra landet, för Guds sak, himlarnas Skapare. I sin kärlek till Guds sak, den Allsmäktige, den Allvälgörande, utsattes han där för kedjor och bojor.

O Bayáns folk! Har ni glömt Mina uppmaningar, som Min penna har uppenbarat och Min tunga har yttrat? Har ni bytt bort Min visshet i utbyte mot era tomma inbillningar och Min väg för era själviska önskningar? Har ni kastat bort Guds bud och Hans hågkomst och har ni övergivit Hans lagar och förordningar? frukta Gud och överlämna de fåfänga inbillningarna till deras upphovsmän och lämna vidskepelserna till deras uppfinnare och farhågorna till deras uppfödare. Gå sedan framåt med strålande ansikten och fläckfria hjärtan mot horisonten över vilken Visshet- ens sol lyser strålande på befallning av Gud, uppenbarelsernas herre.

Prisad vare Gud som har gjort den största ofelbarheten till skölden för sin saks tempel i skapelsens rike, och inte till någon har överlåtit någon del av denna höga och ädla ställning – en ställning som är en klädnad som den överjordiska maktens fingrar har vävt för Hans höga Jag. Den passar ingen utom Honom som sitter på den mäktiga tronen “Han gör vad Han behagar”. Den som ac- cepterar och erkänner det som skrivs ned i detta ögonblick av här- lighetens penna räknas verkligen i Guds bok, herren över början och slutet, bland företrädarna för gudomlig enhet, de som upprät- thåller begreppet Guds enhet.

När ordströmmen nådde detta stadium spreds de ljuva dofter- na av sann kunskap vida omkring och den gudomliga enhetens sol lyste fram över Hans heliga yttrandes horisont. Välsignad är den som hans kallelse har lockat till härlighetens topp, den som har kommit till det yttersta syftet, och som tack vare den genomträn- gande rösten av Min härlighets penna har erkänt det som Herren över denna värld och nästa har beslutat. Den som underlåter att dricka av det utvalda vin som Vi har öppnat genom styrkan av Vårt namn, den Allbetvingande, kommer att vara oförmögen att urskil- ja strålglansen av den gudomliga enhetens ljus eller att förstå det grundläggande syftet med skrifterna från Gud, herren över him- mel och jord, den oinskränkte härskaren över denna värld och den kommande världen. en sådan människa skall räknas till de trolösa i Guds bok, den Allvetande, den Allunderrättade.

O du hedrade frågeställare28! Vi vittnar om att du med fasthet iakttog passande tålamod under de dagar då pennan hölls tillbaka från rörelse och tungan tvekade att lägga fram en förklaring till det underbara tecknet, den största ofelbarheten. Du har bett Denne förorättade att för dig taga bort slöjor och täckelser, att uttyda dess mysterium och karaktär, dess tillstånd och ställning, dess utomor- dentlighet, höghet och upphöjdhet. Vid Guds liv! Skulle vi avslöja de bevisens pärlor som ligger dolda i snäckorna i kunskapens och övertygelsens ocean eller låta de gudomliga mysteriernas skönheter, som är dolda i uttalandenas kamrar i den sanna förståelsens paradis, stiga ut ur sin boning, då skulle det från alla håll uppstå våldsamt tumult bland religionsledare och du skulle få se Guds folk fasthållet i tänderna på sådana vargar som har förnekat Gud både i början och i slutet. Därför har Vi hållit pennan tillbaka under en längre tid i enlighet med gudomlig visdom och för att skydda de trogna från dem som har bytt ut himmelska välsignelser mot vantro och har valt undergångens boning för sitt folk29.

O du sökare som är begåvad med skarp insikt. Jag svär vid honom som lockade härskaran i höjden genom styrkan i sitt mest upphöjda ord! Sannerligen, fåglarna som bidar inom Mitt rikes domäner och duvorna som bor i Min visdoms rosengård låter så- dana melodier och sånger ljuda som är outgrundliga för alla utom Gud, herren över jordens och himlens riken, och skulle dessa melodier avslöjas till en omfattning mindre än ett nålsöga, skulle tyranniets folk uttala sådant förtal som ingen bland tidigare gen- erationer någonsin har uttalat, och skulle begå sådana handlingar som ingen under tidigare tidsåldrar och århundraden någonsin begått. De har förkastat Guds frikostighet och Hans bevis och har avvisat Guds och Hans teckens vittnesbörd. De har gått vilse och har fått folket att gå vilse, men uppfattar det inte. De dyrkar fåfän- ga inbillningar men vet det inte. De har tagit tomma fantasier till herrar och har försummat Gud, men förstår inte. De har övergett den största oceanen och skyndar mot pölen, men begriper inte. De följer sina egna tomma inbillningar medan de vänder sig från Gud, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

Säg, vid Guds rättfärdighet! Den Allbarmhärtige har kommit försedd med kraft och överhöghet. Genom hans makt har reli- gioners grunder skälvt och talets näktergal har sjungit sin melodi på den sanna förståelsens högsta gren. Sannerligen, han som var gömd i Guds kunskap och nämnd i de heliga skrifterna har framträtt. Säg, detta är den dag då Talaren på Sinai har stigit upp på uppenbarelsens tron och folket har stått inför världarnas Herre. Detta är den dag då jorden har uttalat sina tidender och blottat sina skatter; då oceanerna har frambringat sina pärlor och det Gudomliga lotusträdet sin frukt; då solen har utgjutit sin strålglans och månarna har spridit sina ljus, och himlarna har avs- löjat sina stjärnor, och timmen sina tecken och återuppståndelsen sitt fruktansvärda majestät; då pennorna har släppt loss sina ut- gjutelser och andarna har blottat sina mysterier. Välsignad är den som erkänner honom och uppnår hans närvaro, och ve sådana som förnekar honom och vänder sig bort från honom. Jag bedjer Gud att hjälpa sina tjänare att återvända till honom. Sannerligen, han är Benådaren, den förlåtande, den Barmhärtige.

O du som har vänt ditt ansikte mot riket i höjden och har druckit av Mitt förseglade vin från frikostighetens hand! Var förvis- sad om att begreppet “ofelbarhet” har många betydelser och olika ställningar. I en mening är det tillämpbart på den Gud har gjort immun mot fel. likaså tillämpas det på varje själ som Gud har skyddat mot synd, överträdelse, uppror, otro, vantro och liknande. Den största ofelbarheten är dock begränsad till den Ende, vilkens ställning är omätligt upphöjd över förordningar eller förbud och är helgad från fel och brister. Sannerligen, han är ett ljus som inte följs av mörker och en sanning som inte övertrumfas av fel. Skulle han förklara vatten som vin eller himmelen som jord eller ljus som eld skulle han tala sanning och det vore ingen tvekan om det, och åt ingen har rätten givits att ifrågasätta hans myn- dighet eller att fråga varför eller efter syftet. Vem som än kommer med invändningar kommer att räknas till de egensinniga i Guds bok, världarnas herre. “I sanning, han skall inte ställas till svars för sina handlingar men alla andra skall ställas till svars för sina handlingar30.” han har kommit från den osynliga himmelen, med banéret “han gör vadhelst han vill” och åtföljs av skaror av makt och myndighet medan det är en plikt för alla utom honom att strikt följa vilka lagar och förordningar som än har ålagts dem, och skulle någon avvika därifrån ens med en hårsmån, skulle hans arbete bli till intet.

Tänk över och påminn dig den tid då Muhammed framträdde. Han sade, och Hans ord är sanningen: “Vallfärden till denna hel- gedom31 är en plikt gentemot Gud32” Och på samma sätt är det med den dagliga bönen, fastan, och de lagar som lyste fram över horisonten av Guds bok, världens herre och den sanne fostraren av jordens folk och släkten. Det åligger alla att åtlyda Honom be- träffande vad än Gud har förordnat, och vem som än förnekar honom har inte trott på Gud, hans verser, hans sändebud och hans böcker. Skulle han förklara rätt var fel eller förnekelse vara tro, skulle Han tala sanning som bjuden av Gud. Detta är en ställn- ing där synder eller överträdelser varken förekommer eller nämns. fundera över den välsignade, den gudomligt uppenbarade vers där pilgrimsfärd till huset har ålagts alla. Det föll på dem som för- setts med myndighet efter honom33 att iaktta vadhelst som hade ålagts dem i boken. Åt ingen har rätten givits att avvika från Guds lagar och förordningar. Den som avviker därifrån räknas till över- trädarna i Guds bok, den mäktiga tronens herre.

O du som har fäst din blick på Guds saks Gryningsplats! Var säkert förvissad om att Guds vilja inte är begränsad av folkets normer och Gud går inte på deras vägar. I stället åligger det alla att bestämt följa Guds raka väg. Skulle han uttala att höger vore vänster eller att söder vore norr, skulle han tala sanning och det råder ingen tvekan om det. Sannerligen, han skall prisas för sina gärningar och skall åtlydas i sina beslut. han har ingen vid sin sida i sina beslut eller någon medhjälpare i sin överhöghet. han gör vadhelst Han vill och förordnar vadhelst Han behagar. Var des- sutom förvissad om att allt utom han har skapats genom styrkan av ett ord från hans väsen medan de av sig själva inte har rörelse eller stillastående, utom på hans bud och med hans tillåtelse.

O du som svävar i kärlekens och gemenskapens atmosfär och har fäst din blick på ljuset av din herres anlete, skapelsens ko- nung! frambär tack till Gud, eftersom han har avslöjat för dig vad som låg gömt och inneslutet i hans kunskap så att alla må bli medvetna om att han inom sin högsta ofelbarhets rike inte har satt någon vid sin sida eller tagit sig en rådgivare. han är i sanning Gryningen för gudomliga påbud och bestämmelser och urkällan för kunskap och visdom, medan alla andra än han blott är hans undersåtar och under hans styre, och han är den högste här- skaren, förordnaren, den Allvetande, den Allunderkunnige.

Vad beträffar dig själv, när än du är hänförd av de vital- iserande fläktarna från de uppenbarade verserna och förs bort av det rena, livgivande vattnet erbjudet ur frikostighetens hand av din herre, den oinskränkte härskaren över återuppståndelsens dag, höj din röst och säg:

O min Gud! O min Gud! Jag tackar Dig för att Du har väglett mig till Dig, har lett mig till Din horisont, tydligt har angivit Din väg för mig, har uppenbarat Dina bevis för mig och möjliggjort för mig att vända mitt ansikte till Dig, medan de flesta av prästerna och de skriftlärde bland Dina tjänare, tillsammans med sådana som följer dem utan minsta bevis eller belägg från Dig, har vänt sig ifrån Dig. Välsignelse vare över Dig, o namnens Herre, och ära vare Dig, o himlarnas Skapare, eftersom Du i kraft av Ditt namn, Den i sig själv varande, har givit mig att dricka av Ditt förseglade vin, har fått mig att nalkas Dig och har möjliggjort för mig att erkänna Ditt tals gryning, uppenbarelsen av Dina tecken, urkällan för Dina lagar och bud och källan till Din visdom och Dina gåvor. Välsignad är den mark som har blivit förädlad av Dina fotspår, där Din överhöghets tron är uppställd och doften av Din klädnad sprids. Genom Din ära och Ditt majestät, genom Din makt och kraft, vill jag inte ha min syn till annat än att se Din skönhet, eller min hörsel till annat än att höra Din kallelse och Dina verser.

O min Gud! O min Gud! Hindra inte ögonen från att se det som Du har skapat dem för, eller ansiktena från att vända sig till Din horisont, eller från att hylla Dig vid Ditt majestäts portar, eller från att framträda i Din trons närvaro, eller från att buga sig inför strålglansen av Din frikostighets sol.

Jag är den, o herre, vilkens hjärta och själ, vilkens lemmar, vilkens inre och yttre tunga vittnar om Din enhet och Din enighet och bär vittnesbörd om att Du är Gud och att det inte finns någon Gud utom Du. Du skapade mänskligheten för att lära känna Dig och tjäna Din sak, så att dess ställning därigenom måtte upphöjas på Din jord och deras själar måtte upplyftas på grund av de saker Du har uppenbarat i Din heliga text, Dina böcker och Dina skrift- er. Men så snart Du uppenbarade Dig och avslöjade Dina tecken vände de sig från Dig och fördömde Dig och avvisade det som Du avslöjade inför deras ögon genom styrkan av Din makt och Din kraft. De reste sig för att skada Dig, för att släcka Ditt ljus och blåsa ut lågan som flammar i Din Brinnande buske. Deras ondska tilltog så starkt att de sammangaddade sig för att utgjuta Ditt blod och skada Din heder. Och på samma sätt uppträdde den34 som Du hade närt med Dina ömma omsorgers hand, hade skyddat från de illgärningar de upproriska bland Dina varelser och de egensinniga bland Dina tjänare hade orsakat och som Du hade givit till uppgift att skriva Dina heliga verser inför Din tron.

Ack och ve! för de saker han gjorde sig skyldig till i Dina dagar till en sådan grad att han bröt Ditt förbund och Ditt testamente, förkastade Din heliga skrift, gjorde uppror och begick det som fick Ditt rikes invånare att klaga. Knappt hade Han sett sitt hopp krossat och uppfattat lukten av fullständigt misslyckande förrän han höjde sin röst och uttryckte det som fick Dina utvalda som är nära Dig och de boende i härlighetens paviljong att förlora sig i förvirring.

Du ser mig, o min Gud, vrida mig i vånda i stoftet, likt en fisk. Rädda mig, förbarma Dig över mig, o Du vilkens hjälp åkallas av alla människor, o Du inom vilkens räckhåll ligger tyglarna till mak- ten över alla män och kvinnor. När jag begrundar mina svåra brister och mina stora förseelser angriper förtvivlan mig från alla håll och när än jag stannar upp för att begrunda Din frikostighets ocean och Din nåds himmel och Din ömma medkänslas sol inandas jag doften av hopp som sprids från höger och från vänster, från norr och från söder, som om varje skapat ting skänker mig det glada budskapet att regnet från molnen på Din nåds himmel kommer att strömma ned över mig. Vid Din makt, o Du som är det främsta stödet för de uppriktiga och åstundan för dem som åtnjuter nära tillträde till Dig! Dina mångahanda ynnestbevis och välsignelser samt uppen- barelserna av Din nåd och kärleksfulla godhet har sannerligen upp- muntrat mig. hur annars kan yttersta intighet prisa hans namn som med ett ord fått skapelsen att bli till och hur kan en förgän- glig skapelse lovprisa honom som har visat att ingen beskrivning någonsin kan uttrycka honom och att intet ord av beröm kan prisa Hans härlighet? Han har i evighet varit oändligt upphöjd över sina varelsers förståelse och helgad från sina tjänares föreställningar.

O Herre! Du ser denne livlöse inför Ditt anlete; låt honom, genom Din givmildhet och frikostiga ynnest, inte fråntas det odödliga liv- ets kalk. Och Du ser denne plågade stående inför Din tron; avvisa honom inte från Din läkedoms ocean. Jag bönfaller Dig att göra det möjligt för mig att vid alla tillfällen och under alla förhållanden minnas Dig, prisa Ditt namn och tjäna Din sak, även om jag är väl medveten om att vad som än utgår från en tjänare inte kan över- skrida hans själs begränsningar, inte heller passa Ditt herravälde eller vara värdigt Din äras och Ditt majestäts hov.

Din makt är mitt vittne! Vore det inte för prisandet av Dig skulle min tunga inte vara till någon nytta för mig och vore det inte för tjänandet av Dig skulle min existens inte vara till gagn för mig. Om det inte vore för njutningen av att skåda prakten i Din här- lighets rike, varför skulle jag hålla av synen? Och om det inte vore för glädjen att lyssna till Din ljuvaste stämma vad gör hörseln för nytta?

Ack! Ack! Jag vet inte, o min Gud, min Stöttepelare, mitt hjär- tas Åstundan, huruvida Du har förordnat för mig det som skall giva mig ögontröst, glädja mitt bröst och fröjda mitt hjärta, eller om Din oåterkalleliga dom, o evighetens Konung och den suveräne herren över alla nationer, kommer att hindra mig från att inställa mig inför Din tron. Jag svär vid Din härlighet och Ditt majestät och vid Ditt herravälde och Din makt att mörkret från min avläg- senhet från Dig har krossat mig. Vad har det blivit av Din närhets ljus, o varje förstående hjärtas Åstundan? Den plågsamma pinan i åtskillnaden från Dig har förtärt mig. Var är det strålande ljuset av återföreningen med Dig, o Högt älskade för sådana som är helt hängivna Dig? Du ser, o min Gud, vad som har drabbat mig på Din väg från händerna hos dem som har förnekat Din sanning, brutit Ditt för- bund, häcklat Dina tecken, förkastat de välsignelser Du beviljat, misstrott de verser Du nedsänt och vägrat att erkänna det vittnes- börd Du uppfyllt.

O Herre! Min tungas tunga och mitt hjärtas hjärta och min andes ande och mitt yttre och innersta väsen vittnar om Din enhet och Din enighet, Din makt och Din allmakt, Din storhet och Din överhöghet, och intygar Din härlighet, höghet och myndighet. Jag vittnar om att Du är Gud och att det inte finns någon annan Gud än Du. I evighet har Du varit en skatt gömd för människors syn och sinnen och Du kommer fortsätta att vara densamme i evigheters evighet. Jordens makter kan aldrig hindra Dig, ej heller kan nation- ernas styrka oroa Dig. Du är den som har låst upp kunskapens dörr inför Dina tjänare så att de må känna igen Honom som är Din uppenbarelses sol, Dina teckens gryningsplats, Din uppenbarelses himmel och Din gudomliga skönhets sol. I Dina heliga böcker, i Dina skrifter och Dina skriftrullar har Du lovat alla världens folk att Du själv skall framträda och taga bort härlighetens slöjor från Ditt ansikte, så som Du tillkännagav i Dina ord till Din Vän35, genom vilken uppenbarelsens sol lyste klart över horisonten i hi- jáz och den gudomliga sanningens gryningsljus gjöt sin strålglans över alla människor, förkunnande: “Dagen då människorna skall stå inför världarnas herre36”. Och före Muhammed meddelade Du detta glädjebudskap till Honom som samtalade med Dig37, och sade: “led ditt folk ut ur mörkret in i ljuset och påminn dem om Guds dagar38!” Dessutom förkunnade Du denna sanning för An- den39 och för Dina profeter och Dina sändebud, både i forntid och i senare tid. Om allt det som Du har sänt ned för att förhärliga den- na största åminnelse, detta väldiga tillkännagivande, skulle ström- ma ut från källan till Din mest upphöjda penna, skulle invånarna i kunskapens och förståelsens städer förstummas utom sådana som Du skulle bevara genom Din makts styrka och skulle skydda som ett tecken på Din frikostiga gunst och Din nåd. Jag vittnar om att Du i sanning har uppfyllt Ditt löfte och uppenbarat Den vilkens ankomst har förutsagts av Dina profeter, Dina utvalda, och av dem som tjänar Dig. Han har kommit från härlighetens och maktens himmel, bärande Dina teckens fanor och Dina vittnesbörds stan- dar. Genom energin från Din okuvliga kraft och styrka, stod Han upp inför alla människors ansikten och kallade hela mänskligheten till den överjordiska härlighetens krön och till den allra högsta hori- sonten, på sådant sätt att varken prästerskapets förtryck eller de styrandes angrepp kunde avskräcka honom. han stod upp med oböjlig beslutsamhet och, lossande sin tunga, deklarerade han med klingande röst: “han som är den Allvälgörande har kommit, ridande högt på molnen. Träd fram, o jordens folk, med lysande ansikten och strålande hjärtan!”

Stor är verkligen hans sällhet som når Din närvaro, dricker återföreningens vin som erbjuds från Din frikostighets hand, inan- das doften av Dina tecken, lossar tungan för att lovprisa Dig, svävar högt i Din himmel, hänförs av sötman i Din röst, vinner tillträde till det mest upphöjda paradiset och når uppenbarelsens och klarsyn- ens ställning inför Ditt majestäts tron.

Jag bedjer Dig vid den största ofelbarheten som Du har valt att vara Din uppenbarelses gryning och vid Ditt högsta ord genom vilkens styrka Du fick skapelsen till stånd och uppenbarade Din sak och vid detta namn som har fått alla andra namn att jämra sig högt och de vises lemmar att skälva. Jag bedjer Dig att avskilja mig från allt annat än Dig på sådant sätt att jag inte kan röra mig annat än i överensstämmelse med Din viljas välbehag och inte tala utom enligt Ditt syftes påbud och intet höra utom de ord som prisar Dig och förhärligar Dig. Jag upphöjer Ditt namn, o min Gud, och frambär tack till Dig, o min Åstundan, eftersom Du har gjort mig i stånd att tydligt up- pfatta Din raka väg, uppdagat Ditt stora tillkännagivande för mina ögon och har hjälpt mig att vända mitt ansikte mot Din uppen- barelses gryning och Din saks urkälla när Dina tjänare och Ditt folk vände sig ifrån Dig. Jag bönfaller Dig, o Herre över evighetens rike, vid den genomträngande rösten av härlighetens penna, och vid den brinnande elden som ropar högt ur det grönskande trädet och vid den ark som Du särskilt har valt för Bahás folk, att bevilja att jag måtte förbli ståndaktig i min kärlek till Dig, vara tillfreds med vad- helst Du har föreskrivit mig i Din bok och måtte förbli uthållig i tjänandet av Dig och Dina älskade. Hjälp då nådefullt Dina tjänare, o min Gud, att göra det som tjänar till att upphöja Din sak och gör dem i stånd att följa vadhelst Du har uppenbarat i Din bok.

Sannerligen, Du är styrkans Herre, Du är förmögen att besluta vadhelst Du vill och i Ditt grepp håller Du tyglarna till alla skapade ting. Det finns ingen Gud utom Du, den Allstarke, den Allvetande, den Allvise.

O Jalíl! Vi har för dina ögon avslöjat havet och dess vågor, solen och dess strålning, himmelen och dess stjärnor, snäckorna och deras pärlor. frambär tack till Gud för en så stor frikostighet, en så nåderik ynnest som har genomströmmat hela världen.

O du som har vänt ditt ansikte mot Mitt anletes strålglans! Vaga fantasier har omfattat jordens invånare och hållit dem borta från att vända sig mot visshetens horisont och dess sken och dess yttringar och dess ljus. fåfänga inbillningar har undanhållit dem från Honom som är Den i sig själv varande. De talar enligt sina egna nyckers ingivelser och förstår icke. Bland dem finns de som har sagt: ”Har verserna sänts ned?” Säg “Ja, vid Honom som är himlarnas Herre!” ”Har timmen kommit?” “Nej, mer än så; den har passerat, vid honom som är uppenbararen av tydliga tecken! Sannerligen, den Oundviklige är kommen och Han, Den sanne, har framträtt med bevis och vittnesmål. Slätten har givits tillkänna och mänskligheten är allvarligt plågad och rädd. Jordbävningar har brutit ut och folken har jämrat sig av rädsla för Gud, styrkans Herre, den Alltbetvingande.” Säg: “Den bedövande trumpetstöten har ljudit starkt och dagen är Guds, den Ende, den Obehindrade” Och de säger: “Har katastrofen inträffat?” Säg: ”Ja, vid herrarnas Herre!” ”Är återuppståndelsen kommen?” “Nej, mer än så, Han som är Den i sig själv varande har framträtt med sina teckens rike.” “Ser du människor slagna till marken?” “Ja, vid min Herre, den högste, den härligaste!” “har trädstubbarna ryckts upp med rötterna?” “Ja, mer än så: bergen har smulats till stoft; av Honom, egenskapernas Herre!” De säger: ”Var är paradiset, och var är helvetet?” Säg: “Det ena är förening med Mig, det andra ditt eget jag, o du som sätter andra vid Guds sida och tvivlar.” De säger: “Vi ser inte vågen40.” Säg: “Sannerligen, vid min herre, Nådens Gud! Ingen kan se den utom sådana som är förlänade insikt” De säger: ”Har stjärnorna fallit?” Säg: “Ja, när Han som är Den i sig själv varande vistades i Mysteriets land41. Tag er i akt, ni som är förlänade omdöme!” Alla tecken framträdde när Vi drog fram styrkans hand från majestätets och maktens bröst. Sannerligen, utroparen ropade, när den utlovade tidpunkten kom och de som har erkänt Sinais strålglans har svimmat av i tvekans vildmark inför din herres, skapelsens herres fruktansvärda majestät. Trumpeten frågar: ”Har hornet ljudit?” Säg: “Ja, från Uppenbarelsens ko- nung! när han steg upp på sitt namns, den Allbarmhärtige, tron.” Mörkret har jagats bort av gryningsljuset från källan till allt ljus, din Herres nåd. Den Allbarmhärtiges bris har fläktat, och själarna har väckts till liv i sina kroppars gravar. Således har budet uppfyllts av Gud, den Mäktige, den Välgörande. De som förkastar sannin- gen har sagt: “När blev himlarna sönderkluvna?” Säg: ”Medan ni låg i egensinnighetens och villfarelsens gravar.” Bland de trolösa finns den som gnuggar sina ögon, och ser åt höger och åt vän- ster. Säg: “Förblindad är du. Ingen tillflykt har du att fly till.” Och bland dem är han som säger: “Har människor samlats?” Säg: “Ja, vid min Herre! Medan du låg i de tomma inbillningarnas vagga.” Och bland dem är han som säger: “Har boken sänts ned genom den sanna trons kraft?“ Säg: “Den sanna tron är själv förvånad. Frukta, o ni människor med förstående hjärta!” Och bland dem är han som säger: ”Har jag varit tillsammans med andra, blinda?” Säg: “Ja, vid honom som rider på molnen!” Paradiset är prytt med mystiska rosor, och helvetet har fåtts att flamma med de ogudakti- gas eld. Säg: ”ljuset har lyst fram, från uppenbarelsens horisont, och hela jorden har blivit upplyst vid hans ankomst som är her- ren över förbundets dag!” Tvivlarna har förgåtts medan han som, ledd av tillförsiktens ljus, vände om mot förvissningens daggryn- ing, lever i välmåga. Välsignad är du som har fäst din blick på Mig på grund av denna skrift som har sänts ned för dig – en skrift som förmår människosjälar att sväva högt. lägg den på minnet, och recitera den. Vid Mitt liv! Den är en dörr till din Herres barm- härtighet. Väl är det med honom som uppläser den om aftonen och vid gryningen. Vi har sannerligen hört ditt lov av denna sak, genom vilken kunskapens berg krossades och människors fötter har sluntit. Min härlighet vare över dig och över vemhelst som har vänt sig till den Allsmäktige, den Allgivande. Skriften är avslutad men temat är outtömt. Var tålmodig, för din Herre är tålmodig.

Dessa är verser Vi tidigare sänt ned och Vi har sänt dem till dig, så att du må bekanta dig med vad deras lögnaktiga tungor har talat när Gud kom till dem med makt och överhöghet. De tomma fantasiernas grunder har skakat och de fåfänga inbillningarnas himmel har kluvits itu, och ändå är folket i tvivelsmål och i strid med Honom. De har förnekat Guds vittnesbörd och Hans bevis, efter att han kom från maktens himmel med sina teckens rike. De har kastat bort det som har förordnats och begått det som har förbjudits dem i boken. De har övergivit sin Gud, och hållit fast vid sina begär. De har verkligen avvikit och lever i villfarelse. De läser verserna och förnekar dem. De skådar de klara tecknen och vänder sig bort. De är sannerligen förlorade i underligt tvivel.

Vi har förmanat Våra kära att frukta Gud, en fruktan som är urkällan till alla goda gärningar och dygder. Den är anföraren av rättvisans skaror i staden Bahá. lycklig den människa som har kommit in i skuggan av dess lysande standar, och kraftfullt tagit tag i det. han hör sannerligen till den karmosinröda arkens följe- slagare, som har nämnts i Qayyúm-i-Asmá.

Säg: O Guds folk! Smycka era kroppar med trovärdighetens och fromhetens smycke. hjälp sedan er herre med härskarorna av goda gärningar och en lovvärd karaktär. Vi har, i Mina böcker och Mina skrifter och Mina skriftrullar och Mina epistlar, förbjudit er meningsskiljaktigheter och konflikter och har därmed intet annat velat än er upphöjelse och er utveckling. härom vittnar himlarna och dess stjärnor, och solen och dess strålning, och träden och deras löv, och haven och deras vågor, och jorden och dess skatter. Vi bedjer Gud att hjälpa sina älskade och bispringa dem i det som anstår dem i denna välsignade, denna mäktiga och underbara ställning. Dessutom bedjer Vi Honom att nådigt göra dem som omger Mig i stånd att iaktta det som Min härlighets penna har befallt dem.

O Jalíl! Över dig vare Min härlighet och Min kärleksfulla försyn. Sannerligen, Vi har ålagt folket att göra vad som är pas- sande och tillbörligt och ändå har de begått sådana saker som har fått Mitt hjärta och Min penna att klaga. Lyssna till det som sänds ned från Min viljas himmel och Mitt välbehags rike. Jag sörjer inte över Min fångenskap eller för de saker som har drabbat Mig från Mina fienders hand. Nej, Mina sorger föranleds av dem som påstår sig vara förbundna med Mig men ändå begår det som får Min klagans röst att höjas och Mina tårar att rinna. Vi har utförligt uppmanat dem i olika skrifter och bönfaller Gud att nådigt hjälpa dem så att de må bli i stånd att nalkas honom och att bekräfta dem i det som skulle bringa fred till hjärtana och lugn till själarna och skulle hålla deras händer borta från vadhelst som illa anstår hans dagar.

Säg, o Mina älskade i Mina länder! Lyssna till råden från honom som förmanar er för Guds skull. han har i sanning ska- pat er, har uppenbarat framför era ögon det som upphöjer er och främjar era intressen. han har kungjort för er sin raka väg och har meddelat er sitt stora budskap.

O Jalíl! Förmana människor att frukta Gud. Vid Gud! Denna fruktan är den högste härföraren för din Herres armé. Dess skaror är en lovvärd karaktär och goda gärningar. I alla tider och sekler har människornas hjärtans städer öppnats genom den och segerns och triumfens standar höjts över alla andra standar.

Vi kommer nu att för dig nämna pålitlighet och dess ställ- ning enligt Guds bedömning, din herre, den mäktiga tronens Herre. En av dessa dagar drog Vi oss tillbaka till Vår gröna ö. Vid Vår ankomst såg Vi dess strömmar flyta och dess träd fro- das och solljuset spela i deras mitt. När Vi vände Vårt ansikte till höger, såg Vi vad pennan saknar kraft att beskriva; inte heller kan den nedteckna det som mänsklighetens herres öga bevittnade på denna mest helgade, denna mest sublima, denna välsignade, och mest upphöjda plats. När Vi då vände Oss åt vänster, skådade Vi en av det högsta paradisets skönheter, som stod på en pelare av ljus, och ropade högt, sägande: “O himlens och jordens invånare! Betrakta min skönhet och min strålglans, och min uppenbarelse och mitt sken. Vid Gud, den Sanne! Jag är pålitligheten och dess uppenbarelse, och dess skönhet. Jag kommer att belöna vem som än vill hålla sig till mig, och erkänna min rang och ställning, och hålla fast vid min fåll. Jag är den största prydnaden för Bahás folk och härlighetens klädnad för alla som är i skapelsens rike. Jag är det främsta medlet för världens välstånd, och förvissningens hori- sont för alla varelser.” Sålunda har Vi sänt ned för dig det som kommer att draga människor till skapelsens herre.

Den Högstes penna vänder sig från det vältaliga språket42 till det lysande43 på det att du, o Jalíl, måtte uppskatta din herres nåd, den Oförliknelige och må vara bland dem som verkligen är tacksamma.

O du som har fäst din blick vid den Allhärliga horisonten! Kallelsen har höjts, men de hörande öronen är få, nej obefintliga. Denne förorättade befinner sig i ormens gap men Han underlåter inte att omnämna Guds älskade. Så sorgliga har Våra lidanden varit i dessa dagar att härskaran i höjden är rörd till tårar och veklagan. Varken världens olyckor eller den skada som orsakats av dess nationer kan avskräcka honom som är evighetens konung från att höja sin kallelse eller hindra hans syfte. När de som i åratal hade gömt sig bakom slöjorna uppfattade att sakens hori- sont strålade och att Guds ord var alltgenomträngande, rusade de fram och orsakade med ondskans svärd sådan skada som ingen penna kan skildra eller någon tunga beskriva.

De som dömer rättvist vittnar om att Denne förorättade, sedan Sakens tidiga dagar, har stått upp, obeslöjad och lysande inför kungars och gemene mans ansikten, inför de styrande och prästerna och med ljudlig stämma har kallat alla människor till den raka vägen. han har inte haft någon hjälpare utom sin penna, eller någon räddare annat än sig själv.

De som är okunniga om eller likgiltiga för det grundläggande sy- ftet med Guds sak har gjort uppror mot honom. Sådana människor är ondskans förebådare som Gud har nämnt i sin bok och sina skrifter och för vilkas inflytande, larm och bedräglighet Han har varnat sitt folk. Väl är det med dem som, inför åminnelsen av evighetens Herre, betraktar världens folk som fullkomlig intighet, som en bortglömd sak, och håller fast vid Guds fasta grepp på ett sådant vis att varken tvivel eller antydningar eller svärd eller kanoner skulle kunna hålla dem tillbaka eller beröva dem hans närvaro. Saliga är de ståndaktiga, välsignade är de som står fast i hans tro.

Som svar på din begäran har härlighetens penna nådigt beskrivit den största ofelbarhetens ställningar och nivåer. Syftet är att alla med säkerhet skall veta att Profeternas sigill44 – må alla an- dras själar utom Han offras för Hans skull – är utan like, jämbör- dig eller någon vid sin sida i sin ställning. De heliga45 – må Guds välsignelser vila över dem – skapades genom Hans ords kraft och efter honom var dessa de mest lärda och mest framstående bland folket och förblir i tjänandets högsta ställning. Den Gudomliga es- sensen, helgad från varje jämförelse och likhet, är upprättad i Pro- feten och Guds innersta verklighet, upphöjd över varje like eller jämbördig, är uppenbar i Honom. Detta är den sanna enhetens och den verkligt enastående ställningen. Anhängarna till den ti- digare uppenbarelsen har allvarligt misslyckats med att skaffa sig tillräcklig förståelse för denna ställning. Den Första punkten46 – må alla andras liv än Hans offras för Hans skull – säger: “Om Profeternas sigill inte hade uttalat ordet ’efterföljarskap’, skulle en sådan ställning inte ha skapats”

fordom satte folket andra vid Guds sida trots att de bekände sin tro på Hans enhet; och trots att de var de mest okunniga bland män- niskor ansåg de sig själva som de mest fulländade. Men som ett teck- en på gudomlig vedergällning mot dessa tanklösa har deras felaktiga föreställningar och strävanden, på denna domens dag, blivit klarlagda och tydliga för varje människa med urskiljning och förståelse. Bönfall Gud, den Sanne, om att han nådigt må skydda anhän- garna av denna uppenbarelse från de tomma fantasierna och de förvrängda föreställningarna hos dem som hör till den förra tron, och inte måtte beröva dem den strålande prakten från den sanna enhetens sol.

O Jalíl! Den som världen har förorättat förkunnar nu: Rät- tvisans ljus är fördunklat och rättrådighetens sol skymd. rövaren har intagit beskyddarens och väktarens säte och de troendes plats har intagits av förrädaren. för ett år sedan härskade en förtryck- are över denna stad och i varje ögonblick orsakade han ny skada. Vid Herrens rättfärdighet! Han åstadkom det som injagade skräck i människornas hjärtan. Men för Härlighetens penna har världens tyranni aldrig varit och kommer aldrig någonsin att vara ett hin- der. I Vår nåds och Vår kärleksfulla ömhets överflöd har Vi, sär- skilt för världens härskare och ministrar, avslöjat det som bidrar till säkerhet och skydd, lugn och fred; måhända måtte människo- barnen skyddas mot förtryck. han är sannerligen Beskyddaren, Hjälparen, Segerbringaren. Det åligger männen i Guds Rättvisas hus att dag och natt fästa sin blick på det som har lyst fram från härlighetens penna för folkens fostran, nationernas uppbyggande, människans skydd och säkrandet av hennes heder.

Den första Ishráq

När Visdomens sol steg över Guds heliga uppenbarelses horisont uttryckte den detta allhärliga ord: De som har rikedom och har givits myndighet och makt måste visa den djupaste respekt för religion. I sanning, religion är ett strålande ljus och en ointaglig fästning för världens folks skydd och välfärd, eftersom gudsfruktan förmår människan att hålla fast vid det som är gott och sky allt ont. Skulle religionens lampa fördunklas, kommer kaos och förvirring att följa, och rättvisans och rättrådighetens, lugnets och fredens ljus

slutar lysa. Om detta vittnar varje människa med sann förståelse.

Den andra Ishráq

Vi har ålagt hela mänskligheten att upprätta den Största freden– det säkraste av alla medel för mänsklighetens skydd. Världens härskare bör med gemensamma krafter hålla fast därvid, då detta är det främsta medlet för säkerställandet av säkerhet och välfärd för alla folk och nationer. De är sannerligen Guds krafts manifesta- tioner och Hans myndighets gryningar. Vi bönfaller den Allsmäk- tige att han i sin nåd må hjälpa dem med det som främjar deras undersåtars välbefinnande. En fullständig utläggning beträffande denna fråga har tidigare lagts fram av Härlighetens penna; väl är det med dem som handlar i enlighet därmed.

Den tredje Ishráq

Det åligger alla att följa Guds heliga bud, eftersom de är källan till världens liv. Den gudomliga visdomens himmel är upplyst med samrådets och medkänslans båda ljuskällor och världsordningens tronhimmel är rest på belöningens och straffets båda pelare.

Den fjärde Ishráq

I denna uppenbarelse är de härskaror som kan göra den segerrik härskarorna av berömvärda gärningar och rakryggad karaktär. le- daren och befälhavaren för dessa härskaror har alltid varit guds- fruktan, en fruktan som omsluter allt och härskar över allt. Den femte Ishráq

regeringar bör fullständigt sätta sig in i villkoren för dem de styr, och giva dem poster enligt förtjänster och meriter. Det åligger varje styrande och härskare att överväga denna fråga med största omsorg så att inte förrädaren måtte överta den trognes plats, eller plundraren styra i den pålitliges ställe. Bland de ämbetsmän som i det förflutna styrt i detta största fängelse var vissa, prisad vare Gud, prydda med rättvisa, medan, vad andra beträffar, tager Vi skydd hos Gud. Vi bönfaller den ende sanne Guden att vägleda dem alla och envar, så att de måhända inte måtte berövas trons och pålitlighetens frukt, eller hållas tillbaka från rättvisans och rät- trådighetens ljus.

Den sjätte Ishráq

är enighet och endräkt bland människobarnen. från tidens gryning har enhetens ljus gjutit sin gudomliga strålglans över världen, och det främsta medlet för att främja denna enhet är för världens folk att förstå varandras tal och skrift. I tidigare epistlar har vi ålagt de betrodda i rättvisans hus att antingen välja ett språk bland dem som nu existerar eller att anta ett nytt och på samma sätt välja en gemensam skrift, som båda skall läras ut i alla världens skolor. På så sätt kommer jorden att betraktas som ett land och ett hem. Den härligaste frukten från kunskapens träd är detta upphöjda ord: Av ett träd är ni alla frukterna, och av en gren dess löv. låt inte män- niskan yvas över att hon älskar sitt land, låt henne snarare yvas över att hon älskar sitt släkte. Beträffande detta har Vi tidigare uppenbarat det som är medlet för världens återuppbyggnad och nationers enhet. Välsignade är de som uppnår detta. Välsignade är de som handlar därefter. Den sjunde Ishráq

Härlighetens penna råder alla beträffande undervisning och ut- bildning av barn. Se vad Guds vilja uppenbarade vid Vår ankomst till fängelsestaden och nedtecknade i Den heligaste boken47. Varje far har blivit ålagd undervisningen av sin son och dotter i konsten att läsa och skriva och i allt det som har fastställts i Den heliga skriften. Den som åsidosätter det som har befallts honom, från honom skall de befullmäktigade taga det som krävs för deras un- dervisning om han är förmögen och om inte åligger saken rätt- visans Hus. Sannerligen, Vi har gjort det till ett skydd för de fattiga och behövande. Den som uppfostrar sin son eller sonen till någon annan är som om han har uppfostrat en son till Mig; över honom vile Min härlighet, Min kärleksfulla ömhet, Min nåd, som har om- fattat världen.

Den åttonde Ishráq

Detta stycke, som nu skrivits av Härlighetens penna, räknas som en del av Den heligaste boken: Männen i Guds Rättvisas Hus har fått ansvar för folkets angelägenheter. De är i sanning Guds be- trodda bland hans tjänare och dagbräckningarna för myndighet i hans länder.

O Guds folk! Det som fostrar världen är rättvisa, för den bärs upp av två pelare: belöning och bestraffning. Dessa två pelare är källorna till världens liv. Eftersom det varje dag finns ett nytt prob- lem och för varje problem en ändamålsenlig lösning, skall sådana angelägenheter hänvisas till rättvisans hus så att dess medlem- mar må handla enligt tidens behov och krav. De som för Guds skull reser sig för att tjäna hans sak, är mottagare av gudomlig inspiration från det osynliga riket. Det åligger alla att lyda dem. Alla statsangelägenheter skall hänvisas till rättvisans hus, men tillbedjanshandlingar måste iakttagas i enlighet med det som Gud har uppenbarat i sin bok.

O Bahás folk! Ni är gryningsplatserna för Guds kärlek och Hans kärleksfulla godhets gryningar. Orena inte era tungor med förbannelser och smädelser av någon själ och skydda era ögon mot det som inte är passande. Lägg fram det ni har. Om det tas emot positivt är ert mål uppnått, om inte är det fåfängt att protest- era. lämna den själen för sig själv och vänd er till herren, Beskyd- daren, Den i sig själv varande. Var inte orsaken till sorg, än mindre till konflikt och strid. Vi hoppas att ni kan nå sann upplysning i skydd av hans ömma omsorgers träd och handla i enlighet med det som Gud önskar. Ni är alla löven på ett träd och dropparna i en ocean.

Den nionde Ishráq

religionens syfte såsom uppenbarat från Guds heliga viljas him- mel är att upprätta enhet och samförstånd mellan världens folk; gör den inte till en orsak till splittring och stridigheter. Guds re- ligion och hans gudomliga lag är de kraftfullaste verktyg och de säkraste av alla medel för att få enhetens ljus att framträda bland människor. Världens framåtskridande, nationernas utveckling, folkens lugn och fred för alla som vistas på jorden hör till Guds principer och påbud. religionen förlänar människan den värdeful- laste av alla gåvor, erbjuder välståndets kalk, skänker evigt liv och sprider oförgängliga förmåner över mänskligheten. Det tillkom- mer världens ledare och härskare, och i synnerhet de betrodda i Guds rättvisas hus, att sträva till det yttersta av sina krafter för att skydda dess position, främja dess intressen och upphöja dess ställning i världens ögon. På samma sätt åligger det dem att sätta sig in i sina undersåtars villkor och att bekanta sig med angelägen- heterna och verksamheten i de olika samhällena i sina områden. Vi uppmanar manifestationerna av Guds makt – härskarna och ledarna på jorden – att anstränga sig och göra allt i sin makt så att de måhända må bannlysa osämja från denna värld och upplysa den med samförståndets ljus.

Det åligger alla att fast ansluta sig till och följa det som har strömmat ut från Vår mest upphöjda penna. Gud, den Sanne, vitt- nar för Mig, och varje atom som finns rör sig för att intyga att så- dana medel som leder till upphöjelse, framsteg, fostran, skydd och pånyttfödelse för jordens folk tydligt har framlagts av Oss och har uppenbarats i de heliga böckerna och skrifterna av härlighetens penna.

Vi bönfaller Gud att nådigt hjälpa sina tjänare. Vad Denne förorättade förväntar sig från alla är rättvisa och rättrådighet. låt ingen nöja sig med bara hörsägen, snarare anstår det alla att be- grunda det som Denne förorättade har uppenbarat. Jag svär vid uttalandenas sol, som skiner över horisonten av den Allbarmhär- tiges rike, att om någon uttolkare eller talare hade kunnat skönjas skulle Vi inte ha gjort Oss själva till föremål för folkets kritik, för- löjligande och förtal.

Vid vår ankomst till Irak, fann Vi Guds sak nedsjunken i djup apati och den gudomliga uppenbarelsens bris mojnad. De flesta av de troende var svaga och modlösa, ja helt förlorade och döda. Därför kom en andra trumpetstöt, varpå Storhetens tunga utta- lade dessa välsignade ord: “Vi har låtit trumpeten ljuda för andra gången.” På så sätt väcktes hela världen till liv genom de livgi- vande andetagen av gudomlig uppenbarelse och ingivelse.

Vissa själar har nu trätt fram ur slöjorna med avsikten att skada Denne förorättade. De har hindrat och förnekat utgjutandet av denna ovärderliga gåva. O ni som dömer rättrådigt! Om denna Sak skall förnekas, vilken annan sak i denna värld kan då rättfärdigas eller anses värdig godtagande? Sådana som har vänt sig bort från Guds sak försöker omsorgsfullt samla in de heliga skrifterna från denna up- penbarelse och de har redan, genom vänskapligt uppträdande, lyckats tillägna sig vissa av dessa skrifter från dem som hade dem i sin besittning. Dessutom, när de möter anhängare av vilken reli- gion det än må vara, giver de sig ut för att vara troende däri. Säg, dö i er vrede! Sannerligen, han har framträtt med så stor myn- dighet att ingen människa med syn, hörsel, insikt, rättvisa eller rät- trådighet någonsin kan förneka Honom. Därom vittnar i denna strålande timme Hans penna som är Dagarnas uråldrige.

O Jalíl! Över dig vare min härlighet. Vi uppmanar Guds äl- skade att utföra goda gärningar så att de måhända nådigt måtte få hjälp och må hålla fast vid det som har sänts ned från hans up- penbarelses himmel. Den nytta som uppkommer ur detta gudom- liga uttalande kommer att gagna sådana som följer hans befall- ningar. Vi bönfaller Gud att göra dem i stånd att göra det som är tilltalande och behagligt för honom, att tillse att de måtte handla rättrådigt och iaktta rättvisa i denna alltbetvingande Sak, att göra dem bekanta med hans heliga skrifter och att rikta sina steg mot hans raka stig.

Vår upphöjde Härold – må alla andras liv utom Hans offras för Hans sak – har uppenbarat vissa lagar. Men i Hans uppen- barelses rike gjordes dessa lagar beroende av Vårt godkännande, därför har Denne förorättade låtit en del av dem träda i kraft genom att införa dem i Kitáb-i-Aqdas med annan ordalydelse. An- dra lämnar Vi därhän. Han håller myndigheten i sin hand. Han gör vad han vill och han förordnar vadhelst han behagar. han är den Allsmäktige, den Allprisade. Det finns också nyligen uppenba- rade bestämmelser. Välsignade är de som når fram. Välsignade är de som följer hans föreskrifter.

Guds folk bör göra sitt yttersta så att måhända hatets och ond- skans eld som pyr i bröstet på släkten och folk, genom uttalandenas levande vatten och uppmaningarna från honom som är världens åstundan, måtte släckas och träden i människans existens måtte smyckas med underbar och utmärkt frukt. han är, i sanning, för- manaren, den Barmhärtige, den Allvälgörande. Må Hans härlighets ljus, som lyser över frikostighetens horisont vila över er, o Bahás folk, över var och en som står fast och orubblig och över dem som är väl förankrade i Tron och förlänade sann förståelse.

Beträffande din fråga om ränta och vinst på guld och silver: För några år sedan uppenbarades följande avsnitt från den Allbarmhär- tiges himmel till hans ära som bär Guds namn, med titeln Zaynu’l- Muqarrabín48 – över honom vare den Mest härliges härlighet. Han– upphöjt vare Hans ord – säger: Många människor har behov av detta. för om det inte funnes några utsikter att få ränta, skulle män- niskornas angelägenheter råka ut för sammanbrott eller störningar. Man kan sällan hitta en person som skulle visa sådan hänsyn mot sin medmänniska, sin landsman eller mot sin egen bror och skulle visa honom sådan omsorg att han vore benägen att giva honom ett lån på välvilliga villkor49. Därför, som ett ynnestbevis mot män- niskorna, har Vi bestämt att ränta på pengar bör behandlas som andra affärstransaktioner som är gängse bland människor. Således, nu när detta klara bud har kommit ned från Guds viljas himmel, är det lagligt och passande att taga ut ränta på pengar så att världens folk, i en anda av vänskaplighet och gemenskap och med glädje och fröjd, hängivet må ägna sig åt att prisa namnet på honom som är hela mänsklighetens högt älskade. Sannerligen, han förord- nar enligt sitt eget val. han har nu gjort ränta på pengar laglig, så som Han hade gjort den olaglig i det förflutna. I sitt grepp håller han myndighetens rike. han gör och förordnar. han är i sanning förordnaren, den Allvetande.

Frambär tack till din Herre, o Zaynu’l-Muqarrabín för den- na uppenbara ynnest. Många präster i Persien har genom otaliga planer och ränker livnärt sig på otillåtna vinster som erhållits genom ocker. De har listat ut sätt för att giva dess yttre form ett sken av le- gitimitet. De gör en leksak av Guds lagar och förordningar men de förstår icke.

Detta är dock något som bör utövas med måtta och rättrå- dighet. Vår härlighets penna har, som ett tecken på visdom och för att underlätta för folket, avstått från att bestämma dess gräns. Vi uppmanar emellertid Guds älskade att iaktta rättvisa och rättrå- dighet och att göra det som skulle föranleda Guds vänner att visa varandra nåd och barmhärtighet. han är i sanning rådgivaren, den Barmhärtige, den Allvälgörande. Gud give att alla människor nådigt må stödjas att iaktta det som den ende sanne Gudens tunga har uttalat. Och om de genomför vad Vi har lagt fram kommer säkert Gud – prisad vare Hans härlighet – att fördubbla deras andel genom sin frikostighets himmel. Sannerligen han är den Givmilde, den Förlåtande, den Medkännande. Prisad vare Gud, den Mest up- phöjde, den Störste.

Det oaktat har skötseln av dessa ärenden blivit anförtrodd männen i rättvisans hus, på det att de må genomföra dem enligt tidens krav och visdomens påbud. Återigen uppmanar Vi alla tro- ende att iakttaga rättvisa och rättrådighet och att visa fram kärlek och förnöjsamhet. De är verkligen Bahás folk, den Karmosinröda arkens följeslagare. Över dem vare Guds frid, alla namns herre, himlarnas Skapare.

Lawḥ-i-Ḥikmat: Visdomens skrift

Denna skrift riktades till Áqá Muhammed, en framstående troende från staden Qá’in, som fått tillnamnet Nabíl-i-Akbar (se Memorials of the Faithful, pp. 1-5). En annan framstående troende från Qá’in, Mullá Muḥammed-’Alí, var känd som Nabíl-i-Qá’iní (se Memorials of the Faithful, pp. 49-54). Namnet ”Muḥammed” har samma numeriska värde som “Nabíl”.

Detta är en epistel som den Allbarmhärtige har sänt ned från talets rike. Den är verkligen en livgivande fläkt till dem som bor i skapelsens rike. Ärad vare alla världars Herre! I denna epistel nämns han som prisar Guds namn, sin herre och som kallats Nabíl i en viktig skrift.

O, Muḥammed! Lyssna till rösten som kommer från här- lighetens rike, som ropar högt från det himmelska trädet som har rest sig över landet Za’farán50: Sannerligen, ingen Gud finns det utom Jag, den Allvetande, den Vise. Var som den All- barmhärtiges brisar för träden i tillvarons rike och främja deras tillväxt genom kraften i din herres namn, den rättvise, den Al- lunderrättade. Vi önskar göra dig bekant med det som kommer att tjäna som en påminnelse för folket så att de kan lägga åt sidan de saker som är gängse bland dem och vända sina ansikten mot Gud, de uppriktigas herre.

Vi förmanar mänskligheten i dessa dagar då rättvisans anlete är nedsmutsat av stoft, när otrons lågor brinner högt och visdomens mantel är sönderriven, när lugn och trofasthet har ebbat ut och prövningar och vedermödor har blivit svåra, då förbund bryts och band kapas, när ingen människa kan skilja ljus från mörker eller skilja vägledning från villfarelse.

O världens folk! Avstå från allt ont, håll fast vid det som är gott. Sträva efter att vara lysande exempel för hela mänskligheten och sanna påminnelser om Guds dygder bland människor. Den som reser sig upp för att tjäna Min sak bör uttrycka Min visdom och göra allt för att förvisa okunnigheten från jorden. Var enade i råd, var en i tanke. låt varje morgon vara bättre än dess afton och varje morgondag rikare än gårdagen. Människans värde ligger i tjänande och dygder och inte i välmågans och rikedomens flärd. Tag er i akt så att era ord renas från tomma fantasier och världsliga begär och era gärningar renas från baktankar och misstro. förslö- sa inte era värdefulla livs rikedom i jakten på onda och fördärvliga böjelser, låt ej heller era ansträngningar ödslas på främjandet av era personliga intressen. Var generösa i era dagar av välstånd och var tålmodiga i förlustens stund. Motgång följs av framgång och jubel följer bedrövelse. Skydda er mot sysslolöshet och lättja och håll fast vid det som gagnar mänskligheten, både ung och gammal, både hög och låg. Akta er för att så splitets ogräs bland människor eller plantera tvivlets törnen i rena och strålande hjärtan.

O ni Herrens älskade! Begå inte det som förorenar den klara strömmen av kärlek eller förgör den ljuva doften av vänskap. Vid herrens rättfärdighet! Ni skapades för att visa kärlek till varandra och inte trotsighet och hätskhet. Stoltsera inte över kärlek till er själva, utan över kärlek till era medmänniskor. Yvs inte över kärlek till ert land, utan över kärlek till hela mänskligheten. låt ditt öga vara kyskt, din hand trogen, din tunga vara sannfärdig och ditt hjärta upplyst. förnedra inte ställningen för de lärde i Bahá och förringa inte sådana härskares rang som skipar rättvisa bland er. Sätt din tillit till rättvisans armé, sätt på dig visdomens rustning, låt din prydnad vara förlåtelse och nåd och det som gläder Guds gunstlingars hjärtan.

Vid Mitt liv! Dina klagomål har försänkt Mig i sorg. Betrak- ta inte världens barn och alla deras förehavanden utan fäst din blick vid Gud och hans oändliga herravälde. Sannerligen, han får dig att minnas det som är glädjekällan för hela mänskligheten. Drick den lycksaliga glädjens livgivande vatten från yttrandets kalk erbjuden av den Gudomliga uppenbarelsens urkälla – Han som har omnämnt dig i denna mäktiga fästning. Sträva till det yttersta av dina krafter efter att upprätta sanningens ord med vältalighet och visdom och att förvisa lögnen från jordens yta. Så råder dig den Gudomliga kunskapens daggryning från denna lysande horisont.

O du som talar i Mitt namn! Tänk på folket och vad det har gjort under Mina dagar. Vi uppenbarade för en av härskarna det som överväldigar alla invånarna på jorden och bad honom att föra Oss ansikte mot ansikte med de lärde i denna tid så att vi för honom måtte lägga fram Guds vittnesbörd, hans bevis, hans härlighet och Hans majestät; och intet avsåg Vi därmed utom det högsta goda. Emellertid begick han det som fick de boende i rättvisans och rättrådighetens städer att höja klagorop. Så har domen fallit mellan Mig och honom. Sannerligen din Herre är förordnaren, den Allunderrättade. under sådana förhållanden som du ser, hur kan den himmelska fågeln sväva i de gudomliga mysteriernas atmosfär när dess vingar har träffats av de tomma fantasiernas och det bittra hatets stenar och den kastas i ett fän- gelse byggt av orubblig sten? Vid Guds rättfärdighet! Folket har begått en allvarlig orättvisa.

Vad beträffar dina utsagor om skapelsens början; detta är en fråga om vilken föreställningarna varierar på grund av skill- naderna i människors tankar och åsikter. Skulle du hävda att den alltid har funnits och skall fortsätta att existera skulle det vara sant; eller skulle du bekräfta samma föreställning som nämns i de he- liga skrifterna skulle det inte vara något tvivel om det för det har uppenbarats av Gud, världarnas herre. Sannerligen, han var en förborgad skatt. Detta är en ställning som aldrig kan beskrivas eller ens åsyftas. Och i ställningen “Jag ville göra Mig känd”, var Gud och hans skapelse hade alltid existerat under hans skydd från den början som inte har någon början, bortsett från att den föregås av en försthet som inte kan betraktas som försthet och härrörde från en orsak som är outgrundlig också för alla de lärde.

Det som har haft existens har existerat tidigare men inte i den form du ser idag. Tillvarons värld blev till genom den värme som alstrades av samspelet mellan den aktiva kraften och det som är dess mottagare. Dessa två är desamma, ändå är de olika. Således upplyser det Stora budskapet dig om detta härliga byggnadsverk. De som förmedlar det skapande inflytandet och de som tager emot dess inverkan är verkligen skapade genom Guds oemotståndliga ord som är hela skapelsens orsak, medan allt utom hans ord är blott skapelserna och effekterna därav. Sannerligen, din Herre är uttolkaren, den Allvise.

Var dessutom förvissad om att Guds ord – upphöjd vare Hans härlighet – är högre och långt överlägset det som sinnena kan förnimma, ty det är helgat från varje egenskap eller substans. Det överskrider begränsningarna av alla kända element och är upphöjt över alla väsentliga och erkända ämnen. Det manifesterades utan någon stavelse eller något ljud och är intet annat än Guds befalln- ing som genomsyrar alla skapade ting. Det har aldrig förvägrats tillvarons värld. Det är Guds alltgenomträngande nåd, från vilken all nåd utgår. Det är en entitet långt överlägsen allt som har varit och skall vara.

Vi är ovilliga att utveckla detta ämne eftersom de otrogna har vänt sina öron mot Oss för att höra det som kan göra det möjligt för dem att kritisera Gud, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande. Och eftersom de är oförmögna att nå fram till kunskap- ens och visdomens mysterier genom det som har uppenbarats av den Gudomliga strålglansens källa, reser de sig i protest och klagar högljutt. Men det kan i sanning sägas att de invänder mot vad de begripit, inte mot de utläggningar som gives av uttolkaren eller de sanningar som gives av den ende sanne Guden, Den som känner osedda ting. Deras invändningar vänder sig, var och en, mot dem själva och jag svär vid ditt liv att de saknar förståelse.

Varje ting måste ha ett ursprung och varje byggnad en byg- gare. Sannerligen, Guds ord är den orsak som har föregått den förgängliga världen – en värld som är förskönad av Dagarnas urål- driges strålglans men som ständigt förnyas och återskapas. Omät- ligt upphöjd är visdomens Gud som har uppfört detta upphöjda byggnadsverk.

Se på världen och fundera en stund över den. Den avslöjar boken om sig själv inför dina ögon och uppenbarar det som din herres penna, Gestaltaren, den Allunderrättade, har inskrivit däri. Den kommer att kungöra för dig det som är inom den och på den och kommer att giva dig så tydliga förklaringar att du blir oberoende av varje vältalig uttolkare.

Säg: Naturen är i grunden förkroppsligandet av Mitt namn, Frambringaren, Skaparen. Dess uttryck är mångahanda av olika orsaker och i denna mångfald finns tecken för människor med in- sikt. Naturen är Guds vilja och är dess uttryck i och genom den förgängliga världen. Den är en försynens ordning bestämd av förordnaren, den Allvise. Skulle någon hävda att det är Guds vil- ja som manifesteras i tillvarons värld bör ingen ifrågasätta detta påstående. Den är utrustad med en kraft vilkens verklighet lär- da män inte kan begripa. Sannerligen, en människa med insikt kan inte uppfatta något däri utom den strålande prakten av Vårt namn, Skaparen. Säg: Detta är en tillvaro som inte känner något sönderfall och naturen själv är vilse i sin förvirring inför dess up- penbarelser, dess tvingande bevis och dess strålande härlighet som har omfattat universum.

Det passar dig illa att vända din blick mot tidigare eller senare tider. Tala om denna Dag och prisa det som har uppenbarats däri. Det kommer sannerligen att räcka för hela mänskligheten. I själva verket får förklaring av sådana saker i utläggningar och anföran- den andarna att avkylas. Det tillkommer dig att tala ut på sådant sätt att sanna troendes hjärtan sätts i brand och deras kroppar fås att svinga sig i höjden.

Den som idag fast tror på människans pånyttfödelse och är fullt medveten om att Gud, den Mest upphöjde, utövar den högsta makten och absolut myndighet över denna nya skapelse, sanner- ligen en sådan människa räknas till dem som är förlänade insikt i denna allra största uppenbarelse. härom vittnar varje troende med insikt.

Vandra högt över tillvarons värld genom kraften i det Största namnet, på det att du må bli medveten om de uråldriga mysteri- erna och få kunskap om det som ingen känner till. Sannerligen, din Herre är Hjälparen, den Allvetande, den Allunderrättade. Var som en bultande pulsåder, pulserande i hela skapelsens kropp, så att, genom den värme som uppkommer genom denna rörelse, må framträda det som kommer att uppväcka de tvekandes hjärtan.

Vid den tidpunkt då Vi var dolda bakom otaliga slöjor av ljus samta- lade du med Mig och bevittnade ljuskällorna på Min visdoms him- mel och böljorna på Mina yttrandens hav. Sannerligen din Herre är den Sannfärdige, den Trogne. Stor är i sanning välsignelsen för honom som har uppnått denna oceans frikostiga utgjutelser i sin Herres dagar, den Mest frikostige, den Allvise.

Under vår vistelse i ‘Iráq, när Vi var på besök hos någon vid namn Majíd, lade vi tydligt fram för dig skapelsens mysterier och deras ursprung, yttersta syfte och orsak. Efter vår avresa har Vi dock begränsat Oss till detta uttalande: “Sannerligen, ingen Gud finns det utom Jag, den Evigt förlåtande, den Frikostige.”

undervisa Guds sak med uttalanden som får buskarna att antändas, och ropet “Sannerligen, det finns ingen Gud utom Jag, den Allsmäktige, den Obegränsade” att höjas därifrån. Säg: Män- skligt tal är en essens som strävar efter att utöva sitt inflytande och kräver måttfullhet. Beträffande dess inflytande, är detta beroende av förfining som i sin tur är beroende av hjärtan som är avskilda och rena. När det gäller dess måttfullhet, måste denna kombin- eras med takt och visdom som föreskrivet i de heliga skrifterna och epistlarna. Meditera över det som har strömmat ut från din herres viljas himmel, han som är källan till all nåd, på det att du må förstå den avsedda innebörden som finns innesluten i de heliga skrifternas välsignade djup.

De som har förkastat Gud och klamrar sig fast vid naturen som den är i sig är sannerligen berövade kunskap och visdom. De hör verkligen till dem som är långt vilsegångna. De har kommit till korta när det gäller att nå den höga toppen och har misslyckats med att förstå det yttersta syftet; därför slöts deras ögon och de- ras tankar blev oense medan ledarna bland dem har trott på Gud och på hans oövervinneliga herravälde. härom vittnar din herre, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

När ögonen på folket i Österlandet var fängslade av Väster- landets konster och underverk irrade de upprört i de materiella orsakernas vildmark, ovetande om den Ende som är Den som or- sakar orsaker och är upprätthållaren av dessa, medan sådana män- niskor som var visdomens källa och springbrunn aldrig förnekade den rörande impulsen bakom dessa orsaker, ej heller deras Ska- pare eller orsak. Din Herre vet men de flesta människor vet inte. Nu har vi för Guds, Namnens Herres, skull givit Oss själva up- pgiften att i denna skrift nämna vissa redogörelser från de vise51, så att folkets ögon därigenom må öppnas och så att de må bli helt säkra på att han i sanning är upphovet, den Allsmäktige, Skapar- en, ursprunget, den Allvetande, den Allvise. Även om det erkänns att de samtida lärde är mycket kvali- ficerade inom filosofi, konst och hantverk, om någon skulle iak- tta med ett skarpt öga skulle han ändå lätt förstå att det mesta av denna kunskap har förvärvats från de vise i det förflutna, för det är de som har lagt grunden till filosofin, rest dess byggnadsverk och förstärkt dess pelare. Så upplyser dig din Herre, Dagarnas uråldri- ge. Gångna tiders vise förvärvade sina kunskaper från profeterna, eftersom dessa var företrädare för gudomlig filosofi och uppenba- rare av himmelska mysterier. Somliga människor drack deras ut- talandens kristallklara, levande vatten, medan andra nöjde sig med bottensatsen. Alla får en andel enligt sitt mått. Sannerligen han är den Rättvise, den Vise.

Empedokles, som utmärkte sig inom filosofin, var samtida med David, medan Pythagoras levde under den tid då Salomo, Davids son levde, och förvärvade visdom från profetskapets skatt- kammare. Det var han som påstod sig ha hört det viskande ljudet från himlarna och ha uppnått änglarnas ställning. I sanning, din herre kommer tydligt att lägga fram alla saker om han behagar. Sannerligen, Han är den Vise, den Alltgenomträngande.

Kärnan och grunderna i filosofin har utgått från profeter- na. Att människor tvistar om de inre betydelserna och mysteri- erna i den kan hänföras till skillnaderna i deras åsikter och sin- nen. Vi vill gärna berätta följande för dig: En av profeterna skulle en gång delge sitt folk vad den Allsmäktige herren hade ingivit honom. Sannerligen, din herre är Ingivaren, den Nåderike, den upphöjde. När visdomens och vältalighetens springbrunn vällde fram ur hans yttrandes källa och den gudomliga kunskapens vin berusade dem som sökt hans tröskel, utbrast han: “Se! Alla är fyllda med Anden.” Bland folket var det en som höll fast vid detta uttalande och, pådriven av sina egna fantasier, kom på idén att anden bokstavligen genomtränger eller intränger i kroppen och i långa utläggningar lade han fram bevis för att rättfärdiga denna föreställning och grupper av människor följde i hans fotspår. Att nämna deras namn vid detta tillfälle, eller att giva dig en detaljerad redogörelse för detta, vore att avvika från huvudtemat och skulle leda till långrandighet. Sannerligen, din herre är den Allvise, den Allvetande. Det fanns också han som tog del av det utvalda vin, vilkens försegling hade brutits av hans tungas nyckel som är up- penbararen av verserna från din Herre, den Nåderike, den Mest givmilde.

Sannerligen, filosoferna har inte förnekat Dagarnas uråldri- ge. De flesta av dem avled under beklagande av sin oförmåga att förstå hans hemlighet, så som några av dem har omvittnat. San- nerligen, din herre är rådgivaren, den Allunderrättade.

Tänk på hippokrates, läkaren. han var en av de framstående filosofer som trodde på Gud och erkände Hans överhöghet. Efter honom kom Sokrates, som verkligen var vis, skicklig och rättfärdig. han utövade självförnekelse, förträngde sin aptit för själviska begär och vände sig bort från materiella njutningar. han drog sig tillbaka till bergen där han bodde i en grotta. han avrådde människor från att dyrka avgudar och lärde dem Guds, nådens herres, väg tills de okunniga uppreste sig mot honom. De fängslade honom och dö- dade honom i fängelset. Så förtäljer denna snabbrörliga penna för dig. Vilken genomträngande blick för filosofin denne framstående man hade! Han är den mest framstående av alla filosofer och var mycket bevandrad i visdom. Vi vittnar om att han är en av hjältar- na på detta område och en enastående mästare hängiven det. han hade djup kunskap om sådana vetenskaper som var gängse bland människor likväl som de som var dolda för deras sinnen. Det tycks mig som om han drack en munfull när den Största oceanen flödade över av glimmande och livgivande vatten. Det var han som i tingen uppfattade en unik, en fint anpassad och genomgripande natur, som närmast liknar den mänskliga anden och han upptäckte att denna natur skiljer sig från tingens substans i deras förädlade form. han har ett särskilt uttalande på detta tungt vägande tema. Skulle du fråga denna generations världsligt kloka om denna utläggning, skulle du bevittna deras oförmåga att förstå den. Sannerligen, din Herre säger sanningen men de flesta människor förstår inte.

efter Sokrates kom den gudomlige Platon, som var lärjunge till den förre och intog filosofins stol som hans efterträdare. Han erkän- de sin tro på Gud och på hans tecken som genomsyrar allt som har varit och skall bli. Sedan kom Aristoteles, den välkände lärdomens man. Det var han som upptäckte kraften i gasformig materia. Dessa män, som står ut som ledare för folket och är de mest överlägsna bland dem, erkände var och en sin tro på den odödliga Varelse som i sitt grepp håller alla vetenskapers tyglar.

Jag skall också för dig nämna den åkallan som uttrycktes av Apollonius som var bekant med de teorier som framförts av filoso- fins fader beträffande skapelsens mysterier som angivits i hans krys- olitskrifter så att alla må vara helt säkra på de saker Vi har klargjort för dig i denna tydliga skrift som, om den pressas med rättvisans och kunskapens hand, kommer att avge livets ande för upplivandet av alla skapade ting. Stor är välsignelsen hos den som simmar i denna ocean och lovsjunger sin Herre, den Nåderike, den Mest älskade. I sanning, den gudomliga uppenbarelsens brisar sprids från din herres verser på sådant sätt att ingen kan bestrida dess sanning, utom de som är berövade hörsel, syn, förståelse och varje mänsklig förmåga. Sannerligen, din herre bär vittnesbörd om detta men folket förstår inte.

Denne man har sagt: “Jag är Appolonius, den vise, utförar- en av underverk, tillverkaren av talismaner.” Han överträffade alla andra i spridningen av konst och vetenskap och steg till öd- mjukhetens och tillbedjans högsta höjder. lyssna till det som han sade, när han anropade den Allbesittande, den Mest upphöjde: “Jag står i min herres närvaro, lovprisar hans gåvor och skänker och prisar honom med det varmed han prisar sitt eget Jag, så att jag måtte bli en källa till välsignelse och vägledning för sådana människor som erkänner mina ord.” Och vidare säger han: ”O Herre! Du är Gud och ingen Gud finns utom Du. Du är Skaparen och ingen skapare finns utom Du. Hjälp mig genom Din nåd och stärk mig. Mitt hjärta grips av ängslan, mina lemmar darrar, jag har förlorat mitt förstånd och mitt sinne har svikit mig. Skänk mig styrka och gör min tunga förmögen att tala ut med visdom.” Och vidare säger Han: “Du är i sanning den Vetande, den Vise, den Kraftfulle, den Barmhärtige.” Det var denne man av visdom som blev insatt i skapelsens mysterier och urskilde de subtiliteter som ligger inneslutna i de hermetiska skrifterna52.

Vi har ingen önskan att nämna något mer, men Vi skall uttala det som Anden har ingjutit i Mitt hjärta. I sanning finns det ingen Gud utom Han, den Vetande, den Mäktige, Hjälpen i farans stund, den Ypperligaste, den Allprisade. Vid mitt liv! I denna dag är det himmelska trädet ovilligt att förkunna något annat för världen än detta påstående: “Sannerligen, det finns ingen annan Gud än Jag, den Oförliknelige, den Allunderrättade.”

hade det inte varit för den kärlek Jag hyser för dig, skulle Jag inte ha yttrat ett enda ord av vad som nämnts. uppskatta värdet av denna ställning och bevara det som du skulle bevara ditt öga och var bland dem som verkligen är tacksamma.

Du vet mycket väl att Vi inte har läst de böcker som män besitter och Vi har inte förvärvat den lärdom som är gängse bland dem och ändå, när Vi önskar citera uttalandena från de lärde och de vise53, framträder omedelbart framför din herres ansikte, i form av en skrift, allt det som har framträtt i världen och har uppenbarats i de heliga böckerna och skrifterna. Således lägger Vi skriftligen fram det som ögat förnimmer. Sannerligen, Hans

kunskap omfattar jorden och himlarna.

Detta är en skrift där Den oseddes penna har nedskrivit kun- skapen om allt som har varit och skall vara – en kunskap som ingen annan än Min underbara tunga kan tolka. I sanning, Mitt hjärta, som det är i sig självt har blivit renat av Gud från de lärdes begrepp och helgat från de vises uttalanden. I sanning, intet återspeglar det utom Guds uppenbarelser. Om detta vittnar Storhetens tunga i denna klara bok.

Säg, o människor på jorden! Akta er så att inte någon hänvis- ning till visdom utestänger er från dess källa eller håller er tillbaka från dess gryningsplats. fäst era hjärtan vid er herre, fostraren, den Allvise.

För varje land har Vi föreskrivit ett mått, för varje tillfälle en tilldelad andel, för varje kungörelse en bestämd tidpunkt och för varje situation en lämplig anmärkning. Tänk på Grekland. Vi gjorde henne till ett visdomens säte under lång tid. Men när den utsatta timmen slog, blev dess tron kastad överända, dess tunga tystnade, dess ljus försvagades och dess fana halades ner. Således skänker Vi och tager tillbaka. Sannerligen, din Herre är Den som giver och berövar, den Mäktige, den Kraftfulle.

I varje land har Vi inrättat en kunskapens ljuskälla och, när den förutbestämda tiden är inne, kommer den att lysa strålande över sin horisont som förordnats av Gud, den Allvetande, den All- vise. Om det vore Vår vilja är Vi helt i stånd att beskriva för dig vad som finns i varje land eller har inträffat där. Sannerligen, din herres kunskap genomströmmar himlarna och jorden.

Du skall dessutom veta att folket fordom förfärdigade saker som kunskapens män i samtiden har varit oförmögna att fram- bringa. Vi erinrar dig om Múrtus54 som var en av de lärde. han uppfann en apparat som överförde ljud över en sträcka på 60 mil55. Andra förutom han har också upptäckt saker som ingen i denna tid har skådat. Sannerligen, din herre uppenbarar i varje epok vadhelst han behagar som ett tecken på visdom från sin sida. han är i sanning den högste förordnaren, den Allvise.

En sann filosof skulle aldrig förneka Gud eller Hans bevis, snarare skulle han erkänna hans ära och överväldigande majestät, som överskuggar alla skapade ting. Sannerligen, Vi älskar de män av kunskap som har uppdagat sådana saker som främjar män- sklighetens bästa och Vi hjälpte dem genom kraften i Vår befalln- ing, för Vi kan väl uppnå Vårt syfte.

Akta er, o Mina älskade, så att ni inte föraktar förtjänsterna hos Mina lärda tjänare, som Gud i sin nåd har valt att vara företrä- darna för hans namn “frambringaren” bland mänskligheten. Sträva till ert yttersta så att ni må utveckla sådana hantverk och verksamheter som alla, både unga och gamla, kan draga nytta av. Vi är kvitt de okunniga, som begärligt föreställer sig att visdom är att giva utlopp åt sina fåfänga fantasier och att förneka Gud, alla människors Herre; precis som Vi idag hör några av de tanklösa uttrycka sådana påståenden.

Säg: Vishetens begynnelse och dess ursprung är att erkänna vad än Gud tydligt har framlagt, för genom dess styrka har grunden säkert lagts för statsmannaskapet, som är en sköld för bevarandet av mänsklighetens kropp. Begrunda en stund så att ni må uppfatta vad Min mest upphöjda penna har kungjort i denna underbara skrift. Säg, varje fråga rörande statsangelägenheter som ni lägger fram för diskussion faller under skuggan av ett av de ord som sänts ned från Hans härliga och upphöjda uttalandens himmel. Därför har Vi berättat för dig det som kommer att uppliva ditt hjärta, bringa dig ögontröst och göra dig i stånd att stå upp för främjandet av hans sak bland alla folk.

O min Nabíl! Låt ingenting nedslå dig, gläds i stället med största fröjd eftersom Jag har nämnt ditt namn, har vänt Mitt hjärta och Mitt ansikte till dig och har samtalat med dig genom denna obestridliga och vägande utläggning. Begrunda i ditt hjärta de vedermödor Jag har utstått, det fängslande och den fångenskap Jag har uthärdat, de lidanden som drabbat Mig och de anklagelser som folket har riktat mot Mig. Skåda, de är verkligen insvepta i en tät slöja.

När samtalet nått detta stadium framträdde de gudomliga mysteriernas gryning och yttrandets ljus släcktes. Må Hans här- lighet vila över visdomens folk som påbjudits av Den som är den Allsmäktige, den Allprisade.

Säg: Prisat vare Ditt namn, o Herre, min Gud! Jag bönfaller Dig, vid Ditt namn genom vilket glansen av visdomens ljus lyste strålande när det gudomliga talets himlar sattes i rörelse bland mänskligheten, om att i nåd hjälpa mig med Dina himmelska bekräftelser och göra mig i stånd att prisa Ditt namn bland Dina tjänare.

O Herre! Till Dig har jag vänt mitt ansikte, avskild från allt utom Dig medan jag håller fast vid fållen till Dina mångahanda välsignelsers klädnad. lossa därför min tunga för att förkunna det som kommer att fängsla människors sinnen och få deras själar och andar att jubla. Stärk mig då i Din sak på sådant vis att jag inte må hindras av förtryckarnas överlägsenhet bland Dina skapelser eller hållas tillbaka av angreppen från de vantrogna bland dem som bor i Ditt rike. Gör mig till en lampa som lyser över Dina länder så att de i vilkas hjärtan Din kunskaps ljus glöder och längtan efter Din kärlek fortlever kan få ledning av dess strålglans.

Sannerligen, mäktig är Du att göra vadhelst Du vill och i Ditt grepp håller Du skapelsens rike. Det finns ingen annan Gud än Du, den Allsmäktige, den Allvise.

Aṣl-i-Kullu’l-Khayr: Visdomsord

I Guds namn, den Upphöjde, den Högste.

Källan till allt gott är förtröstan på Gud, underkastelse under hans befallning och förnöjsamhet med hans heliga vilja och önskan.

Visdomens innersta väsen är gudsfruktan, bävan för Hans tuk- tan och bestraffning och farhåga för Hans rättvisa och påbud. religionens innersta väsen är att bära vittnesbörd om det som her- ren har uppenbarat, och att följa det som han har förordnat i sin mäktiga bok.

All härlighets källa är godtagande av vadhelst herren har skänkt och tillfredsställelse med det som Gud har förordnat. kärlekens innersta väsen är för människan att vända sitt hjärta till den Älskade och att avskilja sig från allt annat än Honom och att önska intet utom det som är hennes herres önskan.

Sann åminnelse är att nämna herren, den Allprisade och att förgäta allt utom honom. Sann tillit är för tjänaren att utöva sitt yrke och kall i denna värld, att hålla fast vid herren, att söka intet utom hans nåd ty i hans händer ligger alla hans tjänares öden.

Avskiljandets innersta väsen är för människan att vända sitt ansikte mot herrens förgård, att inträda i hans närvaro, skåda hans anlete och stå som vittne inför honom.

förståelsens innersta väsen är att vittna om sitt armod och un- derkasta sig herrens vilja, härskaren, den Nåderike, den Allstarke. källan till mod och kraft är främjandet av Guds ord och

ståndaktighet i hans kärlek.

Välgörenhetens innersta väsen är för tjänaren att förtälja om sin herres välsignelser och att frambära tack till honom vid varje tidpunkt och under alla förhållanden.

Trons innersta väsen är fåtalighet i ord och överflöd av gärn- ingar; den vilkens ord överträffar hans gärningar, var förvissade om att hans död sannerligen är bättre än hans liv.

Den sanna säkerhetens innersta väsen är att iaktta tystnad, att se till sakers slutpunkt och att avsäga sig världen.

Storsinthetens början är när människan spenderar sin rikedom på sig själv, på sin familj och på de fattiga bland sina trosförvanter.

Rikedomens väsen är kärlek till Mig; vemhelst som älskar Mig är i besittning av allt och den som icke älskar Mig hör sannerligen till de fattiga och behövande. Detta är vad härlighetens och prak- tens hand har uppenbarat.

källan till allt ont är för människan att vända sig bort från sin herre och fästa sitt hjärta vid ogudaktiga ting.

Den mest förtärande elden är att ifrågasätta Guds tecken, att fåfängt bestrida det han har uppenbarat, att förneka honom och att uppträda högmodigt inför honom. källan till all lärdom är kun- skapen om Gud, upphöjd vare hans härlighet, och detta kan icke uppnås annat än genom kunskapen om hans gudomliga uppenba- rare.

förnedringens väsen är att lämna den Barmhärtiges skugga och söka den ondes skydd.

källan till villfarelse är att misstro den ende sanne Guden, att förlita sig på något annat än Honom och att fly från Hans påbud. Sann förlust lider den människa som har tillbringat sina dagar i full- ständig okunnighet om sig själv.

essensen av allt det som vi har uppenbarat för dig är rättvisa, är för människan att befria sig från tomma fantasier och imitation, att med enhetens öga urskilja hans händers ärofulla verk och att se in i allt med ett sökande öga.

Sålunda har Vi undervisat dig och uppenbarat visdomens ord för dig, på det att du må bliva tacksam mot herren, din Gud och glädjas däröver bland människorna.

Lawḥ-i-Maqṣúd: Skriften till Maqṣúd

Av respekt brukade bahá’íer, i stället för att vända sig direkt till Bahá’u’lláh, skriva till hans sekreterare, Mírzá Áqá Ján, med tillnamnet “Guds tjänare” och “ledsagande tjänare”. Svaret var till sin form en skrivelse från Mírzá Áqá Ján, som citerade Bahá’u’lláhs ord men dikterades i själva verket i sin helhet av Bahá’u’lláh. Således är alla delar av skriften, även de som till synes är Mírzá Áqá Jáns egna ord, helig skrift uppenbarad av Bahá’u’lláh. Skriften till Maqṣúd är i denna form. Den var riktad till Mírzá Maqṣúd, en av de tidiga troende, som vid den tiden levde i Damaskus och Jerusalem. Han är Gud, upphöjd är Han, majestätets och maktens Herre.

En hyllning som är upphöjd över allt omnämnande eller beskrivning anstår den Älskade, Besittaren av allt synligt och osynligt, som har gjort den första punkten i stånd att uppenbara otaliga böcker och epistlar och som, genom sitt höga ords styrka, har fått hela skapelsen att bli till, både i tidigare och i senare gen- erationer. Dessutom har Han, i varje tidsålder och cykel, i öve- rensstämmelse med sin överjordiska visdom sänt ut en gudom- lig budbärare för att återuppliva de modfällda och missmodiga själarna med sitt tals levande vatten, en som förvisso är uttolkaren, den sanne tolken, eftersom människan är oförmögen att förstå det som har strömmat ut från härlighetens penna och har nedskrivits i Hans himmelska böcker. Människor har i alla tider och under alla förhållanden behov av någon som förmanar dem, vägleder dem samt fostrar och undervisar dem. Därför har Han sänt ut sina budbärare, sina profeter och utvalda för att de för folket skulle kungöra det gudomliga syftet bakom uppenbarelsen av böcker och uppresandet av budbärare, så att var och en må bli medveten om

det Gud anförtrott oss, som ligger dolt i varje själs verklighet.

Människan är den förnämsta talismanen. Avsaknaden av rik- tig fostran har emellertid berövat henne sin inneboende förmåga. Genom ett ord som utgick från Guds mun blev hon till, genom ytterligare ett ord leddes hon till att erkänna källan till sin fostran, genom ännu ett ord säkrades hennes ställning och bestämmelse. Det Stora väsendet säger: Betrakta människan såsom en gruva rik på ädelstenar av oskattbart värde. fostran allena kan förmå den att avslöja sina rikedomar och göra det möjligt för mänskligheten att draga fördel därav. Skulle någon människa begrunda det som skrifterna, nedsända från Guds heliga viljas himmel, har uppenba- rat skulle hon med lätthet inse att deras syfte är att alla människor skall betraktas såsom en själ så att inseglet med orden “riket skall vara Guds” måtte inpräglas i varje hjärta och ljuset av gudom- lig frikostighet, av nåd och barmhärtighet må omsluta hela män- skligheten. Den ende sanne Guden, prisad vare Hans härlighet, har inte önskat något för sig själv. Mänsklighetens tro och lydnad gagnar honom icke, ej heller skadar honom dess trots. fågeln från yttrandets rike stämmer oupphörligt upp detta rop: “Allt har Jag förordnat för dig, så ock dig själv, för din egen skull.” Om den- na tids lärda och världsvisa män skulle låta mänskligheten inandas gemenskapens och kärlekens väldoft, skulle varje förstående hjärta inse betydelsen av sann frihet och upptäcka hemligheten med os- törd frid och fullständigt sinneslugn. Skulle jorden uppnå detta tillstånd och upplysas av dess ljus skulle man om den verkligen kunna säga: ”Du skall där inte se några dalar eller höjder”.

Välsignelse och frid vare med Honom56 genom vilkens ankomst Baṭḥá57 var idel leende och från vilken de ljuva dofterna av Hans klädnad har spridits över hela mänskligheten – Han som kom för att skydda människor från det som skulle skada dem i världen här nedan. upphöjd, oerhört upphöjd är hans ställning över alla varelsers förhärligande och helgad från hela skapelsens prisande. Genom hans framträdande restes stabilitetens och ord- ningens tabernakel över hela världen och kunskapens standar restes bland folken. Må välsignelser också vila över Hans släkt och Hans följeslagare, genom vilka Guds enhets och hans oförliknelighets banér höjdes och den himmelska triumfens fanor vecklades ut. Genom dem blev Guds religion säkert grundlagd bland hans ska- pelser och hans namn prisat bland hans tjänare. Jag bönfaller Honom – upphöjd är Han – att skydda sin Tro mot dess fienders illgärningar; de som slet bort slöjorna, rev sönder dem och slutli- gen fick islams banér att sänkas bland alla folk.

Ditt brev, från vilket återföreningens doft inandades, har mottagits. Prisad vare Gud för att, efter det bestämda påbudet om åtskillnad, närhetens och gemenskapens bris har blåst upp och hjärtats mylla friskas upp av glädjens och fröjdens vatten. Vi tackar Gud under alla omständigheter och hyser hopp om att han– upphöjd vare Hans härlighet – måtte genom sin nådiga försyn vägleda alla som bor på jorden till det som är behagligt och tillta- lande för honom.

Betrakta de oroligheter som under många långa år har plågat jorden, och den oro som har gripit dess folk. Den har antingen härjats av krig eller plågats av plötsliga och oförutsedda katastro- fer. fastän världen är omsluten av elände och nöd har ändå ingen människa stannat upp för att begrunda vad orsaken eller källan till detta kan vara. Närhelst den Sanne rådgivaren yttrade ett ord till förmaning, se, alla fördömde de honom som en orosstiftare och förkastade hans anspråk. hur förbryllande, hur förvirrande är inte ett sådant beteende. Man kan inte finna två människor som kan sägas vara förenade till det yttre och det inre. Oenighetens och illviljans tecken är uppenbara överallt fastän alla skapades för harmoni och enhet. Det Stora väsendet säger: O ni högt älskade! enhetens tabernakel är rest, betrakta inte varandra som främlin- gar. Ni är frukterna av ett enda träd och bladen på en gren. Vi hyser förhoppningen att rättvisans ljus måtte lysa över världen och helga den från tyranni. Om jordens härskare och konungar, sym- bolerna för Guds makt, prisad vare hans härlighet, skulle stå upp och besluta sig för att ägna sig åt vadhelst som kommer att främja hela mänsklighetens högsta intressen kommer rättvisans välde säkerligen att grundläggas bland människobarnen och glansen av dess ljus kommer att omsluta hela jorden. Det Stora väsendet säger: Världens stabilitet och ordning har uppbyggts på och kom- mer att fortsätta att upprätthållas av belöningens och straffets tvil- lingpelare. Och i ett annat sammanhang har Han uttalat följande på det vältaliga tungomålet58: rättvisan har en mäktig härskara till sin tjänst. Den är inget annat än belöning och straff för män- niskors gärningar. Genom denna härskaras makt har ordningens tabernakel upprättats över hela världen, vilket fått de orättfärdiga att behärska sina naturer av rädsla för straff.

På ett annat ställe har han skrivit: Tag er i akt, o samling av världens härskare! Det finns ingen armé på jorden som i betvin- gande förmåga kan mäta sig med rättvisans och vishetens här- skara. Jag hävdar sannerligen att det inte finns och aldrig har fun- nits en mäktigare härskara än rättvisans och vishetens. Välsignad är den konung som marscherar med visdomens banér utvecklat framför sig och rättvisans bataljoner samlade bakom sig. han är sannerligen det smycke som pryder fredens panna och säkerhetens anlete. Det kan icke finnas något som helst tvivel om att ifall rätt- visans sol som tyranniets moln har fördunklat skulle sprida sitt ljus över människorna, skulle hela jordens yta fullständigt förvandlas.

Det Stora väsendet, i syfte att uppenbara förutsättningarna för fred och lugn i världen och för dess folks framåtskridande, har skrivit: Den tid måste komma då den tvingande nödvändigheten av att hålla en bred, allomfattande sammankomst kommer att allmänt inses. Världens härskare och konungar måste bevista den och måste då de deltar i dess överläggningar överväga sådana lös- ningar som kan lägga grunden för världens stora fred bland män- niskorna. en sådan fred kräver att stormakterna beslutar sig för att inbördes fullt försonas så att lugn kan skapas för jordens folk.

Skulle någon konung gripa till vapen mot en annan måste alla gemensamt resa sig och hindra honom. Om detta görs kommer världens nationer inte längre att behöva beväpna sig utom i syfte att bevara sina rikens säkerhet och upprätthålla ordningen inom sina egna områden. Detta kommer att säkerställa fred och lugn för varje folk, regering och nation. Vi vill hoppas att jordens konungar och härskare, speglarna för Guds nådefulla och allsmäktiga namn, måtte nå denna ställning och skydda mänskligheten mot tyranni- ets anlopp.

likaså säger han: Bland de saker som leder till enhet och harmoni och kommer att få hela jorden att betraktas som ett land är att de olika språken inskränks till ett språk och att på samma sätt de olika slags skrift som används i världen begränsas till ett enda slags skrift. Det åligger alla nationer att utse några män med förståelse och lärdom att sammankalla ett möte och genom ge- mensamt samråd utvälja ett språk bland de olika befintliga språken eller skapa ett nytt som skall läras ut till barnen i alla världens skolor.

Den dag närmar sig då alla världens folk kommer att ha an- tagit ett världsspråk och en gemensam skrift. När detta uppnåtts skall det för en person som färdas till vilken stad som helst vara som om han kom till sitt eget hem. Detta är bindande och absolut nödvändigt. Det åligger varje insiktsfull och omdömesgill män- niska att sträva efter att omsätta det som skrivits i verklighet och handling.

I dessa dagar har rättvisans tabernakel fallit i tyranniets och förtryckets grepp. Bönfall den ende sanne Guden – upphöjd vare Hans härlighet – att inte skilja mänskligheten från den sanna förståelsens ocean, för om människor skulle taga sig i akt skulle de lätt inse att vad som än har strömmat från och nedtecknats av härlighetens penna är som solen för hela världen och att däri lig- ger alla människors välfärd, säkerhet och sanna intressen, annars kommer jorden att plågas av en ny olycka varje dag och aldrig tidigare skådat tumult kommer att bryta ut. Gud give att världens folk nådefullt må stödjas att bevara ljuset av hans kärleksfulla råd i visdomens sfär. Vi hyser hopp om att alla må prydas av den sanna visdomens klädnad, grunden för världens styre. Det Stora väsendet säger: Statsmannaskapets himmel blir upplyst och strålande av klarheten i dessa välsignade ords ljus som har strålat fram från Guds viljas gryning: Det tillkommer varje här- skare att varje dag väga sitt eget väsen i rättrådighetens och rät- tvisans våg och att sedan döma mellan människor och råda dem att göra det som styr deras steg till visdomens och förståelsens stig. Detta är statsmannaskapets hörnsten och dess kärna. Från dessa ord kommer varje upplyst man av visdom att lätt uppfatta det som kommer att främja sådana mål som mänsklighetens välfärd, säker- het och skydd samt skydd av människoliv. Skulle människor med insikt dricka sig otörstiga från den ocean av inre betydelser som ligger inneslutna i dessa ord och lära känna dem skulle de vittna om det högtstående och överlägsna i detta uttalande. Om denne ringe skulle lägga fram det som han ser, skulle alla vittna om Guds fulländade visdom. Statsmannaskapets hemligheter och det som folket behöver ligger inneslutna i dessa ord. Denne ringe tjänare bönfaller uppriktigt den ende sanne Guden – upphöjd vare Hans härlighet – att upplysa ögonen på världens folk med strålglansen av visdomens ljus på det att de alla och envar måtte inse det som är oundgängligt i denna dag.

Den är sannerligen en människa som idag viger sig åt tjänan- det av hela mänskligheten. Det Stora väsendet säger: Välsignad och lycklig är den som står upp för att främja jordens folk och släktens högsta intressen. På ett annat ställe har Han kungjort: Det tillkom- mer inte honom att känna stolthet som älskar sitt eget land utan snarare honom som älskar hela världen. Jorden är blott ett land och mänskligheten dess medborgare.

Sådana uppmaningar till förening och endräkt som är inskriv- na i profeternas böcker av den Högstes penna hänvisar till specifika frågor; inte en förening som skulle leda till splittring eller en endräkt som skulle skapa osämja. Detta är den ställning där allt får ett mått, en ställning där varje förtjänt själ skall få vad hon förtjänar. Väl är det med dem som uppfattar meningen och inser avsikten med des- sa ord och ve de tanklösa. härom bär alla tecken i naturen, i deras själva väsen, rikligt vittnesbörd. Varje vis och omdömesgill män- niska är väl förtrogen med det som Vi har nämnt, men inte de som har gått långt från rättänkandets levande källa och förvirrat irrar omkring i okunnighetens och den blinda fanatismens vildmark.

Det Stora väsendet säger: O människobarn! Det grundläg- gande syfte som besjälar Guds tro och hans religion är att värna människosläktets intressen och främja dess enhet och att gynna kär- lekens och vänskaplighetens anda bland människorna. låt den inte bli en källa till splittring och missämja, till hat och fiendskap. Detta är den raka vägen, den fasta och orubbliga grunden. Vad än som byggs på denna grund kan aldrig försvagas av världens skiftande villkor, ej heller kommer oräkneliga århundradens gång att under- gräva dess byggnad. Vår förhoppning är att världens religionsledare och härskare enade skall stå upp för att omdana denna tidsålder och återställa dess välgång. låt dem hålla rådslag tillsammans efter att ha begrundat dess behov och genom angelägen och fullständig rådplägning erbjuda en sjuk och svårt plågad värld det botemedel den behöver.

Den Stora väsendet säger: Den gudomliga visdomens himmel är upplyst av ljuset från de två ljuskällorna samråd och medkänsla. rådgör tillsammans i alla frågor, eftersom samråd är väglednin- gens lampa som visar vägen och är förlänaren av förståelse.

I början av varje verksamhet, är det nödvändigt att se till dess slut. Bland alla konster och vetenskaper låt barnen studera dem som kommer att vara till fördel för människan, kommer att säker- ställa hennes framsteg och höja hennes ställning. På så sätt kom- mer de vämjeliga odörerna av laglöshet att skingras och således, genom nationens ledares höga strävanden, kommer alla att leva omhändertagna, säkra och i fred.

Det Stora väsendet säger: Tidens lärde måste leda folket till att förvärva de kunskapsgrenar som är till nytta så att både de lärde själva och mänskligheten i sin helhet kan draga nytta därav. Sådana akademiska strävanden som börjar och slutar endast i ord har aldrig varit och kommer aldrig att vara av något värde. flerta- let av Persiens lärda doktorer ägnar hela livet åt att studera en filosofi vilkens slutliga avkastning är intet annat än ord.

Det åligger dem som har myndighet att vara måttfulla i allt. Vadhelst som går utöver måttfullhetens gränser kommer att up- phöra att utöva ett välgörande inflytande. Betrakta exempelvis så- dant som frihet, civilisation och liknande. hur mycket förståndiga människor än må se med gillande på dem, kommer de att utöva ett skadligt inflytande på människorna om de går till överdrift.

Om denna punkt skulle utvecklas vore en detaljerad förklar- ing nödvändig som riskerar att bli långtråkig. Det är denne ans- pråkslöses glödande hopp att Gud – upphöjd vare Hans härlighet– måtte skänka alla människor det som är gott. För den som är försedd därmed besitter allt. Den Stora väsendet säger: Vishetens Tunga förkunnar: Den som inte har Mig är berövad allt. Vänd er bort från allt som finns på jorden och sök ingen annan än Mig. Jag är Visdomens sol och Kunskapens ocean. Jag vederkvicker de svaga och återupplivar de döda. Jag är Vägledningens ljus som upplyser vägen. Jag är den kungliga falken på den Allsmäktiges arm. Jag vecklar ut de slokande vingarna på varje vingbruten fågel och får den att taga sin flykt.

Och likaså säger Han: Den sanna förståelsens himmel lyser strålande med ljuset från två ljuskällor: tolerans och rättfärdighet. O min vän! Vidsträckta oceaner ligger förborgade inom det-ta korta uttalande. Saliga är de som uppskattar dess värde, dricker

djupt därur och förstår dess innebörd och ve de tanklösa. Denne oansenlige uppmanar världens folk att iakttaga rättvisa så att deras ömtåliga, deras känsliga och dyrbara hörsel, som har skapats för att hörsamma visdomens ord, kan befrias från hinder och från sådana anspelningar, tomma fantasier eller fåfänga inbillningar som “inte kan göda eller blidka hungern”, så att den Verklige råd- givaren i sin nåd må bli benägen att lägga fram det som är källan till välsignelse för mänskligheten och det högsta goda för alla na- tioner.

För närvarande är försoningens ljus fördunklat i de flesta län- der och dess strålglans släckt medan stridighetens och oordningens eld har tänts och flammar häftigt. Två stormakter, som ser sig själva som civilisationens grundare och ledare och som är skapare av kon- stitutioner, har rest sig mot anhängarna till den tro som förknippas med honom som samtalade med Gud59. Tag varning, o människor med förståelse. Det anstår människans ställning illa att göra sig sky- ldig till tyranni, det passar henne snarare att handla rättfärdigt och vara iklädd rättvisans klädnad under alla förhållanden. Bönfall den ende sanne Guden om att han, genom kraften i den kärleksfulla ömhetens och den andliga fostrans hand, må luttra och rena vissa själar från föroreningen av onda lidelser och fördärvliga begär, så att de må stå upp och lossa sina tungor å Guds vägnar, på det att orättvisans yttringar till äventyrs måtte utplånas och strålglansen av rättvisans ljus måtte kasta sitt skimmer över hela världen. folket är okunnigt och det är i behov av dem som kommer att förklara san- ningen.

Det Stora väsendet säger: Den människa som har fulländad lär- dom och den vise som är utrustad med genomträngande visdom är de två ögonen för mänsklighetens kropp. Om Gud vill skall jorden aldrig vara berövad dessa två största gåvor. Det som har blivit framlagt och kommer att uppenbaras i framtiden är blott ett tecken på denne Tjän- ares brinnande önskan att viga sig åt tjänandet av alla jordens släkten. O min vän! Under alla förhållanden bör man utnyttja varje medel som främjar säkerhet och lugn bland världens folk. Det Stora väsendet säger: I denna härliga dag är vadhelst som renar er från fördärv och leder er till lugn och sinnesfrid verkligen den raka vä- gen.

Gud give att världens folk måtte ledas till insikt om sitt eget bästa, till följd av de ädla strävandena hos deras härskare och hos de visa och lärda bland människorna. hur länge skall män- skligheten framhärda i sina villfarelser? Hur länge skall orättvisan bestå? Hur länge skall kaos och förvirring råda bland människor- na? Hur länge skall stridigheter skaka samhället?

Denne ödmjuke tjänare är fylld av förundran, eftersom alla människor är utrustade med förmågan att se och höra, ändå finner vi dem berövade förmånen att använda dessa förmågor. Denne tjänare har känt sig manad att skriva ned dessa rader på grund av den ömma kärlek han hyser för dig. förtvivlans vindar blåser tyvärr från alla håll och dagligen tilltar den missämja som splittrar och hemsöker mänskligheten. Tecknen på överhängande omvälvningar och kaos kan nu urskiljas, då den rådande ordnin- gen förefaller beklagligt bristfällig. Jag bönfaller Gud, prisad vare hans härlighet, att han i sin nåd måtte uppväcka jordens folk, måtte villfara att resultatet av deras handlande måtte gagna dem och bistå dem att uppfylla det som anstår deras ställning.

Skulle människan till fullo förstå sin ställnings storhet och högheten i sin bestämmelse skulle hon uppvisa intet annat än god karaktär, rena gärningar och ett passande och berömvärt upp- trädande. Om de lärda och kloka männen med god vilja skulle vägleda folket skulle hela jorden betraktas som ett land. Sanner- ligen detta är den tveklösa sanningen. Denne tjänare vädjar till varje ihärdig och företagsam själ att sträva till det yttersta och stå upp för att återupprätta villkoren i alla områden och för att väcka de döda med visdomens och talets levande vatten på grund av den kärlek han hyser för Gud, den Ende, den Oförliknelige, den Allsmäktige, den Välgörande.

en människa med visdom kan inte visa sin kunskap annat än med hjälp av ord. Detta visar betydelsen av ordet, som bekräftas i alla skrifter, både från förr och mer nyligen. för det är genom dess styrka och livgivande ande som världens folk har uppnått en så framstående ställning. Dessutom bör ord och uttalanden vara både effektfulla och genomträngande. Dock kommer inget ord att genomsyras med dessa två egenskaper om det inte uttalas helt för Guds skull och med omständigheternas och folkets behov i beak- tande.

Det Stora väsendet säger: ”Mänskligt tal är en essens som strävar efter att utöva sitt inflytande och kräver måttfullhet. Beträf- fande dess inflytande, är detta beroende av förfining som i sin tur är beroende av hjärtan som är avskilda och rena. När det gäller dess måttfullhet måste denna kombineras med takt och visdom som föreskrivet i de heliga skrifterna och epistlarna.”

Varje ord är förlänat en kraft, därför måste talaren eller uttol- karen noga lägga fram sina ord vid den lämpliga tidpunkten och platsen, för det intryck som varje ord gör är tydligt och märkbart. Det Stora väsendet säger: Ett ord kan liknas vid eld, ett annat vid ljus och det inflytande som båda utövar är uppenbart i världen. Därför bör en upplyst visdomens man i första hand tala med ord milda som mjölk så att människobarnen kan fostras och uppbyg- gas därmed och må nå det yttersta målet för mänsklig existens, som är den sanna förståelsens och ädelhetens ställning. Och likaså säger han: ett ord är likt våren som får de ömtåliga plantorna i kunskapens rosengård att grönska och blomma, medan ett annat ord är som ett dödligt gift. Det tillkommer en försiktig visdomens man att tala med största mildhet och tålamod så att sötman i hans ord kan förmå alla att uppnå det som passar människans ställning. O min vän! Guds ord är ordens konung och dess genomträn- gande inflytande oöverskådligt. Det har alltid härskat och kom- mer att fortsätta härska över tillvarons rike. Det Stora väsendet säger: Ordet är huvudnyckeln till hela världen emedan dörrarna till människornas hjärtan, som i själva verket är himlens dörrar, upplåses genom dess kraft. knappt hade blott en glimt av dess strålande glans lyst fram på kärlekens spegel förrän det välsig- nade ordet ”Jag är den Mest älskade” reflekterades däri. Det är en ocean med outtömliga rikedomar som innefattar allting. Allt som kan uppfattas är bara ett utflöde därifrån. Hög, oändligt hög, är denna ädla ställning, i vilkens skugga höghetens och strålglansens essens rör sig omvälvd av lovprisning och tillbedjan.

Det tycks mig som om människors smaksinne tyvärr har påverkats allvarligt av oaktsamhetens och dårskapens feber, ty de har befunnits vara helt omedvetna och berövade sötman i hans tal. hur synnerligen beklagligt att människan skulle stänga sig ute från frukterna av visdomens träd medan hennes dagar och tim- mar snabbt passerar förbi. Om Gud vill, måtte den gudomliga handens kraft skydda hela mänskligheten och styra dess steg mot den sanna förståelsens horisont.

Sannerligen, vår barmhärtige herre är hjälparen, den All-vetande, den Vise.

Jag skulle vilja tillägga att ditt andra brev, som hade skickats från Jerusalem, har mottagits och det som du har skrivit och fram- lagt däri studerades och lästes i hans närvaro. han befallde mig att skriva följande:

O Maqsúd! Vi har hört din röst och uppfattat de suckar och klagorop du utstötte i din längtan och iver. Lovad vare Gud! De ljuva dofterna av kärlek kunde inandas från varje ord däri. Om Gud vill kan denna gåva vara för evigt. Den ledsagande tjänaren reciterade de verser du har skrivit. Ditt namn nämns ofta i Denne förorättades närvaro och Vår godhets och medkänslas blickar är riktade mot dig.

hög är människans ställning. höga måste också hennes strä- vanden vara för världens återupprättande och nationernas väl- befinnande. Jag bedjer den ende sanne Guden att nådigt bekräfta dig i det som anstår människans ställning.

låt dig vägledas av visdom under alla förhållanden eftersom personer som hyser onda motiv har varit och fortfarande är flitigt upptagna med att smida ränker. Nådige Gud! Mot en omätligt up- phöjd Varelse, som söker intet utom att främja kärlekens och ge- menskapens ande bland människorna och att återuppliva världen och förädla dess liv, har de framfört sådana anklagelser som tun- gan och pennan skäms att återberätta.

Vi har kommit ihåg dig och nämner dig nu. Vi bönfaller Honom – upphöjd är Hans härlighet – att skydda dig med mak- tens och kraftens händer och att göra dig i stånd att igenkänna det som kommer att tjäna dina bästa intressen, både i denna värld och i nästa. han är mänsklighetens herre, Innehavaren av tronen i höjden och av världen därunder. Det finns ingen Gud utom Han, den Allsmäktige, den Mäktige. Gud give att Denne förorättade måtte iaktta trohet. han har icke glömt, ej heller kommer han någonsin att glömma dig.

Du har nämnt din avsikt att stanna i Damaskus till våren och sedan fortsätta vidare till Mosul om medlen inflyter. Denne ringa tjänare bönfaller Gud – upphöjd är Hans härlighet – att tillhan- dahålla sådana medel som är nödvändiga, och att hjälpa dig. han är stark och kraftfull.

Trots att alla invånare i detta område har behandlats med största vänlighet kan inga tecken på samhörighet skönjas från dem. Du skall iaktta stor takt och visdom ty de söker hela tiden anmärka på och förneka Saken. Må den ende sanne Guden för- läna dem rättrådighet.

Beträffande dina egna angelägenheter, om du skulle nöja dig med vad som än kan komma att hända skulle det vara lovvärt. Att ägna sig åt något yrke är mycket berömvärt, för när man är upptagen med arbete är man mindre benägen att tänka på livets obehagliga sidor. Om Gud vill, får du uppleva glädje och utstrålning, lycka och jubel i varje stad eller land där du kommer att råka vistas. Denne ringa tjänare kommer aldrig att glömma denne framstående och älskvärde vän. han har mints och kommer att fortsätta att min- nas dig. Påbudet finns hos Gud, alla världars Herre. Jag hoppas Han kan bevilja gudomlig hjälp och giva bekräftelse i det som är tilltalande och lovvärt för honom.

Varje ord i din poesi är verkligen som en spegel i vilken tecknen på den hängivenhet och kärlek du hyser för Gud och hans utvalda återspeglas. Väl är det med dig som har druckit yttrandets utvalda vin och tagit del av den lugnt flödande strömmen av sann kunskap. lycklig den som har druckit sig otörstig och nått fram till honom, och ve de tanklösa. läsningen av den har verkligen visat sig lämna bestående intryck för den gav vittnesbörd om både återföreningens ljus och åtskiljandets eld.

Det vore Oss fjärran att någonsin förtvivla om Guds oräkneliga ynnestbevis, för vore det hans önskan kunde han få en ringa atom att förvandlas till en sol och en enda droppe till ett hav. han låser upp tusentals dörrar medan människan är oförmögen att komma på ens en enda.

Så tanklös är denne tjänare att han med ord som dessa söker hävda Guds högsta makt – prisad vare Hans härlighet. Jag bedjer om Guds, den Störstes, förlåtelse för dessa påståenden och bekräftar att denne tjänare vid alla tillfällen erkänner sina svåra överträdelser och missgärningar. han bönfaller om tillgift för sina synder från sin Herres, den Mest upphöjdes, ocean av förlåtelse och bedjer om det som kommer att göra honom helt helgad åt Gud och göra det möjligt för honom att uttala hans pris, vända sig till honom och sätta hela sin lit till honom. Sannerligen, han är den Starke, den förlåtande, den Barmhärtige. lovad vare Gud, den Allsmäktige, den Allvetande.

Denne oansenlige har läst beskrivningarna av samtalet med resenären som du berättade om i ditt brev till min herre, må mitt liv offras för Hans skull. De förklaringar som lades fram väcker folket ur tanklöshetens slummer. Människans egna handlingar giver sannerligen upphov till ett överflöd av satanisk makt. Men om människorna skulle hålla fast vid och iakttaga de gudomliga lärorna skulle varje spår av ondska förvisas från jordens yta. De utbredda meningsmotsättningar som finns bland mänskligheten och förekomsten av uppvigling, stridigheter, konflikter och dylikt är dock de främsta faktorerna som manar fram den sataniska an- den. Den Helige ande har emellertid alltid undvikit sådana frågor. en värld där intet utom stridigheter, gräl och fördärv kan iakttas är bestämd att bli sätet för satans tron, hans själva metropol.

hur stort är inte antalet av Guds älskade och utvalda som har klagat och jämrat sig dag och natt för att måhända en ljuvt doftande vind måtte blåsa från hans välbehags hov och fullstän- digt skingra de avskyvärda och illaluktande lukterna från världen. Detta slutmål kunde dock inte uppnås och människorna blev berövade det på grund av sina onda gärningar, som drog Guds straff över dem enligt Hans gudomliga styres grundregler. Vår sky- ldighet är att förbli tålmodiga under dessa omständigheter fram till dess hjälp kommer från Gud, den förlåtande, den Givmilde.

Prisat vare Ditt namn, o Herre över alla varelser och alla skapade tings Åstundan! Jag bönfaller Dig, vid det ord som har fått den Brinnande busken att höja sin röst och klippan att ropa, genom vilket de högt gynnade har skyndat att uppnå Din närvaros hov och de i hjärtat rena gryningen av Ditt anletes ljus; och vid Dina sanna älskares suckar i sin åtskillnad från Dina utvalda och vid klagoropen från dem som längtar efter att skåda Ditt ansikte i den gryende strålglansen av Din uppenbarelses ljus, att nådigt göra Dina tjänare i stånd att inse vad Du har bestämt för dem genom Din frikostighet och Din nåd. Föreskriv då för dem genom Din Härlighetens penna det som kommer att föra deras steg till Din givmildhets ocean och leda dem till Din himmelska återfören- ings levande vatten.

O Herre! Se inte till vad de har åstadkommit, se snarare till Din himmelska frikostighets höghet, som har föregått alla skapade ting, synliga och osynliga. O Herre! Upplys deras hjärtan med det strålande ljuset av Din kunskap och upplys deras ögon med den lysande strålglansen av Din ynnests sol.

Jag bönfaller Dig, o namnens Herre och himlarnas Skapare, vid det blod som spillts på Din stig och vid de huvuden som burits högt på spjut för Din kärleks skull och vid de själar som har smultit i sin åtskillnad från Dina älskade och vid de hjärtan som brustit för Ditt ords upphöjelse, att bevilja att de som vistas i Din värld må förenas i sin trohet till Ditt ojämförliga ord, så att de alla må erkänna Din enhet och Din oförliknelighet. Det finns ingen Gud utom Du, den Allsmäktige, den Mest upphöjde, den Vetande, den Vise.

Jag skulle vilja hoppas att han som är den Alltillräcklige, den Ouppnåelige, måtte lyssna till denne ringa tjänares anrop, måtte klä världens folk i klädnader av goda gärningar och rena dem från onda böjelser. Han är den Mäktige, den Kraftfulle, den Allvise, den Allseende. Han hör och ser; Han är den Allthörande, den Allseende.

Súriy-i-Vafá: Skriften till Vafá

Han är den Allvetande.

,O Vafá! Frambär tack till din Herre för att ha hjälpt dig att omfatta Hans sak, gjort dig i stånd att erkänna Manifesta- tionen av hans eget Jag och upprest dig för att prisa honom som är den Största åminnelsen i denna härliga kungörelse.

Välsignad är du, o Vafá, eftersom du har varit trogen Guds förbund och hans testamente vid en tidpunkt då alla människor har brutit mot det och förkastat Den som de hade trott på och detta trots att han har framträtt försedd med varje tecken och har grytt från uppenbarelsens horisont klädd i tveklös överhöghet.

Det tillkommer dig emellertid att göra ditt yttersta för att nå trohetens själva kärna. Detta innebär att vara väl förvissad i ditt hjärta och att vittna med din tunga om det varom Gud har vittnat för sitt eget upphöjda Jag med förkunnelsen: ”Sannerligen, i Mig själv varande är Jag i härlighetens rike.” Den som i dessa dagar är i stånd att högtidligt bekräfta denna sanning har nått fram till allt gott och den himmelska anden skall komma ned över honom på dagen och på natten, skall nådigt hjälpa honom att prisa sin herres namn och få honom att lossa sin tunga och med sina ord hävda sin Herres sak, den Barmhärtige, den Medlidsamme. Och ingen kan någonsin uppnå detta utom den som har renat sitt hjär- ta från vadhelst som har skapats mellan himmel och jord och helt har frigjort sig från alla utom Gud, den oavhängige herren, den Allsmäktige, den Nåderike.

Stå upp för att tjäna saken och säg: Jag svär vid Guds rät- tfärdighet! Sannerligen, detta är den första punkten, klädd i sin nya klädnad och uppenbarad i hans underbara namn. han be- traktar nu allt från denna horisont. han är sannerligen högst över alla ting. Bland härskaran i höjden är han känd som den Största kungörelsen och i evighetens riken som den uråldriga skönheten, och inför tronen med detta Namn61, som har fått dem som är för- länade med förståelse att slinta.

Säg, jag svär vid Gud! I denna uppenbarelse, redan innan en enda vers blev nedsänd från helighetens och upphöjdhetens sfär, hade Guds högsta vittnesbörd blivit uppfyllt för alla himlens inbyggare och jordens invånare; dessutom har Vi uppenbarat motsvarigheten till vadhelst som nedsänts i Bayáns uppenbarelse. frukta Gud och låt inte era gärningar göras ogjorda och var inte bland dem som är försänkta i tanklöshet. Öppna era ögon så att ni måtte skåda den uråldriga skönheten från denna skinande och lysande ställning.

Säg, Gud är mitt vittne! Den Utlovade har själv kommit ned från himmelen, sittande på det karmosinröda molnet med uppen- barelsens skaror på sin högra sida och ingivelsens änglar på sin vänstra och påbudet har blivit uppfyllt på Guds, den Allsmäktig- es, den Allstarkes uppdrag. Därefter har alla snavat utom sådana som Gud har skyddat genom sin nåd och räknat till dem som har erkänt honom genom hans eget Jag och avskilt sig från allt som hör världen till.

lyssna till din herres ord och rena ditt hjärta från varje villfarelse så att det strålande ljuset av din herres åminnelse må sprida sin strålglans över det och det kan nå visshetens ställning. Du skall dessutom veta att ditt brev nådde Vår närvaro och att Vi uppfattade och läste igenom dess innehåll. Vi noterade de frågor du ställde och kommer villigt att svara dig. Det tillkommer alla i denna dag att bedja Gud om det som han önskar och din herre kommer att besvara hans framställning med underbara och obe- stridliga verser.

Du har frågat om återkomsten. Du skall veta att slutet är likt början. Just som du betraktar början, på samma sätt skall du be- trakta slutet och vara bland dem som verkligen förstår. Ja, betrakta snarare början som slutet självt och tvärtom så att du måtte få en klar uppfattning. Du skall dessutom veta att allt skapat ständigt frambringas och återförs på befallning av din herre, kraftens och maktens Gud.

När det gäller återkomsten, som Gud har avsett i sina helgade och upphöjda skrifter vari han har gjort detta tema känt för sina tjänare; med detta menas alla skapade tings återkomst på åter- uppståndelsens dag och detta är verkligen kärnan i den återkomst som du har bevittnat i Guds egna dagar och du är bland dem som vittnar om denna sanning.

Sannerligen, Gud är fullt förmögen att få alla namn att framträda i ett namn och alla själar i en själ. förvisso, han är kraftfull och mäktig. Och denna återkomst förverkligas på hans befallning i vilken form han än vill. Sannerligen, han är den som gör och förordnar allt. Dessutom bör du icke uppfatta uppfyllelsen av återvändandet och återuppståndelsen annat än i din herres, den Allsmäktiges, den Allvetandes ord. Till exempel, om han skulle taga en handfull jord och förklara den vara Den som ni har följt tidigare skulle det utan tvekan vara rätt och sant, alldeles som hans verkliga Person, och åt ingen är rätten given att ifrågasätta hans myndighet. han gör vad han vill och förordnar vadhelst Han behagar. Dessutom, i denna ställning skall du akta dig för att vända din blick mot begränsningar och antydningar utan i stället vända den mot det varigenom uppenbarelsen i sig har blivit up- pfylld och vara bland dem som har omdöme. Således förklarar Vi för dig på ett klart och tydligt språk så att du måtte förstå det som du sökte från din uråldrige herre.

Tänk på återuppståndelsens dag. Skulle Gud förklara den lägsta av varelser bland de troende som den förste att tro på Bayán skall du inte ha några betänkligheter om det och måste höra till dem som verkligen tror. I denna ställning, se inte till mänskliga begränsningar och namn utan snarare på det varigenom rangen som den förste att tro rättfärdigas, vilket är tro på Gud och erkän- nande av hans väsen och förvissning om uppfyllandet av hans oemotståndliga och bindande bud.

Tänk på uppenbarelsen av Bayáns Punkt – upphöjd är Hans härlighet. han förklarade den förste62 som trodde på honom som Muḥammed, Guds Budbärare. Passar det sig för en människa att strida med honom genom att säga att denne man är från Persien, den andre från Arabien, eller att denne hette Ḥusayn medan andre bar namnet Muḥammed? Nej, jag svär vid Guds heliga väsen, den upphöjde, den Störste. Säkerligen skulle ingen människa med in- telligens och insikt någonsin uppmärksamma begränsningar eller namn, utan snarare det med vilket Muḥammed var försedd, vilket inte var något annat än Guds sak. en sådan människa med in- sikt skulle likaledes överväga husayn och den ställning han hade i Guds sak, den Allsmäktige, den Upphöjde, den Vetande, den Vise. Och eftersom den förste att tro på Gud i Bayáns uppenbarelse var förlänad ett välde liknande det varmed Muḥammed, Guds bud- bärare, förlänades, förklarade därför Báb honom som den senare, det vill säga Hans återkomst och återuppståndelse. Denna ställn- ing är helgad från varje begränsning eller namn och intet kan ses däri utom Gud, den Ende, den Makalöse, den Allvetande.

Var dessutom förvissad om att ifall han på uppenbarelsens dag skulle utropa ett av löven som manifestationen av alla hans framstående titlar, har ingen fått rätten att uttala varför eller på vilken grund och skulle någon göra så skulle han betraktas som en som inte tror på Gud och räknas till sådana som har förkastat hans sanning.

Akta dig, akta dig, så att du inte beter dig som Bayáns folk. för de felade verkligen allvarligt, förde folket vilse, struntade i Guds förbund och hans testamente och satte andra vid hans sida, den Ende, den Ojämförlige, den Allvetande. Sannerligen, de misslyck- ades med att känna igen Bayáns Punkt, ty hade de erkänt honom skulle de inte ha avvisat hans uppenbarelse i denna lysande och strålande Varelse. Och eftersom de fäste sina ögon vid namn, fördunklades deras ögon när Han ersatte sitt Namn ”den Mest upphöjde” med ”den Mest härlige”. De har misslyckats med att erkänna honom i dessa dagar och räknas till dem som förgås. I själva verket, hade de känt honom genom hans eget Jag, eller med stöd av det som han har uppenbarat, skulle de inte ha förkastat honom när han framträdde i detta härliga och ojämförliga namn, som Gud har förordnat att vara hans uppenbarelses svärd mel- lan himmel och jord och genom vilket sanningen är skild från villfarelse, från och med nu fram till den dag då mänskligheten skall stå inför världarnas herre.

Du skall dessutom veta att på Hans uppenbarelses dag skall allt utom Gud föras fram och placeras lika oavsett om deras rang är hög eller låg. Återkomstens dag är outgrundlig för alla männi- skor fram till efter att den gudomliga uppenbarelsen har blivit up- pfylld. han är i sanning den som förordnar vadhelst han önskar. När Guds ord uppenbaras för alla skapade ting räknas verkligen vem som än lyssnar och giver akt på kallelsen bland de mest fram- stående själarna, om han så vore en enkel bärare av aska. Och den som vänder sig bort räknas som den lägste av hans tjänare även om han vore en härskare bland människor och innehavare av alla böcker som finns i himlarna och på jorden.

Det tillkommer dig att se med gudomlig insikt på de saker Vi har uppenbarat och skickat till dig och inte på folket och det som är gängse bland dem. De är i denna dag lika en blind man som, medan han går i solskenet, frågar: Var är solen? Lyser den? Han skulle förneka och bestrida sanningen och skulle inte höra till dem som uppfattar. Aldrig kommer han att kunna urskilja solen eller förstå det som har kommit emellan honom och den. han skulle göra invändningar inom sig, protestera och skulle höra till de up- proriska. Sådant är detta folks tillstånd. lämna dem åt sig själva och säg: Åt er vare det som ni önskar och åt oss det som vi önskar. eländig är verkligen belägenheten för de ogudaktiga.

Du skall dessutom veta att den tidigare Manifestationen bekräftade att andarnas återvändande och återuppväckande skulle inträffa på återuppståndelsens dag, medan det i sanning finns en återkomst och uppståndelse för varje skapat ting. Vi vill emellertid inte nämna något som inte framläggs i Bayán så att inte ondskeful- lt folk måtte stämma upp ett ramaskri. Om blott det som kommer emellan människobarnen och deras Skapare kunde skingras så att de måtte bli förmögna att skåda Guds oövervinnerliga överhöghet och herravälde, dricka från hans himmelska strömmars källa, bestänkas med utgjutelserna från den sanna förståelsens ocean och renas från de ogudaktigas och misstänksammas smuts.

Beträffande din fråga angående Guds världar. Må du i san- ning veta att Guds världar är oräkneliga till antalet och oändliga till sitt omfång. Ingen kan räkna eller förstå dem utom Gud, den Allvetande, den Allvise. Betänk ditt tillstånd när du sover. San- nerligen säger Jag, detta fenomen är det mest mystiska av Guds tecken bland människorna om de betänkte det i sina hjärtan. Se hur det du har sett i din dröm efter ett avsevärt tidsförlopp full- ständigt förverkligas. hade den värld i vilken du befann dig i din dröm varit identisk med den värld i vilken du lever skulle det ha varit nödvändigt för den händelse som inträffade i den drömmen att ha ägt rum i denna värld just i det ögonblick den inträffade. Om så vore skulle du själv ha burit vittnesbörd därom. Eftersom detta emellertid inte var fallet måste det nödvändigtvis följa att den värld i vilken du lever är olik och skild från den som du har upplevt i din dröm. Denna senare värld har varken början eller slut. Det skulle vara sant om du påstod att denna samma värld, såsom förordnats av den allhärlige och allsmäktige Guden finns inom ditt eget jag och är höljd inom dig. Det skulle likaså vara sant att påstå att din ande, efter att ha överskridit sömnens begränsnin- gar och blottställt sig på alla jordiska böjelser, genom Guds ingri- pande hade fåtts att färdas genom ett rike som ligger dolt i denna världens innersta verklighet. Sannerligen säger Jag, Guds skapelse omfattar världar förutom denna värld och varelser åtskilda från dessa varelser. I var och en av dessa världar har han förordnat det som ingen kan skärskåda utom han själv, den Alltgenomträn- gande, den Allvise. Begrunda det Vi har uppenbarat för dig så att du måtte upptäcka Guds avsikt, din herre och alla världars herre. I dessa ord har den gudomliga visdomens mysterier bevarats. Vi har avhållit Oss från att utbreda Oss över detta ämne på grund av den sorg som har omgivit Oss till följd av handlingarna hos dem som har skapats genom Våra ord, om ni är bland dem som kom- mer att lyssna till Vår röst.

Var är den som kan hjälpa Mig och skydda Mig från dessa trolösa själars svärd? Var är den människa med insikt som kom- mer att skåda Guds ord med sina egna ögon och befria sig från åsikterna och föreställningarna hos jordens folk?

O tjänare! Varna Guds tjänare att inte förkasta det som de inte förstår. Säg, bönfall Gud att för era hjärtan öppna portarna till verklig förståelse på det att ni måtte få kännedom om det som ingen har kännedom om. Sannerligen, han är Givaren, den för- låtande, den Medkännande.

Du har dessutom frågat mig om Guds bestämmelser. Var förvissad om att, i sanning, vad som än har föreskrivits i boken verkligen är sanningen, det är ingen tvekan om det och det åligger alla att följa det som har sänts ned av honom som är uppenba- raren, den Allvetande. Om en människa skulle lägga undan dem trots att han är medveten därom skulle Gud sannerligen vara kvitt en sådan och Vi skulle också vara kvitt honom, eftersom Hans bud utgör frukterna av det gudomliga trädet och inga andra än de tanklösa och de egensinniga kommer att avvika därifrån.

Beträffande paradiset: Det är en verklighet och det är ingen tvekan om det, och nu i denna värld är det förverkligat genom kär- lek till Mig och Mitt välbehag. Den som uppnår det kommer Gud att hjälpa i denna lägre värld och efter döden gör han det möjligt för honom att få tillträde till paradiset, vilkens utsträckning är som himlens och jordens. Där kommer härlighetens och helighetens jungfrur att passa upp honom om dagen och om natten medan hans herres aldrig förbleknande skönhets sol alltid kommer att sprida sin strålglans över honom och han kommer att lysa så klart att ingen kan stå ut med att skåda honom. Sådan är försynens ord- ning men folket stängs ute av en förskräcklig slöja. På samma sätt skall du uppfatta helveteseldens karaktär och höra till dem som verkligen tror. För varje handling som utförs kommer det att finnas en belöning enligt Guds bedömande och om detta vittnar just de förordningar och förbud som föreskrivits av den Allsmäktige. Ty om gärningar icke belönades och ej gav någon frukt, då skulle Guds sak – upphöjd är Han – med säkerhet visa sig meningslös. Oändligt högt är Han upphöjd över sådana hädelser! Men för dem som blivit av med alla bindningar är en handling i sanning sin egen belöning. Om Vi skulle utlägga detta ämne skulle många skrifter behöva skrivas.

Jag svär vid den ende sanne Gudens rättfärdighet! Pennan kan inte röra sig på grund av det som har drabbat dess herre och den gråter häftigt, och sålunda gråter Jag och likaså gråter hans öga som är Storslagenhetens väsen bakom namnens tabernakel när han sitter på sitt härliga namns tron.

Rena ditt hjärta så att Vi kan få fontäner av visdom och tal att forsa ut därifrån, så att du blir i stånd att höja rösten bland hela mänskligheten. lossa din tunga och förkunna sanningen till åminnelse av din barmhärtige Herre. Var inte rädd för någon, giv hela din tillit till Gud, den Allsmäktige, den Allvetande. Säg, o människor, uppfyll det ni förstår av den persiska Bayán och vad än ni inte förstår skall ni fråga denna osvikliga Åminnelse om, så att han klart och tydligt må lägga fram det som Gud har avsett i sin bok för, i sanning, han vet vad som är inskrivet i Bayán i kraft av Hans vilja som är den Allsmäktige, den Mäktige.

Du har frågat om den varning Vi utfärdade till folket vid tiden för vår avresa från Irak om att när Solen försvinner ur sik- te, kommer mörkrets fåglar att vara i rörelse och Samírís63 banér kommer att lyftas högt. Jag svär vid Gud! Dessa fåglar har satt sig i rörelse i dessa dagar och Samírí har upphävt sitt rop. Väl är det med honom som inser och räknas till människor med förståelse. Vi har också varnat dem om kalvens framträdande. Gud är mitt vittne! Alla Våra varningar har kommit att förverkligas, vilket de för övrigt måste eftersom de kommer från härlighetens och mak- tens fingrar. Bönfall Gud om att skydda dig från dessa människors illgärningar och att rena dig från de egensinnigas antydningar. Stärk sedan dina länder för främjande av Saken och ägna inte någon uppmärksamhet åt de ord som uttalats av Bayáns folk, för de är verkligen oförmögna att förstå och har misslyckats med att begripa Sakens kärna som avslöjas i denna höga, denna största kungörelse. Därför har Vi inspirerat dig och nedlagt i ditt hjärta det som kommer att göra dig oberoende av mänsklighetens antyd- ningar.

Guds härlighet vare över dig och över dem som lyssnar till de ord du uttalar av kärlek till Gud, din herre, och förbli ståndaktig i hans sak. Allt pris vare Gud, världarnas herre.

Lawḥ-i-Síyyid-i-Mihdíy-i-Dahají: Skriften till Siyyid Mihdíy-i-Dahájí

Han är den Heligaste, den Störste, den Mest upphöjde, den Högste.

O, Mitt namn64! Prisa Gud för att han i sin nåd har utvalt dig att vara en skur av frikostighet för det som Vi har sått i den rena och välsignade marken och gjort dig i stånd att tjäna som en vårtid av ömsint nåd för de underbara och höga träd Vi har plan- terat. Så stor är i själva verket denna förmån att av alla skapade ting i existensens värld kan inget någonsin hoppas att tävla med den. Vi har dessutom givit dig att dricka det utvalda talets vin ur din barmhärtige herres kalk av himmelska gåvor, som är intet an- nat än denna Helighetens tunga – en tunga som så snart som den lossades uppväckte hela skapelsen, satte alla varelser i rörelse och fick Näktergalen att sjunga sina melodier. Detta är Källan med levande vatten för alla som bor i tillvarons rike.

Ofta har Vi över dig fläktat den Allbarmhärtiges ljuva dofter från denna Gren som rör sig över skriften från din Herre, den Mäk- tige, den Obundne. Vid den ende sanne Gudens rättfärdighet! Om alla skapade ting, synliga och osynliga, skulle vända sig till honom, skulle du se dem flyga mot det högsta målet, platsen där det Gu- domliga lotusträdet utropar: Sannerligen, det finns ingen Gud utom Jag, den Allsmäktige, den Allvälgörande.

Stor är din välsignelse, eftersom du har rest genom Guds län- der och varit förkroppsligandet av glädje och förvissning för Bahás folk, som har avsagt sig allt utom honom och riktat sina hjärtan mot detta hov, som har gjutit sin strålglans över alla riken och bestänkt dem med svallande vatten från denna Ocean varmed du själv blivit bestänkt – en Ocean som har omslutit alla skapade ting.

Du förstod verkligen innebörden av att bistå Gud och reste dig för att åstadkomma detta genom visdomens och yttrandets kraft. Säg: Att bistå Mig är att undervisa om Min sak. Detta är ett ämne av vilket hela skrifter är fyllda. Detta är Guds oföränderliga bud, evigt i det förgångna, evigt i framtiden. Begrip detta, o ni män med insikt. De som har passerat förbi gränserna för visdom förstår inte innebörden av att bistå Gud som framlagts i boken. Säg: frukta Gud och så inte splitens frön bland människorna. Iak- tta vad som har blivit dig ålagt av din herre, den Allsmäktige, den Allvetande. han känner segerns verklighet och har undervisat er om den med ett uttalande som de fåfänga föreställningarna hos dem som upprört irrar i tvivlets vildmark aldrig kan fördärva.

O mitt namn! Få allt skapat att än en gång dricka ur den kalk som har fått haven att stiga. Tänd sedan i hjärtana den flammande eld som detta karmosinröda träd har antänt så att de kan stå upp för att prisa och förhärliga hans namn bland alla religioners anhän- gare.

Ett stort antal brev från dig har presenterats inför Vår tron. Vi har läst dem som ett tecken på nåd från Vår sida och för varje namn du nämnt däri har Vi uppenbarat det som kommer att sätta människors sinnen i rörelse och få andarna att sväva. Dessutom har Vi upprepade gånger gjort dig i stånd att höra kvittret av him- lens fåglar och att lyssna till sången från näktergalarna som låter sina melodier strömma fram på grenarna. Således har Guds pen- na satts i rörelse till ditt minne så att du skulle förmana människor i kraft av detta uttalande, som är gudomligt bestämt att vara up- penbararen av tecknen på hans härlighet.

Välsignad är den plats där Hans lovsånger sjungs och välsig- nat det öra som lyssnar till det som har sänts ned från din herres, den Allbarmhärtiges kärleksfulla godhets himmel.

Uppmana Guds tjänare till det vartill Vi har uppmanat dig så att de må avstå från vadhelst som är förbjudet för dem i mo- derboken. De som begår gärningar som kunde skapa oro bland människorna har verkligen förirrat sig långt från att hjälpa Gud och hans sak och räknas till orosstiftarna i den skrift som Gud har utsett att vara gryningsplatsen för alla skrifter.

Säg: Om det är Vår önskan skall vi göra Saken segerrik genom kraften i ett enda ord från Vårt väsen. Han är i sanning den Allsmäktige, den Alltbetvingande. Vore det Guds avsikt, skulle det ur den himmelska maktens skogar framträda ett lejon av oövervin- nelig styrka, vilkens rytande är som åskans dunder som genljuder i bergen. Då Vår kärleksfulla försyn emellertid överskrider alla ting har Vi förordnat att fullständig seger skall uppnås genom ord och tal så att Våra tjänare över hela jorden därmed måtte bli mottagare av gudomlig godhet. Detta är blott ett tecken på Guds frikostighet som förunnats dem. Sannerligen din herre är den Alltillräcklige, den Mest Upphöjde.

Säg: frukta Gud och begå inte sådana handlingar som skulle få mina älskade på jorden att klaga. Så uppmanar er denna Pen- na, som har satt härlighetens penna i rörelse inom visdomens och den sanna förståelsens arena.

Framför Mina hälsningar till dem vilkens ansikten speglar Bahás strålglans, nämn sedan för dem detta uttalande som gläder de rättfärdigas ögon. Guds härlighet vile över dig och över sådana som bestämt har hållit fast i bandet till Gud, uppenbararen av verser...

håll invånarna i dessa nejder borta från utmanande handlin- gar, från stridigheter, split eller annat som kunde skapa problem. Det som är lovvärt i dessa dagar är att främja Saken. Till exempel, om de människor som strävar efter vissa mål skulle ägna sig åt undervisning av Saken, skulle alla innevånare i dessa nejder inom kort vara försedda med trons mantel.

Om någon skulle uppfatta sötman i följande ställe i den skrift som uppenbarats för att hedra Nabíl av Qá’in65, skulle han lätt förstå innebörden av stöd: ”Mänskligt tal är en essens som strävar efter att utöva sitt inflytande och kräver måttfullhet. Beträffande dess inflytande är detta beroende av förfining, som i sin tur är beroende av hjärtan som är avskilda och rena. När det gäller dess måttfullhet måste denna kombineras med takt och visdom som föreskrivits i de heliga skrifterna och epistlarna.”

O Mitt namn! Yttranden måste äga genomträngande kraft. Ty berövat denna egenskap skulle det misslyckas med att utöva in- flytande. Och detta genomträngande inflytande beror på andens renhet och hjärtats fläckfrihet. Likaledes krävs måttfullhet, utan vilken åhöraren inte skulle kunna taga emot det utan han skulle i stället visa motstånd från början. Och måttfullhet kommer att up- pnås genom att blanda uttalandena med de tecken på gudomlig visdom som nedtecknats i de heliga böckerna och skrifterna. När sålunda kärnan av ens tal är försedd med dessa två förutsättningar kommer den att visa sig vara mycket verkningsfull och kommer att vara den främsta faktorn för att omvandla människors själar. Detta är den högsta segerns och det himmelska herraväldets ställ- ning. Vemhelst som når dit gives kraften att undervisa om Guds sak och att segra över människornas hjärtan och sinnen.

O Mitt namn! Yttrandenas sol, som lyser strålande från den gudomliga uppenbarelsens gryning, har så upplyst skriftrullarna och skrifterna att yttrandenas rike och förståelsens upphöjda her- ravälde vibrerar av glädje och extas och lyser med strålglansen från hans ljus, men största delen av mänskligheten förstår inte.

Anledningen till att frågan om bistånd och hjälp gång på gång har strömmat och kommer att fortsätta strömma från försynens penna är för att varna Guds vänner så att de inte ägnar sig åt ak- tiviteter som kunde giva upphov till stridigheter och oro. Det ålig- ger dem alla och envar att flitigt söka vägar att hjälpa Guds sak på sådant sätt som Vi har förklarat. Detta är bara ett tecken på Hans nåd, särskilt tilldelat hans älskade och kära så att var och en av dem måtte uppnå den ställning som kännetecknas av orden: Den som väcker en själ har sannerligen uppväckt hela mänskligheten.

Timlig makt har varit och kommer att fortsätta vara i denna ställnings skugga. Dess utsedda stund är på förhand bestämd i Guds bok. han är sannerligen medveten om detta och den kom- mer att manifesteras genom styrkan av hans makt. Sannerligen, han är den kraftfulle, den Alltunderkuvande, den Allsmäktige, den Allvetande, den Allvise.

De helgade själarna bör i sina hjärtan begrunda och medit- era över undervisningsmetoderna. från de underbara himmelska skrifternas texter bör de utantill lära sig fraser och stycken som passar vid olika tillfällen, så att de under sitt tal måtte recitera gudomliga verser närhelst tillfället så kräver, då dessa heliga verser är det starkaste elixiret, den största och mäktigaste talismanen. Så mäktigt är deras inflytande att lyssnaren inte kommer att ha anledning att vackla. Jag svär vid Mitt liv! Denna uppenbarelse är försedd med sådan kraft att den kommer att fungera som mag- neten för alla nationer och släkten på jorden. Om någon skulle stanna upp för att uppmärksamt begrunda skulle han inse att det inte finns och inte kan finnas någon plats för någon att fly till.

På sådant sätt har Kitáb-i-Aqdas uppenbarats att den drager till sig och omsluter alla gudomligt grundade religionsordningar. Välsig- nade är de som noggrant läser den. Välsignade är de som förstår den. Välsignade är de som begrundar den. Välsignade är de som överväger dess innebörd. Så stor är dess omfattning att den har omfattat alla människor före deras erkännande av den. Inom kort kommer dess överlägsna kraft, dess genomgripande inflytande och storheten i dess makt att manifesteras på jorden. Sannerligen, din Gud är den Allvetande, den Allunderrättade.

O Mitt namn! Lyssna till Min röst som kommer från Min trons håll. han önskar nämna ditt namn vid alla tillfällen eftersom du har visat dig ståndaktig i framhävandet av hans dygder bland människor. I själva verket älskar din herre trohet i skapelsens sfär och Han har givit den företräde framför de flesta lovvärda egen- skaper. Sannerligen, han är Stark och kraftfull.

Du skall dessutom veta att Vi har hört de lovord du har yt- trat i din gemenskap med Gud, din herre, den upphöjde, den Nåderike. Stor är verkligen den välsignelse som väntar dig efter- som du har inskränkt dina egna angelägenheter till förmån för denna okränkbara, denna mäktiga och upplysta Sak. Vi bönfaller Gud att göra din kallelse till en magnet som kommer att locka namnens förkroppsliganden i tillvarons värld så att alla varelser spontant må skynda att följa den. Ingen Gud finns utom Han, den Upphöjde, den Främste, den Evigt välsignade, den Ädle, den Högste, den Mest härlige, den Givmildaste, den Allvetande, den Allunderrättade.

Lawḥ-i-Burhán: Bevisets skrift

Denna skrift uppenbarades efter att ”Martyrernas kung” respektive ”Martyrernas älskade” hade lidit martyrdöden (se God Passes By sid. 200- 201 ), och var riktad till Shaykh Muḥammed Báqir, av Bahá’u’lláh kallad ”Vargen”. I denna skrift hänvisar Bahá’u’lláh till Mír Muḥammed Ḥusayn, Imám Jum’ih i Isfáhán, som Han kallar ”ormhonan”. Denne var Shaykh Muḥammed Báqirs medbrottsling i förföljelsen av bahá’íer. (Se God Passes By, sid. 198, 200-201 och 219). Episteln till Vargens son var riktad till Shaykh Muḥammed Taqíy-i-Najafí, son till Shaykh Muḥammed Báqir.

Han är den Allsmäktige, den Allvetande, den Allvise! hatets vindar har omslutit Bathás ark66, på grund av det som förtry- ckarnas händer har åstadkommit. O Báqir! Du har uttalat domen mot dem för vilka världens böcker har gråtit, och till vilkas förmån alla religioners skrifter har vittnat. Du som är långt vilsegången är sannerligen inlindad i en tjock slöja. Vid Gud själv! Du har uttalat domen mot dem genom vilka trons horisont har blivit upp- lyst. härom vittnar de som är uppenbarelsens gryningsplatser och manifestationerna av din herres sak, den Barmhärtigaste, vilka har offrat sina själar och allt vad de ägde på hans raka väg. Guds tro har gråtit överallt på grund av ditt tyranni och ändå roar du dig och är bland dem som jublar. Det finns inget hat i Mitt hjärta mot dig eller mot någon. Varje människa med lärdom betraktar dig, och sådana som är som du, som uppslukade av tydlig dårskap. hade du insett vad du har gjort skulle du ha kastat dig i elden eller övergivit din bostad och flytt upp i bergen, eller jämrat dig till dess du hade återvänt till den plats som avsetts för dig av honom som är styrkans och maktens Herre. O du som är som intet! Riv sönder de tomma fantasiernas och fåfänga föreställningarnas slö- jor, så att du måtte skåda kunskapens Sol, som skiner från denna lysande horisont. Du har slitit sönder en återstod av Profeten själv och föreställt dig att du hjälpt Guds tro. Så har din själ ingivit dig och du är sannerligen en av de tanklösa. Din handling har förtärt hjärtana hos härskaran i höjden och hjärtana hos sådana som har kretsat runt Guds sak, världarnas Herre. Den Kyskas67 själ smälte på grund av din grymhet och paradisets invånare grät högt på den välsignade platsen.

Döm rättvist, besvärjer jag dig vid Gud. Vilka bevis anförde de judiska skriftlärde för att fördöma honom som var Guds An- de68 när Han kom till dem med sanningen? Vad kunde den bev- isning ha varit som fariséerna och de avgudadyrkande prästerna framlade för att rättfärdiga sitt förnekande av Muhammed, Guds Apostel, när han kom till dem med en bok som dömde mellan san- ning och lögn med en rättvisa som förvandlade jordens mörker till ljus och hänförde hjärtat hos dem som hade lärt känna honom? I själva verket har du i denna dag framlagt samma bevis som de dåraktiga prästerna förde fram vid den tiden. härom vittnar Han som är Konungen av nådens rike i detta stora fängelse. Du har sannerligen gått på deras stigar, nej du har överträffat dem i grymhet och har ansett dig hjälpa Tron och försvara Guds lag, den Allvetande, den Allvise. Vid Honom som är sanningen! Din missgärning har fått Gabriel att jämra sig och fått tårar att ström- ma från Guds lag, genom vilken rättvisans brisar har fläktats över alla som är i himmelen och på jorden. har du enfaldigt föreställt dig att den dom du uttalade har gynnat dig? Nej, vid Honom som är Konungen över alla namn! Om din förlust vittnar Han som har kunskap om allt som nedtecknats i den bevarade skriften. När du skrev din dom anklagades du av din egen penna. Om detta vittnar Guds, den högstes, Penna i sin oåtkomliga ställning.

O du som har gått vilse! Du har varken sett Mig eller varit i Mitt sällskap eller varit Min följeslagare under en bråkdel av ett ögonblick. hur kommer det sig då att du har uppmanat människor att förbanna Mig? Följde du i detta ingivelserna från dina egna begär eller lydde du din Herre? Visa upp ett tecken om du hör till de sanningsenliga. Vi vittnar om att du har kastat Guds lag ba- kom dig och gripit tag i dina lidelsers påbud. Ingenting, i sanning, undgår Hans kunskap; Han är sannerligen den Oförliknelige, den Allunderrättade. O du försumlige! Lyssna till det som den Barm- härtige har uppenbarat i koranen: ”Säg inte till den som möter er med en hälsning ’Du är inte troende69’” Så har han förordnat i vilkens grepp är uppenbarelsens och skapelsens riken, om du hör till dem som lyssnar. Du har åsidosatt Guds bud och klamrat dig fast vid maningarna från din egna begär. Ve dig då, o tanklöse som tvivlar! Om du förnekar Mig, genom vilket bevis kan du försvara sanningen i det som du har? Lägg fram det då, o du som har satt andra vid Guds sida och vänt dig bort från hans överhöghet som har omslutit världarna!

O dåraktige! Du skall veta att den är en sann lärd som har erkänt Min uppenbarelse och har druckit ur Min kunskaps ocean och har svävat i Min kärleks atmosfär och kastat bort allt utom Mig och tagit ett fast grepp om det som har sänts ned från Mina förunderliga uttalandens rike. han är i sanning såsom ett öga för mänskligheten och såsom livsanden för hela skapelsens kropp. förhärligad vare den Allbarmhärtige som har upptänt honom och fått honom att stå upp och tjäna hans stora och mäktiga sak. San- nerligen, en sådan människa är välsignad av härskaran i höjden och hör till dem som dväljs i Storhetens tabernakel, som har druckit av Mitt förseglade vin i Mitt namn, den Allsmäktige, den Allstarke. O Báqir! Om du hör till dem som intar en sådan upphöjd ställning, lägg då fram ett tecken från Gud, himlarnas Skapare. Och skulle du erkänna din maktlöshet, tygla då dina begär och återvänd till din herre, på det att han måhända måtte förlåta dig dina synder som har fått bladen av det Gudomliga lotusträdet att brinna upp, och klippan att skrika och ögonen på människor med förstånd att gråta. På grund av dig rämnade gudomlighetens förlåt och arken sjönk och kamelstoet fick hälsenorna avskurna och Anden70 jäm- rade sig i sin höga tillflykt. Tvistar du med Honom som har kommit till dig med de vittnesbörd om Gud och hans tecken som du har i din besittning och som de som bor på jorden har i sin besittning? Öppna dina ögon så att du må skåda Denne förorättade skina ovan Guds viljas horisont, härskaren, Sanningen, den Glänsande. Öp- pna då ditt hjärtas öra så att du kan lyssna till vad som sägs av det Gudomliga lotusträdet, som har upprests i sanning av Gud, den Allsmäktige, den Välgörande. Sannerligen, detta Träd, trots de sak- er som drabbade det på grund av din grymhet och överträdelserna från sådana som är som du, ropar högt och kallar alla människor till Sadratu’l-Muntahá71 och den Högsta horisonten. Välsignad är den själ som har betraktat det Mäktigaste tecknet och det öra som har hört hans ljuvaste röst,och ve den som har vänt sig bort och gjort vad ont är.

O du som har vänt dig bort från Gud! Kunde du se med rät- tvisans öga på det Gudomliga lotusträdet skulle du se märkena efter ditt svärd på dess grenar och dess kvistar och dess blad trots att Gud skapade dig för att erkänna och tjäna det. Tänk efter så att du måhända må erkänna din ondska och räknas till sådana som har ångrat sig. Tror du att Vi fruktar din grymhet? Du skall veta och vara försäkrad om att från den första dagen då den högsta pennans röst höjdes mellan jord och himmel erbjöd Vi våra själar och Våra kroppar och Våra söner och Våra ägodelar på Guds, den Upphöjdes, den Stores väg, och Vi hålls i ära däröver bland alla skapade ting och härskaran i höjden. härom vittnar det som har drabbat Oss på denna raka väg. Vid Gud! Våra hjärtan förtärdes och Våra kroppar korsfästes och Vårt blod spilldes medan Våra ögon fästes vid sin Herres, Vittnets, den Allseendes ömma omsorg- ers horisont. Ju svårare deras elände är desto större växer sig kär- leken hos Bahás folk. Deras uppriktighet har omvittnats av det som den Allbarmhärtige har sänt ned i koranen. han säger: ”Önska er då döden, om ni är uppriktiga72”. Vem är att föredra, den som har skyddat sig bakom förhängen eller den som har offrat sig själv på Guds väg? Döm rättvist och var inte bland dem som irrar förvirrade i lögnens vildmark. Så hänförda har de blivit av det levande vattnet från den Mest barmhärtiges kärlek att varken världens vapen eller nationernas svärd har avskräckt dem från att vända sina ansikten mot sin herres ocean av frikostighet, Givaren, den Givmilde. Vid Gud! Bekymmer har inte kunnat gör Mig modlös och prästernas förkastelser har saknat kraft att försvaga Mig. Jag har talat och talar fortfarande ut inför människor: ”Nådens dörr har blivit upplåst och han som är rättvisans gryning har kommit med klara tecken och tydliga vittnesbörd från Gud, styrkans och mak- tens Herre!” Infinn dig hos Mig så att du må höra de mysterier som hördes av ‘Imráns son73 på visdomens Sinai. Så befaller dig han som är gryningsplatsen för din herres uppenbarelse, nådens Gud, från sitt stora fängelse.

Har ledarskapet gjort dig högmodig? Studera vad Gud up- penbarade för den enväldige härskaren, sultanen av Turkiet som fängslade Mig i denna starka fästning, så att du må upplysas om Denne förorättades villkor, som förordnats av Gud, den Ende, den Ensamme, den Allunderrättade. Är du nöjd med att se de elän- diga och värdelösa som dina anhängare? De stöder dig liksom ett folk före dem, de som följde Annas, vilken utan klara bevis och vittnesmål dömde Anden74.

Studera Kitáb-i-Íqán och det som den Allbarmhärtige ned- sände till kungen av Paris75 och till sådana som är som han, på det att du måtte bli medveten om de saker som har inträffat i det förflutna och övertygas om att Vi inte har försökt sprida oordning i landet efter att det hade blivit välordnat. Vi förmanar, enbart för Guds skull, hans tjänare. låt den som så önskar vända sig till Honom och den som så önskar vända sig bort. Vår Herre, den Barmhärtige, är sannerligen den Alltillräcklige, den Allprisade. O samling av skriftlärde! Detta är den dag då intet bland alla ting, eller något namn bland alla namn, kan gynna dig utom genom detta Namn som Gud har gjort till Manifestationen av sin sak och gryningen för sina mest framstående titlar för alla som är i skapels- ens rike. Salig är den människa som har igenkänt doften av den Allbarmhärtige och har räknats till de ståndaktiga. era vetenskaper kommer inte att vara er till nytta i denna dag, inte heller er konst eller era skatter eller er prakt. kasta dem alla bakom er och vänd era ansikten mot det Mest upphöjda ordet, genom vilket skrifterna och böckerna och denna klara skrift ty- dligt har framlagts. kasta bort, o samling av skriftlärde, vad ni har författat med era gagnlösa fantasiers och fåfänga inbillningars pennor. Vid Gud! Kunskapens sol har lyst fram över visshetens horisont.

O Baqír! Läs och minns det som sades för länge sedan av en troende av din ätt: ”Vill ni döda en man därför att han säger ‘Gud är min Herre’? Han har ju kommit till er från er Herre med klara bevis! Om han är en lögnare återfaller hans lögner på honom, men om han talar sanning kommer ni att drabbas av en del av det som han varnar er för. Sannerligen, Gud vägleder inte den som är en syndare, en lögnare76.”

O du som har gått vilse! Om du har något tvivel om Vårt uppträdande skall du veta att Vi bär vittnesbörd om det varom Gud själv har vittnat före skapandet av himlarna och jorden, att det inte finns någon annan Gud än Han, den Allsmäktige, den Allfrikostige. Vi vittnar om att Han är en enda i sitt innersta väsen, en enda i sina egenskaper. han har ingen like i hela universum, icke heller någon vid sin sida i hela skapelsen. han har sänt ut sina budbärare och sänt ned sina böcker så att de kan förkunna den raka vägen för hans skapelser.

har shahen blivit underrättad och valt att blunda för dina handlingar? Eller har han gripits av rädsla av tjuten från en vargflock som har kastat Guds väg bakom sig och följt din väg utan något tydligt bevis eller någon bok? Vi har hört att Persiens provinser har smyckats med rättvisans prydnad. När Vi såg efter noga fann Vi emellertid att de är gryningsplatser för tyranni och dagbräckningar för orättvisa. Vi skådar rättvisan i tyranniets klor. Vi bönfaller Gud att befria den genom kraften i sin makt och sin överhöghet. han överskuggar sannerligen allt som är i himlarna och på jorden. Ingen har givits rätten att protestera mot någon be- träffande det som har drabbat Guds sak. Det tillkommer vemhelst som har vänt sitt ansikte mot den högsta horisonten att ihärdigt hålla fast vid tålamodets band och att sätta sin lit till Gud, hjälpen i farans stund, den Obegränsade. O ni Guds älskade! Drick er otörstiga från visdomens källa och vandra i visdomens trädgård och sväva i visdomens atmosfär och tala ut med vishet och väl- talighet. Så bjuder er er herre, den Allsmäktige, den Allvetande. O Báqír! Sätt inte din lit till din prakt och din makt. Du är som det sista spåret av solljus på bergstoppen. Snart kommer det att tyna bort som påbjudet av Gud, den Allbesittande, den högste. Din prakt och prakten hos dem som är som du har tagits bort och detta, sannerligen, är vad som har förordnats av Den hos vilken är moderskriften. Var står han att finna som tvistade med Gud och vart har han tagit vägen som motsade hans tecken och vände sig bort från Hans överhöghet? Var är de som dödade Hans utvalda och spillde Hans heligas blod? Tänk efter, så att du måhända måtte uppfatta fläktarna av dina handlingar, o dåraktige tvivlare! På gr- und av dig jämrade sig Aposteln och Den kyska77 klagade högt och länderna ödelades och mörker sänkte sig över alla nejder. O samling av skriftlärde! Genom er förvållan förnedrades folket och islams banér halades ned och dess mäktiga tron kastades överän- da. Varje gång en omdömesgill man försökte hålla fast vid det som skulle upphöja islam skrek ni högljutt och därigenom avhölls han från att uppnå sitt syfte, alltmedan landet förblev nedsänkt i uppenbart förfall.

Tänk på sultanen av Turkiet! han ville inte ha krig men så- dana som du ville det. När dess eldar tändes och dess lågor steg högt försvagades regeringen och folket därav. härom vittnar varje människa med rättfärdighet och insikt. Dess olyckor växte sig så stora att röken därifrån omgav mysteriets land78 och dess omgivn- ingar, och det som hade uppenbarats i Skriften till sultanen blev synligt. Så har det förordnats i boken på uppdrag av Gud, hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

O min Högsta penna! Sluta nu omnämna Vargen och erinra dig Ormhonan79, vilkens grymhet har fått allt skapat att jämra sig och de heligas lemmar att darra. Så befaller Dig alla namns Herre, i denna härliga ställning. Den kyska80 har ropat högt på grund av din ondska och ändå tror du dig vara av Guds Apos- tels familj! Så har din själ manat dig, o du som har dragit dig bort från Gud, herren över allt som har varit och kommer att vara. Döm rättvist, o Ormhona! För vilket brott har du stungit Guds Apostels barn81 och plundrat dem på deras ägodelar? Har du förnekat Honom som har skapat dig på sin befallning ”’Varde!’

- och det blev till82”? Du har behandlat barnen till Guds Apostel som varken ‘Ád behandlade Húd eller Thámúd Ṣáliḥ eller judar- na Guds Ande83, hela tillvarons herre. Säger du emot din herres tecken, framför vilka alla världens böcker bugade sig så snart de blev nedsända från Hans saks himmel? Tänk efter, så att du må bli medveten om ditt tilltag, o tanklöse utstötte! Inom kort kommer bestraffningens andetag att gripa tag i dig, som de grep tag i andra före dig. Vänta, o du som har satt andra vid Guds sida, Herren över det synliga och det osynliga. Detta är den dag som Gud har kungjort genom sin Apostels tunga. Tänk efter, så att du måtte uppfatta vad den Allbarmhärtige har sänt ned i koranen och i denna nedtecknade skrift. Detta är den dag då Han som är up- penbarelsens gryning har kommit med tydliga tecken som ingen kan räkna. Detta är den dag då var och en som är försedd med uppfattningsförmåga har upptäckt doften av den Allbarmhärtiges bris i skapelsens värld och varje människa med insikt har skyndat till barmhärtighetens levande vatten från sin herre, konungarnas Konung. O tanklöse! Berättelsen om offret84 har blivit återberät- tad och han som skulle offras styrde sina steg mot offerplatsen och har inte återvänt på grund av det som din hand har åstadkommit, o trotsige hatiske! föreställde du dig att martyrskapet kunde förne- dra denna sak? Nej, vid Honom som Gud har gjort till sin up- penbarelses skattkammare, om du hör till dem som förstår. Ve dig, o du som har satt andra vid Guds sida och ve dem som har tagit dig till sin ledare, utan ett tydligt tecken eller en uppenbar bok. hur många förtryckare har inte framträtt före dig för att släcka Guds ljus och hur många ogudaktiga har inte mördat och plund- rat tills människornas hjärtan och själar jämrade sig på grund av deras grymhet! rättvisans sol har fördunklats eftersom tyranniets förkroppsligande har satts på hatets tron och ändå förstår folket inte. Apostelns barn har dräpts och deras ägodelar plundrats. Säg: Var det, enligt din uppfattning, deras ägodelar eller de själva som förnekade Gud? Döm rättvist, o okunnige, som har stängts ute från Gud som av en slöja. Du har klamrat dig fast vid tyranniet och kastat bort rättvisan, varefter alla skapade ting har klagat, och fortfarande är du bland de egensinniga. Du har dödat åldringarna och plundrat de unga. Tänker du att du skall förbruka det som din orättfärdighet har samlat? Nej, vid Mig själv! Härom underrättar dig Han som är medveten om allt. Vid Gud! De saker du innehar kommer inte att gagna dig, ej heller vad du har samlat genom din grymhet. Härom vittnar din Herre, den Allvetande. Du har stått upp för att släcka denna Saks ljus, inom kort kommer din egen eld att släckas på hans befallning. han är sannerligen styrkans och maktens Herre. Världens skiftande villkor och nationernas krafter kan icke hindra honom. han gör vad han behagar och förordnar vad han vill genom kraften av sin överhöghet. Tänk på kamelstoet. Trots att hon blott var ett djur har den Allbarmhärtige upphöjt henne till en så hög ställning att jordens tungor nämnde henne och prisade henne. han överskuggar sannerligen allt som är i himlarna och på jorden. Det finns ingen Gud utom Han, den Allsmäktige, den Store. Sålunda har Vi smyckat Vår skrifts him- mel med Våra ords solar. Välsignad den människa som har up- pnått detta och blivit upplyst med deras ljus, och ve dem som har vänt sig bort och förnekat honom och avlägsnat sig långt bort från honom. lovad vare Gud, världarnas herre!

Kitáb-i-‘Ahd:

Förbundets bok astän härlighetens rike inte har några av världens fåfän-Fgligheter, har Vi, i förtroendets och avsägelsens skattkammare, till Våra arvingar efterlämnat ett utomordentligt och ovärderligt arv. Jordiska skatter har Vi inte lämnat till Våra arvingar, inte hel- ler har Vi lagt till sådana omsorger som de för med sig. Vid Gud! I jordiska rikedomar är rädsla dold och fara gömd. Betänk och minns det som den Allbarmhärtige har uppenbarat i koranen: ”Ve envar baktalare och förtalare, den som samlar rikedomar och räknar dem85.” Flyktiga är världens rikedomar; allt som förgås och förändras är inte och har aldrig varit förtjänt av uppmärksamhet, utom i en lagom mängd.

Denne förorättades syfte med att utstå lidanden och veder- mödor, med att uppenbara de heliga verserna och med att fram- lägga bevis har varit intet annat än att släcka hatets och fiend- skapens låga, så att synranden hos människornas hjärtan måtte bli upplyst med endräktens ljus och nå verklig frid och ro. från den gudomliga skriftens gryningsplats lyser detta yttrandes mor- gonstjärna strålande och det höves alla att fästa blicken på den: Vi uppmanar er, o världens folk, att följa det som höjer er ställning. håll fast vid gudsfruktan och håll orubbligt fast vid det som är rätt. Sannerligen säger Jag, tungan är till för att nämna det som är gott, besudla den inte med opassande tal. Gud har förlåtit det som har varit. hädanefter bör alla yttra det som är tillbörligt och passande och bör avstå från förtal, smädelser och vadhelst som orsakar sorgsenhet hos människor. hög är människans ställning! För inte länge sedan strömmade detta upphöjda ord fram från Vår härlighets pennas skattkammare: Stor och välsignad är denna dag– den dag då allt som låg dolt i människan har blivit och kommer att bli uppenbart. hög är människans ställning om hon håller fast vid rättfärdighet och sanning och förblir fast och orubblig i Saken. I den Allbarmhärtiges ögon framträder en sann människa alldeles som ett himlafäste; dess sol och måne är hennes syn och hörsel, och hennes lysande och strålande karaktär dess stjärnor. hennes är den högsta ställningen och hennes inflytande fostrar tillvarons värld.

Varje mottaglig själ som på denna dag har inandats doften av hans mantel och med ett rent hjärta har vänt sitt ansikte mot den allhärliga horisonten räknas till Bahás folk i den karmosinröda bo- ken. Fatta i Mitt namn Min kärleksfulla godhets bägare, drick dig sedan otörstig i Min härliga och underbara åminnelse.

O ni jordens invånare! Guds religion är till för kärlek och enhet; gör den inte till en orsak till fiendskap eller söndring. En- ligt uppfattningen hos de insiktsfulla och betraktarna av den Mest fulländade synen har härlighetens penna redan uppenbarat vad- helst som är de verkningsfulla medlen för att skydda och främja människobarnens lycka och välfärd. Men jordens dåraktiga, fos- trade i onda lidelser och begär, har fortsatt att inte fästa något avseende vid den fulländade visdomen hos honom som i sanning är den Allvise, medan deras ord och gärningar dikteras av tomma fantasier och fåfänga inbillningar.

O ni Guds älskade och förtrogna! Konungar är uppen- barelserna av Guds makt och daggryningarna för hans mäktighet och rikedom. Bed å deras vägnar. han har försett dem med här- skarmakten på jorden och har utsett människornas hjärtan som sin egen egendom.

Konflikt och strid är ovillkorligen förbjudna i Hans bok. Det- ta är ett Guds påbud i denna den största uppenbarelsen. Det är gudomligt skyddat från att upphävas och är av honom förlänat hans bekräftelses strålglans. Sannerligen, han är den Allvetande, den Allvise.

Det åligger alla att bistå de myndighetens daggryningar och

källor till makt som har smyckats med rättrådighetens och rättvisans prydnad. Välsignade är härskarna och de lärda bland Bahás folk. De är Mina förtrogna bland Mina tjänare och uppenbararna av Mina påbud bland Mitt folk. Över dem vile Min härlighet, Mina välsignelser och Min nåd som har genomträngt tillvarons värld. I detta sammanhang är de yttranden som har uppenbarats i kitáb- i-Aqdas sådana att från deras ords horisont lyser den gudomliga nådens ljus strålande och praktfull.

O Mina grenar! En mäktig kraft, en fulländad makt, ligger dold i tillvarons värld. fäst er blick på den och på dess förenande inflytande och ej på de olikheter som kommer från den.

Den Gudomliga testatorns vilja är denna: Det åligger Agh- sán, Afnán och Mina släktingar att, var och en, vända sina an- sikten mot den Allra mäktigaste grenen. Betänk det som Vi har uppenbarat i Vår heligaste bok: ”När Min närvaros ocean har eb- bat ut och Min uppenbarelses bok har tagit slut, vänd era ansik- ten till honom som Gud har avsett, som har vuxit ut från denna uråldriga rot!” föremålet för denna heliga vers är ingen annan än den Allra mäktigaste grenen [‘Abdu’l-Bahá]. Sålunda har Vi nådefullt uppenbarat för er Vår mäktiga vilja och Jag är i sanning den Nådefulle, den Allsmäktige. Sannerligen, Gud har förord- nat ställningen för den Större grenen [Muhammed ‘Ali] att vara under den Allra största grenen [‘Abdu’l-Bahá]. Han är i sanning Förordnaren, den Allvise. Vi har valt ”den Större” efter ”den Allra största”, såsom påbjudet av honom som är den Allvetande, den Allunderrättade.

Det åligger alla att visa kärlek mot Aghsán, men Gud har icke

beviljat dem någon rätt till andras egendom.

O Mina Aghsán, Mina Afnán och Mina släktingar! Vi upp- manar er att frukta Gud, att utföra lovvärda handlingar och att göra det som är tillbörligt och passande och tjänar till att upphöja er ställning. Sannerligen säger Jag, gudsfruktan är den främsta anföraren som kan göra Guds sak segerrik och den härskara som bäst passar denne anförare har alltid varit och är en rättrådig karaktär och rena och goda gärningar.

Säg: O tjänare! Låt icke de medel som är till för ordning bli en orsak till förvillelse och verktyget för endräkt en orsak till oe- nighet. Vi skulle gärna hoppas att Bahás folk måtte vägledas av de välsignade orden: ”Säg: Alla ting är av Gud.” Detta upphöjda yttrande är såsom vatten för att släcka hatets och fiendskapens eld som glöder i människors hjärtan och bröst. Genom detta enda yttrande kommer tvistande folk och släkten att uppnå den sanna enighetens ljus. Sannerligen, han säger sanningen och utstakar vägen. han är den Allsmäktige, den upphöjde, den Nådefulle.

Det åligger alla att visa artighet mot och hysa aktning för Aghsán så att Guds sak därmed må förhärligas och hans ord up- phöjas. Detta påbud har tid efter annan nämnts och nedtecknats i den heliga skriften. Väl är det med honom som sätts i stånd att uppnå det som Förordnaren, Dagarnas uråldrige har föreskrivit honom. Ni är också uppmanade att respektera medlemmarna i Hans heliga hushåll, Afnán och släkten. Vidare uppmanar Vi er att tjäna alla nationer och att sträva efter att förbättra världen.

Det som främjar nydaningen av världen och frälsningen av folken och släktena på jorden har nedsänts från hans yttrandes himmel, som är Världens åstundan. Vänd ett hörande öra till råden från Härlighetens penna. Detta är bättre för er än allt som finns på jorden. Om detta bär Min ärorika och förunderliga bok vittnesbörd.

Lawḥ-i-Arḍ-i-Bá:

Skriften till landet Bá risad vare han som har hedrat landet Bá86 genom sin närvaro, kring Vilken alla namn kretsar. Alla jordens atomer har med- delat alla skapade ting att himlakroppen för skönheten i Guds stora, Allra mäktigaste gren – Hans uråldriga och oföränderliga mysterium – har framträtt från fängelsestadens port och lyst fram ovan dess horisont på väg till ett annat land. Sorg har därigenom insvept denna fängelsestad medan ett annat land jublar. upphöjd, oändligt upphöjd, är vår herre, himlarnas Gestaltare och alla tings Skapare, han genom vilkens överhöghet fängelsets dörrar öppnades, varigenom vad som fordom utlovats i skrifterna upp- fyllts. han har sannerligen makt över vad han vill och i hans grepp är herraväldet över hela skapelsen. han är den Allstarke,den Allvetande, den Allvise.

Välsignad, dubbelt välsignad, är den mark som Hans fötter har beträtt, det öga som har glatts av hans anletes skönhet, det öra som har blivit hedrat av att lyssna till hans kallelse, det hjärta som har smakat ljuvheten i hans kärlek, det bröst som har hävts genom hans åminnelse, den penna som har uttryckt hans pris, den skriftrulle som har burit vittnesbörd om Hans skrifter. Vi bön- faller Gud – välsignad och upphöjd vare Han – att Han måtte ära oss genom att snart få möta honom. han är, i sanning, den Allhörande, den Allstarke, Den som är redo att svara.

Utdrag ur andra skrifter:

Gud vittnar om att det inte finns någon annan Gud än han och att han som har kommit från den gudomliga uppen- barelsens himmel är den Dolda hemligheten, det Ogenomträn- gliga mysteriet, vilkens ankomst har förutsagts i Guds bok och förkunnats av hans profeter och sändebud. Genom honom har mysterierna lösts, slöjorna rivits sönder och tecknen och bevisen avslöjats. Se! han har nu uppenbarats. han drager fram i ljuset vadhelst han vill och beträder de höga platserna på jorden utrust-ad med överjordiskt majestät och makt.

Välsignad är Denne starke som kommer att slå sönder de fåfänga inbillningarnas gudar genom kraften i sin herres namn, han som råder över alla människor.

O Min Afnán! Vi skulle gärna vilja nämna ditt namn som ett tecken på nåd från Vår sida så att min åminnelses ljuva dofter måtte locka dig till Mitt rike och draga dig nära Mitt majestäts tabernakel, som har rests genom detta namns kraft – ett namn som har fått varje grundval att darra.

Säg: O jordens folk! Vid Guds rättfärdighet! Vad än ni har blivit lovade i böckerna från er herre, härskaren över återkom- stens dag, har framträtt och blivit uppenbart. Akta er så att inte världens skiftande villkor håller er tillbaka från honom som är den högsta sanningen. Inom kort kommer allt synligt att förgås och en- dast det som har uppenbarats av Gud, herrarnas herre skall bestå. Säg: Detta är de förtjänstfulla gärningarnas dag, visste ni det blott. Detta är dagen för förhärligandet av Gud och för utläg- gningen av hans ord, kunde ni blott inse det. Överge de saker som är gängse bland människorna och håll fast vid det som Gud, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande, har befallt er. Den dag närmar sig snabbt då alla jordens skatter inte kommer att vara till någon nytta för er. härom vittnar namnens herre, han som förkunnar: Sannerligen, det finns ingen Gud utom Han, den Högsta sanningen, Den som känner osynliga ting.

Väl är det med dig, o Min Afnán, eftersom du fick äran att mottaga Mina heliga verser, har inandats de ljuva dofterna från Min uppenbarelse och svarat på Min kallelse vid en tid då Mina tjänare och Mina varelser fördömde Mig, i det att de kastade moderboken bakom sig och klamrade sig fast vid påbuden från företrädarna för tomma fantasier och fåfänga föreställningar. Så har Storhetens tunga talat i uttalandenas rike på befallning av Gud, skapelsens herre.

framhärda samvetsgrant i Sakens tjänst och bevara genom kraften i din herres namn, Besittaren av allt synligt och osynligt, den ställning som tilldelats dig. Jag svär vid Guds rättfärdighet! Skulle någon få kännedom om det som är dolt för människornas ögon skulle han bli så hänförd att han skulle flyga iväg till Gud, herren över allt som har varit och skall bli.

Må Hans härlighet vila över dig och över sådana som har nalkats Honom och uppfattat innebörden av det som Guds – den Allsmäktiges, den Alltälskandes – Upphöjda penna, har nedteck- nat i denna skrift.

Allt pris vare Dig, o min Gud, eftersom Du har smyckat världen med strålglansen av gryningen efter den natt då han föddes som förebådade manifestationen av Din överjordiska överhöghet, daggryningen för Ditt gudomliga Väsen och uppen- barelsen av Ditt högsta herravälde. Jag bönfaller Dig, o himlarnas Skapare och namnens Gestaltare, att nådigt hjälpa dem som har sökt skydd i skuggan av Din överflödande nåd och har höjt sina röster bland världens folk för att förhärliga Ditt namn.

O min Gud! Du ser hela mänsklighetens Herre inspärrad i sitt största fängelse, högt anropande Ditt namn, med blicken på Ditt an- sikte, förkunnande det som har hänfört invånarna i uppenbarelsens och skapelsens riken. O min Gud! Jag ser Mitt eget Jag fånget i Dina tjänares händer, men ljuset av Din överhöghet och Din oövervin- neliga makts uppenbarelser lyser strålande från hans ansikte, så att alla blir i stånd att med säkerhet förstå att Du är Gud och att det inte finns någon annan Gud än Du. Inte heller kan de mäktigas kraft hindra Dig eller de styrandes överlägsenhet övervinna Dig. Du gör vadhelst du vill genom Din överhöghet som omsluter alla skapade ting och befaller det som Du behagar genom styrkan av Din befalln- ing som genomströmmar hela skapelsen.

Jag bedjer Dig vid Din Manifestations härlighet och vid kraft- en av Din makt, Din överhöghet och Din upphöjelse, att göra dem segerrika som har stått upp för att tjäna Dig, som har hjälpt Din sak och ödmjukat sig inför strålglansen av Ditt ansiktes ljus. Låt dem då, o min Gud, triumfera över Dina fiender och gör dem ståndaktiga i Din tjänst, så att genom dem bevisen för Ditt her- ravälde kan upprättas i Dina riken och tecknen på Din okuvliga kraft framträda i Dina länder. Sannerligen Du är mäktig att göra vad Du vill; ingen Gud finns utom Du, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

Denna lysande skrift har uppenbarats på årsdagen av födels- en [Bábs], så att du måtte läsa den i en anda av ödmjukhet och åkallan och tacka din herre, den Allvetande, den Allunderrät- tade. Gör varje ansträngning att tjäna Gud, så att från dig måtte framträda det som kommer att föreviga minnet av dig i hans un- derbara och upphöjda himmel.

Säg: Förhärligad vare Du, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid Dina teckens Gryningsplats och vid Uppenbararen av Dina ty- dliga bevis att bevilja att jag under alla förhållanden kan hålla tag i Din kärleksfulla försyns band och säkert hålla fast vid Din givmild- hets fåll. räkna mig då till dem som världens skiftande villkor inte har lyckats hindra från att tjäna Dig och från att visa trohet mot Dig, som folkets anstormning har varit maktlös att hindra från att upphöja Ditt namn och att lovprisa Dig. Hjälp mig i Din nåd, o min Herre, att göra vadhelst Du älskar och önskar. Gör mig då i stånd att genomföra det som kommer att upphöja Ditt namn och upptända Din kärleks eld.

Du är, i sanning, den Förlåtande, den Givmilde.

≈≈≈≈≈

O Ḥusayn! Gud give att du alltid skall vara ljus och strålande, skimrande med ljuset av Sanningens sol och måtte lossa din tunga i prisande av Guds namn, som är den mest lovvärda av alla handlingar.

Betänk den mängd själar som verkade ytterst angelägna och törstiga, men när oceanen av levande vatten svallade fram i tillva- rons värld, förblev de berövade denna, eftersom de inte förmådde avstå från tomma inbillningar och medvetet förnimma honom som är föremålet för all kunskap. Detta misslyckande är vedergäll- ningen för det som deras händers verk tidigare åstadkommit.

Framför ditt tack till Världens älskade för att Han i sin nåd har hjälpt dig att uppnå bekräftelse i denna härliga sak. Bönfall honom dessutom att göra sina älskade ihärdiga däri, för illdåds- makarnas upphetsande skrifter har blivit vitt spridda och bullret från ondskans förebådare stiger högt. lyckliga är de som har kastat bakom sig allt utom Gud och har hållit fast vid det som styrkans och kraftens herre har befallt dem.

hans härlighet vare över dig och över dem som har gjorts i stånd att erkänna och omfamna denna mäktiga Sak.

≈≈≈≈≈

Detta är en skrift som herren över all tillvaro har sänt ned från sin underbara ställning för att hedra honom som har trott på Gud, den Allsmäktige, den Alltälskande.

Välsignad är den vägfarande som har erkänt den Åstundade, och sökaren som har hörsammat kallelsen från honom som är hela mänsklighetens avsedda mål och den lärde som har trott på Gud, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

hur stort är inte antalet lärde som har vikit av från Guds väg och hur många är inte de människor utan lärdom som har uppfat- tat sanningen och skyndat till Honom och sagt: ”Lovad vare Du, o herre över alla ting, synliga och osynliga”.

Vid Guds rättfärdighet! Världens horisont strålar av ljuset från den Största ljuskällan, ändå uppfattar inte mänskligheten i gemen detta. Sannerligen, Han som är den Oavhängiga sannin- gen rör sig inför ögonen på alla människor. Härom vittnar Den som förkunnar i världens innersta hjärta, ”I sanning, det finns in- gen Gud utom Jag, Allsmäktig över allt, både i det förflutna och i framtiden.”

Stor är välsignelsen för den troende som har vänt sig till honom och fått tillträde till hans närvaro och ve varje vantrogen som har vänt sig bort från Gud och följt de egensinniga och de utstötta.

≈≈≈≈≈

O vän! I Bayán anvisade Vi var och en i denna största uppen- barelse att se med sina egna ögon och höra med sina egna öron. Men när världens horisont blev upplyst med det strålande ljuset av denna uppenbarelse glömde många detta gudomliga bud, förlorade denna himmelska förmaning ur sikte och nedsänkte sig i de fåfänga inbillningar som deras sinnen hade tänkt ut. rättvisans och oväldens sol är sannerligen gömd bakom de moln av tomma fantasier som de dåraktiga har hittat på. Därför är det icke under- ligt att mörkrets fåglars rörelser väcker uppmärksamhet. Genom styrkan i den Mest älskades namn, bjud de mottagliga själarna till Guds heliga hov, så att de måhända inte måtte fortsätta vara skilda från det levande vattnets himmelska källa. han är i sanning den Nåderike, den förlåtande.

Guds ömma omsorgers blick – upphöjd och förhärligad är Han – har för evigt riktats mot Hans älskade vänner; sannerligen, han är den som vet och minns.

≈≈≈≈≈

O Javád! Sådan är denna dags storhet att stunden själv har gripits av oro, och alla himmelska skrifter bär vittnesbörd om dess överväldigande majestät. I denna dag vittnar boken högtidligt till Hans ära och Vågen bevekas att höja sin röst. Detta är den dag då Ṣiráṭ kallar högt: ”Jag är den raka vägen” och Sinais berg utro- par: ”Sannerligen, uppenbarelsens herre har kommit.”

Övermannade av fördärvliga böjelsers rus befinner sig jordens folk i ett tillstånd av dvala. De är därför utestängda från Guds un- derbara tecken, hindrade från att nå det slutliga målet och berö- vade de frikostiga utgjutelserna av gudomlig nåd.

Det tillkommer Guds folk att ha överseende. De bör dela med sig av Guds Ord i enlighet med lyssnarens särskilda mått av förståelse och förmåga så att måhända människobarnen måtte väckas ur tanklösheten och vända sina ansikten mot denna horisont som är omätligt upphöjd över alla horisonter.

O Javád! Guds mångahanda gåvor har alltid varit och kom- mer att fortsätta vara dig förunnade. Lovad vare Gud! Du har varit skyddad från den största fasan och har lyckats närma dig den Största frikostigheten i en tid då alla människor hindrades från att erkänna den evige konungen genom att slöjor av yttre härlighet kom i vägen, nämligen prästerskapet i denna dag. Vårda lika ömt som ditt eget liv detta vittnesbörd uttalat av den Allhärliga pennan och sträva av all din förmåga efter att bevara det genom styrkan av hans namn som är hela skapelsens älskade, så att denna upphöjda ära måtte vara skyddad mot rövarnas ögon och händer. Sannerli- gen din herre är uttolkaren, den Allvetande.

Förmedla hälsningar från Denne förorättade till alla de äl- skade vännerna i denna trakt och erinra dem om Våra underbara och upphöjda minnen, så att de måhända må avstå från de saker som är gängse bland dem, må vända sina hjärtan mot det som hör Gud till och förbliva renade från opassande handlingar och sys- selsättningar.

Må den Allsmäktiges, den Allvises, härlighet vara över dig och över sådana som är med dig.

≈≈≈≈≈

Vi nämner honom som har lockats av Vår kallelse då den höjdes

från toppen av överjordisk härlighet och har vänt sitt ansikte mot Gud, skapelsens herre. han räknas till sådana som har hört och svarat på sin herres kallelse vid en tidpunkt då världens folk är insvepta i påtagliga slöjor. han betygar det varom Gud har vitt- nat och erkänner sin tro på det som Storhetens tunga har uttalat. härom vittnar namnens herre i denna underbara skrift. O Min upphöjda penna! Framför till honom för Min räkn- ing, glädjebudskapet om de saker som Gud, den kraftfulle, den Allsmäktige har avsatt åt honom. Sannerligen, han har för det mesta varit omgiven av mångahanda sorger och sannerligen är hans barmhärtige herre den som ser och vet allt. Jubla med högsta glädje eftersom Denne förorättade har vänt sitt ansikte mot dig, tidigare har nämnt ditt namn och nämner det i detta ögonblick.

Giv minnestecken i Mitt namn till Mina älskade vänner och framför till dem budskapet om nådegåvorna från deras herre, Gi- varen, den Allfrikostige. Från denna upphöjda ställning skickar Vi våra hälsningar till sådana troende som har tagit ett fast tag om det säkra handtaget och druckit ståndaktighetens utvalda vin från sin herres ynnests hand, den Allsmäktige, den Allprisade.

På denna dag utropar hörseln ”Detta är min dag, då jag hörsammar den underbara rösten som kommer från min herres– den Klares, den Hörandes – fängelsegård.” Och synen ropar högt ”Sannerligen detta är min dag, för jag skådar härlighetens daggryning som lyser strålande på befallning av honom som är förordnaren, den Allstarke.” Saligt är det öra som har hört kal- lelsen, ”Se, och du skall se Mig87” och lyckligt är det öga som har betraktat det mest underbara tecknet som gryr från denna lysande horisont.

Säg: O samling av härskare och lärde och vise! Den utlovade dagen är kommen och härskarornas herre har framträtt. fröjda er med stor glädje på grund av denna högsta lycka. hjälp honom då genom visdomens och talets kraft. Så uppmanar er Den som i evighet har utropat: ”Sannerligen, det finns ingen Gud utom Jag, den Allvetande, den Allvise.”

Må Hans härlighet vila över dig och över dem som är med dig och sådana som håller av dig och lyssnar till de ord du uttalar i förhärligande av denna mäktiga, denna överjordiska uppenbarelse.

≈≈≈≈≈

O du som bär Mitt namn, Júd88 [Frikostighet]! Över dig vare Min härlighet. Lyssna till det som du tidigare hörde då Vitt- nesbördets sol lyste strålande över ‘Iráqs horisont, då Baghdád tjänade som säte för din Herres, den Upphöjdes, den Mäktiges, tron.

Jag vittnar om att du har hörsammat Guds melodi och hans ljuva tonfall, vänt ditt öra till kuttrandet från den gudomliga up- penbarelsens duva och har hört trohetens näktergal drilla sina noter på härlighetens gren: Sannerligen det finns ingen annan Gud än Jag, den Oförliknelige, Allunderrättade.

O du som bär Mitt namn! Guds ömma kärleks blickar har varit och fortsätter att vara riktade mot dig. Medan du var i Hans närvaro hörde du den ende sanne Gudens röst – upphöjd vare Hans härlighet – och du har skådat den obeslöjade strålglansen av den gudomliga kunskapens ljus. Begrunda en stund! hur upphöj- da är inte uttalandena från honom som är den högsta sanningen och hur eländiga är inte folkets gagnlösa invändningar! Ansam- lingarna av fåfänga fantasier har täppt till människornas öron och hindrat dem från att höra Guds röst och slöjorna av mänsklig lärdom och falska inbillningar har hindrat deras ögon från skåda strålglansen av Hans anletes ljus. Med maktens och kraftens arm har Vi räddat ett antal själar från det annalkande utslocknandets träsk och möjliggjort för dem att uppnå härlighetens daggryning. Dessutom har vi blottlagt de gudomliga mysterierna och på det mest uttryckliga språk förutsagt framtida händelser, så att varken de trolösas tvivel eller de egensinnigas förnekelse eller de tanklö- sas viskningar måtte hålla tillbaka sanningssökarna från källan till den ende sanne Gudens ljus. Trots detta tycks vissa människor ha gripits av epilepsi, andra rivits upp som ihåliga trädstubbar. De överger Gud, den Högste – Den inför vilkens uppenbarande av en enda vers alla skrifter från det förflutna och från senare tid bleknar i ödmjukhet och obetydlighet – och vänder sina hjärtan mot lögnaktiga berättelser och följer tomma ord.

Du har sannerligen druckit ur Mitt tals ocean och har bevitt- nat den strålande prakten av Min visdoms himlakropp. Du har också hört uttalanden från de otrogna som varken är förtrogna med grunderna i Tron eller har smakat detta utvalda vin, vilkets försegling har brutits genom kraften i Mitt namn, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande. Bönfall Gud om att de troende som har förlänats äkta förståelse nådigt måtte göras i stånd att göra det som behagar honom.

hur underligt att trots denna rungande kallelse, trots framträ- dandet av denna mest underbara uppenbarelse, märker Vi att människor till största delen har fäst sina hjärtan vid världens fåfän- gligheter och är i högsta grad bestörta och oroliga på grund av kvarstående tvivel och onda antydningar. Säg: Detta är självaste Guds dag; frukta Gud och var inte bland dem som inte trott på Honom. Kasta de tomma sagorna bakom er och se Min uppen- barelse genom Mina ögon. Därtill har ni uppmanats i de himmel- ska böckerna och skrifterna, i skriftrullarna och epistlarna.

Stå upp för att tjäna din herres sak, giv sedan folket det gla- da budskapet om detta strålande ljus vilkens uppenbarelse har kungjorts av Gud genom hans profeter och budbärare. förmana dessutom alla att iakttaga försiktighet såsom det förordnats av Honom och giv dem i Guds namn råd och säg: Det tillkommer alla i denna Guds dag att viga sig åt undervisning av Saken med yttersta klokhet och ståndaktighet. Skulle han upptäcka ren jord, låt honom så Guds ords frö, annars vore det bättre att iakttaga tystnad.

för inte länge sedan uppenbarades detta mest upphöjda ord i den karmosinröda boken av den Allhärliga pennan: ”Den gu- domliga visdomens himmel är upplyst med två ljuskällor: samråd och medkänsla”. Om Gud vill, kan alla få möjlighet att följa detta tunga och välsignade ord.

Vissa människor verkar vara helt berövade förståelse. Genom att hålla fast vid den tomma fantasins band har de avstängt sig från det säkra handtaget. Jag svär vid Mitt liv! Skulle de för en stund rättvist begrunda det som den Allbarmhärtige har sänt ned, skulle de alla och envar spontant giva uttryck åt dessa ord: ”San- nerligen Du är sanningen, den uppenbara sanningen.”

Det tillkommer dig att under alla omständigheter vända din blick mot den ende sanne Guden och söka att flitigt tjäna Hans sak. Erinra dig när du var i Mitt sällskap inom härlighetens tab- ernakel och från Mig hörde det som Han som samtalade med Gud [Moses] hörde på den gudomliga kunskapens Sinai. Sålunda hjälpte Vi dig nådigt, gjorde dig i stånd att erkänna sanningen och varnade dig, så att du skulle frambära tack till din givmilde herre. Du bör skydda denna upphöjda ställning genom kraften av Mitt namn, den Allsmäktige, den Trogne.

Framför hälsningar å Mina vägnar till Mina älskade och få dem att lyssna till Min ljuva stämma. Så uppmanar dig Den som har uppmanat dig i det förgångna; Jag är i sanning Förordnaren, den Allunderrättade. härligheten vare över dig och över dem som lyssnar till dina ord om denna betydelsefulla sak och som älskar dig för Guds skull, världarnas herre.

≈≈≈≈≈

O Ḥaydar89! Denne förorättade har hört din röst höjas för att tjäna Guds sak och är väl medveten om den känsla av glädje som hans kärlek har väckt i ditt hjärta och om dina ångest- kval över det som har drabbat hans älskade. Jag svär vid nådens herre! hela världen är överväldigad av sorg medan mänskligheten är förbryllad av tvivel och meningsskiljaktigheter. Guds, namnens herres, folk är så allvarligt ansatt av fiender att det högsta para- diset har klagat och invånarna i den högsta himmelen och de som

dag och natt kretsar runt tronen har jämrat sig högt.

O ‘Ali! Elände och sorger saknar makt att hålla tillbaka din herre, den Allbarmhärtige. Sannerligen, han har rest sig för att kämpa för Guds sak på ett sådant vis att varken världens överväl- digande makt eller nationernas tyranni någonsin kan oroa honom. Han ropar högt mellan jord och himmel, och säger: Den utlovade dagen är kommen. Skapelsens herre förkunnar: Sannerligen, det finns ingen Gud utom Jag, den Allsmäktige, den Allvälgörande.

O ‘Ali! De omogna vill släcka Guds ljus med sina munnar och genom sina handlingar släcka lågan i den Brinnande busken. Säg, verkligt eländig är er belägenhet, o ni villfarelsens förkroppsligan- den. frukta Gud och förkasta inte den himmelska nåd som har spridit strålglans över alla nejder. Säg, han som är förkunnaren av det dolda namnet har framträtt, visste ni det blott. han vilkens ankomst har blivit förutsagd i de himmelska skrifterna är kom- men, kunde ni blott förstå det. Världens horisont är upplyst av strålglansen i denna största uppenbarelse. Skynda er med strå- lande hjärtan och var inte bland dem som är berövade förståelse. Den utsatta timman har slagit och mänskligheten har sträckts till marken. härom vittnar Guds ärade tjänare.

O Hayda

r-’Alí! Jag svär vid Guds rättfärdighet! Trumpetstöten har ljudit i Bayáns trumpet som påbjudet av herren, den Barmhär- tige, och alla som är i himlarna och på jorden har fallit i vanmakt utom sådana som har lösgjort sig från världen, och håller fast vid bandet till Gud, mänsklighetens Herre. Detta är den dag på vilken jorden lyser med det strålande ljuset av din herre, men folket är vilse i villfarelse och har stängts ute som av en slöja. Vi önskar åter- skapa världen men de har beslutat att göra slut på Mitt liv. Sålunda har deras hjärtan eggat dem i denna dag – en dag, som har lysts upp av det strålande ljuset från sin herres ansikte, den Allsmäktige, den Allstarke, den Obehindrade. Moderboken har höjt sin röst men folket är berövat hörseln. Den bevarade skriften har uppenbarats med sanningen men mänskligheten i gemen läser den inte. De har förnekat Guds nådiga ynnest efter att den har sänts ned till dem och har vänt sig bort från Gud, Den som känner osynliga ting. De håller fast vid de tomma fantasiernas fåll och vänder ryggen åt den Allsmäktiges dolda namn.

Säg, o prästers skara! Var rättvisa i er dom, besvär Jag er vid Gud. lägg därför fram de bevis och vittnesbörd ni har om ni skall räknas till invånarna i denna härliga boning. Vänd era hjärtan mot den gudomliga uppenbarelsens daggryning, så att Vi inför era ögon kan visa motsvarigheterna till alla sådana verser, prov, vittnesbörd, bekräftelser och bevis som ni och andra släkten på jorden har. frukta Gud och var inte bland dem som väl förtjänar straff från Gud, skapelsens Herre.

Detta är den dag då Kunskapens ocean har höjt sin röst och tagit fram sina pärlor i ljuset. Om ni bara visste det! Bayáns him- mel har i sanning upprests på uppdrag av Gud, hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

Jag svär vid Gud! kunskapens väsen ropar högt och säger: Se! han som är all kunskaps föremål har kommit och genom hans ankomst har de heliga böckerna från Gud, den Nåderike, den Älskande, förskönats. Varje uppenbarelse av nåd, varje vitt- nesbörd om goda gåvor har sitt ursprung i honom och till honom vänder de tillbaka.

frukta Gud, o dåraktigas skara och vålla inte vedermödor för dem som intet har velat utom det som Gud har velat. Dessutom, om ni bryr er om min kallelse följ inte era själviska begär. Den dag närmar sig då allt som nu kan skönjas kommer att ha bleknat bort och ni kommer att gråta över att ha brustit i er plikt mot Gud. härom vittnar denna nedskrivna skrift.

Jubla av lycka över att Vi har kommit ihåg dig både nu och tidigare. I sanning, de ljuva dofterna av denna åminnelse kommer att bli kvar och kommer inte att förändras genom hela evigheten av Guds namn, mänsklighetens Herre. Vi har nådigt godtagit dina andäktiga böner och ditt lovprisande, din undervisning och de tjänster du har utfört för denna mäktiga kungörelse. Vi har också lyssnat till det som din tunga har uttalat vid möten och sam- mankomster. Sannerligen, din Herre hör och iakttar allt. Vi har iklätt dig Mitt välbehags klädnad i mitt himmelska rike, och från det Gudomliga lotusträdet som är uppvuxet på gränsen till säk- erhetens och fredens dal, belägen på den lysande platsen bortom den härliga staden, ropar Vi högt till dig och säger: I sanning, det finns ingen Gud utom Jag, den Allvetande, den Allvise. Vi har kallat dig till liv för att tjäna Mig, för att ära Mitt ord och för att förkunna Min sak. Inrikta dina krafter på det vartill du har skapats genom den högste Förordnarens vilja, Dagarnas uråldrige.

I denna stund erinrar Vi Oss Våra älskade och giver dem glädjebudskapet om Guds osvikliga nåd och om de saker som de har försetts med i Min klara bok. Ni har uthärdat fiendernas klander för Min kärleks skull och har på Min väg orubbligt uthär- dat de svåra grymheter som de ogudaktiga har tillfogat er. härom vittnar Jag själv och Jag är den Allvetande. hur mångtaliga är inte antalet platser som har förädlats av ert blod för Guds skull. hur många är inte de städer där er klagans röst har höjts och er ångests gråt hörts. hur många är inte de fängelser som ni har kastats i av tyranniets skaror. Ni skall med säkerhet veta att han kommer att giva er seger, kommer att upphöja er bland världens folk och kom- mer att visa er höga rang inför alla nationers blickar. Sannerligen kommer han inte att låta sina gynnades belöning gå förlorad.

Akta er, så att inte de gärningar som utförts av de fåfänga fantasiernas personifieringar bedrövar er eller de handlingar som begåtts av varje egensinnig förtryckare får er att sörja. fatta tag i ståndaktighetens kalk genom kraften i hans namn, drick sedan därur med hjälp av Guds överhöghet, den kraftfulle, den Allsmäk- tige. Så har Min milda medkänslas och ömma kärleks sol lyst fram över denna skrifts horisont så att ni må frambära tack till er herre, den Allsmäktige, den Allvälgörande.

Den härlighet som strålande har grytt från Mina uttalandens himmel vile över dig och över dem som har vänt sig till dig och lyssnat till de ord som din mun har uttalat om denna härliga, den- na upphöjda uppenbarelse.

≈≈≈≈≈

Vid Guds rättfärdighet! Moderboken har gjorts synlig, och kal- lar mänskligheten till Gud, världarnas herre, medan haven förkunnar: Den Största oceanen har uppträtt, från vilkens vågor man kan höra det dånande ropet: “Sannerligen, det finns ingen Gud utom Jag, den Oförliknelige, den Allvetande.” Och träden höjer sitt rop: O världens folk! Det Gudomliga lotusträdets röst hörs tydligt och det genomträngande ropet av härlighetens penna ljuder högt: lyssna och var inte bland de likgiltiga. Solen ropar: O prästers skara! Religionernas himmel har rämnat och månen har kluvits sönder och jordens folk förs samman i en ny återupp- ståndelse. frukta Gud och följ inte era begärs ingivelser, följ istället honom som har omvittnats i skrifterna från Gud, den Allvetande, den Allvise.

episoden i Sinai har återupprepats i denna uppenbarelse, och Han som samtalade på berget ropar högt: Sannerligen, Den ås- tundade är kommen och sitter på visshetens tron, kunde ni blott se det. han har uppmanat alla människor att iaktta det som leder till upphöjelsen av Guds sak och kommer att vägleda mänskligheten till sin raka väg.

hur stort är inte antalet förtrampade som har hänförts av Guds kallelse! hur många är inte de potentater som har trätt fram för att begå våldshandlingar som har fått invånarna i det alla hög- sta paradiset att klaga och inbyggarna i denna härliga boning att gråta av sorg! hur stor är inte mängden fattiga som har druckit den gudomliga uppenbarelsens utvalda vin och hur många är inte de rika som har vänt sig bort, förkastat sanningen och uttryckt sin vantro på Gud, denna välsignade och underbara dags herre!

Säg: frukta Gud, iaktta sedan rättrådighet i er bedömning av denna stora kungörelse inför vilken, så snart den lyste fram, varje betydelsefull kungörelse bugade djupt i tillbedjan. Säg: O dårakti- gas skara! Om ni avvisar Honom, genom vilka bevis kan ni bevisa er trohet mot Guds tidigare budbärare eller rättfärdiga er tro på det som Han har sänt ned från sitt mäktiga och upphöjda rike? Vilken nytta gör era ägodelar er? Vilket skydd kan era skatter giva er? Intet, svär Jag vid Guds ande som genomströmmar allt som är i himlarna och på jorden. kasta bort det som ni har satt sam- man med de fria fantasiernas och fåfänga inbillningarnas händer och tag ett fast tag i Guds bok, som har sänts ned genom hans alltövertygande och okränkbara myndighet. Ditt brev har presenterats inför Denne förorättade och till din ära har Vi uppenbarat denna skrift, från vilken doften av nå- diga ynnestbevis från din herre, den Barmhärtige, den frikostige, sprids. Vi bönfaller Gud att göra dig lik ett banér rest i Hans åmin- nelses stad och att upphöja din ställning i denna sak – en sak, i vilkens skugga Guds uppriktiga kommer att få se jordens folk och släkten söka skydd. Sannerligen, din herre vet och underrättar. Dessutom bönfaller Vi Honom att nära dig med det bästa av det som har samlats i Hans bok. Han är i sanning Den som hör och besvarar kallelsen.

framhärda i att hjälpa hans sak genom den stärkande kraft- en från visdomens och uttalandenas skaror. Så har det förordnats av Gud, den Nåderike, den Allprisade. Välsignad är den troende som i denna dag har omfamnat sanningen och den människa med fast beslutsamhet som tyranniets skaror har varit oförmögna att skrämma.

Den härlighet som har lyst fram över yttrandets horisont, både över dig och över sådana troende som har gripit kalken med Hans förseglade vin genom kraften i Hans namn, Den i sig själv varande, och druckit djupt utan avseende på dem som har förkastat Den på vilken de tidigare bekänt tro – de som har ifrå- gasatt sanningen i denna stora kungörelse varom Gud har vittnat i sin dyrbara och urgamla bok.

≈≈≈≈≈

O Muḥammed Ḥusayn! Var beredd att taga emot utgjutelser- na av den ömma kärleken från Gud, världarnas Herre. Den Allbarmhärtige har behagat skänka dig pärlor av kunskap från

oceanen av Guds nåd, den Allsmäktige, den Mest upphöjde. Var är den människa med insikt som kommer att erkänna och uppfatta sanningen? Var står den människa med hörsel att finna som kommer att hörsamma Min underbara röst som kallar från härlighetens rike? Var är den själ som kommer att vända sitt ansikte mot det Gudomliga lotusträdet på sådant sätt att varken kungarnas överväldigande makt eller deras undersåtars våld- samma tumult kan hindra honom från att, genom visdomens och uttalandenas makt, höja sin röst mitt i hela skapelsen och bära vittnesbörd om det varom Gud har vittnat, att sannerligen ingen Gud finns utom Han, den Kraftfulle, den Oövervinnelige, den Allsmäktige, den Vetande, den Vise.

O Ḥusayn! Ditt namn har nämnts i det Största fängelset in- för Denne förorättade och Vi har för dig uppenbarat det, med vilket ingen av världens böcker kan jämföras. Om detta vittnar evighetens Konung; men största delen av mänskligheten räknas till de tanklösa. Från vittnesmålets gryningsplats har Vi höjt kal- lelsen till alla som bor i skapelsens rike. Bland människorna finns det de som har hänförts av doften av sin herres yttrande på sådant sätt att de har övergivit allt som hörde människor till i sin iver att nå Guds närvaros hov, den mäktiga tronens Herre. Det finns också de som är allvarligt förbryllade och vacklande. Andra har hastat att i flygande fläng svara på sin Herres, Dagarnas uråldriges kal- lelse. Ytterligare andra har vänt sig bort, förkastat sanningen och slutligen inte trott på Gud, den Allsmäktige, den Allprisade. Och det finns ytterligare andra som har uttalat sin dom över Honom med sådan grymhet att varje klok och omdömesgill själ har brustit ut i klagan. Vi har nådigt kallat dem till den flod som verkligen är livet, medan de med uppenbar orättvisa har påbjudit utgjutandet av Mitt blod. Så har Visdomens sol lyst fram ovan horisonten av din herres, den Allbarmhärtiges yttrande. Skulle du uppnå dess ljus, höves det dig att lovprisa din herre och säga, jag framför tack till Dig, o världarnas Gud.

Välsignad är du och de som världen och dess fåfängligheter har misslyckats med att hålla tillbaka från denna lysande hori- sont.

Framför hälsningar å Mina vägnar till Mina älskade. Vi upp- manar dem att iaktta visdom såsom förordnat i Min underbara bok.

≈≈≈≈≈

O Min tjänarinna och Mitt löv! Fröjda dig med stor glädje

eftersom ditt anrop har stigit till det Gudomliga lotusträ- det och besvaras från den Allhärliga horisonten. Sannerligen, det finns ingen Gud utom Jag, Den förorättade, Den landsförvisade.

Vi har uppenbarat Oss för människorna, har avslöjat Saken, väglett hela mänskligheten till Guds raka stig, utfärdat lagarna och har ålagt alla det som sannerligen skall gagna dem både i denna värld och i nästa; ändå har de utfärdat en dom att spilla Mitt blod, varöver himmelens jungfru har gråtit bittert, Sinai har klagat och den trogne anden kom att sucka av sorg.

I dessa dagar har folket utestängt sig självt från utgjutelserna av gudomlig nåd genom att följa i fotspåren av varje okunnig som har gått vilse. De har kastat den gudomliga kunskapens ocean ba- kom sig och fäst sina ögon på sådana dåraktiga människor som gör anspråk på att vara väl insatta i lärdom utan att ha stöd av något bevis från Gud, mänsklighetens herre.

Väl är det med dig eftersom du har övergivit tomma föreställ- ningar och tagit ett fast grepp om Guds band som ingen människa kan bryta. Tänk på Guds nådiga ynnest – prisad vare Hans här- lighet. hur många är inte de kungar och drottningar på jorden som trots mycken längtan, förväntan och väntan har hållits borta från Honom som är Världens åstundan, samtidigt som du nådde fram. Om Gud vill, kan du åstadkomma en handling vilkens doft skall bestå så länge som Guds namn – upphöjd vare Hans här- lighet – kommer att bestå. Vid Guds rättfärdighet! Titeln “O Min tjänarinna” överträffar allt annat som kan ses i världen. Inom kort kommer mänsklighetens ögon att bli upplysta och upplivade genom erkännandet av det som Vår penna har uppenbarat.

Välsignad är du och välsignad är den mor som har ammat dig. uppskatta värdet av denna ställning och träd fram för att tjäna hans sak på sådant sätt att tvivlarnas tomma inbillningar och in- sinuationer inte avhåller dig från denna höga föresats. Visshetens sol lyser strålande men världens folk håller fast vid fåfänga inbill- ningar. Den gudomliga kunskapens ocean har stigit högt, medan människobarnen håller fast vid de dåraktigas fåll. Vore det inte för Guds osvikliga nåd – upphöjd vare Hans härlighet – skulle inget motgift någonsin kunna bota dessa inrotade sjukdomar.

Framför Mina hälsningar till Guds tjänarinnor i det området och giv dem glädjebudskapet att hans ömma omsorger och nåd förunnas dem. Hög är verkligen den ställning Vi har avsett för dig. Det tillkommer dig att frambära pris och tacksägelse till din Herre, den Frikostige, den Mest givmilde. Prisad vare Gud, den upphöjde, den Store.

≈≈≈≈≈

Detta upphöjda ord hördes en gång från hans tunga, som är Besittaren av alla varelser och herren till tronen i höjden och till jorden därunder – upphöjd är Hans uttalandens härlighet: fromhet och avskildhet är just som två mycket stora ljuskällor på undervisningens himmel. Välsignad den som har nått fram till denna högsta ställning, denna boning för överjordisk helighet och höghet.

≈≈≈≈≈

Detta är en skrift som sänts ned av den Allbarmhärtige från uttalandenas rike till alla som bor på jorden. lycklig är den människa som lyssnar och giver akt och ve den som har felat och tvivlat. Detta är den dag som har upplysts av det strålande ljuset från Guds anlete – den dag då Storhetens tunga ropar högt: Riket är Guds, herren över återuppståndelsens dag.

Ditt namn har nämnts i Vår närvaro och Vi har behagat uppenbara för dig det som ingen tunga bland världens folk kan berätta. Gläd dig med största fröjd eftersom du har blivit ihåg- kommen i det Största fängelset och Dagarnas uråldriges anlete har vänts mot dig från denna upphöjda boning.

Vi har sannerligen uppenbarat tecknen, framvisat de obe- stridliga vittnesbörden och kallat alla människor till den raka vä- gen. Bland människorna finns de som har vänt sig bort och avvisat sanningen, andra har utfärdat sin dom över Oss utan bevis eller prövning. De första att vända sig bort från Oss har varit världens andliga ledare i denna tid – de som anropar Oss på dagen och på natten och nämner Mitt namn medan de vilar på sina höga troner. Men när Jag uppenbarade Mig själv för människorna reste de sig mot Mig på sådant sätt att även stenarna stönade och jämrade sig bittert.

Stor är din välsignelse eftersom du har hörsammat hans röst, vänt ditt ansikte mot honom och givit akt på din herres kallelse när han kom, försedd med oövervinnelig kraft och överhöghet.

≈≈≈≈≈

O Min tjänarinna, o Mitt löv! Frambär tack till världens Högst

älskade för att du har uppnått denna gränslösa nåd i en tid då världens lärda och mest framstående människor har förblivit berövade den. Vi har utsett dig till “ett löv” så att du må, likt löv, röras av Guds viljas milda vind – upphöjd vare Hans härlighet– liksom trädens löv rörs av framrusande vindar. Frambär tack till din herre med hjälp av detta lysande uttalande. kunde du uppfatta sötman i titeln “O Min tjänarinna” skulle du finna dig avskild från hela mänskligheten, andäktigt upptagen dag och natt i gemenskap med Honom som är Världens enda åstundan.

Med ord av ojämförlig skönhet har Vi på passande sätt om- nämnt sådana löv och tjänarinnor som har druckit av den him- melska nådens levande vatten och har hållit sina ögon riktade mot Gud. lyckliga och välsignade är de sannerligen. Inom kort skall Gud uppenbara deras ställning, vilkens höghet intet ord kan pas- sande uttrycka eller någon beskrivning tillräckligt väl beskriva.

Vi uppmanar dig att göra det som kommer att tjäna till att främja Guds saks intressen bland män och kvinnor. han hör vän- nernas rop och ser deras handlingar. Sannerligen, Han är Den hörande och Den seende.

Över dig och över dem vare Guds härlighet, den kraftfulle, den Allvetande, den Allvise.

≈≈≈≈≈

O Guds tjänarinna! lyssna till rösten från namnens herre, som från sitt fängelse har riktat blicken mot Dig och om- nämner Dig. han har hjälpt varje vägfarande, har nådigt svarat varje sö- kande och beviljat inträde till varje sanningssökare. I denna dag har den raka vägen gjorts uppenbar, är den gudomliga rättvisans våg uppställd och ljuset från hans givmildhets sol strålar, ändå har det förtryckande mörkret från tyranniets folk kommit emellan, alldeles som moln, och åstadkommit ett allvarligt hinder mellan den Himmelska nådens sol och världens folk. Välsignad är den som har rivit sönder de hindrande slöjorna och är upplyst av den gudomliga uppenbarelsens strålande ljus. Betänk hur många de var som räknade sig till de vise och de lärde, men på Guds dag berövades utgjutelserna av himmelska gåvor.

O Mitt löv, o Min tjänarinna! Uppskatta värdet av denna väl- signelse och av dessa ömma omsorger som har omslutit dig och väglett dina steg till härlighetens daggryning.

Framför hälsningar å Denne förorättades vägnar till sådana tjänarinnor som dyrkar Gud och gläd deras hjärtan med förviss- ningen om hans kärleksfulla försyn.

≈≈≈≈≈

Fäst din blick på visdom i allt för den är ett osvikligt motgift. hur ofta har den inte gjort en icke-troende till en troende eller en fiende till en vän? Att följa den är högst väsentligt, då detta ämne har lagts fram i många skrifter uppenbarade från den hög- sta sfären av Hans vilja, som är Manifestationen av den gudomliga enhetens ljus. Väl är det med dem som handlar därefter. fokusera oavbrutet din uppmärksamhet på det som kommer att leda till Guds ords upphöjelse. I denna största uppenbarelse be- traktas goda gärningar och en lovvärd karaktär som Guds här- skaror, liksom Hans välsignade och heliga ord. Dessa skaror är den naturliga magneten för människors hjärtan och det effektiva medlet för att låsa upp dörrar. Av alla vapen i världen är detta det skarpaste.

Bönfall Gud om att nådigt hjälpa alla människor att följa det som hans allhärliga penna har nedskrivit i de heliga böckerna och skrifterna.

≈≈≈≈≈

Denne förorättade nämner honom som har vänt sitt ansikte mot den Oförliknelige, den Allvetande, honom som bär vittnesbörd om hans enhet på samma sätt som den Allhärliges penna har burit vittnesbörd medan den snabbt har rört sig på yttrandets arena. Välsignad är den själ som har erkänt sin Herre och ve honom som har allvarligt felat och tvivlat.

Människan är som ett träd. Om hon pryds med frukt har hon varit och kommer alltid att vara värd beröm och lovord. An- nars duger ett fruktlöst träd bara för elden. frukterna av det män- skliga trädet är utsökta, mycket önskvärda och högt uppskattade. Till dem hör en rättskaffens karaktär, dygdiga gärningar och ett behagligt tal. Vårtiden för jordiska träd inträffar en gång per år medan de mänskliga trädens vår inträffar i Guds dagar – prisad vare hans härlighet. Skulle människolivens träd i denna gudom- liga Vår prydas med de frukter som har nämnts, skulle glansen av rättvisans ljus med säkerhet upplysa alla invånare på jorden och var och en skulle i lugn och förnöjsamhet förbli under den skyd- dande skuggan av honom som är hela mänsklighetens ändamål. Vattnet för dessa träd är det levande vattnet av de heliga ord som uttalats av Världens älskade. I ett ögonblick är sådana träd planterade och i nästa skall deras grenar, genom utgjutelserna av den gudomliga barmhärtighetens skurar, ha nått skyn. ett uttor- kat träd har dock aldrig varit och kommer inte att vara värt att nämna.

lycklig är den trofaste som är klädd med den höga strävans klädnad och har trätt fram för att tjäna denna sak. en sådan själ har verkligen uppnått det önskade målet och har uppfattat det ändamål för vilket den har skapats. Men en myriad gånger ve för de vilsegångna som är likt uttorkade löv som fallit i stoftet. Inom kort skall dödliga vindstötar föra dem bort till den plats som bestämts för dem. Okunniga anlände de, okunniga dröjde de kvar och okunniga har de återvänt till sina boningar.

Världen förkunnar ständigt dessa ord: Akta er, jag är flyktig, och så är alla mina yttre sken och färger. Var uppmärksamma på de skiftande villkor som tänks ut inom mig och vakna upp ur er sömn. Ändå finns det inget urskiljande öga som ser, ej heller finns ett hörande öra som lyssnar.

I denna dag ropar det inre örat och säger: Det är sannerli- gen väl med mig, idag är min dag eftersom Guds röst ropar högt. Och synens väsen ropar: Välsignad är jag, detta är min dag för den uråldriga skönheten lyser strålande från den högsta hori- sonten.

Det tillkommer Bahás folk att anropa och bönfalla namnens herre så att kanske världens folk inte må berövas utgjutelserna av nåd i hans dagar.

förr i tiden var prästerna förbryllade över denna fråga, en fråga som Den som är den oinskränkta sanningen, under de ti- diga åren av sitt liv, själv hörde dem ställa upprepade gånger: “Vad är det för ord som Qá’im kommer att uttala, varigenom religionens ledare drivs på flykten?” Säg, det ordet har nu kung- jorts och ni har flytt innan ni hört det yttras även om ni inte be- griper det. Och detta välsignade, detta dolda, detta gömda och högt skattade ord är detta: “’hAN’ har nu framträtt i klädnaden av ’JAG’. han som var dold för dödliga ögon utropar: Se! Jag är den Alluppenbarade.” Detta är det ord som har fått de vantro- gnas lemmar att skälva. Prisad vare Gud! Alla det förgångnas himmelska skrifter vittnar om denna dags storhet, denna uppen- barelses storhet, hans teckens storhet, hans ords storhet, hans beständighets storhet, hans mest framträdande ställnings stor- het. Men trots allt detta har folket förblivit likgiltigt och utestängt som av en slöja. I själva verket har alla profeter längtat efter att uppnå denna dag. David säger: “Vem skall föra mig till den befästa staden90? “ Med ”den befästa staden” menas Akka. Dess befästningar är mycket starka och Denne förorättade är fängslad inom dess murar. likaså har det uppenbarats i koranen: “led ditt folk ut ur mörkret till ljuset och tillkännage för dem Guds dagar91!”

Den härlighet som denna dag har förlänats har uttryckligen nämnts och tydligt angivits i de flesta himmelska böckerna och skrifterna. Men nutidens präster har uteslutit människorna från denna överjordiska ställning och hållit dem tillbaka från denna härlighetens spira, detta högsta mål.

Välsignad är du, eftersom de fåfänga inbillningarnas mörk- er inte har lyckats hålla dig tillbaka från visshetens ljus och folkets angrepp har misslyckats med att hålla dig borta från män- sklighetens herre. uppskatta värdet av denna höga ställning och bönfall Gud – upphöjd är Hans härlighet – att nådigt göra dig i stånd att bevara den. Oförgängligt herravälde har uteslutande tillhört den ende sanne Guden och hans älskade och kommer att fortsätta att tillhöra dem för evigt.

Må den härlighet som har lyst fram över evighetens hori- sont vila över dig och över sådana som har gripit tag i Guds band som ingen människa kan bryta.

≈≈≈≈≈

Han som leder till sann seger har kommit. Vid Guds rättfär- dighet! han är fullt i stånd att omvälva världen genom kraften av ett enda ord. efter att ha ålagt alla människor att iakttaga visdom, har han själv hållit fast vid tålamodets och

resignationens band.

Världens lerklumpar har begivit sig åstad för att besöka den förskönade, den lysande, den karmosinröda Guds stad och vissa sändebud från Persien frammanar i hemlighet illgärnin- gar, samtidigt som de utåt låtsas vara milda och saktmodiga. Nådige Gud! När kommer denna världshemsökande list att omvandlas till uppriktighet? Förmaningarna från Gud, Den sanne, har omfattat världen, men hittills har deras inflytande inte lagts i dagen. Människornas otillständiga handlingar har hållit dem tillbaka från att nå fram till Honom. Vi bönfaller Gud – upphöjd och förhärligad är Han – att ur molnen av gu- domlig nåd utgjuta sin givmildhets överflödande regn över alla sina tjänare. Sannerligen, mäktig är han över allting.

O ‘Alí Ḥaydar! O du som har stigit upp för att tjäna Min sak och är upptagen med lovprisandet av Gud, den mäktiga tronens herre! för rättvisans emblem och rättrådighetens representanter är det otvivelaktigt klart och tydligt att Denne förorättade, stärkt av rikets överjordiska makt, försöker utplå- na bland jordens folk och släkten varje tecken på oreda, mis- sämja, oenighet, tvist och söndring, och det är av ingen annan anledning än detta stora, detta betydelsefulla ändamål som han, om och om igen, har blivit kastad i fängelse och mången dag och natt har blivit underkastad kedjor och bojor. Saliga är de som dömer denna ointagliga sak, denna lysande kungörelse med rättvisa och rättrådighet.

≈≈≈≈≈

Detta är en skrift som sänts ned av nådens herre så att världens folk kan få möjlighet att nalkas denna ocean, som har svallat genom hans upphöjda namns styrka. Bland människorna finns de som har vänt sig bort från honom och motsagt hans vittnesbörd, medan andra har druckit det vin som är förvissningen om här- ligheten i hans namn som genomströmmar alla skapade ting. en smärtsam förlust har sannerligen åsamkats dem som har lyssnat till korpens kraxande och vägrat hörsamma det ljuva drillandet från himmelens fågel på kvistarna på evighetens träd: Sannerli- gen det finns ingen annan Gud än Jag, den Allvetande, den All- vise. Detta är den dag som har blivit upplyst av strålglansen från ljuset av Vårt anlete – den dag kring vilken alla dagar och nätter kretsar i tillbedjan. Salig är den människa med insikt som har up- pfattat och den svårt törstande som har druckit ur denna lysande springbrunn. Välsignad den människa som erkänner sanningen och uppriktigt strävar efter att tjäna sin herres sak, den kraftfulle, den Allsmäktige.

O tjänare som har fäst blicken på Mitt anlete! Lyssna till din herres, den Allhärliges röst, som ropar högt från storhetens och majestätets gryning. Sannerligen, hans kallelse kommer att draga dig till härlighetens rike och kommer att få dig att lovprisa honom på sådant sätt att varje skapat ting kommer att hänföras, och att ära honom på ett sådant vis att hela skapelsen påverkas. Sannerligen, din herre är Beskyddaren, den Nåderike, den Allunderrättade.

Samla Guds vänner i det landet och gör dem förtrogna med Min ojämförliga åminnelse. Vi har uppenbarat för dem en skrift, från vilken den Allbarmhärtiges doft har fläktats över tillvarons rike, på det att de må glädjas med högsta fröjd och förbli ståndaktiga i denna underbara sak. Medan Vi var i fängelset uppenbarade Vi en bok som Vi gav titeln “den Heligaste boken”. Vi har utfärdat lagar däri och smyckat den med buden från din herre, som utövar makt över alla som är i himlarna och på jorden. Säg: fatta tag i den, o folk, och iakttag det som har sänts ned i den av de underbara föreskrifterna från din Herre, den Förlåtande, den Frikostige. Den kommer verkligen att gagna dig både i denna värld och i nästa och rena dig från vadhelst som inte anstår dig. han är verkligen förordnaren, uttolkaren, Gi- varen, den Givmilde, den Nåderike, den Allprisade.

Stor är din välsignelse, eftersom du har varit trogen Guds förbund och hans testamente och för att du hedrats med denna skrift genom vilken ditt namn har nedtecknats i Min bevarade skrift. Hängiv dig åt tjänandet av din herres sak, vårda hans minne i ditt hjärta och lovprisa honom på sådant sätt att varje egensinnig och tanklös själ därigenom måtte väckas ur sin sömn.

Därför har Vi behagat skänka dig ett ynnestbevis från Vår när- varo, och Jag är sannerligen den förlåtande, den Allbarmhärtige.

≈≈≈≈≈

Vi önskar nämna honom som har vänt sitt ansikte till Oss och låta honom återigen dricka djupt av Vår nådiga försyns livgi- vande vatten så att han måtte bli i stånd att nalkas Min horisont, prydas med Mina egenskaper, sväva i Min atmosfär, bekräftas i det som kommer att få Min saks helighet att bli synlig bland Mitt folk och att lovsjunga Mig på ett sätt som kommer att få varje tve- kande själ att ila, varje orörlig varelse att flyga, varje dödlig form att förintas, varje kallt hjärta att väckas till liv och varje nedstämd ande att svalla av glädje. Detta är vad som tillkommer den som har vänt sitt ansikte till Mitt, har trätt in under skuggan av Min kärleksfulla godhet och mottagit Mina verser som har genomsyrat hela världen.

O ‘Ali! Han som är den gudomliga uppenbarelsens daggryn- ing kallar dig genom detta mest underbara uttalande. Vid Guds rättfärdighet! Om du skulle stå inför Min tron och skulle hörsamma Maktens och storhetens tunga, skulle du offra din kropp, din själ, hela din varelse, som ett tecken på din kärlek till Gud, den Oin- skränkte, Beskyddaren, den Allvetande, den Allvise och skulle bli så gripen av förtrollningen i hans röst att varje penna vore oförmögen att beskriva din ställning och varje vältalig talare skulle bli förvir- rad om han försökte beskriva den. Begrunda en stund denna up- penbarelse och dess oövervinneliga överhöghet; hjälp den då som det anstår din Herre, den Nåderike, den Allvälgörande. Vägled folket till härlighetens daggryning. Sannerligen, det är han själv som sitter på sin mäktiga tron. Genom honom har detta fängelses horisont fåtts att lysa och genom honom har alla som är i himlarna och på jorden blivit upplysta.

Vi har behagat nämna ditt namn i det förflutna såväl som i denna nådiga skrift på det att du än en gång må inandas den ljuva doften av den Allbarmhärtige. Detta är blott ett tecken på Min ynnest till dig. frambär tack till din herre, den Allvälgörande, den Allseende.

Sörj inte över människors oförmåga att uppfatta sanningen. Inom kort skall du se dem vända sig till Gud, hela mänsklighetens Herre. Vi har verkligen, genom styrkan i det mest upphöjda ordet, omfattat hela världen och tiden närmar sig då Gud kommer att ha underkuvat hjärtat hos alla som bor på jorden. han är i sanning den Allsmäktige, den Allstarke.

Vi minns också din bror från detta land så att han må glädjas åt Mitt omnämnande av honom och vara bland dem som begrun- dar. O vän! Den Högst älskade kallar dig från sitt största fängelse och uppmanar dig att iaktta det som Min upphöjda penna har up- penbarat i Min heligaste bok, så att du må hålla fast vid den med sådan beslutsamhet och kraft som är född av Mig, och Jag är san- nerligen förordnaren, den Allvise.

Stor är verkligen er välsignelse, eftersom hans osvikliga nåd har förunnats er och ni har fått hjälp att erkänna denna sak – en sak genom vilkens styrka himlarna har vikts ihop och varje högt och mäktigt berg har smulats till stoft.

Dessutom, genom Vår gränslösa nåd, nämner Vi er mor, som har fått förmånen att erkänna Gud. Vi sänder henne Våra häl- sningar från denna härliga ställning. Vi minns var och en av er, män och kvinnor, och från denna plats – scenen för ojämförlig här- lighet – ser Vi er alla som en själ och sänder er glädjebudskapet om gudomliga välsignelser som har föregått alla skapade ting och om Min hågkomst som genomströmmar alla, ung som gammal. Guds härlighet vile över er, o Bahás folk. Gläd er med största glädje vid Min åminnelse, ty Han är verkligen med er hela tiden.

≈≈≈≈≈

Lyssna till det som Anden meddelar dig från Guds verser, hjäl- pen i farans stund, Den i sig själv varande, så att Hans kallelse må locka dig till höjden av överjordisk härlighet och draga dig till den ställning där du kommer att se din hela varelse satt i brand av Guds kärlek på ett sådant vis att varken härskarnas övermakt eller deras vasallers viskningar kan släcka den, och du skall framträda bland världens folk för att lovprisa din herre, Namnens besittare.

Detta är vad som väl anstår dig i denna dag.

Vi skall berätta för dig det som har hänt i det förflutna så att du kan uppfatta sötman i detta uttalande och bli medveten om sådana händelser som har inträffat i äldre tider. Sannerligen, din Herre är Förmanaren, den Nåderike, den Mest älskade. erinra dig de dagar då han som samtalade med Gud vak- tade sin svärfar Jetros får i öknen. han lyssnade till rösten från mänsklighetens herre, som kom från den Brinnande busken, som hade höjts över det Heliga landet och utropade: “ O Moses! Jag är i sanning Gud, din herre och dina förfäders herre, Abraham, Isak och Jakob.”. han blev så hänförd av röstens fängslande tonfall att han avskilde sig från världen och gav sig av i riktning mot farao och hans folk, försedd med kraften från din herre som utövar överhöghet över allt som har varit och kommer att vara. Världens folk hör nu det som Moses hörde men de förstår inte.

Säg, jag svär vid Guds rättfärdighet! Inom kort skall minis- trarnas pompa och de styrandes övermakt förgås, skall potentater- nas palats ödeläggas och kejsarnas imponerande byggnader bli till stoft, men det som blir kvar är det som Vi har bestämt för dig i Riket. Det tillkommer er, o folk, att göra er yttersta ansträngning så att era namn måtte nämnas inför tronen och må frambringa det som kommer att föreviga minnet av er i hela Guds evighet, all tillvaros herre.

Kom å Mina vägnar ihåg de älskade i det landet, framför Mina hälsningar till dem och gläd deras hjärtan med budskapet om vad som har uppenbarats för dem från denna härliga ställn- ing.

Säg, tag er i akt så att icke förtryckarnas överväldigande makt oroar er. Den dag närmar sig då varje högfärdens emblem kom- mer att ha gjorts om intet; då skall ni skåda er Herres oövervin- neliga överhöghet regera över alla ting, synliga och osynliga.

Akta er, så att inte slöjorna håller er tillbaka från hans friko- stighets utgjutelser i denna dag. kasta bort de saker som håller er tillbaka från Gud och håll ut på denna långa väg. Vi önskar intet för er utom det som gagnar er, så som nedtecknats i hans beva- rade skrift. Vi minns ofta Våra älskade; men Vi har funnit dem i avsaknad av det som passar dem vid ynnestens hov hos sin herre, den Nåderike, den förlåtande, utom de som Gud önskar undan- taga. Sannerligen, han är mäktig att göra vad han behagar. han giver och undanhåller. han är verkligen den eviga sanningen, kännaren av osynliga ting.

Grip tag, o ni den Allbarmhärtiges älskade, i det eviga liv- ets kalk som erbjuds av er givmilde herres hand, hela skapelsens Besittare, drick sedan djupt därur. Jag svär vid Gud, det kommer så att hänrycka er att ni skall stå upp för att lovprisa hans namn och förkunna hans uttalanden bland jordens folk och skall erövra människohjärtanas städer i er herres namn, den Allsmäktige, den Allprisade.

Dessutom kungör Vi för var och en glädjebudskapet om det som Vi har uppenbarat i Vår heligaste bok – en bok, ovanför vilk- ens horisont Mina buds sol lyser över varje iakttagare och varje iakttagen. håll då fast vid den och uppfyll det som är uppenba- rat däri. Sannerligen, bättre är detta för er än vadhelst som har blivit skapat i världen, om ni blott visste det. Akta er så att inte människolivets flyktiga ting avhåller er från att vända er till Gud, den Sanne. Begrunda i era hjärtan världen och dess konflikter och skiften, så att ni kan urskilja dess värde och deras ställning som har vänt sina hjärtan till den och har vänt sig bort från det som har sänts ned i Vår bevarade skrift.

Därför har Vi uppenbarat dessa heliga verser och sänt dem till dig så att du måtte stå upp för att förhärliga Guds namn, hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande. Guds härlighet vare över dig och över sådana som har tagit del av detta utvalda, förseglade vin.

≈≈≈≈≈

Denne förorättade har läst ditt brev i det största fängelset och har kännedom om din fråga rörande Guds bud vad gäller frågorna om uppståndelsen och förtjänandet av livsuppehället. Du har gjort rätt i att ställa dessa frågor, för nyttan av detta kommer att dras av dig själv såväl som av andra Guds tjänare, både i yttre och i inre mening. Sannerligen din herre vet allt och besvarar

beredvilligt kallelsen.

Den främsta orsaken till skapandet av världen och allt som finns däri är för att människan skall lära känna Gud. I denna dag har vemhelst som vägleds av doften från hans nåds klädnad för att nå tillträde till den orörda boningen, som är ställningen för erkän- nandet av källan till gudomliga bud och av hans uppenbarelses daggryning, för evigt nått fram till allt gott. efter att ha nått denna höga ställning åvilar en dubbel skyldighet varje själ. Den ena är att vara ståndaktig i Saken med sådan ståndaktighet att om alla världens folk skulle försöka hindra honom från att vända sig till Uppenbarelsens källa, vore de oförmögna att göra det. Den andra är iakttagandet av de gudomliga förordningar som har strömmat ut från hans himmelskt styrda pennas källa. för människans kun- skap om Gud kan inte utvecklas fullt och ändamålsenligt utom genom iakttagandet av vadhelst som har bestämts av honom och framlagts i hans himmelska bok.

för ett år sedan sändes den heligaste boken ned från friko- stighetens himmel hos namnens Herre. Om Gud vill, kan du med hans nåd bli i stånd att fullgöra det som har uppenbarats däri.

När det gäller förtjänandet av livsuppehället skall du, medan du sät- ter hela din lit till Gud, ägna dig åt någon sysselsättning. han kom- mer med säkerhet att från sin ynnests himmel sända ned över dig det som är avsett för dig. han är i sanning maktens och kraftens Gud. Tacka Gud för att ditt brev har nått Denne fånges närvaro och svaret från den Gudomliga myndighetens säte har blivit up- penbarat och skickas till dig. Detta är en omätlig välsignelse förun- nad av Gud. Även om det inte är tydligt i dag kommer det snart att vara det. Det tillkommer dig att säga:

Prisat vare Ditt namn, o Herre, min Gud! Jag är den som har vänt sitt ansikte till Dig och har fäst hela sin förtröstan vid Dig. Jag bedjer Dig vid Ditt namn, vid vilket Dina uttalandens ocean har svallat och Din kunskaps brisar har satts i rörelse, att bevilja att jag nådigt må stödjas i tjänandet av Din sak och inspireras att minnas Dig och att prisa Dig. Sänd då ned över mig från Din frikostighets himmel det som kommer att bevara mig från någon annan än Dig och kommer att gagna mig i alla Dina världar.

Sannerligen, Du är den Kraftfulle, den Otillgänglige, den Högste, den Vetande, den Vise. Slutnoter och källhänvisningar

Anteckningar:

I Shoghi Effendi, God Passes By (Kapitel XII).

II

III Förteckningen över dessa delar är inte inkluderad i denna svenska utgåva.

IV

Ibland även benämnd Skriften till de kristna.

Jesus

Jesus

Jesus

Jfr Koranen 81:6 & 10.

Mírzá Hádí Dawlat-Ábádí, en av prästerna i Iṣfáhán, som blev an- hängare till Báb, senare stödde Mírzá Yaḥyá och utnämndes till hans representant i Iran och till hans efterträdare. Under förföljelserna mot bábierna avsade han sig sin tro.

En mullás symboler.

Jfr Koranen 6:91

Ustád ‘Alí-Akbar, en av de ståndaktiga troende i Yazd. Han skisse- rade grunddragen för templet i Ashkhabad och hans skisser god- kändes av ‘Abdu’l-Bahá. Ustád ‘Alí-Akbar led martyrdöden i Yazd 1903.

Arabiska

Ḥájí Mírzá Ḥaydar-‘Alí, en framstående persisk bahá’í-undervisare och författare. Han tillbringade nio år i fängelse och exil i Khartum, gjorde omfattande resor i Persien och gick 1920 bort i det Heliga landet. Pilgrimer från väst kände honom som ”Karmels ängel”.

Koranen 34:13

Jesus

Ḥájí Mullá Hádí Sabzivárí, en känd filosof och poet i Persien, sam- tida med Bahá’u’lláh. Han avled 1873.

Mírzá Abu’l-Qásim Faráhání, även kallad Qá’im Maqám, en fram- stående poet och lärd under Fatḥ ‘Alí Sháhs regeringstid. Han var vän till Mírzá Buzurg, Bahá’u’lláhs far. Qá’im Maqám blev Persiens premiärminister 1821 men dödades 1835 på order av Muḥammad Sháh, på Ḥájí Mírzá Aqásís initiativ.

Koranen 59:9

En by nära Iṣfáhán.

Mírzá Hádí Dawlat-Ábádí, en av prästerna i Iṣfáhán, som blev an- hängare till Báb och som senare stödde Mírzá Yaḥyá, och utnämndes till hans representant i Persien och hans efterträdare. Under för- följelserna mot bábierna lämnade han Tron.

Mírzá Ashraf, som led martyrdöden i Iṣfáhán (Se God Passes By p. 201.).

De två Sakens Händer, Ḥájí Mullá ‘Alí-Akbar Sháhmírzádí och Ḥájí Abu’l-Ḥasan Ardakání, Amín-i-Iláhí (ansvarig för Ḥuqúqu’lláh), ar- resterades först i Teheran, fängslade i Qazvín 1891, och fördes sedan till ett fängelse i Teheran.

Prins Maḥmúd Mírzá, Jalálu’d’Dawlih, guvernör över Yazd i Persien 1891, när flera bahá’íer led martyrdöden där.

Jamálu’d-Dín-i-Afghání (Se God Passes By, pp. 296, 317.).

Dvs. bokstaven ’B’, den andra bokstaven i alfabetet.

Hänvisning till Koranens första kapitel, som börjar med bokstaven B: ”Bismi’lláhi’r-Rahmáni’r-Raḥím” ( i Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn). Detta kapitel i Koranen uppenbarades två gånger, en gång i Mekka och en gång i Medina.

Jesus

Moses

Denna skrift riktades till Jalíl-i-Khú’í, en av de tidiga troende i Ádhirbayján, Persien. Efter Bahá’u’lláhs bortgång bröt han förbun- det.

Jfr Koranen 14:28

Jfr Koranen 21:23

Mecka

Koranen 3:97

Muhammed

Mírzá Yaḥyá

Muhammed

Koranen 83:5-6

Moses

Koranen 14:5

Jesus

Jfr Koranen 7:8

Adrianopel

Arabiska

Persiska Muhammed

Imamerna

Báb

Kitáb-i-Aqdas.

En av de tidiga troende, som är mest känd för vännerna för sina pålitliga transkriptioner av Bahá’u’lláhs Skrifter (Se ’Abdu’l-Bahás Memorials of the Faithful, pp. 150-153).

Räntefria lån som återbetalas när låntagaren så önskar.

I en skrift säger Bahá’u’lláh, “Det Heliga trädet [Sadrat] är, i en betydelse, Manifestationen av den ende sanne Guden, upphöjd vare Han. Det Välsignade trädet i landet Za’farán hänvisar till det land som blomstrar, välsignat, heligt och täckt med väldoft där detta Träd har planterats.”

I flera av de textställen som följer, beträffande de grekiska filosofer- na, citerar Bahá’u’lláh ordagrant från verk av muslimska historiker som Abu’l-Fatḥ-i-Sháhristání (1076–1153 e. Kr.) och Imádu’d-Dín Abu’l-Fidá (1273–1331 e. Kr.).

I en av sina skrifter skrev Bahá’u’lláh: ”Den första personen som vigde sig åt filosofin var Ídrís. Så var han benämnd. Några kallade honom också Hermes. På varje språk har han ett särskilt namn.

Det var han som i varje gren av filosofin framlade noggranna och övertygande budskap. Efter honom hämtade Appolonius sin kunskap och sina vetenskaper från de hermetiska skrifterna och de flesta av filosoferna som följde honom gjorde sina filosofiska och vetenskap- liga upptäckter från hans ord och uttalanden…” I Koranen 19:56-57 står det: ”Och minns [vad] denna skrift [har att säga om] Idrees. Han var en man av sanning, en profet, och Vi upphöjde honom till en hög värdighet.”

I många av de följande styckena angående grekiska filosofer citerar Bahá’u’lláh ordagrant från verk av muslimska historiker, såsom Abu’l-Fatḥ-i-Sháhristání (1076–1153 A.D.) och Imádu’d-Dín Abu’l- Fidá (1273–1331 A.D.).

Även stavat Muristus

Engelska mil.

Muhammed

Mecka

Arabiska Moses

Muḥammad Ḥusayn, en av de tidiga troende i Shíráz, som fick tillnamnet Vafá (Trohet) av Bahá’u’lláh.

Det Stösta namnet.

Mullá Ḥusayn.

Guldkalvens tillverkare. Se Koranen 20:85-97.

Siyyid Mihdíy-i-Dahájí, mottagaren av denna Skrift, hade av Bahá’u’lláh fått tillnamnet Ismu’lláhi’l-Mihdí [Guds namn, Mihdí]. Han bröt senare Förbundet (Se God Passes By, s. 319).

Nabíl-i-Akbar. Se LAWḤ-I-HIKMAT (Visdomens skrift) i denna volym.

Mecka

Fátimih, Muhammeds dotter.

Jesus

Koranen 4:94

Jesus

Det Helgade lotusträdet, trädet bortom vilket ingen kan gå (Koranen 53:13-16). En symbol för Guds manifestation (Se: God Passes By, kapitel VI).

Koranen 2:94.

Moses

Jesus

Napoleon III

Koranen 40:28

Fáṭimih, Muḥammads dotter.

Adrianopel

Imám-Jum’ih av Isfahan, se tidigare referens.

Fáṭimih.

Martyrernas konung och Martyrernas älskade.

Jfr 1 Mos, 1:3.

Jesus

Guds prövning av Abraham, som får befallning om att offra sin son. Se t. ex. 1 Mos., 22, Koranen 37:102-105.

Koranen 104:1-2

Beirut. Denna skrift är “ett brev dikterat av Bahá’u’lláh och adresserat av Mírzá Áqá Ján, Hans sekreterare, till ‘Abdu’l-Bahá, när den senare var på besök i Beirut.” (The World Order of Bahá’u’lláh, s. 136.)

Jfr Koranen 7:143.

Muḥammed Javád-i-Qazvíní, som av Bahá’u’lláh fick titeln Ismu’lláhi’l-Júd (Guds namn, Frikostighet). Han transkriberade många av Bahá’u’lláhs skrifter under Hans ledarskapsperiod, men bröt därefter förbundet (Se God Passes By, pp. 247 och 319.).

Ḥájí Mírzá Ḥaydar-‘Alí, var en framträdande persisk bahá’í-un- dervisare och författare. Han tillbringade nio år i fängelse och exil i Khartoum, gjorde omfattande resor i Persien, och avled 1920 i det Heliga Landet. Västliga pilgrimer kände honom som ”Karmels ängel”.

Psaltaren, 108:10

Koranen 14:5.

Hänvisningar och citat från Bibeln och Koranen: Bibel 2000 respektive Koranens budskap (M. K. Bernström)

Bahá'u'lláh

Windows / Mac